Инновация - это исторически бесповоротное изменение способа производства вещей.
Й. Шумпетер


М.И. Туган-Барановский

Й.А. Шумпетер

Н.Д. Кондратьев

Галерея выдающихся ученых

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Информация для прогнозов

Україна. Державнi банки: бути чи не бути?


  Можливо, рiшення попереднього уряду про рекапiталiзацiю не було економiчно доцiльним. Бюджетнi кошти можна було направити в Ощадбанк i Укрексiмбанк, якi викупили б усi "живi" активи проблемних установ.

   Дискусiя про доцiльнiсть iснування державних банкiв триває не перший рiк.

До початку кризи традицiйними супротивниками присутностi державного капiталу у банкiвському секторi виступали мiжнароднi фiнансовi органiзацiї.

Їхнi аргументи вiдомi: держава, на їхню думку, не може бути ефективним власником, система корпоративного управлiння держбанками мiстить суттєвi ризики полiтичного втручання в ухвалення комерцiйних рiшень, що загрожує стабiльностi банку i банкiвської системи в цiлому.

Безумовно, така позицiя МВФ i Свiтового банку небезпiдставна. Показовим прикладом є ситуацiя з Ощадбанком, яка склалася у 2003-2005 роках.

У 2003 роцi Свiтовий банк був змушений вимагати вiд НБУ ввести операцiйнi обмеження на дiяльнiсть Ощадбанку, в тому числi на активнi операцiї.

Парадоксально - одна з найбiльших установ країни, яка володiє величезним потенцiалом i має найбiльшу фiлiальну мережу, раптом опинилася ледь чи не на межi банкрутства. I причиною цього були аж нiяк не економiчнi фактори.

Не дивно, що тодi Свiтовий банк бачив лише один шлях для Ощадбанку - негайний i повний продаж.

Обмеження, накладенi на установу, вдалося зняти тiльки в кiнцi 2005 року. Це стало можливим завдяки тому, що банк розробив i вперше у галузi презентував свою стратегiю на 2006-2010 роки. Уже за 2006 рiк банк заробив бiльше, нiж за усi попереднi десять рокiв.

На жаль, за першим кроком так i не з`явилися наступнi. Загальна стратегiя розвитку банкiвської галузi в цiлому i держбанкiв зокрема широко обговорювалася, але не була прийнята державою.

Стратегiчна програма розвитку Ощадбанку, затверджена спостережною радою банку - головним органом, покликаним контролювати дотримання iнтересiв власника, у результатi виконувалася лише частково.

Правлiння у своєму звiтi вживало слова "перенесено", "недоцiльно виконувати", не маючи повноважень коригувати стратегiчний документ.

З iншого боку, наглядова рада, сформована парламентом, президентом i Кабмiном за полiтичним принципом, не могла адекватно реагувати на питання, пов`язанi з оперативною дiяльнiстю банку. По сутi, його робота була заблокована.

У кращому разi, рiшення приймалися шляхом заочних засiдань, коли будь-якi професiйнi дискусiї були виключенi - члени ради просто голосували вiдповiдно до вказiвок полiтичних сил, якi вони представляли.

Потiм усе спростилося ще бiльше - Кабмiн почав давати доручення правлiнню безпосередньо, iгноруючи дiючий регламент прийняття рiшень. Як наслiдок, Ощадбанк у професiйних колах стали називати "нафтогазбанком".

Невдачi такої моделi корпоративного управлiння державними банками пояснювалися, у першу чергу, вiдсутнiстю чiткої стратегiї у їх власника.

Зв`язка "власник - спостережна рада - правлiння" належним чином не працювала. Завдання членам наглядової ради не формулювалися, банк використовувався державою вiд випадку до випадку.

У пiдсумку, установа повернулася до того, чого так боялися МВФ i Свiтовий Банк - до ручного управлiння з боку власника в особi Кабiнету мiнiстрiв.

Сьогоднi Ощадбанк вiдчуває себе бiльш-менш стабiльно не завдяки, а всупереч дiям свого топ-менеджера. Точнiше - завдяки сильнiй i стабiльнiй командi заступникiв голови, директорiв департаментiв та голiв обласних управлiнь, якi за багато рокiв змогли виробити iмунiтет до нелогiчних крокiв вищого керiвництва.

У 2009 роцi, в результатi здiйснення програми рекапiталiзацiї проблемних банкiв, держава стала власником ще трьох установ. Здавалося, цей факт повинен був, нарештi, сприяти виробленню хоч якоїсь єдиної концепцiї. Очевидно, що п`ять державних банкiв не можуть ефективно працювати, не синхронiзуючи свої кроки.

Зрозумiло, що рекапiталiзованi банки не зможуть повернути вкладенi державою кошти, якщо новим власником не буде чiтко визначена їхня цiльова нiша.

На жаль, цього поки не вiдбулося. Всi проекти iз створення координацiйної ради держбанкiв залишилися без уваги. Рекапiталiзованi банки iснували самi по собi, вирiшуючи спущенi "зверху" вiдверто небанкiвськi завдання або конкуруючи на єдиному полi обслуговування державних монополiй.

"Родовiд" був перетворений на "касу" видачi депозитiв вкладникiв Укрпромбанку, а Укргазбанк i Ощадбанк змагалися за право зберегти статус "нафтогазбанку".

Це свiдчить лише про одне: правлiння держбанкiв не повиннi самостiйно визначати стратегiї керованих ними установ. Завдання правлiння - вибудовувати роботу банку вiдповiдно до загального стратегiчного бачення власника.

Примiром, Укргазбанк нещодавно розробив свою стратегiю розвитку i передав її спостережнiй радi на затвердження. Цей серйозний i об`ємний документ розробляли, керуючись простою логiкою: держава є тимчасовим акцiонером i її завдання - повернути iнвестованi грошi у середньостроковiй перспективi.

Але навiть ця стратегiя розроблялася, виходячи лише з управлiнського розумiння керiвництва банку. Держава ж як основний акцiонер поки не представила свого бачення розвитку рекапiталiзованих установ.

У таких умовах дуже складно щось планувати, адже усяка стратегiя повинна мати конкретнi цiлi i конкретнi часовi рамки. В умовах, коли вiдсутнє кiнцеве бачення з боку власника, будь-яка стратегiя матиме скорiше номiнальний характер.

Державнi банки, особливо пiд час кризи, яка поки не поспiшає слабшати, можуть стати одним з найбiльш ефективних iнструментiв впливу на економiку країни. Примiром, цiльовi кредити у прiоритетнi галузi економiки, навiть виданi на пiльгових умовах, у 99% випадкiв є ефективнiшими, нiж прямi бюджетнi дотацiї.

Щодо кожного з банкiв можуть бути рiзнi стратегiї - вiд унiверсалiзацiї або навiть створення народного банку до галузевої установи. Можливо, власник вважатиме за доцiльне об`єднати деякi з п`яти банкiв у групу або консорцiум. Не виключено, що пiсля вивчення ситуацiї буде прийнято рiшення i про злиття певних банкiв.

Головне - щоб це бачення було нарештi сформовано. Поки правлiння банкiв не будуть чiтко розумiти позицiю держави, вони не зможуть ефективно працювати.

Першi сигнали про позитивнi змiни вже з`явилися. Уряд задекларував бажання сформувати стратегiю розвитку державних банкiв i запровадити механiзм управлiння проектами. Модель управлiння проектами - "ноу-хау" в українських реалiях, але вона вже давно успiшно працює у розвинених країнах.

Позитивним сигналом для економiки в цiлому i для фiнансової галузi зокрема є намiр Кабмiну пiдготувати Бюджетну концепцiю до 2012 року. Чiткi довгостроковi перспективи головного фiнансового плану країни стануть точкою вiдлiку для стратегiчного планування всiма суб`єктами фiнансової дiяльностi.

Оприлюднити своє перспективне бачення розвитку банкiвської галузi мав би i НБУ. Як вiдомо, фiнансова криза - це, в першу чергу, криза довiри. Щоб її здолати, потрiбна максимальна вiдкритiсть, чiткий план дiй i бачення перспектив регулятором, який визначає параметри роботи банкiв i їхнiх клiєнтiв.

Сьогоднi банкiвський сектор потребує вiдповiдей на цiлу низку ключових питань.

1. Чи вважає НБУ за доцiльне iснування в Українi майже двох сотень банкiв i чи буде взято курс на скорочення та укрупнення фiнансових установ?

2. Яку полiтику Нацбанк вестиме стосовно курсу долара?

3. Якi заходи планує регулятор щодо пасивної бази - грошей громадян у банках та їхнiх збережень "пiд подушкою"? Близько 60% цих коштiв, за оцiнками фахiвцiв, мiститься не у нацiональнiй валютi, а в доларах i євро.

4. Як регулятор ставиться до iноземного банкiвського капiталу?

5. Якi кроки НБУ планує зробити для посилення вiдкритостi банкiвської системи?

6. Як вiн розумiє роль держбанкiв, включно з рекапiталiзованими? Чи будуть виконанi узгодженi Нацбанком у 2009 роцi графiки рефiнансування?

Вiдповiдi на цi та iншi питання хотiв би побачити у єдиному програмному документi Нацiонального банку не тiльки кожен банкiр, але й кожен клiєнт будь-якого банку.

Стратегiя НБУ щодо рекапiталiзованих установ заслуговує на окрему увагу, адже регулятор також вiдповiдає за проблеми, якi виникли у цих банках.

Нацбанк не має права займати щодо них стандартну "вiдсторонену" позицiю - процес оздоровлення рекапiталiзованих банкiв може бути успiшним лише за умови синхронних дiй уряду, менеджменту банку i банкiвського регулятора.

Так, можливо, рiшення попереднього уряду про рекапiталiзацiю не було повнiстю економiчно доцiльним. Коли ще йшло обговорення, автор цiєї статтi пропонував використовувати для порятунку внескiв населення два iснуючi держбанки.

Замiсть того, щоб спрямовувати грошi на придбання акцiй нових банкiв, їх можна було б направити в Ощадбанк i Укрексiмбанк, якi викупили б за рахунок цих коштiв усi "живi" активи проблемних установ.

У проблемних банкiв з`явилася б лiквiднiсть, необхiдна для виплати депозитiв, пiсля чого пiд контролем тимчасових адмiнiстраторiв їх можна було б лiквiдувати.

Ця пропозицiя, логiчна з економiчної точки зору, виявилася нереалiзованою з полiтичних причин - держбанки з їх наглядовими радами, сформованими трьома протиборчими на той час гiлками влади, були фактично неконтрольованi.

У пiдсумку, було прийнято рiшення про рекапiталiзацiю. Можна довго сперечатися про його доцiльнiсть, а можна дiяти, виходячи з iснуючих обставин. Спроби "вiдiграти" ситуацiю шляхом зворотного продажу частки держави є нелогiчними.

По-перше, стан ринку не дозволить повернути i п`яту частину вкладених у рекапiталiзацiю державних коштiв.

По-друге, саме завдяки отриманню статусу державних вдалося зупинити кризу у банках, якi ще на початку лiта 2009 року перебували "на межi".

Представники влади повиннi бути обережними у своїх заявах - кожна публiчно озвучена iнформацiя про можливий продаж рекапiталiзованих банкiв викликає хвилю вiдтоку клiєнтiв i дестабiлiзує установи, знижуючи їх вартiсть.

Зараз держава має чудову нагоду наблизити полiтичну i економiчну логiку в питаннi управлiння п`ятьма банками.

В Українi уперше за останнi п`ять рокiв склалася ситуацiя, коли президент, Кабмiн, парламент i Нацбанк дiють синхронно, а не грають один проти одного. Це час для привнесення конструктивних iдей у систему управлiння державними банками.

Перетворити державнi банки в iнструмент ефективної економiчної та фiнансової полiтики можуть наступнi кроки.

1. Змiна принципiв корпоративного управлiння банками. У першу чергу, це стосується Укрексiмбанку та Ощадбанку з їх "квотними" наглядовими радами.

2. Прийняття єдиної стратегiї державних банкiв з розмежуванням стратегiчних напрямкiв для кожного з них.

3. Створення єдиного координуючого органа управлiння для усiх установ.

4. Розробка та затвердження на наглядовiй радi кожного з банкiв програмних п`ятирiчних документiв, що вiдповiдають загальнiй стратегiї власника.

5. Введення чiтких критерiїв оцiнки дiй правлiнь банкiв залежно вiд виконання ними своїх стратегiй.

Вiдповiдь на винесене у заголовок статтi запитання багато в чому залежить вiд крокiв, якi будуть зробленi найближчим часом.

Олександр Морозов, голова правлiння Укргазбанку, екс-голова правлiння Ощадбанку, екс-член Наглядової ради Ощадбанку.

 

Источник :   http://www.epravda.com.ua/ 

realt.ua

Опубликовано на сайте: 2010-04-29

Комментарии к этой статье:

Добавить новый комментарий!

* – Поля обязательны для заполнения!

Ваше имя *:
Ваш e-mail адрес:
Ваше сообщение *:
Введите число *:
 
2018-12-17:
ЕС. Референдум о Brexit стоил Великобритании почти 130 миллионов фунтов стерлингов
Reuters со ссылкой на отчет Избирательной комиссии Великобритании
2018-12-17:
Украина. НБУ объяснил, что происходит с инфляцией в ноябре 2018 (инфографика)
Инфляция ускорилась до 10% в годовом исчислении, в месячном измерении до 1,4%, сообщил НБУ
2018-12-17:
Alageum Electric запустил на юге Казахстана завод трансформаторов ТОО Asia Trafo за $47 млн
Предприятие будет выпускать ежегодно 120 трансформаторов с напряжением 110-220 кВ
2018-12-17:
В Украине Минфин привлек в госбюджет 1,6 млрд грн через размещение ОВГЗ
Средства в долларах привлечены на 189, 315 и 673 дня с доходностями 6,7%, 7,25% и 7,5% годовых
2018-12-17:
Мировая экономика. ICE хочет продолжить торговлю нефтью в Лондоне после Brexit
На лондонской площадке ICE Futures Europe торгуется более половины мировых объемов нефти
2018-12-17:
Украина импортировала 205 тыс т пальмового масла в январе-ноябре 2018
Государственная фискальная служба Украины
2018-12-17:
ЕС. Великобритания увеличила производство энергии на 171% благодаря модернизации устаревших ВЭС
К концу 2018 будут выведены из эксплуатации 54 ветроэлектростанции, а в следующие 10 лет – еще 161 ВЭС
2018-12-17:
В Госдепе США предупредили: трудовая миграция из Украины является угрозой для ее будущего
Джордж Кент, зампомощника госсекретаря США, ответственный за государства ВЕ и Кавказа, включая Украину
2018-12-17:
Украина ежегодно теряет из-за коррупции около $2 млрд, что эквивалентно 2 бюджетам Нацполиции
председатель консультативной миссии ЕС в Украине Кястутис Ланчинскас
2018-12-16:
Новая теория может объяснить 95% недостающего космоса
Ученые из Оксфордского университета, возможно, решили один из самых больших вопросов в современной физике
2018-12-16:
Ученые доказали смещение орбиты Земли. Чем нам это грозит?
 группа исследователей из Ратгерского университета
2018-12-16:
Может ли у Вселенной быть сознание?
За последние 40 лет ученым постепенно открылся странный факт о нашей Вселенной...
2018-12-16:
Шесть фактов о квантовой физике, которые должен знать каждый
 Если вас интересует квантовая физика, на самом деле есть шесть ключевых понятий из нее, которые необходимо удерживать в уме
2018-12-16:
Что квантовая теория на самом деле говорит о реальности?
Демонстрация, которая перевернула идеи великого Исаака Ньютона о природе света, была невероятно простой
2018-12-16:
Nvidia научила ИИ создавать виртуальные миры
Компания Nvidia показала демонстрационный проект - симулятор вождения, созданный искусственным интеллектом
2018-12-16:
Создан искусственный интеллект, способный играть во все игры
Разработчики революционной самообучающейся системы искусственного интеллекта AlphaGo объявили о создании новой версии нейросети
2018-12-16:
10 попыток создать вечный двигатель
Технология вечного двигателя привлекала людей во все времена. Сегодня она считается скорее псевдонаучной и невозможной, нежели наоборот
2018-12-16:
Морские беспозвоночные помогли превратить древесину в биотопливо
Исследователи Йоркского Университета.  Nature Communications
2018-12-15:
ЕС еще на полгода продлил экономические санкции против России
президент Европейского совета Дональд Туск
2018-12-15:
У каждого человека на Земле есть двойник
Но выполнить миссию, заложенную в нас природой, может только один
2018-12-15:
Минутка милитаризма
Количество ядерных боеголовок в разных странах мира - настоящее время.
2018-12-15:
На днях стартовал уже третий ежегодный Qualcomm Tech Summit
Чем запомнился день саммита Qualcomm
2018-12-15:
Что даст пользователям Facebook технологии Web 3.0?
Аналитический материал
2018-12-15:
Как разбогатеть на мобильной фотографии?
несколько примеров фотостоков
2018-12-15:
Украина и Литва подписали межправительственное соглашение о защите заробитчан
В июле 2018 сообщалось, что украинцев в Литве за год стало больше в полтора раза
2018-12-14:
Украина сократила импорт свинины по сравнению с октябрем на 20% в ноябре 2018
пресс-служба ассоциации “Свиноводы Украины”
2018-12-14:
Компания Apple покупает стартап Platoon для «продвижения» исполнителей-музыкантов
Их творчество может быть предоставлено пользовательской аудитории лишь через сервис Apple Musi
2018-12-14:
РФ. В Кремле видимо начали осознавать все последствия Керченского провала
мировая история никогда не прощает императоров
2018-12-14:
Вооруженный конфликт Украины с Россией: Гаага приняла важное решение по Крыму
Международный уголовный суд (Гаага, Нидерланды) квалифицировал российское вторжение в Крым как международный вооруженный конфликт
2018-12-14:
Мировая экономика. Проект создания первичного, идеального Интернета называется Solid

Тиму Бернерс-Ли было 34 года, когда он придумал Всемирную паутину. Сейчас ему 63, и он говорит, что все надо начинать заново

2018-12-13:
ЕС перечислил Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи в декабре 2018
вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис
2018-12-13:
Китай возобновил валютный своп с Украиной на 15 млрд юаней (свыше $2,2 млрд)
Договор о валютном свопе 10 декабря 2018 подписали председатель НБУ Яков Смолий и председатель НБК Й Ган
2018-12-13:
В каких регионах Украины хуже всех используют дорожный фонд
Мининфраструктуры Украины (инфографика)
2018-12-13:
Египет забраковал российские вертолеты. Египетская сторона недовольна качеством российской техники
Госдеп США одобрил сделку с Египом на 10 американских вертолетов, 24 двигателя GE-701D, запчасти и другое оборудование к ним
2018-12-13:
Американские СМИ обвинили Роскосмос в популизме и посоветовали заняться делом
Журналист Эрик Бергер популярного американского IT-издания Ars Technica
2018-12-12:
В Украине инфляция замедлилась с 1,7% в октябре до 1,4% в ноябре 2018
В годовом измерении инфляция выросла до 10%, сообщает Госстат Украины
2018-12-12:
РФ. У Керченского пролива в ожидании прохода скопилось более 140 кораблей
Госпогранслужба Украины на утро 7 декабря 2018
2018-12-12:
Канада увеличила производство пшеницы на 6% и ямченя на 6,2% в 2018
Бюро статистики Канады обновило оценки производства зерновых в стране в 2018
2018-12-12:
Украина. Производство картофельного крахмала выросло на 34% в октябре 2018
данные Государственной службы статистики
2018-12-12:
ЕС намерен построить экономику с нулевыми углеродными выбросами к 2050
для этого потребуется до €290 млрд инвестиций в год
2018-12-12:
Электронику на новый уровень выведет двухмерный материал. И это не графен
группа экспертов из США разработала новую технологию, которая может дать толчок развитию нового вида электроники
2018-12-11:
ЕС. Итоги производства яблок в Германии, Франции, Италии, Испании и Венгрии в 2018
Аналитики информационно-аналитической платформы EastFruit проанализировали данные Eurostat
2018-12-11:
Украина. В Сумах будет создан новый индустриальный парк
отмечается на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины
2018-12-11:
Мировым рынкам торговые войны США и Китая обошлись на 5-10% дороже, чем без них
международный инвестиционный департамент Citi Private Bank
2018-12-11:
Украина. Страховщики увеличили сбор платежей по ОСАГО на 21,4% за 10 мес 2018
Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ)
2018-12-10:
Россия и ОПЕК снова капитулировали перед американским сланцем
По итогам переговоров в Вене 7 декабря 14 стран картеля+ снова приняли решение сократить добычу нефти
2018-12-10:
Впервые в мире: В Люксембурге отменят плату за проезд в общественном транспорте
Такое решение было принято в попытке снизить загруженность дорог
2018-12-10:
Ведущие банки договорились о клиринге операций РЕПО во Франкфурте вместо Лондона

Клиринговая площадка Eurex, принадлежащая Deutsche Boerse AG, заручилась поддержкой 24 ведущих банков мира

