Инновация - это исторически бесповоротное изменение способа производства вещей.
Й. Шумпетер


М.И. Туган-Барановский

Й.А. Шумпетер

Н.Д. Кондратьев

Галерея выдающихся ученых

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Гранты и конкурсы

Оголошено конкурс «Громадська синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграційних реформах»


Ефективне виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС, досягнення цілей Східного партнерства та, у цьому зв’язку, здійснення реформ, які сприяють європейській інтеграції України, потребує активного та системного залучення громадянського суспільства.

На сьогодні існує два інституційно визначених механізми скоординованої громадської участі.

Це – утворена у 2011 році Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства (далі – УНП ФГС СхП) та Українська сторона Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (далі – УС ПГС), створеної в квітні 2015 року відповідно до ст. 469 Угоди про асоціацію.

Ці дві Платформи мають як спільні (спрямованість на успіх європейської інтеграції України), так і відмінні риси,  зокрема, змістовні акценти на Східному партнерстві і на Угоді про асоціацію, а також мають різних міжнародних інституційних партнерів.

У 2016 році Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ) за фінансової підтримки ЄС розпочав проект «Громадська синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграційних реформах за допомогою УС ПГС та УНП ФГС СхП». Очікується, що завдяки реалізації цього проекту Платформи здійснюватимуть активну, цілеспрямовану і результативну аналітичну, адвокаційну та інформаційно-просвітницьку діяльність, що матиме реальний вплив на політику. Ми також очікуємо, що Платформи координуватимуть свої дії задля більшої ефективності діяльності громадянського суспільства в євроінтеграційних процесах.

Мета конкурсу: посилення участі громадськості в реалізації євроінтеграційних реформ, активізацію членів Платформ до скоординованих дій щодо участі у виконанні пріоритетів Угоди про асоціацію, ініціативи Східного партнерства та розвитку потенціалу Платформ.

Конкурсні проекти можуть передбачати підготовку аналітичних документів з рекомендаціями для державної політики, проведення діалогів зацікавлених сторін щодо виконання міжнародних зобов’язань та розвитку політик у відповідних сферах, діяльність щодо підвищення суспільної обізнаності та адвокації виконання пріоритетів Угоди про асоціацію та Східного партнерства.

Учасники конкурсу: громадські організації, спілки, асоціації, товариства та інші об’єднання, зареєстровані відповідно до українського законодавства як неприбуткові або благодійні організації, які є членами (учасниками) Платформ та/або їхніх робочих груп.

Тематичні пріоритети конкурсу: 

·        Виконання Угоди про асоціацію у конкретних сферах з акцентом на гармонізацію законодавства, відповідні інституційні зміни та комунікацію з зацікавленими сторонами;

·        Реалізація конкретних цілей із наявного списку «20 очікуваних досягнень до 2020 року» ініціативи Східного партнерства;

·        Виконання угод України з ЄС про надання макрофінансової допомоги та бюджетної підтримки;

·        Участь України у програмах ЄС, з акцентом на використанні можливостей для внутрішнього реформування та залучення до спільних європейських політик;

·        Підвищення взаємної обізнаності та розвиток суспільного діалогу між Україною і країнами ЄС та Східного партнерства, розвиток транскордонної співпраці.

Вимоги до проектних пропозицій: 

·        Обґрунтування у тексті проектної пропозиції, починаючи від завдань до очікуваних результатів, що тематична спрямованість проектної пропозиції відповідає пріоритетам Угоди про асоціацію, ініціативи Східного партнерства та самих Платформ та/або їхніх робочих груп;

·        Зміст проектної пропозиції має містити стислий попередній аналіз проблеми, що засвідчує обізнаність апліката з тематикою проекту, його контекстом, позиціями органів влади та груп інтересів, актуальним станом дискусії щодо підходів до вирішення проблеми;

·        Діяльність у рамках проекту може передбачати здійснення аналізу наявних проблем та варіантів їх вирішення; надання експертизи та рекомендацій органам влади; налагодження діалогу ключових зацікавлених сторін, аналіз та зведення їхніх позицій; дослідження обізнаності різних цільових аудиторій, вироблення інформаційних матеріалів та проведення інформаційно-роз’яснювальної діяльності тощо;

·        Перевага надаватиметься тим проектним пропозиціям, що передбачатимуть широкі партнерства – залучення до реалізації інших організацій-учасниць Платформ, розвиток міжрегіональної та міжсекторальної співпраці, залучення закордонних партнерів з країн ЄС та/або Східного партнерства.

·        Зміст проектних пропозицій не має дублювати зміст вже раніше підтриманих проектів.

·        Максимальний термін реалізації проекту – 6 місяців.

Критерії відбору переможців конкурсу: 

·        Тематична та змістовна відповідність проектної пропозиції пріоритетам конкурсу та вимогам до проектних пропозицій у рамках конкурсу (див. вище), обізнаність із тематикою проектної пропозиції, переконливий попередній аналіз проблеми;

·        Логічна побудова проекту (чіткий та реалістичний план дій; рівень залучення партнерів; реалістичність досягнення очікуваних результатів за допомогою пропонованої у проекті діяльності);

·        Ефективність діяльності (очікувані практичні результати на виході, вплив проекту на цільові аудиторії; наявність об’єктивних індикаторів, моніторингу та оцінки успішності);

·        Організаційна та фінансова спроможність організації та організацій-партнерів (наявність експертизи, попереднього досвіду роботи з тематики проекту; наявність персоналу та необхідних матеріальних ресурсів (приміщення, обладнання тощо), потрібного для реалізації проекту; досвід успішної реалізації проектів та звітування; наявність інших стабільних джерел фінансування організації);

·        Адекватність бюджету, його відповідність змісту проекту та умовам конкурсу.

