Инновация - это исторически бесповоротное изменение способа производства вещей.
Й. Шумпетер


М.И. Туган-Барановский

Й.А. Шумпетер

Н.Д. Кондратьев

Галерея выдающихся ученых

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Новости

Концепція створення наукового парку "АГРОЕКО"


Владимир Ильчук Опубликовано 11.05.2011

Науковий парк «АГРОЕКО» створюється на базі Інституту агроекології і економіки природокористування Національної академії аграрних наук України (надалі – ІАЕП). ІАЕП - провідна в Україні науково-дослідна установа з питань визначення засад державної і науково-технічної політики в галузі агроекології, економіки природокористування, раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища. Інститут займається системним спостереженням за природними ресурсами агросфери, комплексною оцінкою їх стану, розробкою еколого-економічних основ механізмів реалізації сталого розвитку агропромислового виробництва, землекористування і сільських територій.

ІАЕП є головною установою Науково-методичного центру „Агроекологія” і проводить комплексні дослідження у всіх грунтово-кліматичних зонах України, у т.ч. земель спеціального призначення (спеціальні сировинні зони, сільські території, заповідні території), сільськогосподарських угідь, що зазнали техногенного впливу (південно-східний та західний промислові регіони, зона Чорнобильської АЕС та ін.), угідь з проявами процесів деградації і опустелювання, а також досліджує вплив екологічних чинників на механізми формування якості сільськогосподарської продукції, тощо.

ІАЕП, що є членом Національної асоціації виробників дитячого харчування України Постановою Кабінету Міністрів України і Наказом Міністерства аграрної політики України визнано уповноваженою науково-дослідною установою, яка здійснює аналіз матеріалів та підготовку агроекологічного обґрунтування щодо відповідності сільськогосподарських угідь виробників сировини статусу спеціальних сировинних зон.

ІАЕП є єдиним у системі наукових установ НААН та МОЗ України науково-дослідним інститутом, який було акредитовано на право проведення досліджень щодо вивчення безпеки для людини та навколишнього середовища біологічних препаратів на основі виробничих штамів мікроорганізмів та вірусів, а також на право проведення досліджень щодо наукового обґрунтування проектів гігієнічних нормативів та регламентів біологічних факторів, на право розробки та впровадження методів досліджень та контролю гігієнічних нормативів, що є невід”ємною частиною раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища.

ІАЕП є членом міжурядової організації COST зі співробітництва у сфері науки та техніки і входить до відділення COST 859 (Агрономія та біотехнологія). Інститут підтримує тісні зв”язки з науковими установами Росії, Литви, Польщі, Угорщини, Німеччини та ін.

В ІАЕП ведеться підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру, функціонує спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук.
ІАЕП є співзасновником „Агроекологічного журналу” – науково-теоретичного періодичного видання, який внесено у перелік ВАК України як фаховий з сільськогосподарських і біологічних наук.

Розробки ІАЕП широко впроваджені у сільськогосподарське виробництво і навчальний процес у вищих учбових закладах аграрного і екологічного профілю, використовуються спеціалістами Міністерства аграрної політики України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства екології та природних ресурсів України, Держкомлісгоспу, Держкомводгоспу та ін.

В структуру ІАЕП входить Сквирська дослідна станція (Київська обл., м. Сквира, с. Дослідне).

Місія. Мета та Завдання

Головна проблема, яку вирішує науковий парк «АГРОЕКО» – це інтеграція виробничих ресурсів, управлінського досвіду, інтелектуального та фінансових капіталів для організації діяльності нових компаній, що вирішують конкретні проблеми в аграрному секторі економіки.

Науковий парк відіграватиме роль інноваційного інтерфейсу між власником перспективної наукової розробки, фінансовими інституціями та реальним виробництвом, створюючи додану вартість розробки та необхідні умови для її реалізації.

Навколо головних сегментів наукового парку передбачається подальший розвиток всієї регіональної інноваційної інфраструктури у сфері агроекології та її трансформація в українські екологічні кластери інновацій - комбінації науково-технологічних, просвітницьких, інфраструктурних, кадрових та інших факторів, які притягують до себе та одночасно генерують наукоємні розробки та капітал.

Місія наукового парку "АГРОЕКО" – створення регіональних екосистем трансферу технологій[1], що створюють ринок інноваційної продукції та капіталу в агропромисловому комплексі України.

Науковий парк – договірне об”єднання суб”єктів господарювання, створене за принципом поєднання можливостей освіти, науки, виробництва і бізнесушляхом координації виконання інноваційних проектів наукового парку його учасниками і партнерами. Організації та підприємства наукових парків фокусуються на вдосконаленні продукту та інновації, а не на виробництві.

Можлива юридична форма об"єднання - корпорація (акціонерне товариство) або товариство з обмеженою відповідальністю.

Функціонування наукового парку має датиможливість створювати високоінтелектуальну продукцію, здійснювати науковий і кадровий супровід її промислового випуску та виведення на ринки.

Створення наукового парку є загальнонаціональним проектом.