2018-12-10:
Украинские аграрии бьют рекорды, намолотив 69,3 млн т зерновых на 1 декабря 2018
пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины
2018-12-10:
Украина. Размер валютных резервов вернулся к "безопасному" уровню — $17,711 млрд
Он покрывает 3 месяца будущего импорта и достаточный для выполнения обязательств Украины, сообщает пресс-служба НБУ
2018-12-09:
Компания SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда
SpaceX побила рекорды по количеству запусков за год и количеству доставленных на орбиту спутников за один раз
2018-12-09:
Microsoft может представить гибкий складывающийся смартфон Andromeda
В обычном состоянии устройство будет выглядеть как планшет, в сложенном – как обычный смартфон
2018-12-09:
В США в Нацинституте стандартов и технологий созданы рекордно точные атомные часы
Ядром новых атомных часов является одна тысяча атомов иттербия, которые удерживаются в пределах “сетки”, состоящей из лучей лазерного света
2018-12-09:
LG Electronics создала подразделения по разработке роботов и самоуправляемых автомобилей
Южнокорейская компания планирует создать Северо-Американский научно-исследовательский центр
2018-12-09:
Компания Aprilli Design Studio создала роботизированный гостиничный номер на колесах
Для перемещения клиент указывает маршрут и беспилотник доставляет его в пункт назначения.
2018-12-09:
Компания Amazon запустила сервис для обмена данными со спутниками AWS Ground Station
Amazon предлагает зарезервировать точную дату передачи данных со спутником за 6 месяцев
2018-12-08:
США и Европа усилят санкции против РФ или введут новые из-за захвата украинских моряков
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер
2018-12-08:
Судостроительный завод в Николаеве продали за 122,2 млн грн
Это в 10 раз дешевле стартовой цены в 1,1 млрд грн
2018-12-08:
Google закрывает сервис – мессенджер Hangouts с миллиардом пользователей
Точной даты закрытия Hangouts Google пока не называет, но вероятно это случится в 2020
2018-12-08:
Subaru отзывает в КНР из-за дефектов 25,6 тыс машин, Volvo - 16,6 тыс
Кампания начнется 11 января 2019 и затронет импортированные в страну модели Forester, XV и BRZ, произведенные в 2012-2013
2018-12-08:
Госпродпотребслужба начнет проводить проверки без предупреждения в 2019
Госслужба по вопросам безопасности продуктов питания и защиты прав потребителей Украины
2018-12-08:
Картина Пиросмани продана на аукционе Sotheby's за рекордную для работ художника цену
Первым владельцем картины “Грузинки в лечаки” был австрийский писатель Стефан Цвейг, который познакомился с работами Н.Пиросмани во время своего визита в Москву в 1928
2018-12-08:
Шведская компания Ericsson и японская Fujitsu стали партнерами на рынке 5G
По условиям соглашения, партнеры объединят свои портфели продуктов
2018-12-07:
В Украине начато банкротство крупнейшего производителя автомобильных шин Росавы
У него обнаружено 20,5 млрд грн кредиторской задолженности и и назначено дело о признании Росавы банкротом на 4 декабря 2918
2018-12-06:
Мировая экономика. Твитты Трампа обвалили фондовые рынки США и Азии 5 декабря 2018
Dow Jones снизился на 3,1% (до 25027,07 п.), высокотехнологичный NASDAQ — на 3,8% (до 7158,43 п.)
2018-12-06:
Мировая экономика. ВБ увеличит сумму средств на защиту климата вдвое - до $200 млрд
Всемирный банк предоставит их в 2021-2025 для поддержки стран, имеющих амбициозные проекты для защиты климата
2018-12-06:
В Украине количество договоров страхования "Зеленая карта" возросло на 8% за 10 мес 2018
сайт Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ)
2018-12-06:
Выход Германии из "Северного потока – 2" плохо отразится на Украине
министр иностранных дел Германии Хайко Маас
2018-12-05:
Мировая экономика. Нефть дешевеет на сомнениях, что страны ОПЕК+ сумеют договориться
Февральские фьючерсы на Brent 5 декабря 2018 к 8:20 мск подешевели на $  1,16 (1,87%) – до $  60,92/барр
2018-12-05:
Доллар дешевеет к евро и фунту, трейдеры оценивают сигналы об отношениях США и КНР
Министерство торговли Китая заявило в среду, что Пекин быстро реализуeт договоренности, уже достигнутые с Вашингтоном
2018-12-05:
США. Ford повышает производительность американских заводов, сохранив численность персонала
При этом он переводит около 1150 сотрудников на другие заводы
2018-12-05:
ЕC. ФРГ по уровню занятости в Евросоюзе вторая (81%) после Швеции (82%) в 2017
Федеральное статистическое агентство Германии (Destatis)
2018-12-05:
Мировая экономика. Авиакомпании и аэропорты вложили в кибербезопасность $3,9 млрд в 2018
Результаты исследования компании SITA “Кибербезопасность на авиатранспорте в 2018”
2018-12-05:
Украина увеличила экспорт готовой рыбы к 2017 на 23% до 3,4 тыс т за 9 мес 2018
Общая сумма экспорта $  6 млн, сообщила пресс-служба Госагентства рыбного хозяйства Украины
2018-12-05:
ЕБРР выделит EUR15 млн на проект по управлению ТБО в Тбилиси
Кредитное соглашение подписали глава Минфина Грузии Иванэ Мачавариани и региональный директор ЕБРР по Кавказу, Молдове и Беларуси Бруно Балванера
2018-12-04:
Мировая экономика. Цены на нефть растут после ограничения добычи странами ОПЕК+
Цена февральских фьючерсов на нефть Brent 4 декабря 2018 к 8:10 МСК составляет $  62,27/барр
2018-12-04:
В Венесуэле выросла минимальная зарплата в 2,5 раза – с 1,8 до 4,5 тыс суверенных боливаров
Это произошло после повышения стоимости криптовалюты Petro в 2,5 раза 29 ноября 2018
2018-12-04:
ЕС. ЕК приняла положительное решение о выделении Украине транша в 500 млн евро
президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и вице-президент Валдис Домбровскис
2018-12-04:
Украина. Банки-банкроты накопили недвижимости почти на 20 млрд грн
Фонд гарантирования вкладов физлиц Украины
2018-12-04:
ЕС. ЕБРР одобрил 150 млн евро кредита на строительство ВЭС в Херсонщине
Планируется построить ветроэлектростанцию мощностью 250 мегаватт
2018-12-04:
Украина нарастила аграрный экспорт к 2017 на $165 млн за 10 мес 2018
пресс-служба Минагропрода Украины
2018-12-04:
Китай. JD.com запустила первую станцию доставки с использованием роботов в городе Чанша
На этой станции площадью 600 кв. м работают 20 роботов-курьеров
2018-12-04:
Украина. На программу "теплых кредитов" выделили 400 млн грн в госбюджете-2019
Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины
2018-12-03:
ЕС. ЕЦБ предупредил о росте рисков для финансового сектора Еврозоны
помимо прочего, беспокойство инвесторов по поводу Италии
2018-12-03:
Украина экспортировала 17,6 млн т зерновых с начала 2018/2019 МГ (июль-июнь)
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
2018-12-03:
ЕС. Занятость выросла на 2% за 10 лет

Обзор данных статагентств

2018-12-03:
США. Запасы нефти выросли на 0,8% до 450,5 млн барр за неделю, завершившуюся 23 ноября
еженедельный обзор Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго страны
2018-12-03:
Microsoft выиграла контракт с армией США на $479,2 млн
Reuters. Компания должна будет создать прототипы виртуальных тренажеров
2018-12-03:
ЕС. В Испании планируют закрыть семь АЭС с 2023 до 2028
Государственный секретарь по энергетике Испании Хосе Домингес
2018-12-02:
Зонд InSight добрался до Марса
первые за шесть лет Марс увидел гостя с нашей планеты
2018-12-02:
В США в Лос-Анджелесе презентовали новые vjltkb Mazda3
Новые Mazda3 пошли в разных направлениях по габаритам
2018-12-02:
Президент Xiaomi Лин Бин показал смартфон, который подключен к сети 5G
Это первый смартфон, который оснащен магнитным слайдером с полноэкранным дисплеем
2018-12-02:
В австралийском Мельбурне создали трехмерный 3D-пешеходный переход
Переход создает впечатление, что белые линии повисли в воздухе
2018-12-02:
Ходячему четвероногому роботу SpotMinі компания Youbionic приделала руки
Файлы, необходимые для самостоятельной 3D-печати деталей рук, продаются на сайте компании
2018-12-02:
Facebook будет следить за составом семьи пользователей
патентное заявление для нового ПО в US Patent & Trademark Office
2018-12-02:
В США в Калифорнии заработал стартап AutoX по доставке продуктов беспилотными авто
В отличии от аналогичных проектов, система AutoX не полагается на лазерные датчики LIDAR или другие дорогостоящие датчики
2018-12-02:
Корейская компания LG запатентовала смартфон с 16 модулями камеры - это рекорд
Судя по патентному изображению, камеры расположены на изогнутой подложке
2018-12-02:
ИИ помогает бесперебойно доставлять посылки в плохую погоду почтовой службе мира UPS
Разработчики UPS создали онлайн-платформу NPT — комбинацию машинного обучения и расширенной аналитики
2018-12-02:
В Японии испытали систему передачи данных по протоколу 5G в движущийся транспорт
оператор связи NTT DoCoMo вместе с автоконцерном Mitsubishi Electric
2018-12-01:
Растаможено первое авто на "еврономерах" по новым правилам: сколько сэкономлено
пресс-служба Государственной фискальной службы Украины
2018-12-01:
В Германии недалеко от Кельна заработала первая велодорожка из солнечных панелей
Она изготовлена ​​из стеклянной плитки 13 млм толщиной, под ней размещены солнечные панели
2018-12-01:
РФ отказалась признавать выигрыш украинского Ощадбанка на $1,3 млрд
пресс-служба Министерства юстиции России
2018-11-30:
ЕС. Евро дешевеет к доллару в пятницу на данных об ослаблении инфляции в Еврозоне
Пара евро/доллар торгуется на уровне $  1,1369 30 ноября 2018
2018-11-30:
Мировая экономика. Рост реальной зарплаты в странах G20 замедлился до 2,1% в 2017
Bloomberg со ссылкой на данные Международной организации труда (МОТ)
2018-11-30:
США. Оценка роста ВВП сохранена на уровне 3,5% в III кв. 2018
пересмотренные данные министерства торговли страны
2018-11-30:
Украина. В экономику Донецкой области инвестировано 15 млрд грн за 9 мес 2018
На Донецкую область приходится 4,6% общего объема капитальных инвестиций в Украине
2018-11-30:
В России признали, что экономика попала в "серьезную застойную яму"
председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
2018-11-30:
В Украине Верховна Рада внесла изменения в Налоговый кодекс 23 ноября 2018
С 1 июля 2019 вырастет на 9% акциз на табак, с 1 января - экологический налог за выбросы двуокиси углерода и на 50% - рентная плата за специспользование лесных ресурсов
2018-11-29:
Украина. Небанковский рынок финансовых услуг рос в течение последних 3 лет
Нацкомиссия по финансовым услугам Украины
2018-11-29:
Американская Westinghouse готова на 100% обеспечивать украинские АЭС ядерным топливом
пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины
2018-11-29:
В Украине чистая прибыль Укргазбанка достигла уже 538 млн грн в 2018
Это почти на 20% превышает установленный бюджетом и утвержденный Набсоветом Банка запланированный показатель
2018-11-29:
Товарооборот между Украиной и Латвией вырос на 43% за 9 мес 2018
брифинг президентов Украины и Латвии
2018-11-28:
Мировые цены на нефть растут на оптимизме в отношении переговоров США и КНР
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent составляет $  60,99, на нефть WTI – $  52,22/барр
2018-11-28:
Мировая экономика. Новая криптовалюта Bitcoin SV ворвалась в топ-10 по капитализации
Bitcoin SV упала на 9-ю позицию, пропустив вперед Tether и Litecoin 27 ноября2018
2018-11-28:
Товарооборот между Украиной и Словакией вырос на 36% в І-м полугодии 2018
брифинг президентов Украины и Словакии
2018-11-28:
В Китае началось изучение концепции 6G в 2018
Руководитель группы беспроводной технологии IMT-2020 (5G) МПИ КНР Су Синь
2018-11-27:
В США чистая прибыль банков подскочила к 2017 на 29,3% в 3-м кв 2018
Федеральная корпорация по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC)
2018-11-27:
В Украине аптечные продажи выросли к 2017 на 28% за 10 мес 2018
сообщение компании “Бизнес Кредит”
2018-11-26:
РФ. Атака на украинские корабли в Керченском проливе обвалила российские акции 26 ноября 2018
Лидерами снижения стали российские нефтяные компании
2018-11-26:
Украина. Доходы крупных предприятий выросли на 334 млрд грн (или на 10,2%) за 9 мес 2018
сообщение Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Украины
2018-11-25:
Ученые ведут разработку ИИ для управления космической колонией
Робототехник и специалист в области ИИ Пит Бонассо из компании TRACLabs (Хьюстон, США)
2018-11-25:
Показали первый смартфон Meitu с тройной селфи-камерой (фото)
Дизайн новинки в целом чем-то напоминает модели Vertu
2018-11-25:
The Boring Company Илона Маска проложила первый тоннель для Hyperloop
Открытие тоннеля назначено на 10 декабря 2018
2018-11-25:
Новая веха в медицине: Создан первый в мире сканер для всего тела
Исследователи и ученые из Калифорнийского университета в Дейвисе
2018-11-25:
Solar Foods начинает производство искусственной еды из воздуха, воды и электричества
Похоже, что создание искусственной еды — это тренд
2018-11-25:
Биологи создали самые совершенные искусственные клетки
Science, это удалось группе исследователей из Калифорнийского Университета в Сан-Диего
2018-11-25:
Революция в мире батареек: появилось новое изобретение твердотельных аккумуляторов
Разработка принадлежит стартапу Qing Tao Energy Development из Техуниверситета Цинхуа
2018-11-24:
Пацифист или «торговец смертью»: кем был Альфред Нобель
185 лет назад в Стокгольме родился Альфред Нобель
2018-11-24:
Кто сменит Меркель?
Сердца простых немцев и членов ХДС – у некогда опального политика Фридриха Мерца 
2018-11-24:
Укрзализныця вводит новый сервис и дополнительные поезда в 30 направлениях с 10 декабря 2018
Более половины – на запад: во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Чернигов, Луцк
2018-11-24:
Ущерб от масштабных лесных пожаров в штате Калифорнии США может составить $13 млрд
данные пожарного департамента штата Калифорния (pdf)
2018-11-24:
Кабмин Украины предлагает изменить систему начисления ЕСВ для больших зарплат
КМУ предлагает поднять порог для начисления максимального ЕСВ с заработных плат с 15 до 25 минимальных зарплат
2018-11-23:
Украина. Парламент принял бюджет-2019 во втором чтении 240 нардепами 23 ноября 2018
Доходы госбюджета на 2019 предусмотрены в сумме 1 026,1 млрд грн, расходы - 1 112,1, дефицит - 89,9 млрд грн
2018-11-23:
Нефть продолжает падение, завершает в минусе 7-ю неделю подряд, Brent у $62/барр
Контракт на нефть WTI с поставкой в январе подешевел на $  1,28 (2,34%) – до $  53,35/барр
2018-11-23:
Рынок акций и экономику США ждут проблемы
Стэнли Дракенмиллер, основатель Duquesne Capital, управлявший фондом Quantum
2018-11-23:
В Украине урожай зерновых с 96% площадей уже превысил исторический максимум
пресс-служба Министерства агрополитики Украины
2018-11-22:
Нефть подешевела из-за роста запасов в США и Трампа, Brent упала в цене до $63,3/барр
Стоимость фьючерса на WTI на январь уменьшилась на $  0,16 (0,29%) – до $  54,5/барр
2018-11-22:
ЕБРР прекращает финансирование новых проектов в сфере солнечной энергетики в 2018
департамент электроэнергии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)
2018-11-22:
Украина. Нафтогаз заявил о решении проблем с газоснабжением
пресс-служба компании "Нафтогаз Украины" в Facebook
2018-11-22:
США ввели санкции против российских компаний за поставки нефти в Сирию
Управление по контролю над иностранными активами Минфина США
2018-11-22:
Российский монополист «Газпром» сократил вложения в «Северный поток-2» на 22 млрд руб
Общий объем инвестиций, предусмотренных программой, составлял 1,278 трлн руб
2018-11-22:
ЕС. После Brexit британцы смогут посещать страны Евросоюза без виз
После Brexit жители стран ЕС также смогут посещать Великобританию без виз
2018-11-21:
Мировая экономика. Нефть восстанавливается после обвала, Brent торгуется у $63,5/барр
Стоимость фьючерса на WTI на январь увеличилась на $  0,96 (1,8%) – до $  54,39/барр
2018-11-21:
Кошмар Пекина: 50 млн пустых домов

"Города-призраки" Китая. Аналитический материал

2018-11-21:
В Украине ЦПАУ оплатили 2 млрд грн в местные бюджеты с начала 2018 года
По состоянию на начало ноября в Украине создали около 775 центров предоставления административных услуг (ЦПАУ)
2018-11-21:
ЕС. Деловой климат Великобритании упал до минимума за 9 лет из-за неупорядоченного Brexit
данные британской консалтинговой компанией IHS Markit
2018-11-21:
Отток капитала из России побил рекорд с 2014
К концу 2018-го, согласно прогнозу ЦБ, эта цифра достигнет 66 млрд долларов
2018-11-21:
Швейцария арестовала доходы "Газпрома" от "Северного потока"
Запрет введен в рамках обеспечительных мер для исполнения решения Стокгольмского арбитража
2018-11-20:
В Африке запустили первую высокоскоростную железную дорогу в Марокко 15 ноября 2018
Линия была открыта королем Марокко Мохаммедом VI и президентом Франции Эммануэлем Макроном
2018-11-20:
Украина увеличила импорт свинины в 4 раза до 23,4 тыс т в январе-октябре 2018
пресс-служба “Ассоциации свиноводов Украины”
2018-11-20:
Центробанки мира скупили рекордные объемы золота в 3-м кв 2018
аналитический доклад Всемирного золотого совета (WGC)
2018-11-20:
Украина увеличила потребление природного газа на 1,4% (0,3 млрд куб м) за 9 мес 2018
Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
2018-11-19:
Мировая экономика. Нефть дорожает после падения 6-ю неделю подряд, Brent у $67,3/барр
Контракт на нефть WTI с поставкой в декабре подорожал на $  0,68 (1,20%) – до $  57,14/барр
2018-11-19:
МВФ назвал ключевые показатели для экономической стабильности Украины
постпред Международного валютного фонда (МВФ) Йоста Люнгман
2018-11-18:
180 км/ч скорости и 200 «лошадей» - летающий автомобиль станет серийным
Голландская автомобильная компания PAL-V Liberty показала первый в мире сертифицированный летающий транспорт 12 ноября 2018
2018-11-18:
Человек-ракета пролетел на реактивных ранцах по норвежским фьордам
платформа для старта расположена фактически над пропастью, но такой бейсджампинг с реактивным ранцем смотрится опаснее, чем прыжок с самолета
2018-11-18:
Samsung Display запустила массовое производство 65-дюймовых видеостен
Новые UHD-дисплеи Digital Signage предназначены для цифровых рекламных и информационных вывесок
2018-11-18:
Huawei выпустит смартфон с 10-кратным оптическим зумом, который представит в 2019
По мнению R&D Huawei, трех- или пятикратного зума будет недостаточно для дистанцирования от конкурентов
2018-11-18:
Американский миллионер построит блокчейн-город посреди пустыни
Для создания проекта Innovation Park компания Blockchains привлекла архитекторов из Ehrlich Yanai Rhee Chaney Architects
2018-11-17:
Мастера схем. Кто стоит за кандидатами в президенты Украины
кто на этот раз поведет политиков к победе. Фокус
2018-11-04:
Chrome теперь поддерживает функцию «Картинка в картинке» для некоторых видео
Функция доступна в Chrome для Windows, macOS и Linux, но пока для её использования нужно вначале активировать соответствующую настройку
2018-11-04:
В США протестировали беспилотник-биплан ApusDuo на солнечных панелях
Размах крыльев прототипа ApusDuo достигает десяти метров, он имеет три фюзеляжа, в носовой и хвостовой частях которых установлены крылья
2018-11-03:
В Украине хотят ввести медстрахование: с каждого по 400 грн
Застрахованными должны быть все, говорится в законопроекте №9163
2018-11-01:
Украина, Албания, Норвегия и Черногория присоединились к продлению санкций ЕС против РФ
Санкции затрагивают 155 физических лиц и 44 организации
2018-10-29:
США. ВВП вырос на 3,5% в годовом выражении в III кв 2018
Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали рост на 3,3%
2018-09-29:
В Германии наблюдается дефицит учителей общенационального масштаба в сентябре 2018
Новый учебный год в Германии начался с плохой новости
2018-09-24:
Станет ли Иран причиной глобального кризиса?

Аналитический материал

2018-09-24:
Китайский банк развития выделил $50 млрд на африканские проекты
Одобрено около 500 проектов в 43 африканских странах
2018-09-24:
Украина. Денег не будет? Итоги переговоров с МВФ
Весной 2019 подходит к концу программа сотрудничества Украины с МВФ
2018-08-31:
Мировой рынок печатающей техники практически не растёт - только на 0,9 % больше в 2018
Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала статистику по мировому рынку печатающей техники (Hardcopy Peripherals, HCP)
2018-08-25:
В Украине 90% фактов коррупции в социальной сфере приходится на здравоохранение в январе-июне 2018
Сводка с полей "сражения" НАБУ: факты на сумму свыше 112 млн грн
2018-07-31:
ЕС. Евро немного "просел" после заседания ЕЦБ
ЕЦБ оставил процентные ставки без изменения
2018-07-31:
США. Взрыв технологичного "пузыря"?
Обвал акций технологичных компаний США в пятницу 27.08.2018. Аналитический материал. Графики
2018-07-25:
ЕС выделил почти 18 млн евро на украинские научные исследования
Министр образования и науки Украины
2018-07-24:
Китай. Рост экономики замедлился до 6,7% во II кв. 2018 г.
государственное статистическое бюро КНР
2018-07-23:
Мировая экономика. Рынок машинного обучения ускорил рост: в 2016 г. его объем превысил $ 1 млрд

Machine learning: технология будущего, которая меняет жизнь сейчас

2018-07-18:
Украина. Прямые иностранные инвестиции сократились на 60%
исследование Немецкой консультативной группы в Украине
2018-07-17:
Глава Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в современной истории
Основатель и глава Amazon стал первым в мире человеком в списке Forbes, чье состояние превысило $  150 млрд
2018-06-05:
Украина. Молочные продукты подорожали на 33% за прошедший год
 Ассоциация поставщиков торговых сетей
2018-05-24:
Станет ли Италия платформой для нового еврокризиса?
Мнение. Аналитик Bloomberg и бывший трейдер Lehman Brothers Марк Кудмора
2018-05-22:
ВВП Украины растет девять кварталов подряд
первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли
2018-04-26:
Госдолг и дефицит еврозоны сократились до 86,7% от ВВП в 2017 году
предварительные данные статистического управления Евросоюза
2018-04-24:
Мировой долг выше, чем в 2008 г.
Международный валютный фонд опубликовал доклад
2018-02-24:
Компания FAW-Volkswagen выведет на рынок 9 новых моделей автомобилей в 2018
В их число войдут Audi Q2, Audi Q5 и два внедорожника марки Volkswagen, сообщила компания
2018-01-31:
Состояние олигархов окружения Путина с "Кремлевского доклада" достигает $400 млрд
В списке с именами 210 человек 4 раздела – “Президентская администрация”, “Кабинет министров”, “Другие высокопоставленные политические лидеры” и “Олигархи”
2018-01-28:
В МТИ разработали новый эффективный способ хранения солнечной энергии
Дублированный полимер AzoPMA позволит создать «тепловую батарею»
2018-01-21:
«Это полная ерунда» — глава ИИ-департамента Facebook раскритиковал робота Софию
Поводом для критики стало интервью с Софией для издания Business Insider
2018-01-11:
Мировая экономика. Ericsson ConsumerLab назвал 10 главных потребительских трендов 2018
Результаты исследования The 10 Hot Consumer Trends for 2018 and beyond
2017-12-31:
Учёные показали, каким жутким станет умное оружие будущего
Сотрудники Института жизни будущего (Future of Life Institute опубликовали необычное видео
2017-12-31:
Билл Гейтс: Технологии углубят пропасть между богатыми и бедными
Если технологии в школах и вузах будут преподавать только богатым, то они получат преимущество, и неравенство в обществе только усилится, считает Гейтс
2017-12-20:
5 мест в мире, где можно приобрести недвижимость за биткоины
Это Нью-Йорк, Майами и озеро Тахо в США, Дубай в ОАЭ и остров Бали в Индонезии 
2017-12-18:
Во многих странах ЕС после десяти лет кризиса снижается уровень социального неравенства
результаты исследования германского Фонда Бертельсмана
2017-12-18:
Норвегия повысит использование нефтяных доходов в 2018
проект бюджета Норвегии на 2018
2016-01-04:
Азия. Китай на 3 года прекратит выдачу новых разрешений на добычу угля из-за экологии
В 2016 доля угля в энергогенерации сократится до 62,6% с текущих 64,4%, объявил глава Госуправления по делам энергетики КНР
2015-12-13:
Samsung и KDDI объединят усилия для развития 5G-технологий
Первые такие сервисы  заработают на коммерческой основе в 2020
2015-04-21:
Мировая экономика. Как Всемирный банк (ВБ) будет реформировать украинскую медицину за $2 млрд

ВБ совместно с Минздравом Украины в рамках медицинской реформы 1 июня 2015 запускают проект “Улучшение охраны здоровья людей на службе”, срок реализации которого составит 5 лет

2015-04-15:
Мировая экономика. Аномалии финансового мира
Многие экономисты уже окрестили текущую ситуацию "новой нормальностью". Отрицательные процентные ставки уже никого не удивляют
2014-05-31:
Проституция, наркотики и контрабанда в ВВП Италии
Доходы от проституции, продажи наркотиков и контрабанды будут включены в расчеты объемов ВВП Италии
2014-03-31:
СНГ. Российскому бизнесу пообещали "налоговые льготы" в обмен на $5 млрд инвестиций в Крым
Такое решение приняло правительство России на заседании 27 марта 2014
2014-02-14:
США. Деловая активность в секторе услуг продолжала расти в январе 2014
 Соответствующий индекс вырос до 54 пунктов, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM)
2014-01-29:
Украина. Национальный банк Украины потребовал от банков раскрыть сведения о всех своих собственниках
Ранее банки должны были отчитываться только о владельцах существенного участия, принадлежащим более 10% акций
2013-11-27:
Мировая экономика. ЕС готов предоставить Украине доступ к газовой системе через Словакию
Тем самым это в значительной степени сократит зависимость от импорта энергоносителя из России по высоким ценам
2013-06-29:
Глава госслужбы занятости Наталья Королевская обещает до конца года трудоустроить 26 тыс человек
Она напомнила о трех критериях, по которым будет оцениваться деятельность службы занятости
2013-05-08:
МВФ отключит газ. Насколько вырастут коммунальные тарифы
Аналитический материал. Почему повышение тарифов на коммунальные услуги неизбежно
2013-04-18:
ЕС. Кипру не хватает 75 млн евро для избежания дефолта в апреле 2013
Дефицит наличных средств в казне составляет 160 млн евро, а в резерве правительства имеется 85 млн евро
2013-03-09:
Украина. Сколько украинцы готовы отдавать на милостыню?

Большинство украинцев не готовы давать милостыню больше пяти гривен, при этом половина жителей страны определяется с тем, стоит ли подавать милостыню в зависимости от того, кто просит и на что

2013-01-31:
ЕС. Бельгийцев признали богатейшими в ЕС с рекордной суммой финактивов в 67 тыс евро
По данным Национального банка Бельгии, недвижимые активы бельгийцев выше, чем финансовые, а общая стоимость недвижимого имущества жителей страны – около триллиона евро
2013-01-31:
США. Прибыль Bank of America снизилась на 65% по итогам IV кв 2012
Чистая прибыль сократилась до $700 млн, или 3 цента на акцию, а за аналогичный период годом ранее BofA зафиксировал прибыль в $2 млрд, или 15 центов на акцию
2013-01-30:
Азия. КНР впервые за 12 лет рассекретила данные о социальном неравенстве
Коэффициент Джини в Китае составил 0,474 в 2012, что говорит об относительно высоком уровне социального неравенства  
2013-01-29:
ЕС. ЕК выделила 70 млн евро странам юго-восточного региона по программе "Эразмус Мундус"
Всего ЕК объявила конкурс заявок на сумму около 200 млн евро в рамках финансируемой ЕС программы “Эразмус Мундус II” на 2013
2013-01-28:
СНГ. Газпром удвоил чистую прибыль по сравнению с 3-м кв 2011 в 3-м кв 2012
Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя газа – Газпрома по стандартам МСФО выросла до 305 млрд руб со 152 млрд руб за аналогичный период 2011
2012-10-30:
Украина. Кабмин утвердил порядок компенсации 3,9 млрд грн для "Нафтогаза"
Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы является Минэнергоугля
2012-10-01:
Мировая экономика. Доклад IOSCO (International Organization of Securities Commissions) в 2012
Финансовые компании участвуют в манипуляции процентными ставками по всему миру
2012-05-01:
Швейцарский национальный банк продолжил ужесточение правил в апреле 2012
Банк Швейцарии создал самостоятельную единицу, подчиняющуюся председателю правления и, при необходимости, Председателю Комитета по аудиту Совета Банка
2012-02-21:
ЕC. Греция одобрила кредитную программу ЕС
"Тройка" международных кредиторов (Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ) предлагает Греции 130-миллиардную кредитную программу и списание долга на 100 миллиардов евро
2012-01-30:
ЕC. Решения S&P о понижении рейтинга будет иметь далекие последствия за пределами Еврозоны
Германия, возможно, сохранит кредитный рейтинг, но решение о сокращении рейтинга Франции до АА+, означает, что Берлин  будет платить больше
2011-12-31:
Украина. Трудовые эмигранты стали присылать больше денег

За три квартала 2011 объем частных денежных переводов из-за рубежа составил $5,126 млрд - на 21% больше, чем за три  квартала 2010

2011-09-03:
Women in Science
Philip Greenspun
2011-09-03:
Барак Обама выбрал нового экономического советника
Предполагается, что администрация президента использует опыт экономиста в решении проблемы безработицы
2011-09-01:
Азия. Китай: г. Пекин стремится к сокращению годового потребления угля до 20 млн тонн
Об этом сообщил представитель пекинской администрации
2011-09-01:
РФ. Число убыточных банков выросло на 40% в 2011
 числе проблемных на 1 августа оказались 127 кредитных организаций
2011-09-01:
Азия. Уровень безработицы в Японии за июль вырос до 4,7% в июле 2011
В июне доля безработных составляла 4,6% от трудоспособного населения страны
2011-08-02:
Банковский регулятор ЕС рассматривает механизмы помощи банкам на случай кризиса

Европейская банковская организация (ЕБО) рассматривает возможные опции для оказания финпомощи банкам региона, которые будут испытывать сложности с ликвидностью, сообщает газета The Financial Times.