Останній термін подання проектних пропозицій – 16 січня 2019  року, 14:00 (за київський часом).

Оголошення результатів конкурсу – 15 лютого 2019

Мінімальний розмір гранту – 150 000 грн.

Максимальний розмір гранту – 600 000 грн.

Оптимальний розмір гранту – 300 000- 500 000 грн.

Загальний бюджет конкурсу –  до 2 800 000 грн.

Зверніть увагу!

·        Проектні пропозиції (аплікаційну форму  з додатками) слід зареєструвати на сайті фонду, скориставшись сервісом “Електронний конкурс”. Додатки до проектної пропозиції мають бути додані у форматі .doc, .xls або .pdf. Максимальний розмір кожного із додатків до проектної пропозиції не може перевищувати 2,5 Mb.

·        Проектних пропозицій, надісланих в інший спосіб, окрім названого вище, не розглядатимуть.

·        Членство (участь) у принаймні одній з двох Платформ та/або їхніх робочих групах є обов’язковою умовою для участі у конкурсі. Списки організацій, які входять до Робочих груп УС ПГС, та організацій-учасниць УНП ФГС СхП розміщені на сайтах відповідних Платформ — http://eu-ua-csp.org.ua/work-groups та http://eap-csf.org.ua/organizatsiyi-uchasnitsi-natsionalnoyi-platformi

·        Організація, що подається до МФВ, повинна надати посилання на річний змістовний та фінансовий звіти організації за попередній календарний рік, розміщений у вільному доступі в мережі Інтернет.

·        Прийнятними вважаються витрати бюджету проекту, які:

o   необхідні для виконання проектної діяльності;

o   фактично виникатимуть протягом терміну виконання проекту;

o   відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну» і ефективності витрат;

o   можуть бути коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

·        Неприйнятними є витрати бюджету проекту, пов’язані з:

o   підготовкою проектної пропозиції для участі в конкурсі;

o   створенням онлайн платформ, сайтів;

o   перекладами законодавства ЄС,  перекладами існуючих публікацій/книг (можливий виключно переклад продуктів, вироблених у рамках проекту на мови ЄС);

o   сплатою боргів;

o   відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;

o   створенням та реєстрацією організації;

o   наданням прямої фіскальної підтримки державним органам влади;

o   політичною діяльністю чи релігійною пропагандою;

o   діяльністю, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації будь-яких соціальних верств;

o   проектами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;

o   будівництвом або ремонтними роботами;

o   закупівлею транспортних засобів та/або предметів розкоші та відповідних послуг;

o   наданням фінансової допомоги третім організаціям (регрантинг).

·        Зверніть увагу! Для проектів з бюджетом 500 000 грн. та більше обов’язковою вимогою є працевлаштування керівників організацій, керівників проектів та головних бухгалтерів / бухгалтерів проектів на основі трудових договорів. Замовлення послуг у цих осіб як приватних підприємців буде неприйнятним. 

·        Основна діяльність у рамках проекту має бути зосереджена в Україні (без поїздок за кордон). Разом з тим, у рамках проекту можливим є залучення іноземних експертів (фінансування їхньої поїздки в Україну).

·        Якщо проект вже співфінансується іншими коштами/конкурсом, організація має надати чітке обґрунтування розподілу завдань та ресурсів між існуючою підтримкою та  поданою проектною пропозицією на даний конкурс;

·        Отримувач гранту відповідає за моніторинг стану впровадження проекту та оцінювання його результатів. МФВ здійснюватиме моніторинг грантового проекту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проекту та їх партнерами, а також через участь у проектних заходах. Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному МФВ.

·        Одна і та сама організація не може претендувати на підтримку у загальному обсязі більше ніж 60 000 євро протягом трьох років реалізації проекту «Громадська синергія». 

·        Фонд не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.

·        Поданих на конкурс матеріалів не повертають і не рецензують.

·        Про результати конкурсу буде повідомлено листом.

·        Остаточне рішення щодо проектної пропозиції перегляду не підлягає.

·        Причин відмови в підтримці проектної пропозицій не повідомляють.

Контактні особи: 

Ольга Квашук, менеджер Європейської програми, kvashuk@irf.ua

Олена Романова, координатор Європейської програми, ep@irf.ua

https://www.civic-synergy.org.ua/news/ogolosheno-konkurs-konkurs-gromadska-synergiya-posylennya-uchasti-gromadskosti-v-yevrointegratsijnyh-reformah/?fbclid=IwAR2HUJJnPNSLfzGhKkiLP57HY9UBSuriF85CEFRpxiuDBsVJwNsqx12M1lk

Опубликовано на сайте: 2019-01-02

2017-11-01:
Обучение в Германии
в Германии можно получить бесплатно не только первое, но и второе высшее образование как на немецком, так и на английском языке
2017-11-01:
Программа ООН для волонтеров
Круглый год. Оплата расходов
2017-11-01:
Стажировка в Google
Каждое лето. Офисы Google по всему миру
2017-11-01:
Стажировки в компании Deloitte

Дедлайн: 31 декабря 2017

Deloitte Touche Tohmatsu Limited — международная сеть компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита. «Делойт» входит в «большую четвёрку» аудиторских компаний и является самой крупной профессиональной сетью по количеству сотрудников.

2016-07-21:
Где искать спонсоров и гранты?
подборка сайтов, которые следует мониторить постоянно
2016-07-05:
Програма малих грантів для ініціатив ВПО від Stabilization Support Services
Представництво канадської організації Stabilization Support Services в Україні розпочало виділення коштів для ініціатив ВПО