Инновация - это исторически бесповоротное изменение способа производства вещей.
Й. Шумпетер


М.И. Туган-Барановский

Й.А. Шумпетер

Н.Д. Кондратьев

Галерея выдающихся ученых

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Новости

Візьміть участь у громадських консультаціях щодо майбутньої допомоги ЄС Україні


Представництво Європейського Союзу в Україні розпочало громадські консультації з ключовими зацікавленими сторонами, аби визначити пріоритети допомоги Україні на 2018-2020 роки.

Консультації розпочалися 10-го листопада – з представниками бізнесової спільноти. Наступними будуть консультації з представниками громадянського суспільства (14 листопада) та представниками всіх політичних фракцій та комітетів Верховної Ради України (16 листопада). Було створено спеціальний веб-сайт (consult-eu.com.ua/), на якому українські громадяни також можуть висловити свої думки про те, як ЄС може підтримувати Україну в побудові сильнішої економіки, сильнішого врядування та сильнішого суспільства. 

Від початку 1990-х років ЄС надав Україні велику допомогу в різних сферах. Після подій Євромайдану підтримка ЄС дуже сильно зросла. Від 2014 року загальний обсяг допомоги від Європейського Союзу, включаючи макрофінансову та гуманітарну допомогу, сягнув понад 6,6 мільярдів євро.

"Ідея консультацій полягає в тому, щоб почути голос українського суспільства", - коментує початок консультацій Петер Ваґнер, керівник Групи з підтримки України. Консультації також спрямовані на те, щоб "дізнатися більше про пріоритети реформ в Україні та стратегічно адаптувати нашу багаторічну допомогу, аби вона повністю відповідала потреба та інтересам громадянського суспільства та бізнесової спільноти".

Україна залишається пріоритетним партнером для ЄС. Щорічна безповоротна допомога від ЄС для України може сягати 120-200 мільйонів на рік, залежно від успіху реалізації ключових реформ в Україні.

"Принцип "більше підтримки в обмін на більше реформ" застосовуватиметься до майбутнього планування нашої допомоги", - зазначає Беренд де Гроот, керівник програм співробітництва Представництва Європейського Союзу в Україні. "Чим більше Україна буде реформуватися, тим більше ЄС зможе її підтримати в цьому процесі", - додає він.

Під час консультацій представники українського бізнесу торкнулися багатьох питань. Вони також виступили з пропозиціями щодо того, як можна використати кошти ЄС для стимулювання змін, на які очікує України. "Україна не є унікальною", - сказав один із представників бізнесу. "Є інші постсоціалістичні країни, і ми маємо спитати, чому в рейтингу Світового банку щодо ведення бізнесу (2017) Україна посідає 80-е місце, Казахстан 35-е, а Польща – 24-е. Ми також маємо спитати, що робити, щоб покращити позицію України". 

Багато учасників висловили думку, що приватизація державних підприємств значно зменшить загальний рівень корупції та привабить більше іноземних інвестицій в Україну. Інші закликали провести додаткові тренінги для державних службовців, які працюють над питаннями бізнесового середовища та розвитку підприємницької діяльності в Україні.

ЄС уже підтримує низку проектів у сфері розвитку приватного сектору. У рамках проекту "ЄС для бізнесу" (EU4Business) він даватиме можливість малим та середнім підприємствам отримувати консультації та доступ до фінансів. ЄС також підтримує уряд України в його зусиллях розкрити потенціал малого та середнього бізнесу в Україні.

Сайт для громадських консультацій буде відкритий для ідей громадян, громадських організацій, асоціацій працедавців та працівників до понеділка, 21-го листопада, 12.00. Ці ідеї будуть аналізуватися та розглядатися під час підготування багаторічної програми підтримки ЄС на 2018-2020 роки для України.

Представництво Європейського Союзу в Україні
Адреса: Київ, 01033
Вул. Володимирська, 101
Тел.:  +38 044 39 08 010
факс: +38 044 39 08 015

Європейський Союз складається з 28 держав-членів та їх народів. Це унікальне політичне та економічне партнерство, засноване на цінностях поваги до людської гідності, свободи, рівності, верховенства права і прав людини. Понад п’ятдесят років нам знадобилось для створення зони миру, демократії, стабільності і процвітання на нашому континенті. Водночас нам вдалось зберегти культурне розмаїття, толерантність і свободу особистості. ЄС налаштований поділитись своїми цінностями та досягненнями з країнами-сусідами ЄС, їх народами, та з народами з-поза їх меж.
PRESS RELEASEKyiv, 10 November 2016

Join public consultations on the future of the EU's assistance

to UkraineDelegation of the European Union to Ukraine launched a public consultation with key stakeholders to define priorities for assistance over the period 2018-2020.

The consultations started on November 10th with representatives of businesscommunity and will continue with Civil Society (14 November) as well as with the representatives of all political factions and Committees of Verkohvna Rada (16 November). A dedicated website - consult-eu.com.ua/ - was set up specifically to receive direct feedback from the Ukrainian society on how the EU could support Ukraine in building Stronger Economy, Stronger Governance and Stronger Society.

The EU has provided significant assistance to Ukraine in various sectors from early 1990s, with EU's support to Ukrainian reforms increasing dramatically in the aftermath of EuroMaidan. Since 2014 EU financial assistance has totalled over € 6.6 billion, including EU's macro-financial or humanitarian assistance.

Peter Wagner, Head of Support Group for Ukraine said that "the idea of this consultation is to hear the voice of Ukrainian society, learn more about the priority reforms in Ukraine and strategically adjust our multi-annual assistance so that it fully matches the needs and interest of civil society and business community".

Ukraine remains the priority partner for the EU and Union's annual non-refundable EU's assistance could be in the range of €120-200 million, depending on how successful the key reforms in Ukraine are implemented.

Berend de Groot, Head of Cooperation of EU Delegation stated that "the principle of "More for More" will apply to for the future planning of assistance. The more Ukraine will reform, the more EU will be able to support its progress".  

The representatives of businesses have raised several issues and suggestions on how should the EU funds be used to bring about the changes Ukraine is seeking. "Ukraine is not unique," told one representative of business. "There are other post-socialist countries, such as Kazakhstan: we should ask ourselves why is Ukraine 80th, Kazakhstan 35th and Poland 24thWorld Bank Doing Business rating (2017) and what has to be done to improve Ukraine's standing."

Many suggested that privatising state owned companies would significantly reduce overall corruption and would help attract more foreign direct investments to Ukraine; others called for additional trainings for public officials who work on businesses environment related issues and promote entrepreneurship in Ukraine.

The EU already supports several actions in the field of private sector development under EU4Business initiative providing SMEs' access to finance and advice as well as supporting government efforts to unlock the potential of SMEs in Ukraine.

The online public consultation will be open for the input of citizens, civil society organisations and employees' and employers' associations until Monday 21st November noon. The opinions will be analysed and taken into consideration while preparing the EU's Multi-Year Support Programme 2018-2020 for Ukraine.

Delegation of the European Union to Ukraine
Address:
101 Volodymyrska Street
01033 Kyiv, Ukraine
Tel:  +38 044 39 08 010
Fax: +38 044 39 08 015
The European Union is made up of 28 countries and the people of those countries. It is a unique political and economic partnership founded on the values of respect for human dignity, freedom, equality, the rule of law and human rights. Over more than fifty years we have created a zone of peace, democracy, stability and prosperity on our continent while maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The EU looks to share its values and achievements with neighbouring countries and peoples and those farther afield.

Опубликовано на сайте: 2016-11-13

2020-02-29:
Вопросы, которые задают при вступлении в Оксфорд

Вступительный экзамен в магистерский Колледж Всех Душ (All Souls College) в Оксфорде считается самым сложным в мире. И это несмотря на то, что там нет ни формул, ни задач, ни конкретных научных вопросов. По статистике, только один из 20 оксфордских бакалавров способен его пройти.
2006-12-28:
Материалы Форума Алушта-2006
полное собрание материалов XI  международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы  инновационного развития экономики» (Алушта 2006)
2005-09-28: