Инновация - это исторически бесповоротное изменение способа производства вещей.
Й. Шумпетер


М.И. Туган-Барановский

Й.А. Шумпетер

Н.Д. Кондратьев

Галерея выдающихся ученых

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференции и семинары

30-31 березня 2012 року м. Дніпропетровськ XVІ Між­­народна науково-практична конференція “Фінанси України: Глобальні та національні імперативи розвитку”


Кафедра міжнародних фінансів фа­куль­те­ту між­народної економіки Дніпро­пет­ров­сь­ко­го на­ціо­нального університету імені Оле­ся Гон­­чара у співробітництві з університетом прикладних наук м. Міттвайда (Німеччина)  і університетом дю Мен (Франція)  запрошує Вас взяти участь у XVІ Між­­народній науково-практичній конференції“Фінанси України: Глобальні та національні імперативи розвитку” (відповідно до Плану конференцій на 2012 рік).

До участі в конференції запрошуються науковці та практики, молоді вчені і студенти, фа­хів­ці з питань розвитку фінансової системи Ук­раїни, проблем її інтеграції до світового фінансового середовища та усі зацікавлені особи.

Робочі мови конференції: українська, російсь­ка, англійська, німецька і французька.

Робота конференції планується за такими напрямками:

1.      Глобальні та національні механізми вирішення проблем розвитку тисячоліття.

2.      Конкурентоспроможність економіки України та  її інноваційно-інвестиційний потенціал.

3.      Особливості євроінтеграційних процесів на сучасному етапі.

4.      Роль ТНК у сучасних світогосподарських відносинах.

5.      Тенденції розвитку міжнародної торгівлі товарами та послугами.

6.      Світовий досвід формування доходної частини місцевих бюджетів.

Конференція відбудеться 30-31 березня 2012 року в Палаці студентів ім. Ю. Гагаріна Дніпропет­ров­ського національного універ­ситету ім. О. Гон­чара (м. Дні­­пропетровськ, парк ім.Т.Г. Шевченка). Їхати: трамвай №1, тролейбус № Б, 1, 4, 9, 16 до зупинки „Парк ім. Т.Г. Шев­ченка”.

31 березня відбудеться засідання секції молодих вчених і студентів, протягом якого студенти факультету міжнародної економіки, що навчалися у вузах Франції, Німеччини, Нідерландів, Бельгії і Росії, поділяться своїм досвідом, а також будуть презентовані найвагоміші наукові досягнення аспірантів та студентів.

Під час роботи конференції планується  проведення тематичної виставки, на якій будуть презентовані наукові та навчально-методичні праці, видані факультетом міжнародної економіки у 2010 – 2011 р.р.

Конференція розпочне свою роботу 30 березня 2012 року о 10.00, реєстрація учасників почнеться о 9.00 у центральному холі Палацу студентів.  При реєстрації учасники конференції одержать матеріали конференції і акти впровадження наукових результатів.

 

ВИМОГИ до оформлення тез доповідей

 

Тези будуть опубліковані окремою збіркою з при­своєнням ISBN, УДК та ББК до початку роботи конференції. На одну ро­боту (незалежно від кількості авторів) надається один авторський екземпляр збірника тез.

Приймаються до друку тези доповіді обсягом 2 сторінки, набраних у редакторі MS Word. Шрифт – Times New Roman, розмір кегля – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля (верхнє, нижнє, ліве, праве) – 20 мм, абзац – 10 мм. Роботи студентів подаються у співавторстві з науковим керівником, або до них додається відсканована рецензія за підписом нау­кового керівника, завірена печаткою факультета.

Оформлення заголовку тез:

1.   Прізвища авторів друкувати через кому по цент­ру сторінки жирним шрифтом, вказати науко­вий ступінь автора (наприклад, «к.е.н. Ус К.П.»).

2.   Нижче вказати місце роботи автора курсивом по центру.

3.   Назву тез друкувати під місцем роботи по центру жирним шрифтом прописними літерами.

Рисунки і таблиці друкувати шрифтом Times New Roman 12, міжрядковий інтервал – 1. Ри­сун­ки, діаграми, таблиці створюються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і фону не допускається. Усі рисунки і таблиці повинні бути названі. Формули слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих дужках, наприклад (2).

Список літератури повинен містити відомості з доступних читачам джерел і бути оформлений згід­но з діючими стандартами. Посилання в тексті на літе­ратуру робити в прямих дужках, наприклад [5, С. ].

До тез має додаватись заявка учасника, скла­дена на окремому аркуші за поданим зразком, та копія кви­танції про оплату. Надіслати вищепере­рахо­вані доку­менти необ­хідно не пізніше 12 бе­рез­ня 2012 року на e-mail: int_finance@rambler.ru   (вкла­де­ними файлами). У темі листа необхідно вказати номер обраної секції і прізвище першого автора (наприклад, «Секція 5, Іванов К.П.»). У назві файлу слід вказати прізвище автора тез та номер обраної секції (5_Іванов_тези, Іванов_заявка). Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформ­­­лені відповідно до вимог і подані у зазна­че­ний термін.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

та реквізити для оплати

Організаційний внесок – 150 грн. (сплачується обов’язково очними та дистан­ційними учасни­ками) і включає  вартість  публікації  матеріалів конференції, каву-брейк, роздатковий матеріал і доставку авторського примір­ника матеріалів конференції по території України звичайним листом.

Здійснювати оплату необхідно на р/р 26001237007 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ, МФО 380805, ЄДРПОУ 34498507, отримувач Г.О. «Спілка випускників ДНУ». Призначення платежу: оргвнесок конференції «Фінанси України», (вказати прізвище). Поштовим переказом оплату не здійснювати!

Витрати на проїзд та прожи­вання покриваються за рахунок учас­ни­ків.

Секретаріат конференції:

·      Соловйова Оксана Анатоліївна (вчений     секретар),

·      Сергієнко Наталія Вікторівна (технічний секретар)

·      Лаврик Оксана Андріївна (технічний секретар)

Телефон для довідок

(056) 373 – 12 - 21,  373 – 12 - 36

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА

ХVІ МІЖНАРОДНОЇ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

“ФІНАНСИ УКРАЇНИ:

ГЛОБАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ”

ПІБ авторів,

науковий ступінь

Вчене звання                                                                            

Місце роботи, посада

Контактний телефон                                                               

e-mail                                                                                         

Форма участі (зайве закреслити)

Очна / дистанційна

При очній участі планується:

(необхідне підкреслити)

- доповідь до 5 хвилин;

-доповідь до 15 хвилин;

- доповіді не планую;

Назва доповіді

Обрана секція

(№ та назва)                                                                              

У разі дистанційної участі авторський примірник надіслати на адресу (вулиця, № дома, № квартири, місто, індекс):

ПІБ отримувача:

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Готелі м. Дніпропетровська, що є зручними для учасників конференції:

«Рассвет» тел. (056) 377-43-08

«Днепропетровск» тел. (056) 745-53-27

«Жовтнева» тел. (056) 745-52-20

Опубликовано на сайте: 2011-11-26