Инновация - это исторически бесповоротное изменение способа производства вещей.
Й. Шумпетер


М.И. Туган-Барановский

Й.А. Шумпетер

Н.Д. Кондратьев

Галерея выдающихся ученых

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференции и семинары

31 жовтня 2012 року м. Харків Сімнадцяті традиційні Ліберманівські читання “Економічні аспекти сучасних технологій управління в економіці, науці, освіті в XXI столітті ”,


Харківський інститут управління запрошує Вас взяти участь у сімнадцятих традиційних Ліберманівських читаннях “Економічні аспекти сучасних технологій управління в економіці, науці, освіті в XXI столітті ”, які відбудуться 31 жовтня 2012 року за адресою: 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 24.

Основні напрямки читань:

1. Проблеми інноваційного управління соціально-економічним розвитком України.

2. Економічні аспекти сучасних технологій управління (машинобудування, технології отримання альтернативного палива, технології водоочистки, нанотехнології та ін.).

3. Проблеми управління якістю підготовки фахівців.

4. Соціально-економічний механізм антикризового управління.

5. Методологічні проблеми економічних досліджень.

6. Проблеми еколого-економічної безпеки України.

Для формування програми читань просимо Вас до15жовтня 2012 рокунадіслати на адресу оргкомітетуконференції наукову статтю в друкованому і електронному вигляді (разом із заявкою на участь та копією квитанції або платіжного доручення).

Можлива передача електронною поштою: E-mail: mailto:mmm@khiom.kharkov.ua

Матеріали для друку повинні відповідати вимогам ВАК і мати такі необхідні елементи: постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими або практичними завданнями, аналіз сучасних досліджень та публікацій, на які спирається автор, формулювання цілей статті, виклад основного матеріалу дослідження, висновки та перспективи використання результатів. До статті додається анотація і ключові слова українською, російською та англійською мовами. Обов’язковою є рецензія на статтю (див. Бюл. ВАК, № 1, 2003, с. 2).

Вимоги до оформлення статті: Обсяг – 4-5 повних сторінок машинописного тексту формату А4; шрифт –TimesNewRoman; розмір шрифту – 14 nt; інтервал – 1,5; поля – 20 мм. Схеми і малюнки мають бути згруповані. Формули – набрані у редакторі формул.Електронний варіант статті зберігається у форматі *.rtf, який має бути названий за прізвищем автора (авторів).

Послідовність оформлення статті:

1 – назва доповіді (великі букви, жирно);

2 – імена та прізвища авторів, назва організації;

3 –анотація та ключові слова;

4 – основний текст;

5 – література;

6 – повторення пп. 1, 2, 3 російською (українською) і англійською мовою.

Матеріали, повідомлені на читаннях, будуть надруковані в науковому журналі "Вчені записки” Харківського інституту управління, який, згідно з листом ВАКу від 13.03.03 № 02-76-05/633, внесено до переліку видань матеріалів наукових конференцій, де може проводитися апробація результатів дисертаційних робіт аспірантів та інших здобувачів учених ступенів.

Вартість публікації –20грн. за друковану сторінку.

Отримувач:

Харківський інститут управління, код ОКПО – 19462677, р/р 26006201331433 в АТ «ОТП Банк» в м. Київ, МФО 300528 (з поміткою “участь у конференції”). У квитанції або платіжному дорученні обов’язково вказати прізвище, ім’я, по батькові автора статті.

Телефон для довідок: 720-21-91 Мирон Мигранович, Лідія Миколаївна.

Опубликовано на сайте: 2012-07-01