Инновация - это исторически бесповоротное изменение способа производства вещей.
Й. Шумпетер


М.И. Туган-Барановский

Й.А. Шумпетер

Н.Д. Кондратьев

Галерея выдающихся ученых

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Информация для прогнозов

Україна. Державнi банки: бути чи не бути?


  Можливо, рiшення попереднього уряду про рекапiталiзацiю не було економiчно доцiльним. Бюджетнi кошти можна було направити в Ощадбанк i Укрексiмбанк, якi викупили б усi "живi" активи проблемних установ.

   Дискусiя про доцiльнiсть iснування державних банкiв триває не перший рiк.

До початку кризи традицiйними супротивниками присутностi державного капiталу у банкiвському секторi виступали мiжнароднi фiнансовi органiзацiї.

Їхнi аргументи вiдомi: держава, на їхню думку, не може бути ефективним власником, система корпоративного управлiння держбанками мiстить суттєвi ризики полiтичного втручання в ухвалення комерцiйних рiшень, що загрожує стабiльностi банку i банкiвської системи в цiлому.

Безумовно, така позицiя МВФ i Свiтового банку небезпiдставна. Показовим прикладом є ситуацiя з Ощадбанком, яка склалася у 2003-2005 роках.

У 2003 роцi Свiтовий банк був змушений вимагати вiд НБУ ввести операцiйнi обмеження на дiяльнiсть Ощадбанку, в тому числi на активнi операцiї.

Парадоксально - одна з найбiльших установ країни, яка володiє величезним потенцiалом i має найбiльшу фiлiальну мережу, раптом опинилася ледь чи не на межi банкрутства. I причиною цього були аж нiяк не економiчнi фактори.

Не дивно, що тодi Свiтовий банк бачив лише один шлях для Ощадбанку - негайний i повний продаж.

Обмеження, накладенi на установу, вдалося зняти тiльки в кiнцi 2005 року. Це стало можливим завдяки тому, що банк розробив i вперше у галузi презентував свою стратегiю на 2006-2010 роки. Уже за 2006 рiк банк заробив бiльше, нiж за усi попереднi десять рокiв.

На жаль, за першим кроком так i не з`явилися наступнi. Загальна стратегiя розвитку банкiвської галузi в цiлому i держбанкiв зокрема широко обговорювалася, але не була прийнята державою.

Стратегiчна програма розвитку Ощадбанку, затверджена спостережною радою банку - головним органом, покликаним контролювати дотримання iнтересiв власника, у результатi виконувалася лише частково.

Правлiння у своєму звiтi вживало слова "перенесено", "недоцiльно виконувати", не маючи повноважень коригувати стратегiчний документ.

З iншого боку, наглядова рада, сформована парламентом, президентом i Кабмiном за полiтичним принципом, не могла адекватно реагувати на питання, пов`язанi з оперативною дiяльнiстю банку. По сутi, його робота була заблокована.

У кращому разi, рiшення приймалися шляхом заочних засiдань, коли будь-якi професiйнi дискусiї були виключенi - члени ради просто голосували вiдповiдно до вказiвок полiтичних сил, якi вони представляли.

Потiм усе спростилося ще бiльше - Кабмiн почав давати доручення правлiнню безпосередньо, iгноруючи дiючий регламент прийняття рiшень. Як наслiдок, Ощадбанк у професiйних колах стали називати "нафтогазбанком".

Невдачi такої моделi корпоративного управлiння державними банками пояснювалися, у першу чергу, вiдсутнiстю чiткої стратегiї у їх власника.

Зв`язка "власник - спостережна рада - правлiння" належним чином не працювала. Завдання членам наглядової ради не формулювалися, банк використовувався державою вiд випадку до випадку.

У пiдсумку, установа повернулася до того, чого так боялися МВФ i Свiтовий Банк - до ручного управлiння з боку власника в особi Кабiнету мiнiстрiв.

Сьогоднi Ощадбанк вiдчуває себе бiльш-менш стабiльно не завдяки, а всупереч дiям свого топ-менеджера. Точнiше - завдяки сильнiй i стабiльнiй командi заступникiв голови, директорiв департаментiв та голiв обласних управлiнь, якi за багато рокiв змогли виробити iмунiтет до нелогiчних крокiв вищого керiвництва.

У 2009 роцi, в результатi здiйснення програми рекапiталiзацiї проблемних банкiв, держава стала власником ще трьох установ. Здавалося, цей факт повинен був, нарештi, сприяти виробленню хоч якоїсь єдиної концепцiї. Очевидно, що п`ять державних банкiв не можуть ефективно працювати, не синхронiзуючи свої кроки.

Зрозумiло, що рекапiталiзованi банки не зможуть повернути вкладенi державою кошти, якщо новим власником не буде чiтко визначена їхня цiльова нiша.

На жаль, цього поки не вiдбулося. Всi проекти iз створення координацiйної ради держбанкiв залишилися без уваги. Рекапiталiзованi банки iснували самi по собi, вирiшуючи спущенi "зверху" вiдверто небанкiвськi завдання або конкуруючи на єдиному полi обслуговування державних монополiй.

"Родовiд" був перетворений на "касу" видачi депозитiв вкладникiв Укрпромбанку, а Укргазбанк i Ощадбанк змагалися за право зберегти статус "нафтогазбанку".

Це свiдчить лише про одне: правлiння держбанкiв не повиннi самостiйно визначати стратегiї керованих ними установ. Завдання правлiння - вибудовувати роботу банку вiдповiдно до загального стратегiчного бачення власника.

Примiром, Укргазбанк нещодавно розробив свою стратегiю розвитку i передав її спостережнiй радi на затвердження. Цей серйозний i об`ємний документ розробляли, керуючись простою логiкою: держава є тимчасовим акцiонером i її завдання - повернути iнвестованi грошi у середньостроковiй перспективi.

Але навiть ця стратегiя розроблялася, виходячи лише з управлiнського розумiння керiвництва банку. Держава ж як основний акцiонер поки не представила свого бачення розвитку рекапiталiзованих установ.

У таких умовах дуже складно щось планувати, адже усяка стратегiя повинна мати конкретнi цiлi i конкретнi часовi рамки. В умовах, коли вiдсутнє кiнцеве бачення з боку власника, будь-яка стратегiя матиме скорiше номiнальний характер.

Державнi банки, особливо пiд час кризи, яка поки не поспiшає слабшати, можуть стати одним з найбiльш ефективних iнструментiв впливу на економiку країни. Примiром, цiльовi кредити у прiоритетнi галузi економiки, навiть виданi на пiльгових умовах, у 99% випадкiв є ефективнiшими, нiж прямi бюджетнi дотацiї.

Щодо кожного з банкiв можуть бути рiзнi стратегiї - вiд унiверсалiзацiї або навiть створення народного банку до галузевої установи. Можливо, власник вважатиме за доцiльне об`єднати деякi з п`яти банкiв у групу або консорцiум. Не виключено, що пiсля вивчення ситуацiї буде прийнято рiшення i про злиття певних банкiв.

Головне - щоб це бачення було нарештi сформовано. Поки правлiння банкiв не будуть чiтко розумiти позицiю держави, вони не зможуть ефективно працювати.

Першi сигнали про позитивнi змiни вже з`явилися. Уряд задекларував бажання сформувати стратегiю розвитку державних банкiв i запровадити механiзм управлiння проектами. Модель управлiння проектами - "ноу-хау" в українських реалiях, але вона вже давно успiшно працює у розвинених країнах.

Позитивним сигналом для економiки в цiлому i для фiнансової галузi зокрема є намiр Кабмiну пiдготувати Бюджетну концепцiю до 2012 року. Чiткi довгостроковi перспективи головного фiнансового плану країни стануть точкою вiдлiку для стратегiчного планування всiма суб`єктами фiнансової дiяльностi.

Оприлюднити своє перспективне бачення розвитку банкiвської галузi мав би i НБУ. Як вiдомо, фiнансова криза - це, в першу чергу, криза довiри. Щоб її здолати, потрiбна максимальна вiдкритiсть, чiткий план дiй i бачення перспектив регулятором, який визначає параметри роботи банкiв i їхнiх клiєнтiв.

Сьогоднi банкiвський сектор потребує вiдповiдей на цiлу низку ключових питань.

1. Чи вважає НБУ за доцiльне iснування в Українi майже двох сотень банкiв i чи буде взято курс на скорочення та укрупнення фiнансових установ?

2. Яку полiтику Нацбанк вестиме стосовно курсу долара?

3. Якi заходи планує регулятор щодо пасивної бази - грошей громадян у банках та їхнiх збережень "пiд подушкою"? Близько 60% цих коштiв, за оцiнками фахiвцiв, мiститься не у нацiональнiй валютi, а в доларах i євро.

4. Як регулятор ставиться до iноземного банкiвського капiталу?

5. Якi кроки НБУ планує зробити для посилення вiдкритостi банкiвської системи?

6. Як вiн розумiє роль держбанкiв, включно з рекапiталiзованими? Чи будуть виконанi узгодженi Нацбанком у 2009 роцi графiки рефiнансування?

Вiдповiдi на цi та iншi питання хотiв би побачити у єдиному програмному документi Нацiонального банку не тiльки кожен банкiр, але й кожен клiєнт будь-якого банку.

Стратегiя НБУ щодо рекапiталiзованих установ заслуговує на окрему увагу, адже регулятор також вiдповiдає за проблеми, якi виникли у цих банках.

Нацбанк не має права займати щодо них стандартну "вiдсторонену" позицiю - процес оздоровлення рекапiталiзованих банкiв може бути успiшним лише за умови синхронних дiй уряду, менеджменту банку i банкiвського регулятора.

Так, можливо, рiшення попереднього уряду про рекапiталiзацiю не було повнiстю економiчно доцiльним. Коли ще йшло обговорення, автор цiєї статтi пропонував використовувати для порятунку внескiв населення два iснуючi держбанки.

Замiсть того, щоб спрямовувати грошi на придбання акцiй нових банкiв, їх можна було б направити в Ощадбанк i Укрексiмбанк, якi викупили б за рахунок цих коштiв усi "живi" активи проблемних установ.

У проблемних банкiв з`явилася б лiквiднiсть, необхiдна для виплати депозитiв, пiсля чого пiд контролем тимчасових адмiнiстраторiв їх можна було б лiквiдувати.

Ця пропозицiя, логiчна з економiчної точки зору, виявилася нереалiзованою з полiтичних причин - держбанки з їх наглядовими радами, сформованими трьома протиборчими на той час гiлками влади, були фактично неконтрольованi.

У пiдсумку, було прийнято рiшення про рекапiталiзацiю. Можна довго сперечатися про його доцiльнiсть, а можна дiяти, виходячи з iснуючих обставин. Спроби "вiдiграти" ситуацiю шляхом зворотного продажу частки держави є нелогiчними.

По-перше, стан ринку не дозволить повернути i п`яту частину вкладених у рекапiталiзацiю державних коштiв.

По-друге, саме завдяки отриманню статусу державних вдалося зупинити кризу у банках, якi ще на початку лiта 2009 року перебували "на межi".

Представники влади повиннi бути обережними у своїх заявах - кожна публiчно озвучена iнформацiя про можливий продаж рекапiталiзованих банкiв викликає хвилю вiдтоку клiєнтiв i дестабiлiзує установи, знижуючи їх вартiсть.

Зараз держава має чудову нагоду наблизити полiтичну i економiчну логiку в питаннi управлiння п`ятьма банками.

В Українi уперше за останнi п`ять рокiв склалася ситуацiя, коли президент, Кабмiн, парламент i Нацбанк дiють синхронно, а не грають один проти одного. Це час для привнесення конструктивних iдей у систему управлiння державними банками.

Перетворити державнi банки в iнструмент ефективної економiчної та фiнансової полiтики можуть наступнi кроки.

1. Змiна принципiв корпоративного управлiння банками. У першу чергу, це стосується Укрексiмбанку та Ощадбанку з їх "квотними" наглядовими радами.

2. Прийняття єдиної стратегiї державних банкiв з розмежуванням стратегiчних напрямкiв для кожного з них.

3. Створення єдиного координуючого органа управлiння для усiх установ.

4. Розробка та затвердження на наглядовiй радi кожного з банкiв програмних п`ятирiчних документiв, що вiдповiдають загальнiй стратегiї власника.

5. Введення чiтких критерiїв оцiнки дiй правлiнь банкiв залежно вiд виконання ними своїх стратегiй.

Вiдповiдь на винесене у заголовок статтi запитання багато в чому залежить вiд крокiв, якi будуть зробленi найближчим часом.

Олександр Морозов, голова правлiння Укргазбанку, екс-голова правлiння Ощадбанку, екс-член Наглядової ради Ощадбанку.

 

Источник :   http://www.epravda.com.ua/ 

realt.ua

Опубликовано на сайте: 2010-04-29

Комментарии к этой статье:

Добавить новый комментарий!

* – Поля обязательны для заполнения!

Ваше имя *:
Ваш e-mail адрес:
Ваше сообщение *:
Введите число *:
 