Метою організації наукового парку є:

1. Стимулювання інноваційної діяльності в ІАЕП, спрямованої на активізацію структурних змін в економіці Київської області, а також підвищення матеріально-технічного та фінансового стану ІАЕП і його співробітників в цілому шляхом ефективного і раціонального використання його наукового і кадрового потенціалу.

2. Створення сприятливих стартових умов для вчених, аспірантів і випускників ВНЗ, які планують відкрити свої start-up – компанії і зайнятися підприємницькою діяльністю у сфері високих технологій.

3. Створення сприятливого середовища для вже існуючих малих та середніх інноваційних компаній, зацікавлених у взаємовигідній співпраці з ІАЕП з метою використання його кадрового і наукового потенціалу.

4. Підвищення надходжень до державного та місцевих бюджетів, прискорення інноваційного розвитку аграрної економіки України.

Для досягнення поставленої мети науковий парк визначає для себе наступні завдання:

1.Формування інфраструктури наукового парку, до якої входять:

 • будівлі, приміщення, комунікаційні мережі та інші системи, що забезпечують функціонування інноваційних компаній;
 • зв”язки адміністрації наукового парку, необхідні для пошуку джерел фінансування інноваційної діяльності, партнерів і потенційних споживачів/ венчурних компаній;
 • послуги, що є необхідними для становлення та ефективного роботи бізнесу, такі як бухгалтерський облік, аудит, проведення маркетингових досліджень, надання юридичних послуг тощо, які надаються як менеджментом наукового парку, так і незалежними сервісними компаніями;
 • функціональна взаємодія структур наукового парку, яка допомагає вченим адаптуватись до умов ринкової економіки, навчати їх способам організації бізнесу, консультувати в процесі роботи.
 1. Організація протягом року:
 • 15 стартапів
 • 10 науково-дослідних проектів у співпраці з промисловцями
 • 10 компаній у парку
 • 100 нових робочих місць

Робота наукового парку організовується таким чином, щоб вчені могли займатися бізнесом, не залишаючи наукової діяльності в ІАЕП та викладацької в університетах. Це дозволить, в якійсь мірі, вирішити питання витоку наукових кадрів, яке гостро постало в нашій країні, підтримувати на належному рівні науковий потенціал самого вченого – підприємця та підвищити його мотивацію. При цьому науковий парк готовий допомогти вирішувати найбільш адекватним чином питання інтелектуальної власності, що пов”язані з використанням розробок і «ноу-хау», створеними вченими – підприємцями спільно з лабораторією в науково-дослідному інституті чи університеті.

Функції наукового парку:

 • створення нових видів інноваційного продукту, впровадження результатів наукових досліджень, сприяння організації виробництва конкурентоспроможної наукоємної продукції.
 • залучення аспірантів, науковців до розроблення і виконання проектів.
 • сприяння розвитку малого інноваційного підприємництва.
 • організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів, необхідних для реалізації проектів в рамках наукового парку.
 • Інноваційно-технологічний супровід наукоємного виробництва.
 • розвиток міжнародного співробітництва.
 • Надання послуг з інформування, встановлення бізнес-кооперації з європейськими партнерами.
 • Трансфер науково-дослідницьких розробок з метою розширення технологічного співробітництва.
 • Створення з зарубіжними інвесторами і бізнесом спільних підприємств («joint ventures») з питань комерціалізації і трансферу агротехнологій
 • Підготовка інноваційних менеджерів стартових підприємств через тренінги.

Парк надаватиме послуги, розвиватиме та залучатиме компанії, які займаються наступними питаннями:

 • I) Біоенергетика і органічне землеробство:
  • 1) Розроблення і впровадження у виробництво наукових розробок та новацій у галузі виробництва альтернативних біопалив на основі рослинної сировини.
  • 2) Використання інноваційних розробок для виробництва альтернативної «зеленої енергетики» в галузі біоконверсії та термоконверсії біопалив.
  • 3) Створення замкнених виробничих циклів в агроекосистемах.
 • II) Утилізація осаду стічних вод і твердих відходів.
 • IІІ) Еколого-безпечні технології вирощування сільськогосподарських культур і лікарської сировини.
 • ІV) Агроекологічна оцінка агроландшафтів і систем землекористування з використанням дистанційного зондування з космосу.
 • V) Вирішення питань збалансованого розвитку сільських територій.

Першочергові завдання наукового парку:


[1]Інноваційна екосистема трансферу технологій – гармонійна енергоінформаційна система взаємодії субєктів інноваційної діяльності з соціокультурним, природним та науково-виробничим середовищем, яка постійно вдосконалюється і в рамках якої здійснюється повний цикл створення, розвитку і реалізації інноваційної продукції.

researchclub

Опубликовано на сайте: 2012-02-04

2020-02-29:
Вопросы, которые задают при вступлении в Оксфорд

Вступительный экзамен в магистерский Колледж Всех Душ (All Souls College) в Оксфорде считается самым сложным в мире. И это несмотря на то, что там нет ни формул, ни задач, ни конкретных научных вопросов. По статистике, только один из 20 оксфордских бакалавров способен его пройти.
2006-12-28:
Материалы Форума Алушта-2006
полное собрание материалов XI  международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы  инновационного развития экономики» (Алушта 2006)
2005-09-28: