Инновация - это исторически бесповоротное изменение способа производства вещей.
Й. Шумпетер


М.И. Туган-Барановский

Й.А. Шумпетер

Н.Д. Кондратьев

Галерея выдающихся ученых

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Информация для прогнозов

Україна. Державнi банки: бути чи не бути?


  Можливо, рiшення попереднього уряду про рекапiталiзацiю не було економiчно доцiльним. Бюджетнi кошти можна було направити в Ощадбанк i Укрексiмбанк, якi викупили б усi "живi" активи проблемних установ.

   Дискусiя про доцiльнiсть iснування державних банкiв триває не перший рiк.

До початку кризи традицiйними супротивниками присутностi державного капiталу у банкiвському секторi виступали мiжнароднi фiнансовi органiзацiї.

Їхнi аргументи вiдомi: держава, на їхню думку, не може бути ефективним власником, система корпоративного управлiння держбанками мiстить суттєвi ризики полiтичного втручання в ухвалення комерцiйних рiшень, що загрожує стабiльностi банку i банкiвської системи в цiлому.

Безумовно, така позицiя МВФ i Свiтового банку небезпiдставна. Показовим прикладом є ситуацiя з Ощадбанком, яка склалася у 2003-2005 роках.

У 2003 роцi Свiтовий банк був змушений вимагати вiд НБУ ввести операцiйнi обмеження на дiяльнiсть Ощадбанку, в тому числi на активнi операцiї.

Парадоксально - одна з найбiльших установ країни, яка володiє величезним потенцiалом i має найбiльшу фiлiальну мережу, раптом опинилася ледь чи не на межi банкрутства. I причиною цього були аж нiяк не економiчнi фактори.

Не дивно, що тодi Свiтовий банк бачив лише один шлях для Ощадбанку - негайний i повний продаж.

Обмеження, накладенi на установу, вдалося зняти тiльки в кiнцi 2005 року. Це стало можливим завдяки тому, що банк розробив i вперше у галузi презентував свою стратегiю на 2006-2010 роки. Уже за 2006 рiк банк заробив бiльше, нiж за усi попереднi десять рокiв.

На жаль, за першим кроком так i не з`явилися наступнi. Загальна стратегiя розвитку банкiвської галузi в цiлому i держбанкiв зокрема широко обговорювалася, але не була прийнята державою.

Стратегiчна програма розвитку Ощадбанку, затверджена спостережною радою банку - головним органом, покликаним контролювати дотримання iнтересiв власника, у результатi виконувалася лише частково.

Правлiння у своєму звiтi вживало слова "перенесено", "недоцiльно виконувати", не маючи повноважень коригувати стратегiчний документ.

З iншого боку, наглядова рада, сформована парламентом, президентом i Кабмiном за полiтичним принципом, не могла адекватно реагувати на питання, пов`язанi з оперативною дiяльнiстю банку. По сутi, його робота була заблокована.

У кращому разi, рiшення приймалися шляхом заочних засiдань, коли будь-якi професiйнi дискусiї були виключенi - члени ради просто голосували вiдповiдно до вказiвок полiтичних сил, якi вони представляли.

Потiм усе спростилося ще бiльше - Кабмiн почав давати доручення правлiнню безпосередньо, iгноруючи дiючий регламент прийняття рiшень. Як наслiдок, Ощадбанк у професiйних колах стали називати "нафтогазбанком".

Невдачi такої моделi корпоративного управлiння державними банками пояснювалися, у першу чергу, вiдсутнiстю чiткої стратегiї у їх власника.

Зв`язка "власник - спостережна рада - правлiння" належним чином не працювала. Завдання членам наглядової ради не формулювалися, банк використовувався державою вiд випадку до випадку.

У пiдсумку, установа повернулася до того, чого так боялися МВФ i Свiтовий Банк - до ручного управлiння з боку власника в особi Кабiнету мiнiстрiв.

Сьогоднi Ощадбанк вiдчуває себе бiльш-менш стабiльно не завдяки, а всупереч дiям свого топ-менеджера. Точнiше - завдяки сильнiй i стабiльнiй командi заступникiв голови, директорiв департаментiв та голiв обласних управлiнь, якi за багато рокiв змогли виробити iмунiтет до нелогiчних крокiв вищого керiвництва.

У 2009 роцi, в результатi здiйснення програми рекапiталiзацiї проблемних банкiв, держава стала власником ще трьох установ. Здавалося, цей факт повинен був, нарештi, сприяти виробленню хоч якоїсь єдиної концепцiї. Очевидно, що п`ять державних банкiв не можуть ефективно працювати, не синхронiзуючи свої кроки.

Зрозумiло, що рекапiталiзованi банки не зможуть повернути вкладенi державою кошти, якщо новим власником не буде чiтко визначена їхня цiльова нiша.

На жаль, цього поки не вiдбулося. Всi проекти iз створення координацiйної ради держбанкiв залишилися без уваги. Рекапiталiзованi банки iснували самi по собi, вирiшуючи спущенi "зверху" вiдверто небанкiвськi завдання або конкуруючи на єдиному полi обслуговування державних монополiй.

"Родовiд" був перетворений на "касу" видачi депозитiв вкладникiв Укрпромбанку, а Укргазбанк i Ощадбанк змагалися за право зберегти статус "нафтогазбанку".

Це свiдчить лише про одне: правлiння держбанкiв не повиннi самостiйно визначати стратегiї керованих ними установ. Завдання правлiння - вибудовувати роботу банку вiдповiдно до загального стратегiчного бачення власника.

Примiром, Укргазбанк нещодавно розробив свою стратегiю розвитку i передав її спостережнiй радi на затвердження. Цей серйозний i об`ємний документ розробляли, керуючись простою логiкою: держава є тимчасовим акцiонером i її завдання - повернути iнвестованi грошi у середньостроковiй перспективi.

Але навiть ця стратегiя розроблялася, виходячи лише з управлiнського розумiння керiвництва банку. Держава ж як основний акцiонер поки не представила свого бачення розвитку рекапiталiзованих установ.

У таких умовах дуже складно щось планувати, адже усяка стратегiя повинна мати конкретнi цiлi i конкретнi часовi рамки. В умовах, коли вiдсутнє кiнцеве бачення з боку власника, будь-яка стратегiя матиме скорiше номiнальний характер.

Державнi банки, особливо пiд час кризи, яка поки не поспiшає слабшати, можуть стати одним з найбiльш ефективних iнструментiв впливу на економiку країни. Примiром, цiльовi кредити у прiоритетнi галузi економiки, навiть виданi на пiльгових умовах, у 99% випадкiв є ефективнiшими, нiж прямi бюджетнi дотацiї.

Щодо кожного з банкiв можуть бути рiзнi стратегiї - вiд унiверсалiзацiї або навiть створення народного банку до галузевої установи. Можливо, власник вважатиме за доцiльне об`єднати деякi з п`яти банкiв у групу або консорцiум. Не виключено, що пiсля вивчення ситуацiї буде прийнято рiшення i про злиття певних банкiв.

Головне - щоб це бачення було нарештi сформовано. Поки правлiння банкiв не будуть чiтко розумiти позицiю держави, вони не зможуть ефективно працювати.

Першi сигнали про позитивнi змiни вже з`явилися. Уряд задекларував бажання сформувати стратегiю розвитку державних банкiв i запровадити механiзм управлiння проектами. Модель управлiння проектами - "ноу-хау" в українських реалiях, але вона вже давно успiшно працює у розвинених країнах.

Позитивним сигналом для економiки в цiлому i для фiнансової галузi зокрема є намiр Кабмiну пiдготувати Бюджетну концепцiю до 2012 року. Чiткi довгостроковi перспективи головного фiнансового плану країни стануть точкою вiдлiку для стратегiчного планування всiма суб`єктами фiнансової дiяльностi.

Оприлюднити своє перспективне бачення розвитку банкiвської галузi мав би i НБУ. Як вiдомо, фiнансова криза - це, в першу чергу, криза довiри. Щоб її здолати, потрiбна максимальна вiдкритiсть, чiткий план дiй i бачення перспектив регулятором, який визначає параметри роботи банкiв i їхнiх клiєнтiв.

Сьогоднi банкiвський сектор потребує вiдповiдей на цiлу низку ключових питань.

1. Чи вважає НБУ за доцiльне iснування в Українi майже двох сотень банкiв i чи буде взято курс на скорочення та укрупнення фiнансових установ?

2. Яку полiтику Нацбанк вестиме стосовно курсу долара?

3. Якi заходи планує регулятор щодо пасивної бази - грошей громадян у банках та їхнiх збережень "пiд подушкою"? Близько 60% цих коштiв, за оцiнками фахiвцiв, мiститься не у нацiональнiй валютi, а в доларах i євро.

4. Як регулятор ставиться до iноземного банкiвського капiталу?

5. Якi кроки НБУ планує зробити для посилення вiдкритостi банкiвської системи?

6. Як вiн розумiє роль держбанкiв, включно з рекапiталiзованими? Чи будуть виконанi узгодженi Нацбанком у 2009 роцi графiки рефiнансування?

Вiдповiдi на цi та iншi питання хотiв би побачити у єдиному програмному документi Нацiонального банку не тiльки кожен банкiр, але й кожен клiєнт будь-якого банку.

Стратегiя НБУ щодо рекапiталiзованих установ заслуговує на окрему увагу, адже регулятор також вiдповiдає за проблеми, якi виникли у цих банках.

Нацбанк не має права займати щодо них стандартну "вiдсторонену" позицiю - процес оздоровлення рекапiталiзованих банкiв може бути успiшним лише за умови синхронних дiй уряду, менеджменту банку i банкiвського регулятора.

Так, можливо, рiшення попереднього уряду про рекапiталiзацiю не було повнiстю економiчно доцiльним. Коли ще йшло обговорення, автор цiєї статтi пропонував використовувати для порятунку внескiв населення два iснуючi держбанки.

Замiсть того, щоб спрямовувати грошi на придбання акцiй нових банкiв, їх можна було б направити в Ощадбанк i Укрексiмбанк, якi викупили б за рахунок цих коштiв усi "живi" активи проблемних установ.

У проблемних банкiв з`явилася б лiквiднiсть, необхiдна для виплати депозитiв, пiсля чого пiд контролем тимчасових адмiнiстраторiв їх можна було б лiквiдувати.

Ця пропозицiя, логiчна з економiчної точки зору, виявилася нереалiзованою з полiтичних причин - держбанки з їх наглядовими радами, сформованими трьома протиборчими на той час гiлками влади, були фактично неконтрольованi.

У пiдсумку, було прийнято рiшення про рекапiталiзацiю. Можна довго сперечатися про його доцiльнiсть, а можна дiяти, виходячи з iснуючих обставин. Спроби "вiдiграти" ситуацiю шляхом зворотного продажу частки держави є нелогiчними.

По-перше, стан ринку не дозволить повернути i п`яту частину вкладених у рекапiталiзацiю державних коштiв.

По-друге, саме завдяки отриманню статусу державних вдалося зупинити кризу у банках, якi ще на початку лiта 2009 року перебували "на межi".

Представники влади повиннi бути обережними у своїх заявах - кожна публiчно озвучена iнформацiя про можливий продаж рекапiталiзованих банкiв викликає хвилю вiдтоку клiєнтiв i дестабiлiзує установи, знижуючи їх вартiсть.

Зараз держава має чудову нагоду наблизити полiтичну i економiчну логiку в питаннi управлiння п`ятьма банками.

В Українi уперше за останнi п`ять рокiв склалася ситуацiя, коли президент, Кабмiн, парламент i Нацбанк дiють синхронно, а не грають один проти одного. Це час для привнесення конструктивних iдей у систему управлiння державними банками.

Перетворити державнi банки в iнструмент ефективної економiчної та фiнансової полiтики можуть наступнi кроки.

1. Змiна принципiв корпоративного управлiння банками. У першу чергу, це стосується Укрексiмбанку та Ощадбанку з їх "квотними" наглядовими радами.

2. Прийняття єдиної стратегiї державних банкiв з розмежуванням стратегiчних напрямкiв для кожного з них.

3. Створення єдиного координуючого органа управлiння для усiх установ.

4. Розробка та затвердження на наглядовiй радi кожного з банкiв програмних п`ятирiчних документiв, що вiдповiдають загальнiй стратегiї власника.

5. Введення чiтких критерiїв оцiнки дiй правлiнь банкiв залежно вiд виконання ними своїх стратегiй.

Вiдповiдь на винесене у заголовок статтi запитання багато в чому залежить вiд крокiв, якi будуть зробленi найближчим часом.

Олександр Морозов, голова правлiння Укргазбанку, екс-голова правлiння Ощадбанку, екс-член Наглядової ради Ощадбанку.

 

Источник :   http://www.epravda.com.ua/ 

realt.ua

Опубликовано на сайте: 2010-04-29

Комментарии к этой статье:

Добавить новый комментарий!

* – Поля обязательны для заполнения!

Ваше имя *:
Ваш e-mail адрес:
Ваше сообщение *:
Введите число *:
 
2019-12-10:
Американская компания Dell Technologies нарастила выручку в 4-м кв финансового года
Расчет показал увеличение кв дохода до $  22,928 млрд, операционной прибыли — $  2,442 млрд 
2019-12-10:
Южная Корея признала криптовалюты цифровыми активами
Комиссия по финансовым услугам (FSC) Республики Корея
2019-12-10:
В Украине электронная перепись населения не заменит полноценную
Институт демографии и социальных исследований НАНУ
2019-12-10:
Украина. ТОП-5 областей по уровню занятости населения
Минэкономразвития Украины в FACEBOOK
2019-12-10:
Уровень безработицы в Германии неожиданно упал до 4,9% в ноябре 2019
Данные Федерального бюро труда Германии
2019-12-09:
Мировая экономика. О чем говорит падение продаж суперъяхт?
Аналитический материал. Графики
2019-12-09:
Экономическое влияние Китая тревожит его азиатских соседей
South China Morning Post со ссылкой на результаты исследования Pew Research Centre
2019-12-09:
ЕС. Сводный PMI Еврозоны остался вблизи минимума за 6 лет в ноябре 2019
сообщает исследовательская компания IHS Markit
2019-12-09:
ОПЕК+ рассмотрит продление сделки до июня и до конца 2020 года
министр нефти Ирака Тамир Гадбан
2019-12-09:
Китай запускает систему распознавания лиц для оплаты проезда в метро
с 3 декабря вместо сканирования карты метро или QR-кода пассажиры в городе Чжэнчжоу могут сканировать свои лица
2019-12-09:
США. QE или не QE - ответ рынка в простых графиках
Аналитический материал
2019-12-09:
США. Деловая активность в сфере услуг сократилась в ноябре 2019
данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM)
2019-12-08:
Илон Маск объяснил футуристический дизайн пикапа Tesla Cybertruck
сессия вопросов и ответов Маска с подписчиками в Twitter 
2019-12-08:
Intel начинает продажи «новых» 14-нм HEDT-процессоров Core i9-10000
чипы Intel Core i9-10000 в конструктивном исполнении LGA2066 и AMD Ryzen Threadripper 3000 
2019-12-08:
В Испании создали недорогую футболку, способную заряжать смартфоны
Эффект достигается за счет разницы между температурой человеческого тела и окружающей средой
2019-12-08:
Впервые созданы искусственные нейроны, пригодные для трансплантации
сообщается на сайте Университета Батa (Великобритания)
2019-12-08:
Под 5G выделили дополнительные частоты
Всемирная конференция радиосвязи 2019 (ВКР-19)
2019-12-08:
Новая “теория Хамелеона” может раскрыть тайну темной энергии
группа ученых из университета Дарема, Великобритания, опубликовала исследование в журнале Nature Astronomy
2019-12-08:
Исследователи из университета Сассекса создали 3D-голограммы, которые можно услышать
Они использовали метод, весьма похожий на метод, реализованный ранее исследователями из университета Бригама Янга, Юта, США
2019-12-08:
Как происходит кибернизация человечества?
Обзор научных исследований
2019-12-07:
Как золото на $5 млрд было тайно доставлено из Лондона в Польшу
Возврат золота после Второй мировой войны
2019-12-07:
Украинцам объяснили, что делать в случае предоставления некачественных комуслуг
пресс-служба Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей
2019-12-07:
Кабмин Украины разблокировал выплату больничных
решение КМУ, позволяющее Фонду соцстраха выплачивать деньги по листкам временной нетрудоспособности
2019-12-07:
Комментарии КМУ про возможность отмены коммуналки для людей старше 70 лет
брифинг по итогам заседания правительства
2019-12-07:
Как начисляются и выплачиваются декретные - разъяснение Гоструда
пресс-служба Управления Гоструда в Черкасской области
2019-12-07:
Риски для украинцев на польском рынке трудоустройства увеличиваются
польская компания с аутстаффинга “Gremi personal”
2019-12-07:
Более 40% всех компенсаций для бизнеса проходит через Ощадбанк
круглый стол «Эффективные модели финансирования агросектора по итогам 2019»
2019-12-06:
Украина может принять газ для частичного погашения долга Газпрома
Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины
2019-12-06:
Украина. В Arcelormittal подтвердили, что тарифы на электроэнергию снизились
пресс-служба компании АрселорМиттал Кривой Рог 
2019-12-06:
Украина готова либерализовать автоперевозки с Турцией в начале 2020
 “Европейская правда” со ссылкой на пресслужбу ведомства
2019-12-06:
Мировая экономика. Владельцы автомобилей Porsche в Китае хотят перейти с iPhone на Android
генеральный директор Porsche North America Клаус Зеллмер на выставке Automobility
2019-12-06:
Украина откажется от украинского спирта
“спиртовой” законопроект № 2300 принят в первом чтении
2019-12-06:
Крупнейший интернет-аукцион eBay продал StubHub за $4,05 млрд
StubHub — популярная онлайн-платформа для продажи и покупки билетов на спортивные и культурные мероприятия, которая работает в 44 странах
2019-12-05:
QE мировых ЦБ подготовили фондовые рынки к обвалу (?)
Мнение. Крис Беннетт из S&P Dow Jones Indices. Графики
2019-12-04:
ЕБРР выдаст €259 млн Белоруссии для модернизации транзитных коридоров
пресс-служба представительства ЕБРР в Белоруссии
2019-12-04:
Мировые фондовые рынки обвалились с заявлением о сделке с Китаем после выборов 2020
совместная пресс-конференция Трампа  с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом
2019-12-04:
Дата запуска "Турецкого потока" - 8 января 2020
«Турецкий поток» – российский газопровод в обход ГТС Украины
2019-12-04:
В Украине тарифы на коммуналку вырастут на на 30-35% за два месяца 2019
С 1 января 2020 снимается верхняя граница тарифов на природный газ для населения
2019-12-03:
Азия. Банк Японии начинает осознавать неэффективность ультрамягкой политики
Аналитический материал о готовности к смягчению политики в случае рецессии
2019-12-03:
США. Брейнард призвала к пересмотру подхода ФРС к монетарной политике
Член совета управляющих Федеральной резервной системы США Лаэль Брейнард
2019-12-03:
ТОП-100 самых дорогих брендов Украины
Рейтинг составили Журнал НВ и компания MPP Consulting
2019-12-02:
Азия. Рост ВВП Индии замедлился до минимума с 2013
Результат совпал с прогнозом опрошенных Bloomberg аналитиков
2019-12-02:
Германия. Автопроизводитель Daimler сократит тысячи рабочих мест к 2022
О современных инновационных процессах в автопроме
2019-12-01:
Microsoft добавит на устройства Windows on ARM эмуляцию x86-64 в первой половине 2021
Участники программы Windows Insiders смогут опробовать её уже в 2020
2019-12-01:
Приложение WhatsApp после обновления быстро разряжает аккумуляторы смартфонов
Проблемы с быстрой разрядкой аккумуляторов связывают с обновлением приложения под номером 2.19.308
2019-11-30:
В Украине приостановлена выплата больничных и декретных
сообщение Фонда социального страхования Украины
2019-11-30:
«Слуги народа» хотят урегулировать внеочередное получение жилья
В ВРУ подан проект закона №2443, в котором предлагают внести изменения в Жилищный кодекс
2019-11-30:
Эксперт дал разъяснения к закону о штрафах за отсутствие детского автокресла

Перевозка детей без автокресел влечет за собой наложение штрафа на водителя в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан

2019-11-30:
Парковка в столице: за что могут оштрафовать
Страница мэра Киева в FACEBOOK
2019-11-30:
Отцу ребенка предлагают предоставлять отпуск при его рождении - законопроект
“Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отпуска при рождении ребенка”
2019-11-30:
Правительство сообщило, как будет помогать ФОПам в Украине
пресс-служба Минэкономразвития
2019-11-29:
ЕИБ и ЕБРР профинансируют проект по повышению безопасности на дорогах Украины
пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины
2019-11-29:
Азия. Японские Yahoo Japan и мессенджер Line объединяются в техно-гиганта ценой в $30 млрд
Процесс слияния компаний завершится в октябре 2020
2019-11-29:
Мировая экономика. Крупнейшая нефтяная госкомпания Saudi Aramco оценена в $1,7 трлн
Размещение заявок на акции компании Saudi Aramco пройдет на местной бирже — Tadawu
2019-11-29:
Транзит нефтепродуктов через Украину сократился на 41% – до 8,7 тыс т в октябре 2019
результаты исследования “Консалтинговой группы А-95”
2019-11-29:
ЕС будет оценивать украинские энергетические законопроекты
вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович
2019-11-28:
В Газпроме предложили заключить договор о транзите газа с Украиной сроком на 1 год
В Газпроме ожидают ответа украинской стороны по закупке российского газа у Газпрома напрямую с 2020
2019-11-28:
Украина. В МЭРТ назвали объекты, которые нельзя приватизировать
МЭРТ Украины в интервью “Прямому”
2019-11-28:
США. Компания Google создала приложение для обмена сообщениями с операционной системой Android
Ожидается, что обновление будет конкурировать с iMessage на iPhone
2019-11-28:
Мировая экономика. Билл Гейтс снова оказался на первом месте рейтинга миллиардеров
По данным рейтинга миллиардеров Bloomberg Billionaires Index
2019-11-27:
ЕС. Сколько стоит земля в разных странах Европы
Минэкономразвития Украины 
2019-11-27:
США. Общая задолженность американских домохозяйств - $13,95 трлн, из них $9,44 трлн по ипотеке
Такие данные опубликовал Федеральный резервный банк Нью-Йорка
2019-11-27:
Названы регионы-лидеры Украины по евроинтеграции: Львовщина, Ивано-Франковщина и Виннитчина
результаты исследования “Евромапа Украины. Рейтинг европейской интеграции областей”
2019-11-27:
Украина. Нафтогаз сообщил, куда планирует израсходовать средства ЕБРР
пресс-служба компании "Нафтогаз Украины"
2019-11-26:
В США антимонопольное расследование против Google расширили на Android
В мае 2019 индийское антимонопольное ведомство инициировало проверку Google, а неделю спустя вопросы к Google появились и у антимонопольных органов Италии
2019-11-26:
ЕС. Европейцы назвали самый безопасный автомобиль Mazda CX-30, отобравший рекорд у Volvo
результаты краш-тестов Европейской программы оценки новых автомобилей (Euro NCAP)
2019-11-26:
ЕС. Польша официально объявила об отказе от российского газа после 2022
Польский газовый оператор, компания PGNiG
2019-11-26:
В Украину хотят зайти три крупные мировые биржи криптовалют
наблюдательный совет Ассоциации венчурного и приватного капитала (UVCA
2019-11-25:
Мировая экономика. Tesla вошла в топ-3 самых дорогих автопроизводителей в мире
Как пишет ixbt.com, впереди – Volkswagen (второе место) и Toyota (первое)
2019-11-25:
В Украине товарооборот сети супермаркетов "АТБ" достиг 86,3 млрд грн за 9 мес 2019
пресс-служба компании ООО “АТБ-Маркет” (Днепр) 
2019-11-25:
Украина побила рекорд по импорту картофеля в октябре 2019
Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА)
2019-11-24:
Китайская компания Geely официально представила свой новый кроссовер Geely Icon
Он создан  на модульной платформе BMA при помощи дизайнеров и инженеров Volvo
2019-11-24:
Volkswagen подготовил электрический универсал из «зеленого» семейства I.D с салоном
Концепт-кар получит салон в стиле электрокаров компании Tesla Motors
2019-11-24:
В Японии компания Toyota представит свой новый компактный кроссовер Toyota Raize
Тoyota Raize построен на модульной платформе DNGA
2019-11-24:
Huawei выпустит смартфон Y9s с экраном без рамок, анонс ожидается до конца 2019
Аппарат получит полностью безрамочный экран Ultra FullView размером 6,59 дюйма по диагонали
2019-11-24:
Компания Tesla добавила мощности электромобилю Model S
По словам Илона Маска, он позволит электромобилю обогнать конкурента Porsche Taycan в заезде на четверть мили
2019-11-24:
Компания Uber показала дрон для доставки еды
В беспилотнике Uber лопасти располагаются вертикально при взлёте и посадке, но в движении могут менять положение для большей скорости и эффективности полёта
2019-11-24:
Концептуальный автомобиль Lexus LF-30 Electrified показал соперника Jaguar I-Pace в Токио
Это откровенное дизайнерское представление о том, как будет выглядеть будущее электромобилей бренда
2019-11-23:
Укрзализныця анонсировала открытие новых маршрутов в 2020
Министерство инфраструктуры Украины
2019-11-23:
В НБУ хотят создать информационный портал для бизнеса
На нем разместят информацию о дешевых кредитах для представителей малого и среднего бизнеса
2019-11-23:
Кто осуществляет регистрацию места жительства граждан
УГМС Украины в Херсонской области
2019-11-23:
Миллиардеры впервые за пять лет начали беднеть в 2019
доклад Billionaires Report-2019, подготовленный экспертами UBS и PwC
2019-11-23:
В Украине реальный прожиточный минимум больше пенсий в два раза
Институт социально-экономической трансформации
2019-11-21:
В Иране обнаружено огромное месторождение нефти площадь около 2400 кв км
Залежи нефти в провинции Хузестан оценивается примерно в 53 млрд баррелей
2019-11-21:
Украинские банки готовят к новому мировому кризису в краткосрочной перспективе
МВФ в текущий момент является gate keeper`ом скорости реформирования Украины
2019-11-21:
Почему PayPal не заходит в Украину
департамент лицензирования НБУ
2019-11-21:
Украина. Импортный газ подорожал до 4988,46 грн за 1 тысячу куб м в октябре 2019
сайт Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины
2019-11-20:
В Украине пассажиропоток аэропорта Борисполь за 10 мес 2019 превысил результат 2018
За весь 2018 предприятие приняло и отправило 12 603 тыс пассажиров (за 10 мес 2019 - 13 069 тыс) 
2019-11-20:
Украина. Доходы населения увеличились на 17,3% в январе–сентябре 2019
Задолженность перед работниками экономически активных предприятий увеличилась в 1,5 раза и на 1 октября 2019 составляла 150537,7 тыс грн
2019-11-20:
ЕС. Финская таможня вернет гражданам 11,5 млн евро из-за ошибки в курсе
“Европейская правда” со ссылкой на телерадиокомпанию Yle
2019-11-20:
Объем частных денежных переводов из-за границы в Украину увеличился на 5% в 1-м полугодии 2019Объ
Чаще всего деньги на родину украинцы пересылают из Польши, Чехии и России
2019-11-20:
В Украине аренда паев вдвое дороже, чем в странах ЕС
Института аграрной экономики Украины
2019-11-20:
ЕС. В Великобритании, вслед за Германией, запретили дизельные автомобили
Городской совет Бристоля утвердил создание в центральных районах специальной экологически чистой зоны
2019-11-20:
Украина. Запорожский автозавод (ЗАЗ) начал производить "офисы на колесах"
Автомобиль оснащен дизельным силовым агрегатом мощностью 125 кВт
2019-11-19:
В Киеве состоялась первая в мире сделка по продаже автомобиля за Цифровые активы 1 ноября 2019 года
Предметом сделки стала передача одной стороной автомобиля Mitsubishi Оutlander взамен на Bitbon
2019-11-19:
ЕС. Инфляция в Еврозоне обновила минимум с 2016 года в октябре 2019
данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat)
2019-11-19:
В Украине налогоплательщики перечислили в бюджет 489,9 млрд грн за 10 месяцев
Государственная налоговая служба Украины
2019-11-19:
Заробитчане из Украины работают в каждой пятой фирме Польши
Результаты исследования агентства по трудоустройству Personnel Service
2019-11-19:
ЕС. В Польше зафиксировали самый низкий уровень безработицы за последние 30 лет
Министерство семьи, труда и социальной политики Польши
2019-11-18:
США. Розничные продажи выросли на 0,3% в октябре 2019
Министерство торговли США
2019-11-18:
Цены на золото растут на ожидании заключения торговой сделки между США и Китаем
Но золото как наиболее надежный актив теряет в спросе у инвесторов
2019-11-18:
МВФ: Украине необходимы структурные реформы
брифинг представителя МВФ Джерри Райса
2019-11-18:
США. 9 графиков, показывающих, почему экономический цикл подходит к концу
Торстен Слок, главный экономист Deutsche Bank Securities
2019-11-17:
Наушники Interval Swim Head позволят слушать музыку под водой
Interval разработан для пловцов, чтобы наслаждаться им музыкой и звуковыми развлечениями, так же как и бегунам
2019-11-17:
Компания Nissan презентовала новый концепт-кар Ariya на автосалоне в Токио
В скором времени он превратится в серийный электрический кроссовер
2019-11-17:
Искусственный интеллект впервые испытают в виртуальном воздушном бою
Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) заключило с восемью компаниями соглашение на подобные испытания
2019-11-17:
Китайский гигант Хiaomi создает умный гаджет, который называется “кубик Рубика”
В отличие от обычного кубика, гаджет оснащен шестиосевым датчиком, который отслеживает каждое вращение
2019-11-17:
Очки виртуальной дополненной реальности от Apple выйдут в 2020
Авторитетный аналитик Мин-Чи Куо, который специализируется на продукции Apple
2019-11-17:
Интерактивная фитнес-компания Mirror представила "умное" зеркало для персональных тренировок
Зеркало имеет 5-мегапиксельную камеру с защитной крышкой и встроенный в устройство микрофон
2019-11-17:
Microsoft представила первые беспроводные наушники Surface Earbuds с шумоподавлением и управлением жестами
Каждый наушник оборудован двумя микрофонами, помогающими снизить уровень шума при разговоре
2019-11-16:
Стало известно, на сколько выросли пенсии в Украине с начала 2019 - на 14,1%
Национальный совет экономического развития Украины на своей странице в Facebook
2019-11-16:
Сколько стоит горячая ванная в разных регионах Украины
В Киеве набрать горячую ванну стоит 15,66 грн, средняя стоимость кубометра – 97,89 грн
2019-11-16:
Известен самый богатый человек в мире - им снова стал сооснователь Microsoft Билл Гейтс
В рейтинге Forbes он обошел основателя Amazon Джеффа Безоcа в ночь на 25 октября 2019
2019-11-16:
В "Слуге народа" назвали ожидаемый размер пенсий на следующий год - до 3,5 тыс грн
в проекте бюджета на 2020 заложено повышение минимальной зарплаты до 4753 грн
2019-11-16:
МОН вместе с Минфином ищет около 20 млрд грн на повышение зарплат педагогам
Министерство образования и науки (МОН) Украины
2019-11-16:
Виктор Шаубергер. Сила природной геометрии.
Виктор Шаубергер сделал, вероятно, самые фундаментальные открытия XX столетия
2019-11-15:
Мировая экономика. Гривна утратила мировое лидерство по темпам укрепления к доллару
Согласно данным агентства Reuters, ее обогнал египетский фунт
2019-11-15:
Украина. "Нафтогаз" планирует выпустить евробонды на полмиллиарда долларов
“Интерфакс” со ссылкой на источник в банковских кругах
2019-11-15:
Верховная Рада Украины утвердила соглашение с США по борьбе с оффшорами
Соглашение с США предоставит украинским налоговым органам возможность получать налоговую информацию об активах, которые граждане Украины прячут за границей
2019-11-15:
США. Компания Google планирует купить производителя фитнес-браслетов Fitbit Inc.
CNBC со ссылкой на информированные источники
2019-11-14:
США. Пентагон заключил с Microsoft контракт на $10 млрд
The New York Times со ссылкой на данные американского оборонного ведомства
2019-11-14:
В Сахаре запустили крупнейшую в мире солнечную электростанцию мощностью 1,5 ГВт
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), выложив видео о СЭС на YouTube
2019-11-14:
Украина снизила экспорт электроэнергии на 0,2% – до 4 млрд 508,7 млн кВт-ч за 9 мес 2019
сообщение Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины
2019-11-14:
США. Tesla обогнала General Motors и стала самым дорогим автопроизводителем в 3-м кв 2019
финансовые итоги компании за 3-1 квартал, сообщает CNBC
2019-11-13:
ООО Газоснабжающая компания Нафтогаза впервые купила 12 млн куб м газа на биржевых торгах
пресс-служба Украинской энергетической биржи (УЭБ) 
2019-11-13:
Украинцы стали реже работать в тени в 2019

пресс-служба Государственной службы занятости со ссылкой на данные Госстата Украины

2019-11-13:
Украина. Госбюджет свели с 20-миллиардным дефицитом с начала 2019
Государственная казначейская служба Украины
2019-11-13:
В Украине самой быстрорастущей признана строительная отрасль в 2019
данные Украинского центра стального строительства (УЦСС)
2019-11-13:
Мировая экономика. Назвали самые дорогие бренды автомобилей в мире в 2019
Британское консалтинговое агентство Interbrand составило очередной рейтинг
2019-11-12:
Украинские аграрии уже намолотили 62 млн тонн зерна в 2019
пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины
2019-11-12:
В Украине Минцифры анонсировало запуск двух десятков услуг до конца 2019
Министерство цифровой трансформации Украины
2019-11-12:
Самые востребованные украинские продукты в Европе: курятина, ягоды и яблоки
По данным Госстата украинский экспорт в страны ЕС вырос на 7% с начала этого года  
2019-11-12:
Украина получила от туризма рекордный сбор в госбюджет за 9 месяцев 2019
Центр развития туризма Украины со ссылкой на данные ГНCУ
2019-11-12:
В Украине бизнес снижает цены на потребительские товары под влиянием укрепления гривны
Национальный совет экономического развития Украины в интервью Мaanimo
2019-11-12:
Китай. Продажи автомобилей сократились на 6% в октябре 2019
данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA)
2019-11-11:
Банк Японии может ухудшить прогнозы для ВВП и инфляции на текущий фингод
агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник
2019-11-11:
В Польше планируют облегчить трудоустройство врачей из Украины
Министерство здравоохранения Польши 
2019-11-11:
США. 12 000 спутников Starlink повысят стоимость SpaceX до $120 млрд
новый отчет, подготовленный агентством Morgan Stanley Research
2019-11-11:
Франция. Дефицит торгового баланса вырос до 5,5 млрд евро в сентябре 2019
данные Таможенного департамента страны
2019-11-08:
Компания Huawei нарастила выручку на четверть за 3-й квартал 2019
По последним данным, компания Huawei пока отлично справляется с санкциями США
2019-11-06:
В Украине Кабмин установил 2% пошлину на импорт электроэнергии из РФ
сообщение комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг
2019-10-06:
Украино-британский стартап Spacebit объявил о подготовке полета на Луну в июле 2021
Основанный украинцем Павлом Танасюком стартап Spacebit опубликовал совместное заявление с американской компанией Astrobotic
2019-09-15:
Ученые смогли создать искусственный мозг в лаборатории

Новости из научных лабораторий

2019-08-31:
Кабмин установил лимиты абонплаты за жилищно-коммунальные услуги
Формула учитывает размер прожиточного минимума и средний количественный состав домохозяйства, коэффициент среднего по стране размера расходов на оплату ЖКУ (0,15)
2019-07-22:
Долг Китая превысил 300% ВВП
доклад Института международных финансов (IIF)
2019-04-14:
Cовет по этике DeepMind возьмет под контроль общий ИИ, если тот появится
The Economist. Как появился Cовет по этике и для чего он нужен
2019-03-13:
ЕС. ВВП Еврозоны вырос на 0,2% в IV кв 2018
Окончательные данные от Eurostat
2018-11-03:
В Украине хотят ввести медстрахование: с каждого по 400 грн
Застрахованными должны быть все, говорится в законопроекте №9163
2018-08-31:
Мировой рынок печатающей техники практически не растёт - только на 0,9 % больше в 2018
Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала статистику по мировому рынку печатающей техники (Hardcopy Peripherals, HCP)
2015-12-13:
Samsung и KDDI объединят усилия для развития 5G-технологий
Первые такие сервисы  заработают на коммерческой основе в 2020
2015-04-21:
Мировая экономика. Как Всемирный банк (ВБ) будет реформировать украинскую медицину за $2 млрд

ВБ совместно с Минздравом Украины в рамках медицинской реформы 1 июня 2015 запускают проект “Улучшение охраны здоровья людей на службе”, срок реализации которого составит 5 лет

2015-04-15:
Мировая экономика. Аномалии финансового мира
Многие экономисты уже окрестили текущую ситуацию "новой нормальностью". Отрицательные процентные ставки уже никого не удивляют
2014-05-31:
Проституция, наркотики и контрабанда в ВВП Италии
Доходы от проституции, продажи наркотиков и контрабанды будут включены в расчеты объемов ВВП Италии
2014-03-31:
СНГ. Российскому бизнесу пообещали "налоговые льготы" в обмен на $5 млрд инвестиций в Крым
Такое решение приняло правительство России на заседании 27 марта 2014
2014-02-14:
США. Деловая активность в секторе услуг продолжала расти в январе 2014
 Соответствующий индекс вырос до 54 пунктов, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM)
2014-01-29:
Украина. Национальный банк Украины потребовал от банков раскрыть сведения о всех своих собственниках
Ранее банки должны были отчитываться только о владельцах существенного участия, принадлежащим более 10% акций
2013-11-27:
Мировая экономика. ЕС готов предоставить Украине доступ к газовой системе через Словакию
Тем самым это в значительной степени сократит зависимость от импорта энергоносителя из России по высоким ценам
2013-06-29:
Глава госслужбы занятости Наталья Королевская обещает до конца года трудоустроить 26 тыс человек
Она напомнила о трех критериях, по которым будет оцениваться деятельность службы занятости
2013-05-08:
МВФ отключит газ. Насколько вырастут коммунальные тарифы
Аналитический материал. Почему повышение тарифов на коммунальные услуги неизбежно
2013-04-18:
ЕС. Кипру не хватает 75 млн евро для избежания дефолта в апреле 2013
Дефицит наличных средств в казне составляет 160 млн евро, а в резерве правительства имеется 85 млн евро
2013-03-09:
Украина. Сколько украинцы готовы отдавать на милостыню?

Большинство украинцев не готовы давать милостыню больше пяти гривен, при этом половина жителей страны определяется с тем, стоит ли подавать милостыню в зависимости от того, кто просит и на что

2013-01-31:
ЕС. Бельгийцев признали богатейшими в ЕС с рекордной суммой финактивов в 67 тыс евро
По данным Национального банка Бельгии, недвижимые активы бельгийцев выше, чем финансовые, а общая стоимость недвижимого имущества жителей страны – около триллиона евро
2013-01-31:
США. Прибыль Bank of America снизилась на 65% по итогам IV кв 2012
Чистая прибыль сократилась до $700 млн, или 3 цента на акцию, а за аналогичный период годом ранее BofA зафиксировал прибыль в $2 млрд, или 15 центов на акцию
2013-01-30:
Азия. КНР впервые за 12 лет рассекретила данные о социальном неравенстве
Коэффициент Джини в Китае составил 0,474 в 2012, что говорит об относительно высоком уровне социального неравенства  
2013-01-29:
ЕС. ЕК выделила 70 млн евро странам юго-восточного региона по программе "Эразмус Мундус"
Всего ЕК объявила конкурс заявок на сумму около 200 млн евро в рамках финансируемой ЕС программы “Эразмус Мундус II” на 2013
2013-01-28:
СНГ. Газпром удвоил чистую прибыль по сравнению с 3-м кв 2011 в 3-м кв 2012
Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя газа – Газпрома по стандартам МСФО выросла до 305 млрд руб со 152 млрд руб за аналогичный период 2011
2012-10-30:
Украина. Кабмин утвердил порядок компенсации 3,9 млрд грн для "Нафтогаза"
Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы является Минэнергоугля
2012-10-01:
Мировая экономика. Доклад IOSCO (International Organization of Securities Commissions) в 2012
Финансовые компании участвуют в манипуляции процентными ставками по всему миру
2012-05-01:
Швейцарский национальный банк продолжил ужесточение правил в апреле 2012
Банк Швейцарии создал самостоятельную единицу, подчиняющуюся председателю правления и, при необходимости, Председателю Комитета по аудиту Совета Банка
2012-02-21:
ЕC. Греция одобрила кредитную программу ЕС
"Тройка" международных кредиторов (Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ) предлагает Греции 130-миллиардную кредитную программу и списание долга на 100 миллиардов евро
2012-01-30:
ЕC. Решения S&P о понижении рейтинга будет иметь далекие последствия за пределами Еврозоны
Германия, возможно, сохранит кредитный рейтинг, но решение о сокращении рейтинга Франции до АА+, означает, что Берлин  будет платить больше
2011-12-31:
Украина. Трудовые эмигранты стали присылать больше денег

За три квартала 2011 объем частных денежных переводов из-за рубежа составил $5,126 млрд - на 21% больше, чем за три  квартала 2010

2011-09-03:
Women in Science
Philip Greenspun
2011-09-03:
Барак Обама выбрал нового экономического советника
Предполагается, что администрация президента использует опыт экономиста в решении проблемы безработицы
2011-09-01:
Азия. Китай: г. Пекин стремится к сокращению годового потребления угля до 20 млн тонн
Об этом сообщил представитель пекинской администрации
2011-09-01:
РФ. Число убыточных банков выросло на 40% в 2011
 числе проблемных на 1 августа оказались 127 кредитных организаций
2011-09-01:
Азия. Уровень безработицы в Японии за июль вырос до 4,7% в июле 2011
В июне доля безработных составляла 4,6% от трудоспособного населения страны
2011-08-02:
Банковский регулятор ЕС рассматривает механизмы помощи банкам на случай кризиса

Европейская банковская организация (ЕБО) рассматривает возможные опции для оказания финпомощи банкам региона, которые будут испытывать сложности с ликвидностью, сообщает газета The Financial Times.