2018-03-21:
Украина в мировом рейтинге счастья опустилась с 132 на 138 место, между Суданом и Того
Всемирный доклад о счастье подразделения ООН по поиску решений стабильного развития
2018-03-21:
Украина. МЭРТУ выступает за распространение формульного ценообразования
при публичных закупках нефтепродуктов, сообщает пресс-служба “Нефтегазовой ассоциации Украины” (НАУ)
2018-03-21:
Российский "Газпром" увеличил транзит газа через Украину на 21,7% с 1 по 17 февраля 2018
оперативные данные госкомпании-оператора газотранспортной системы “Укртрансгаз”
2018-03-21:
Украинский аграрный экспорт в ЕС вырос на 1,2 млрд евро (+27%) в 2017
ежемесячный торговый отчет, обнародованный Еврокомиссией 19 февраля 2018
2018-03-21:
Украина. Розничный мобильный банк Monobank начинает привлекать депозиты
К октябрю 2017 Monobank выпустил первую тысячу кредитных карточек
2018-03-21:
В Украине выпуск еврооблигаций без МВФ может стать причиной финансового кризиса
Об этом заявил шведско-американский экономист Андерс Аслунд в интервью ЭП
2018-03-20:
Украина может избежать нестабильности на валютном рынке и роста инфляции
интервью для ZN.UA вице-президента Всемирного банка Сирила Муллера
2018-03-20:
Средняя зарплата киевлян за 5 лет в пересчете на доллары уменьшилась почти вдвое
Зарплата жителей Киева в твердой валюте сократилась с 607 долларов 5 лет назад до 397 сегодня
2018-03-20:
США. Билл Гейтс раскритиковал недавно одобренную в Конгрессе налоговую реформу
По словам Б.Гейтса, богатые американцы, такие как он, должны платить “значительно более высокие налоги”
2018-03-20:
Мировая экономика. Эксперты предупредили о скачке цены биткоинов
До конца 2018 стоимость биткоинов может увеличится до $  40 тысяч, при этом 90% альткоинов обесценятся
2018-03-20:
Названы риски для Украины с запуском "Северного потока-2"
Его целью является прекращение транзита газа по украинскому маршруту и усиление позиций “Газпрома” в ЦВЕ
2018-03-19:
США, Франция и ФРГ поддержали обвинения в адрес РФ
Президенты США, Франции и ФРГ сделали совместное заявление по поводу инцидента в британском городе Солсбери
2018-03-19:
Загадочные криптомиллиардеры захватывают Пуэрто-Рико
В Пуэрто-Рико стекается растущая группа "пуэртопианцев", чтобы создать крипторай
2018-03-19:
Украина. Экспорт яблок почти в 10 раз превышает импорт за 7 месяцев сезона-2017/18
с июля по январь 2018 украинские компании отгрузили на внешний рынок 21 тыс т яблок, а импортной продукции - всего 2,2 тыс т
2018-03-19:
США. Промпроизводство резко, до 1.1%, выросло в феврале 2018
Опрошенные агентством Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали рост промпроизводства на 0,4%.
2018-03-19:
Украина. Государство получило от уплаты акциза на электроэнергию 4,7 млрд грн за 2017
пресс-служба Государственной фискальной службы Украины
2018-03-19:
Азия. Банки Китая выдали рекордные объемы новых кредитов в январе 2018
Народный банк КНР (НБК, Центробанк страны)
2018-03-18:
Компания предлагает заморозить ваш мозг для его оцифровки в будущем
Идея перенесения человеческого сознания в компьютер — давняя мечта очень многих людей
2018-03-18:
Intel создала квантовый компьютер в два кубита на кремниевом чипе
Голландская компания QuTech совместно с Intel представила программируемый двухкубитный квантовый компьютер, пишет The Next Web
2018-03-18:
В США сотрясение мозга уже определяют по анализу крови
Он уже получил одобрение Управления по санитарному надзору США (FDA), пишет New Atlas
2018-03-18:
Израильская компания Eviation обещает выпустить легкий электросамолет Alice к 2021
Воздушное судно сможет летать на расстояния до 1200 км и будет стоить около $  2 млн
2018-03-18:
Новый вид иммунотерапии канадского Университета Макгилл поможет справиться с вирусом
Белок RIPK3 сводит к минимуму воздействие простуды, помогая интерферону справиться с заболеванием гриппом
2018-03-18:
В Канаде Huawei проведет испытания технологии WttX 5G в Ванкувере
Huawei протестирует стандарт 5G, а также частоту 28 ГГц mmWave и антенны Massive MIMO
2018-03-18:
Власти США хотят сделать SpaceX глобальным интернет-провайдером
Компания Илона Маска использует новые спутниковые технологии, которые пока не применяют другие провайдеры
2018-03-17:
Ангела Меркель в четвертый раз подряд избрана канцлером ФРГ
Выборы в Бундестаг состоялись 24 сентября 2017, однако новый состав правительства ФРГ не удавалось согласовать в течение 5 месяцев
2018-03-17:
Директором ЦРУ впервые станет женщина Джина Хаспел
Майк Помпео возглавит Госдепартамент США
2018-03-17:
В Киеве из-за ремонта станцию метро “Святошин” закроют на 7 месяцев
пресс-служба КП “Киевский метрополитен”
2018-03-17:
МАУ анонсировала открытие нового регулярного авиарейса в Италию с 27 апреля 2018
Про регулярные авиарейсы Харьков – Милан (Бергамо) сообщили в пресс-службе аэропорта Харьков
2018-03-17:
Стал известен самый прибыльный поезд в Украине за 2017 - №5/6 Киев – Москва
самым убыточным cтал – №70/69 Мариуполь – Львов
2018-03-16:
Мировая экономика. Bitcoin подешевел ниже психологической отметки $8 тыс 16 марта 2018
Альтернативные криптовалюты растут в цене: Ethereum подорожал на 3,65%, до $  608,85, Ripple – на 6,58%, до $  0,7, Bitcoin Cash – на 3,53%, до $  919,3
2018-03-16:
Украина. О программе макрофинансовой помощи ЕК
 министр финансов Украины
2018-03-16:
Украина покупала природный газ на 7,9% дороже в январе 2018
Министерство экономического развития и торговли
2018-03-16:
МВФ советует Украине продавать госпредприятия
Руководитель миссии МВФ в Украине Рон Ван Роден
2018-03-16:
ЕС. Все страны Балтии утвердили территориальную планировку Rail Baltica
совместное предприятие балтийских государств по реализации проекта RB 
2018-03-16:
Италия выделит 2 млн евро на гуманитарную помощь для Донбасса
председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано
2018-03-15:
Страны G20 решили бороться с недобросовестной торговлей
В Буэнос-Айресе 19-20 марта пройдет встреча министров финансов стран G20
2018-03-15:
Украина. Экспорт товаров из Донецкой области увеличился на 29,2% до $4,4 млрд в 2017
Однако за последние четыре года этот показатель уменьшился в 2,8 раза
2018-03-15:
В США Cisco собирается репатриировать $67 млрд после налоговой реформы
Cisco намеревается вернуть эти средства в США уже в 3-м (текущем) финквартале и направить их на выплату дивидендов и выкуп акций
2018-03-15:
Азия. Китай урезал льготы для производителей электромобилей на 30%
Это связано с ростом числа мошеннических схем по осваиванию госсредств, пишет Nikkei Asian Review
2018-03-15:
Мировая экономика. Марк Цукерберг может продать акции Facebook на $13 млрд
Он инвестирует благотворительный фонд Chan Zuckerberg Initiative, основанный совместно с женой Присциллой Чан
2018-03-15:
В Украине появилась первая платформа P2P-кредитования
Кредитование P2P (peer-to-peer) по-другому называют одноранговым или кредитованием равных
2018-03-15:
В Украине за последние три года на тепловые мощности потрачено 460 млн евро
пресс-служба Госэнергоэффективности Украины
2018-03-14:
Мировая экономика. Евро дешевеет на заявлениях главы ЕЦБ Драги, доллар также в минусе
Пара евро/доллар в среду торгуется на уровне $  1,2385 по сравнению с $  1,2390 на закрытие предыдущей сессии
2018-03-14:
ЕК в очередной раз проанализировала социально-экономическую ситуацию в странах ЕС
зампредседателя Еврокомиссии по евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис
2018-03-14:
В Украине выросло количество безработных на 24 400 до 378 800 человек в январе 2017
Государственная служба статистики Украины
2018-03-14:
Венесуэла уже просрочила выплаты по долгу на общую сумму в $1,7 млрд
Рейтинговые агентства признали дефолт по многим ценным бумагам, что спровоцировало исполнение кредитных дефолтных свопов, сообщает агентство Bloomberg
2018-03-14:
Американцы помогут построить ядерное хранилище в Чернобыле, получив 20-летний кредит
Национальная атомная энергогенерующая компания «Энергоатом»
2018-03-13:
Украина. Названы самые опасные для жизни отрасли экономики
Самые опасные профессии – это горнорабочий очистного забоя, водитель авто и проходчик
2018-03-13:
Как мигранты влияют на экономику Украины (инфографика)
Украинцы стали меньше пересылать денег из-за границы и больше — внутри страны, подсчитали специалисты НБУ
2018-03-13:
ЕС. Еврокомиссия указала на нарушение соцсетями правил Евросоюза
Facebook и Twitter недостаточным образом выполняют правила ЕС о защите пользователей
2018-03-13:
Сколько стоит топливо в Украине и Европе: от 21 евроцента до 1,70 евро за литр бензина
В Украине стоимость дизеля составляет 82 евроцента за литр
2018-03-13:
General Electric будет производить локомотивы в Украине
Кабинет министров Украины
2018-03-13:
Украинцы активно шлют домой деньги из Польши: $2,5 млрд в 2017
91% всех переводов из Польши осуществили именно украинцы
2018-03-12:
В мировой экономике началась смена эпох
происходящие сейчас изменения определят развитие до 2050-го года
2018-03-12:
США. Новый глава ФРС обещает повышать ставку, несмотря на обвал акций
Об этом сообщил глава центробанка Джером Пауэлл, передает Bbloomerg
2018-03-12:
Инвестиционные банки Morgan Stanley и Merrill Lynch ожидают открытия доступа к украинским ОВГЗ

Причина - Минфин поднял очень высоко цену на ОВГЗ

2018-03-12:
МВФ: чего ожидают от Украины
В Фонде ждут подачи в Раду законопроекта о масштабной земельной реформе
2018-03-12:
ЕС. Brexit обойдется итальянским виноделам в 52 млн евро потерь
результаты исследования Европейской ассоциацией винодельческой промышленности (CEEV)
2018-03-11:
Роботов научили абстрактно мыслить и планировать
Исследователи из Университета Брауна и МТИ. Science Daily 
2018-03-11:
Чем удивил Женевский автосалон в 2018 г.?
прослеживается тенденция к переходу на гибридные агрегаты
2018-03-11:
Google представила свой новый квантовый процессор Bristlecone
American Physical Society в Лос-Анджелесе
2018-03-11:
Математики из Политехнического университета в Милане совершили прорыв в 4D-печати
Работа во многом основана на непризнанных трудах Леонардо Фибоначчи
2018-03-10:
В Украине отменили налоги с пенсий: как пересчитают выплаты старикам
Конституционный Суд признал неконституционным обложение налогами украинских пенсий
2018-03-10:
Россия. Почти половина населения страны едва сводит концы с концами
Аналитики Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС. Опрос
2018-03-10:
США. Трамп подписал указ о пошлинах на сталь и алюминий
Отмечается, что пошлины временно не будут касаться Канады и Мексики
2018-03-10:
Украина. Алгоритм формирования цены газа
Нафтогаз, инфографика
2018-03-10:
7 автомобилей, которые разочаровали своих владельцев
антирейтинг, который составило американское издание Consumer Reports
2018-03-09:
Япония выделит $4 млн для восстановления разрушенной инфраструктуры Донбасса в 2018
Глава Донецкой военно-гражданской администрации
2018-03-09:
Беларусь планирует проведение rroad show евробондов в США и Европе с 15 февраля 2018
пресс-служба министерства финансов республики агентству “Интерфакс-Запад”
2018-03-09:
Украина. Транспортная отрасль росла, несмотря на ограничения со стороны РФ в 2017
отчет Минэкономразвития и торговли Украины “Транспорт: итоги 2017 года”
2018-03-08:
Украина. Платежный баланс в целом сведен с дефицитом $449 млн в январе 2018
Экспорт товаров увеличился на 22% в годовом измерении и составил $  3,4 млрд, импорт товаров увеличился в январе на 30% г/г и составил $  3,9 млрд
2018-03-08:
Украина уменьшила производство электроэнергии к январю 2017 на 3,1% в январе 2018
Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины
2018-03-08:
Российские банки готовятся к отключению от SWIFT
К SWIFT подключено более 11 тыс финансовых институтов в более чем 200 странах мира
2018-03-08:
США. В Аризоне можно будет платить налоги в биткоинах и других криптовалютах
Сенат штата одобрил законопроект 8 февраля 2018
2018-03-08:
Сбербанк России пролонгировал украинской "дочке" субординированные кредиты
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины
2018-03-07:
14 тысяч украинских компаний экспортировали продукцию в ЕС в 2017
Об этом рассказал представитель Украины при ЕС Николай Точицкий
2018-03-07:
Мировая экономика. Высокий уровень жизни во всех странах мира технически недостижим
По крайней мере, без вреда для экологии этот процесс невозможен
2018-03-07:
Украина наращивает экспорт органической продукции в страны ЕС
пресс-служба швейцарско-украинского проекта “Развитие органического рынка в Украине”
2018-03-07:
Мировая экономика. Apple стала крупнейшим в мире производителем часов в 2017
Об этом сообщил СЕО компании Тим Кук, передает Business Inside
2018-03-07:
Украина стала крупнейшим импортером грузинского вина - 2-е место в мире после РФ
Национальное агентство вина министерства сельского хозяйства Грузии
2018-03-06:
Еврозона достигла пика роста
Экспертное мнение
2018-03-06:
Украина. Объем проблемных кредитов вырос на 2% в феврале 2018
 проблемный портфель составляет 56,60%
2018-03-06:
Мировая экономика. В мире недоедает 815 млн чел, для помощи им ФАО запросила $1,06 млрд
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)
2018-03-05:
США. Уточненные данные роста ВВП на 2,5% в IV кв. 2017
Результат совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных Bloomberg
2018-03-05:
Лишние деньги россиян позволяют покупать все меньше

С точки зрения российского правительства только у россиян могут быть "лишние деньги"

2018-03-05:
ВВП Канады в 2017 году вырос на 3%, рекордными темпами за 7 лет
В 4-м квартале 2017 ВВП страны вырос на 1,7%
2018-03-05:
Мировая экономика. Курс биткойна после небольшого падения растет и превысил $11 тыс
В начале февраля криптовалюта Bitcoin пережила значительное падение курса – ниже $  6 тыс
2018-03-05:
Азия. Две индийские криптовалютные биржи приостановили торговлю 1-5 марта 2018
На своих сайтах биржи BTCXIndia и ETHEXIndia оповещают клиентов о том, что больше не будут принимать депозиты
2018-03-05:
Украина. Крупнейшие получатели возмещения НДС в феврале 2018 -
"Сантрейд" (806,5 млн грн), "Азовсталь" (710,1 млн грн) и "Кернел Трейд" (674,5 млн грн)
2018-03-05:
"Нафтогаз" как использовать выигранные у "Газпрома" деньги
направить выигранные $  2,56 млрд на увеличение внутренней газодобычи
2018-03-05:
ЕС выделит €50 млн для Фонда энергоэффективности Украины в марте 2018
Замруководителя Главного директората ЕК по вопросам политики соседства и расширения Катарина Матернова
2018-03-05:
Мировая экономика. Число нефтегазовых установок в мире достигло максимума за 2,5 года
данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes
2018-03-04:
В Великобритании пациенту установили ребра, напечатанные из титана
71-летний британец Питер Маггс лишился трех ребер и части грудной кости из-за прогрессировавшего рака
2018-03-04:
Стартап Nebula Genomics предлагает продавать доступ к геному за криптовалюту
Nebula Genomics — детище гарвардских выпускников и профессора Джорджа Черча
2018-03-04:
Созданы электронные «тату» для лекарственных препаратов и продуктов питания
Научные сотрудники Итальянского технологического института
2018-03-04:
За прошлый год майнеры и геймеры «спустили» на видеокарты 776 миллионов долларов
Аналитики компании Jon Peddie Research (JPR) подготовили отчёт
2018-03-04:
NASA разрабатывает лидар MARLI для измерения скорости ветра на Марсе
Новый аппарат позволит выяснить причину возникновения пылевых бурь и схему распространения ледяных частиц, пишет EurekAlert!
2018-03-04:
Израильские ученые создали приложение, которое позволяет делать 3D-снимки
При сканировании программа делает 3D-копию выбранной вещи и сохраняет результат на смартфоне
2018-03-04:
Исторический запуск Falcon Heavy: электромобиль Маска покинул орбиту Земли 6 февраля 2018
Falcon Heavy сможет выводить на низкую околоземную орбиту 63,8 тонн полезной нагрузки
2018-03-04:
Ученые Стэнфордского университета заявили о создании универсальной вакцины от рака
Уже начаты клинические испытания вакцины, позволяющей уничтожить онкологические заболевания, пишут на fox2
2018-03-03:
Польская PGNiG заявила о готовности поставлять газ в Украину круглый год
НАК «Нафтогаз Украины» решил срочно покупать газ у польской компании PGNiG после отказа российского ОАО «Газпром» осуществлять поставки газа в Украину
2018-03-03:
Чем закончится для Украины глобальная передача земель
По решению Кабмина распорядителем государственной земли станет не Госгеокадастр, а органы местного самоуправления
2018-03-03:
Безработица в Германии осталась на уровне 5,4%
Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали снижение числа безработных на 15 тыс
2018-03-03:
Стокгольмский арбитраж принял решение по вопросу "Газпрома" и "Нафтогаза"
Газпром "немедленно" начал процедуру расторжения контрактов с Нафтогазом
2018-03-03:
Доллар уходит в отрыв. LIBOR на максимуме с 2008
Федрезерв и дальше будет повышать ставки
2018-03-03:
Рынок акций США снизился после заявлений главы ФРС
 Джером Пауэлл заявил о намерении продолжать постепенное ужесточение монетарной политики
2018-03-02:
Украина. Повышение учетной ставки повлекло за собой рост доходности гривневых ОВГЗ
пресс-служба НБУ в “Макроэкономическом и монетарном обзоре” за февраль 2018
2018-03-02:
Украина. НБУ снова повысил учетную ставку с 16% до 17% со 2 марта 2018
решение “О размере учетной ставки” №133-рш утверждено правлением НБУ 1 марта 2018
2018-03-02:
Украина на 2-м месте главных должников МВФ - 8,5 млрд SDR (денежной единицы МВФ)
на 1-м месте должников Греция - 9,16 млрд SDR, на 3-м месте - Португалия - 3,86 млрд SDR
2018-03-02:
Мировая экономика. Продажи полупроводников впервые превысили $400 млрд в 2017
Ассоциация полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA)
2018-03-02:
Украина. Приватбанк получил 1 млрд грн прибыли в январе 2018 (2,5 млрд грн на 9 февраля)
По итогам 2017 банк получил убыток в 23 млрд грн, а план на 2018 составляет 4 млрд грн прибыли
2018-03-02:
ЕС. Интерес к украинской ГТС проявили 10 европейских стран, 7 из которых дали предложения
Это Бельгия, Франция, Нидерланды, Польша, Словакия, Испания, Италия, Румыния, Греция и Германия
2018-03-01:
МВФ и Евросоюз сомневаются в Украине, что она выполнит обязательства перед МВФ
американский профессор экономики и старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд
2018-03-01:
США. Американский город Беркли проведет первичное размещение монет (ICO)
Администрация города планирует продавать токены, обеспеченные муниципальными облигациями
2018-03-01:
Азия. Автомобили помогли Panasonic улучшить показатели с апреля по декабрь 2017
Операционная прибыль Panasonic за 9 месяцев 2017 выросла на 15%, составив $  2,88 млрд
2018-03-01:
В США компания Procter & Gamble сократит сотни работников в рамках реструктуризации
P&G владеет 25 заводами в США (с учетом завода в Западной Вирджинии), где работают 25 тыс чел
2018-03-01:
Товарооборот между Украиной и Австрией вырос на 17% за 2017
Австрия занимает 6-е место по объемам инвестиций в Украину.
2018-03-01:
Помощь союзников НАТО Украине за последние три года превысила $1 млрд
Представительство НАТО в Украине, Офис связи НАТО в Украине
2018-02-28:
Мировая экономика. 4 из 5 основных криптовалют по объему капитализации дешевеют в среду
При этом, за последние 24 часа Bitcoin подорожал на 2,95% до $  10,8 тыс
2018-02-28:
В Украине теневая занятость составляет 23% - ПФ потерял убытки на 30 млрд грн в 2017
Наибольшая теневая занятость в сельском хозяйстве (42,7%), в торговле (19,6%), строительстве (15,7%), промышленности (5,3%) и транспорте (3,3%)
2018-02-28:
РФ. "Газпром" посчитал экономический эффект от "Северного потока-2"
Он может существенно превысить $ 1 млрд в год, заявил зампред правления концерна Андрей Круглов на встрече с инвесторами в Нью-Йорке
2018-02-28:
Украина. Кабмин утвердил бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы на 2018
Доходная часть бюджета Фонда в сумме 13,2 млрд грн, расходная в сумме 12,1 млрд грн
2018-02-28:
В Австралии Tesla Powerwall лишает доходов и прибыли «газовые картели»
Благодаря вмешательству Tesla цену удалось удержать на отметке AU$ 270 за МВт
2018-02-28:
Кабмин облегчит импорт оборудования в Украину
КМУ утвердил механизм предоставления рассрочки по уплате НДС при импорте оборудования сроком на 24 месяца
2018-02-28:
РФ. Сотрудники Сбербанка России майнят биткоины на рабочем месте
председатель правления Сбербанка Герман Греф
2018-02-27:
ЕС предоставляет более 17 млн евро на поддержку науки и инноваций в Украине
представительство ЕС в Украине на своей странице в Facebook
2018-02-27:
Банковская система Индии недосчитается $46,5 млрд
Динамика "плохих" кредитов в финансовой системе Индии
2018-02-27:
США на пороге нового жилищного кризиса?
Рост ставок на долговом рынке США не прошел бесследно
2018-02-26:
ЕC. ЕЦБ ограничил операции латвийского ABLV Bank, обвиняемого в США в отмывании денег
Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК) Латвии
2018-02-26:
Украинский аграрный экспорт в ЕС вырос более чем на 37% по итогам 2017
министерство аграрной политики и продовольствия Украины
2018-02-26:
Китай может заблокировать сайты, связанные с криптовалютами
Ранее ЦБ КНР запретил работу бирж криптовалют и первичные размещения токенов (initial coin offering, ICO)
2018-02-26:
Украина получила безвиз с островным государством Антигуа и Барбуда в Карибском море
Посол Антигуа и Барбуды в США Рональд Сандерс и Посол Украины в США Валерий Чалый
2018-02-25:
Умные очки от Intel проецируют изображение на сетчатку глаза
В основе технологии лежит маломощный лазер, встроенный в дужку очков
2018-02-25:
Японская компания Eco Marine оснастит грузовые суда солнечными парусами
Они позволят сразу использовать и энергию ветра, и энергию солнца, пишет Clean Technica
2018-02-25:
Ученые открыли способ поймать свет в кристалл или ультрахолодное облако атомов
В новом исследовании Израильского технологического института ученые теоретически продемонстрировали новый способ остановки света в «особых точках»
2018-02-25:
Новый самолет Airbus A321neo увеличенной дальности (LR) совершил первый полет
Сертификация воздушного судна в Европе и США запланирована на II кв 2018, а ввод машины в эксплуатацию состоится в IV кв 2018
2018-02-25:
В Чехии будет построен самый высокий тоннель в Европе
Предположительным местом расположения сооружения станет Тршебич-Боровин, длина тоннеля составит 300 м, а высота – 9,3 м
2018-02-25:
Jaguar испытал электрический кроссовер I-PACE SUV при температуре минус 40°С
При температуре -40°С автомобиль смог зарядиться на 80% за 45 минут, пишет Mashable
2018-02-25:
Разработан дисплей на квантовых точках, передающий миллиард цветов
Это позволит в десятки раз увеличить цветоразрешение дисплеев
2018-02-24:
В Украине оформили 4 млн биометрических паспортов в 2017
Государственная миграционная служба Украины
2018-02-24:
Более трети украинцев, воспользовавшихся "безвизом", пересекали границу самолетами
По данным Госпогранслужбы, с 11 июня 2017 безвизовым порядком воспользовались почти 400 тыс украинцев
2018-02-24:
Назван крупнейший производитель автомобилей за 2017 - германская группа Volkswagen
на вторую строчку вырвался объединенный концерн Renault, Nissan и Mitsubishi Motors
2018-02-24:
Европа требует отделить распределение электроэнергии в Украине
Секретариат Энергетического сообщества
2018-02-24:
Компания FAW-Volkswagen выведет на рынок 9 новых моделей автомобилей в 2018
В их число войдут Audi Q2, Audi Q5 и два внедорожника марки Volkswagen, сообщила компания
2018-02-24:
Киев назвали самым дешевым городом для путешествия в 2018
Рейтинг “100 мест мира для путешествия 2018 составила британская туристическая компания Hoppa
2018-02-23:
Украина. Цены на бензин и дизтопливо упали на 10-55 коп/литр с 21 на 22 февраля 2018
консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов
2018-02-23:
Доллар растет к евро и снижается к иене после публикации протоколов ЕЦБ и ФРС
протокол январского заседания Федрезерва указал на усиление экономики США, что может повысить вероятность большего числа повышений процентных ставок
2018-02-23:
США. Один из старейших ритейлеров Bon-Ton Stores Inc. объявил о своем банкротстве
Активы Bon-Ton составляют $  1,6 млрд, долговые обязательства – $  1,7 млрд
2018-02-23:
Россия похвасталась этапом строительства железнодорожных пролетов Крымского моста
Работы начались на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала
2018-02-22:
По мировым инвестициям в стартапы, связанные с ИИ, Китай обошел США в 2017
отчет компании CB Insights сообщает MIT TechnologyReview
2018-02-22:
Украина. Государственный и гарантированный долг составил 2,14 трлн грн на 1 января 2018
отчет деятельности Госказначейской службы за 2017, сообщает “Укринформ”
2018-02-22:
Добыча угля в Украине по сравнению с январем 2017 уменьшилась на 27,3% в январе 2018
Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
2018-02-22:
Россия осталась без украинских двигателей Д-436 для гражданских самолетов
Двигатели Д-436 выпускаются запорожским предприятием “Мотор Сич”
2018-02-22:
В Украине цены на продукты практически сравнялись с европейскими и продолжают расти
все это на фоне того, что зарплаты у украинцев остаются одними из самых низких в Европе
2018-02-22:
Украина обогнала Китай и заняла 10-е место в рейтинге среди производителей яиц в 2017
За 18 лет (с 2000) мировое производство яиц выросло на 38,6%
2018-02-22:
США. Аpple рекорд прибыли $20,1 млрд в 1-м кв нового фингода
Во 2-м кв 2018 фискального года в Apple рассчитывают на доход на уровне $  60-62 млрд
2018-02-22:
Украина вернулась в ТОП-5 крупнейших стран по объему инвестиций ЕБРР в 2017
управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж
2018-02-08:
Украина. Рынок слияний и поглощений в 2017
InVenture Investment Group представляет обзор рынка слияний и поглощений (M&A) в Украине в 2017 году
2018-02-05:
Мировая экономика. Финансовые риски в 2018
Аналитический материал
2018-01-31:
Состояние олигархов окружения Путина с "Кремлевского доклада" достигает $400 млрд
В списке с именами 210 человек 4 раздела – “Президентская администрация”, “Кабинет министров”, “Другие высокопоставленные политические лидеры” и “Олигархи”
2018-01-28:
В МТИ разработали новый эффективный способ хранения солнечной энергии
Дублированный полимер AzoPMA позволит создать «тепловую батарею»
2018-01-21:
«Это полная ерунда» — глава ИИ-департамента Facebook раскритиковал робота Софию
Поводом для критики стало интервью с Софией для издания Business Insider
2018-01-15:
Внешние долги Украины составляют 83% ВВП
премьер-министр Украины
2018-01-11:
Мировая экономика. Ericsson ConsumerLab назвал 10 главных потребительских трендов 2018
Результаты исследования The 10 Hot Consumer Trends for 2018 and beyond
2017-12-31:
Учёные показали, каким жутким станет умное оружие будущего
Сотрудники Института жизни будущего (Future of Life Institute опубликовали необычное видео
2017-12-31:
Билл Гейтс: Технологии углубят пропасть между богатыми и бедными
Если технологии в школах и вузах будут преподавать только богатым, то они получат преимущество, и неравенство в обществе только усилится, считает Гейтс
2017-12-24:
Скутеры помогут электросамолетам дольше летать
Разработчики из британского Ноттингемского университета
2017-12-23:
Шелковый путь укрепит отношения между Украиной и Китаем
Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Украине Ду Вэй
2017-12-20:
5 мест в мире, где можно приобрести недвижимость за биткоины
Это Нью-Йорк, Майами и озеро Тахо в США, Дубай в ОАЭ и остров Бали в Индонезии 
2017-12-18:
Во многих странах ЕС после десяти лет кризиса снижается уровень социального неравенства
результаты исследования германского Фонда Бертельсмана
2017-12-18:
Норвегия повысит использование нефтяных доходов в 2018
проект бюджета Норвегии на 2018
2017-12-10:
На улицах Лондона появятся «умные» скамейки Ford Smart Bench
Они позволят подзаряжать гаджеты и подключаться к Интернету
2017-12-08:
Мировая экономика. JPMorgan создаст платежную сеть на блокчейне
Проект реализуется в партнерстве с Royal Bank of Canada и Australia and New Zealand Banking Group
2017-12-04:
Андорра отменит банковскую тайну со счетов более $1 млн в первой половине 2018
представитель Ассоциации андоррских банков Жоан Арнау, DW
2017-11-26:
30-летний эксперимент подтвердил бесконечность эволюции
Ученые австралийского Университета Монаша опровергли современную теорию
2017-11-24:
Украина вошла в ТОП-5 стран Европы по запасам природного газа
результаты исследования “BP Statistical Review of World Energy. June 2017”
2017-11-23:
Азия. Китай собирает базу голосов граждан для биометрической идентификации
Международная правозащитная организация Human Rights Watch
2017-11-23:
В Украине запустили самую мощную ветроэнергетическую установку мощностью 3,2 МВт
В Николаевской области запустили вторую очередь Тузловской ВЭС
2016-01-04:
Азия. Китай на 3 года прекратит выдачу новых разрешений на добычу угля из-за экологии
В 2016 доля угля в энергогенерации сократится до 62,6% с текущих 64,4%, объявил глава Госуправления по делам энергетики КНР
2015-12-13:
Samsung и KDDI объединят усилия для развития 5G-технологий
Первые такие сервисы  заработают на коммерческой основе в 2020
2015-04-21:
Мировая экономика. Как Всемирный банк (ВБ) будет реформировать украинскую медицину за $2 млрд