2011-08-02:
МВФ согласился выделить Сербии миллиард евро

По условиям договоренности с МВФ, Сербия должна сократить государственные расходы

2011-06-28:
Европа. Экспорт Швейцарии +22,6% г/г в мае 2011
Таможенное управление
2011-03-15:
Где в Европе самый дорогой бензин

Цены на бензин в Европе перевалили за 1,5 евро за литр

2011-01-23:
2010 год признали самым теплым за всю историю наблюдений
Среднегодовая температура в 2010 году составила 14,53 градуса Цельсия
2010-12-27:
РФ. Глава Банка России: задача на 2011 год — снизить инфляцию до 6-7%
В июле 2010 года годовая инфляция снизилась до 5,5%
2010-12-26:
Pixel Qi анонсировала три новых отражающих дисплея
Производством отражающих экранов займется тайваньская компания Chunghwa Picture Tubes
2010-12-25:
В Центральном Китае обнаружено крупное месторождение каменной соли
разведанные запасы которого оцениваются в 4,3 млрд тонн
2010-12-25:
США. Потребительская уверенность в США остается негативной
только 12% респондентов выразили доверие экономике
2010-12-25:
Forbes составил рейтинг крупнейших покупок миллиардеров
самую дорогую покупку в мире в 2010 году совершил россиянин, Роман Абрамович
2010-12-24:
ЕС. Минфин Кипра: Страна вышла из рецессии
Кипр перенес кризис достаточно легко по сравнению с другими государствами еврозоны
2010-12-23:
США. Рост ВВП США составил 2,6% в III кв. 2010
Аналитики прогнозировали, что рост показателя составит 2,8%
2010-12-23:
РФ. МЭР: Рубль окреп к доллару на 2,8% в январе-ноябре 2010
Ослабление российской валюты к швейцарскому франку составило 0,65%
2010-12-23:
Азия. Банк Японии оставил свою монетарную политику без изменений
В этом месяце ЦБ начал приобретать финансовые активы в рамках широкомасштабного пакета мер
2010-12-23:
Азия. ЕС поможет КНР с признанием его экономики рыночной
договорились о том, что ЕС рассмотрит вопрос об отмене ограничений на экспорт в Китай высокотехнологичных товаров
2010-12-22:
ЕС. Грецию, Ирландию и Португалию призывают покинуть еврозону
Идея выхода слабых экономик ЕС из еврозоны начала циркулировать в мировых финансовых кругах примерно год назад
2010-12-22:
ЕС. Греция отстает от программы сокращения дефицита бюджета
рецессия в Греции будет глубже, чем предполагалось ранее
2010-12-22:
Азия. Объем торговли КНР и Тайваня вырос на 39,7% в 2010
За 11 месяцев 2010 года товарооборот составил $131 млрд 760 млн
2010-05-30:
Создана реалистичная модель движения толпы
Исследователи из университета Тулузы и Швейцарского федерального института технологий в Цюрихе ...
2010-05-30:
Надежна ли виртуальная ИТ-инфраструктура?
Виртуализация – общепризнанный тренд во всем мире
2010-05-27:
Мировая экономика. В мире возник дефицит ликвидности доллара США
ФРС США в мае привела в действие временный механизм обмена валютой ...
2010-04-04:
Asustek выпустила нетбук с матовым экраном
Компьютер базируется на процессоре последнего поколения Intel Atom N450 с тактовой частотой 1,66 ГГц
2010-03-24:
ЕС. Испания приняла план сокращения бюджетного дефицита
Восстановление испанской экономики по-прежнему отстает по темпам от других европейских стран
2010-03-24:
Мировая экономика. Сильный доллар снизил цену на золото
Золото 21.03.2010 подешевело в цене до минимальной за три недели
2010-03-24:
Азия. Вэнь Цзябао признает наличие проблем в финансовой системе Китая
В китайской финансовой системе существуют нерешенные вопросы, требующие продолжения реформы в этой области
2010-03-24:
Украина. Ревальвационное давление на гривню продолжилось
На украинском валютном рынке 22 марта 2010 года, продолжилось ревальвационное давление на гривню
2010-03-24:
Украина. Бюджет не смог получить доход
План доходов общего фонда госбюджета в феврале не был выполнен на 20%
2010-01-24:
Sony Ericsson выпускает смартфон с сенсорным экраном и HD-съемкой
Внешне устройство похоже на Sony Ericsson Xperia X10, но имеет более обтекаемую форму и базируется на операционной системе Symbian
2010-01-24:
Samsung расширяет линейку ноутбуков шестью новыми моделями
Новые модели ноутбуков Samsung R780, R580 и R480 с процессором Intel Core i5-520M отличаются повышенной быстротой работы
2010-01-24:
Sony анонсировала ноутбуки с процессором Core i7
Они оснащены процессорами Core i7 и дисковым массивом из четырех SSD-накопителей
2010-01-23:
Украина. В рейтинге экономических свобод Украина оказалась на уровне Африки

В рейтинге 2010 Index of Economic Freedom Украина занимает 162-е место среди 183 стран мира

2010-01-22:
Азия. В Иране будет проведена деноминация валюты
Из нынешнего номинала иранского риала предполагается "выбросить" три нуля
2010-01-22:
ЕС. Отпускные цены производителей в Германии снизились на 4,2% в 2009

Снижение отпускных цен в ФРГ побило 60-летний рекорд

2009-12-27:
Создана банковская карточка, показывающая состояние счета без банкомата
"Умную" банковскую карточку изобрела Группа промышленных дизайнеров из Южной Кореи
2009-12-27:
В Интернете появится социальная сеть для пользователей кредиток
В 2010 году в Интернете появится новая социальная сеть под названием Blippy
2009-12-23:
РФ. S&P повысил прогнозы по рейтингам ряда российских компаний
...после изменения прогноза рейтинга РФ
2009-12-23:
США. Оценка роста ВВП пересмотрена до 2,2% с 2,8% в III кв. 2009
Аналитики не ожидали пересмотра показателя
2009-12-22:
США. Объем просроченных выплат по ипотеке достиг 42,06% в ноябре 2009
По словам аналитиков сложившая ситуация не изменится вплоть до 2011 года
2009-12-22:
США. Обанкротились семь банков за 19.12.2009
Таким образом с начала 2009 года в США закрылись уже 140 банков
2009-12-22:
Азия. ВВП Тибета составил $5,9 млрд
...увеличившись на 12,1%  по сравнению с прошлогодним показателем
2009-11-30:
Мировая экономика. Долговые проблемы Дубая вызвали синхронизированный спад на мировых финансовых рынках
Биржевые индексы по всему миру - от Шанхая до Бразилии - обвалились
2009-10-25:
Чип величиной с ноготь вместит 250 миллионов страниц текста
...что примерно в 50 раз больше, чем емкость современных чипов памяти
2009-09-15:
Мировая экономика.Кризис обошелся каждому налогоплательщику в 10 тыс. долл.
 ВВС: Всего мир потратил на борьбу с кризисом более $10 трлн.