2011-08-02:
МВФ согласился выделить Сербии миллиард евро

По условиям договоренности с МВФ, Сербия должна сократить государственные расходы

2011-06-28:
Европа. Экспорт Швейцарии +22,6% г/г в мае 2011
Таможенное управление
2011-03-15:
Где в Европе самый дорогой бензин

Цены на бензин в Европе перевалили за 1,5 евро за литр

2011-01-23:
2010 год признали самым теплым за всю историю наблюдений
Среднегодовая температура в 2010 году составила 14,53 градуса Цельсия
2010-12-27:
РФ. Глава Банка России: задача на 2011 год — снизить инфляцию до 6-7%
В июле 2010 года годовая инфляция снизилась до 5,5%
2010-12-26:
Pixel Qi анонсировала три новых отражающих дисплея
Производством отражающих экранов займется тайваньская компания Chunghwa Picture Tubes
2010-12-25:
В Центральном Китае обнаружено крупное месторождение каменной соли
разведанные запасы которого оцениваются в 4,3 млрд тонн
2010-12-25:
США. Потребительская уверенность в США остается негативной
только 12% респондентов выразили доверие экономике
2010-12-25:
Forbes составил рейтинг крупнейших покупок миллиардеров
самую дорогую покупку в мире в 2010 году совершил россиянин, Роман Абрамович
2010-12-24:
ЕС. Минфин Кипра: Страна вышла из рецессии
Кипр перенес кризис достаточно легко по сравнению с другими государствами еврозоны
2010-12-23:
США. Рост ВВП США составил 2,6% в III кв. 2010
Аналитики прогнозировали, что рост показателя составит 2,8%
2010-12-23:
РФ. МЭР: Рубль окреп к доллару на 2,8% в январе-ноябре 2010
Ослабление российской валюты к швейцарскому франку составило 0,65%
2010-12-23:
Азия. Банк Японии оставил свою монетарную политику без изменений
В этом месяце ЦБ начал приобретать финансовые активы в рамках широкомасштабного пакета мер
2010-12-23:
Азия. ЕС поможет КНР с признанием его экономики рыночной
договорились о том, что ЕС рассмотрит вопрос об отмене ограничений на экспорт в Китай высокотехнологичных товаров
2010-12-22:
ЕС. Грецию, Ирландию и Португалию призывают покинуть еврозону
Идея выхода слабых экономик ЕС из еврозоны начала циркулировать в мировых финансовых кругах примерно год назад
2010-12-22:
ЕС. Греция отстает от программы сокращения дефицита бюджета
рецессия в Греции будет глубже, чем предполагалось ранее
2010-12-22:
Азия. Объем торговли КНР и Тайваня вырос на 39,7% в 2010
За 11 месяцев 2010 года товарооборот составил $131 млрд 760 млн
2010-05-30:
Создана реалистичная модель движения толпы
Исследователи из университета Тулузы и Швейцарского федерального института технологий в Цюрихе ...
2010-05-30:
Надежна ли виртуальная ИТ-инфраструктура?
Виртуализация – общепризнанный тренд во всем мире
2010-05-27:
Мировая экономика. В мире возник дефицит ликвидности доллара США
ФРС США в мае привела в действие временный механизм обмена валютой ...
2010-04-04:
Asustek выпустила нетбук с матовым экраном
Компьютер базируется на процессоре последнего поколения Intel Atom N450 с тактовой частотой 1,66 ГГц
2010-03-24:
ЕС. Испания приняла план сокращения бюджетного дефицита
Восстановление испанской экономики по-прежнему отстает по темпам от других европейских стран
2010-03-24:
Мировая экономика. Сильный доллар снизил цену на золото
Золото 21.03.2010 подешевело в цене до минимальной за три недели
2010-03-24:
Азия. Вэнь Цзябао признает наличие проблем в финансовой системе Китая
В китайской финансовой системе существуют нерешенные вопросы, требующие продолжения реформы в этой области
2010-03-24:
Украина. Ревальвационное давление на гривню продолжилось
На украинском валютном рынке 22 марта 2010 года, продолжилось ревальвационное давление на гривню
2010-03-24:
Украина. Бюджет не смог получить доход
План доходов общего фонда госбюджета в феврале не был выполнен на 20%
2010-01-24:
Sony Ericsson выпускает смартфон с сенсорным экраном и HD-съемкой
Внешне устройство похоже на Sony Ericsson Xperia X10, но имеет более обтекаемую форму и базируется на операционной системе Symbian
2010-01-24:
Samsung расширяет линейку ноутбуков шестью новыми моделями
Новые модели ноутбуков Samsung R780, R580 и R480 с процессором Intel Core i5-520M отличаются повышенной быстротой работы
2010-01-24:
Sony анонсировала ноутбуки с процессором Core i7
Они оснащены процессорами Core i7 и дисковым массивом из четырех SSD-накопителей
2010-01-23:
Украина. В рейтинге экономических свобод Украина оказалась на уровне Африки

В рейтинге 2010 Index of Economic Freedom Украина занимает 162-е место среди 183 стран мира

2010-01-22:
Азия. В Иране будет проведена деноминация валюты
Из нынешнего номинала иранского риала предполагается "выбросить" три нуля
2010-01-22:
ЕС. Отпускные цены производителей в Германии снизились на 4,2% в 2009

Снижение отпускных цен в ФРГ побило 60-летний рекорд

2009-12-27:
Создана банковская карточка, показывающая состояние счета без банкомата
"Умную" банковскую карточку изобрела Группа промышленных дизайнеров из Южной Кореи
2009-12-27:
В Интернете появится социальная сеть для пользователей кредиток
В 2010 году в Интернете появится новая социальная сеть под названием Blippy
2009-12-23:
РФ. S&P повысил прогнозы по рейтингам ряда российских компаний
...после изменения прогноза рейтинга РФ
2009-12-23:
США. Оценка роста ВВП пересмотрена до 2,2% с 2,8% в III кв. 2009
Аналитики не ожидали пересмотра показателя
2009-12-22:
США. Объем просроченных выплат по ипотеке достиг 42,06% в ноябре 2009
По словам аналитиков сложившая ситуация не изменится вплоть до 2011 года
2009-12-22:
США. Обанкротились семь банков за 19.12.2009
Таким образом с начала 2009 года в США закрылись уже 140 банков
2009-12-22:
Азия. ВВП Тибета составил $5,9 млрд
...увеличившись на 12,1%  по сравнению с прошлогодним показателем
2009-11-30:
Мировая экономика. Долговые проблемы Дубая вызвали синхронизированный спад на мировых финансовых рынках
Биржевые индексы по всему миру - от Шанхая до Бразилии - обвалились
2009-10-25:
Чип величиной с ноготь вместит 250 миллионов страниц текста
...что примерно в 50 раз больше, чем емкость современных чипов памяти
2009-09-15:
Мировая экономика.Кризис обошелся каждому налогоплательщику в 10 тыс. долл.
 ВВС: Всего мир потратил на борьбу с кризисом более $10 трлн.
п»ї php shell indir paykwikpaykasatempobetstomach botox in turkey astropaypetek temizlemepaykasa