ВБ совместно с Минздравом Украины в рамках медицинской реформы 1 июня 2015 запускают проект “Улучшение охраны здоровья людей на службе”, срок реализации которого составит 5 лет

2015-04-15:
Мировая экономика. Аномалии финансового мира
Многие экономисты уже окрестили текущую ситуацию "новой нормальностью". Отрицательные процентные ставки уже никого не удивляют
2014-05-31:
Проституция, наркотики и контрабанда в ВВП Италии
Доходы от проституции, продажи наркотиков и контрабанды будут включены в расчеты объемов ВВП Италии
2014-03-31:
СНГ. Российскому бизнесу пообещали "налоговые льготы" в обмен на $5 млрд инвестиций в Крым
Такое решение приняло правительство России на заседании 27 марта 2014
2014-02-14:
США. Деловая активность в секторе услуг продолжала расти в январе 2014
 Соответствующий индекс вырос до 54 пунктов, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM)
2014-01-29:
Украина. Национальный банк Украины потребовал от банков раскрыть сведения о всех своих собственниках
Ранее банки должны были отчитываться только о владельцах существенного участия, принадлежащим более 10% акций
2013-11-27:
Мировая экономика. ЕС готов предоставить Украине доступ к газовой системе через Словакию
Тем самым это в значительной степени сократит зависимость от импорта энергоносителя из России по высоким ценам
2013-06-29:
Глава госслужбы занятости Наталья Королевская обещает до конца года трудоустроить 26 тыс человек
Она напомнила о трех критериях, по которым будет оцениваться деятельность службы занятости
2013-05-08:
МВФ отключит газ. Насколько вырастут коммунальные тарифы
Аналитический материал. Почему повышение тарифов на коммунальные услуги неизбежно
2013-04-18:
ЕС. Кипру не хватает 75 млн евро для избежания дефолта в апреле 2013
Дефицит наличных средств в казне составляет 160 млн евро, а в резерве правительства имеется 85 млн евро
2013-03-09:
Украина. Сколько украинцы готовы отдавать на милостыню?

Большинство украинцев не готовы давать милостыню больше пяти гривен, при этом половина жителей страны определяется с тем, стоит ли подавать милостыню в зависимости от того, кто просит и на что

2013-01-31:
ЕС. Бельгийцев признали богатейшими в ЕС с рекордной суммой финактивов в 67 тыс евро
По данным Национального банка Бельгии, недвижимые активы бельгийцев выше, чем финансовые, а общая стоимость недвижимого имущества жителей страны – около триллиона евро
2013-01-31:
США. Прибыль Bank of America снизилась на 65% по итогам IV кв 2012
Чистая прибыль сократилась до $700 млн, или 3 цента на акцию, а за аналогичный период годом ранее BofA зафиксировал прибыль в $2 млрд, или 15 центов на акцию
2013-01-30:
Азия. КНР впервые за 12 лет рассекретила данные о социальном неравенстве
Коэффициент Джини в Китае составил 0,474 в 2012, что говорит об относительно высоком уровне социального неравенства  
2013-01-29:
ЕС. ЕК выделила 70 млн евро странам юго-восточного региона по программе "Эразмус Мундус"
Всего ЕК объявила конкурс заявок на сумму около 200 млн евро в рамках финансируемой ЕС программы “Эразмус Мундус II” на 2013
2013-01-28:
СНГ. Газпром удвоил чистую прибыль по сравнению с 3-м кв 2011 в 3-м кв 2012
Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя газа – Газпрома по стандартам МСФО выросла до 305 млрд руб со 152 млрд руб за аналогичный период 2011
2012-10-30:
Украина. Кабмин утвердил порядок компенсации 3,9 млрд грн для "Нафтогаза"
Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы является Минэнергоугля
2012-10-01:
Мировая экономика. Доклад IOSCO (International Organization of Securities Commissions) в 2012
Финансовые компании участвуют в манипуляции процентными ставками по всему миру
2012-05-01:
Швейцарский национальный банк продолжил ужесточение правил в апреле 2012
Банк Швейцарии создал самостоятельную единицу, подчиняющуюся председателю правления и, при необходимости, Председателю Комитета по аудиту Совета Банка
2012-02-21:
ЕC. Греция одобрила кредитную программу ЕС
"Тройка" международных кредиторов (Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ) предлагает Греции 130-миллиардную кредитную программу и списание долга на 100 миллиардов евро
2012-01-30:
ЕC. Решения S&P о понижении рейтинга будет иметь далекие последствия за пределами Еврозоны
Германия, возможно, сохранит кредитный рейтинг, но решение о сокращении рейтинга Франции до АА+, означает, что Берлин  будет платить больше
2011-12-31:
Украина. Трудовые эмигранты стали присылать больше денег

За три квартала 2011 объем частных денежных переводов из-за рубежа составил $5,126 млрд - на 21% больше, чем за три  квартала 2010

2011-09-03:
Women in Science
Philip Greenspun
2011-09-03:
Барак Обама выбрал нового экономического советника
Предполагается, что администрация президента использует опыт экономиста в решении проблемы безработицы
2011-09-01:
Азия. Китай: г. Пекин стремится к сокращению годового потребления угля до 20 млн тонн
Об этом сообщил представитель пекинской администрации
2011-09-01:
РФ. Число убыточных банков выросло на 40% в 2011
 числе проблемных на 1 августа оказались 127 кредитных организаций
2011-09-01:
Азия. Уровень безработицы в Японии за июль вырос до 4,7% в июле 2011
В июне доля безработных составляла 4,6% от трудоспособного населения страны
2011-08-02:
Банковский регулятор ЕС рассматривает механизмы помощи банкам на случай кризиса

Европейская банковская организация (ЕБО) рассматривает возможные опции для оказания финпомощи банкам региона, которые будут испытывать сложности с ликвидностью, сообщает газета The Financial Times.

2011-08-02:
МВФ согласился выделить Сербии миллиард евро

По условиям договоренности с МВФ, Сербия должна сократить государственные расходы

2011-06-28:
Европа. Экспорт Швейцарии +22,6% г/г в мае 2011
Таможенное управление
2011-03-15:
Где в Европе самый дорогой бензин

Цены на бензин в Европе перевалили за 1,5 евро за литр

2011-01-23:
2010 год признали самым теплым за всю историю наблюдений
Среднегодовая температура в 2010 году составила 14,53 градуса Цельсия
2010-12-27:
РФ. Глава Банка России: задача на 2011 год — снизить инфляцию до 6-7%
В июле 2010 года годовая инфляция снизилась до 5,5%
2010-12-26:
Pixel Qi анонсировала три новых отражающих дисплея
Производством отражающих экранов займется тайваньская компания Chunghwa Picture Tubes
2010-12-25:
В Центральном Китае обнаружено крупное месторождение каменной соли
разведанные запасы которого оцениваются в 4,3 млрд тонн
2010-12-25:
США. Потребительская уверенность в США остается негативной
только 12% респондентов выразили доверие экономике
2010-12-25:
Forbes составил рейтинг крупнейших покупок миллиардеров
самую дорогую покупку в мире в 2010 году совершил россиянин, Роман Абрамович
2010-12-24:
ЕС. Минфин Кипра: Страна вышла из рецессии
Кипр перенес кризис достаточно легко по сравнению с другими государствами еврозоны
2010-12-23:
США. Рост ВВП США составил 2,6% в III кв. 2010
Аналитики прогнозировали, что рост показателя составит 2,8%
2010-12-23:
РФ. МЭР: Рубль окреп к доллару на 2,8% в январе-ноябре 2010
Ослабление российской валюты к швейцарскому франку составило 0,65%
2010-12-23:
Азия. Банк Японии оставил свою монетарную политику без изменений
В этом месяце ЦБ начал приобретать финансовые активы в рамках широкомасштабного пакета мер
2010-12-23:
Азия. ЕС поможет КНР с признанием его экономики рыночной
договорились о том, что ЕС рассмотрит вопрос об отмене ограничений на экспорт в Китай высокотехнологичных товаров
2010-12-22:
ЕС. Грецию, Ирландию и Португалию призывают покинуть еврозону
Идея выхода слабых экономик ЕС из еврозоны начала циркулировать в мировых финансовых кругах примерно год назад
2010-12-22:
ЕС. Греция отстает от программы сокращения дефицита бюджета
рецессия в Греции будет глубже, чем предполагалось ранее
2010-12-22:
Азия. Объем торговли КНР и Тайваня вырос на 39,7% в 2010
За 11 месяцев 2010 года товарооборот составил $131 млрд 760 млн
2010-05-30:
Создана реалистичная модель движения толпы
Исследователи из университета Тулузы и Швейцарского федерального института технологий в Цюрихе ...
2010-05-30:
Надежна ли виртуальная ИТ-инфраструктура?
Виртуализация – общепризнанный тренд во всем мире
2010-05-27:
Мировая экономика. В мире возник дефицит ликвидности доллара США
ФРС США в мае привела в действие временный механизм обмена валютой ...
2010-04-04:
Asustek выпустила нетбук с матовым экраном
Компьютер базируется на процессоре последнего поколения Intel Atom N450 с тактовой частотой 1,66 ГГц
2010-03-24:
ЕС. Испания приняла план сокращения бюджетного дефицита
Восстановление испанской экономики по-прежнему отстает по темпам от других европейских стран
2010-03-24:
Мировая экономика. Сильный доллар снизил цену на золото
Золото 21.03.2010 подешевело в цене до минимальной за три недели
2010-03-24:
Азия. Вэнь Цзябао признает наличие проблем в финансовой системе Китая
В китайской финансовой системе существуют нерешенные вопросы, требующие продолжения реформы в этой области
2010-03-24:
Украина. Ревальвационное давление на гривню продолжилось
На украинском валютном рынке 22 марта 2010 года, продолжилось ревальвационное давление на гривню
2010-03-24:
Украина. Бюджет не смог получить доход
План доходов общего фонда госбюджета в феврале не был выполнен на 20%
2010-01-24:
Sony Ericsson выпускает смартфон с сенсорным экраном и HD-съемкой
Внешне устройство похоже на Sony Ericsson Xperia X10, но имеет более обтекаемую форму и базируется на операционной системе Symbian
2010-01-24:
Samsung расширяет линейку ноутбуков шестью новыми моделями
Новые модели ноутбуков Samsung R780, R580 и R480 с процессором Intel Core i5-520M отличаются повышенной быстротой работы
2010-01-24:
Sony анонсировала ноутбуки с процессором Core i7
Они оснащены процессорами Core i7 и дисковым массивом из четырех SSD-накопителей
2010-01-23:
Украина. В рейтинге экономических свобод Украина оказалась на уровне Африки

В рейтинге 2010 Index of Economic Freedom Украина занимает 162-е место среди 183 стран мира

2010-01-22:
Азия. В Иране будет проведена деноминация валюты
Из нынешнего номинала иранского риала предполагается "выбросить" три нуля
2010-01-22:
ЕС. Отпускные цены производителей в Германии снизились на 4,2% в 2009

Снижение отпускных цен в ФРГ побило 60-летний рекорд

2009-12-27:
Создана банковская карточка, показывающая состояние счета без банкомата
"Умную" банковскую карточку изобрела Группа промышленных дизайнеров из Южной Кореи
2009-12-27:
В Интернете появится социальная сеть для пользователей кредиток
В 2010 году в Интернете появится новая социальная сеть под названием Blippy
2009-12-23:
РФ. S&P повысил прогнозы по рейтингам ряда российских компаний
...после изменения прогноза рейтинга РФ
2009-12-23:
США. Оценка роста ВВП пересмотрена до 2,2% с 2,8% в III кв. 2009
Аналитики не ожидали пересмотра показателя
2009-12-22:
США. Объем просроченных выплат по ипотеке достиг 42,06% в ноябре 2009
По словам аналитиков сложившая ситуация не изменится вплоть до 2011 года
2009-12-22:
США. Обанкротились семь банков за 19.12.2009
Таким образом с начала 2009 года в США закрылись уже 140 банков
2009-12-22:
Азия. ВВП Тибета составил $5,9 млрд
...увеличившись на 12,1%  по сравнению с прошлогодним показателем
2009-11-30:
Мировая экономика. Долговые проблемы Дубая вызвали синхронизированный спад на мировых финансовых рынках
Биржевые индексы по всему миру - от Шанхая до Бразилии - обвалились
2009-10-25:
Чип величиной с ноготь вместит 250 миллионов страниц текста
...что примерно в 50 раз больше, чем емкость современных чипов памяти
2009-09-15:
Мировая экономика.Кризис обошелся каждому налогоплательщику в 10 тыс. долл.
 ВВС: Всего мир потратил на борьбу с кризисом более $10 трлн.