Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференції та семінари

19.04.2007 ПСЕП-2007 Всеукраїнська конференція „Сучасні моделі і методи прогнозування соціально-економічних процесів”


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Економічний факультет

Всеукраїнська науково – практична конференція студентів,

 аспірантів та молодих вчених

„Сучасні моделі і методи прогнозування соціально-економічних процесів”

(ПСЕП-2007)

Конференція відбудеться 19 квітня 2007 року на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 03022, Київ, вул. Васильківська 90-а.

До участі у конференції запрошується вчені, економісти-практики, викладачі вузів, молоді науковці, аспіранти, студенти.

19 квітня 2007 року

м. Київ

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Базилевич В.Д. - голова оргкомітету, декан економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.е.н., професор;

Черняк О.І.заступник голови оргкомітету, завідувач кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.е.н., професор;

 Геєць В.М. –  академік НАН України, директор Державної установи “ Інститут економіки та прогнозування НАН України”, д.е.н., професор;

Лисенко Ю.Г. - завідувач кафедри економічної кібернетики Донецького національного університету, д.е.н., професор;

Вітлінський В.В. – завідувач кафедри економіко-математичних методів Київського національного економічного університету імені В.Гетьмана, д.е.н., професор;

Вовк В.М. - завідувач кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка, д.е.н., професор;

Заруба В.Я. – декан факультету управління бізнесом, завідувач кафедри економічної кібернетики і маркетингового менеджменту Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, д.е.н., професор;

Карагодова О.О. - завідувач кафедри економічної кібернетики  Київського економічного інституту менеджменту, к.ф.-м.н., професор;

Клебанова Т.С. - завідувач кафедри економічної кібернетики Харківського національного економічного університету, д.е.н., професор;

Ковальчук К.Ф. – декан економічного факультету Національної металургійної академії (м.Дніпропетровськ), д.е.н., професор;

Костіна Н.І. - професор кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.е.н., професор;

 

Ляшенко І.М. – професор кафедри математичних методів еколого-економічних досліджень Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.ф.- м.н., професор;

Макаркіна Г.В. - завідувач кафедри економічної кібернетики Донбаської державної машинобудівної академії, к.е.н., доцент;

Михайленко В.Г. – завідувач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна,

к.ф.-м.н., професор;

Наконечний О.Г. – завідувач кафедри системного аналізу та прийняття рішень Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  д.ф.-м.н., професор;

Порохня В.М. – проректор, завідувач кафедри економічної кібернетики та статистики Гуманітарного університету “Запорізький інститут державного та муніципального управління”, д.е.н., професор;

Шелудько В.М. – заступник декана з наукової роботи економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к.т.н., доцент;

Баженова О.В. – вчений секретар, асистент кафедри економічної кібернетики, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к.е.н.;

Моніч Т.Ю. – секретар,  магістр кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Адреса оргкомітету:  03022, м. Київ, вул. Васильківська 90-а,  кафедра економічної кібернетики економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кім.804, тел. 259-70-43, e-mail: chernyak@univ.kiev.ua

 

Регламент роботи конференції

19 квітня 2007 року

Доповідь до 20 хв.

Виступи до 10 хв.

Участь у дискусіях до  5 хв.

9.00 – 10.00  - Реєстрація учасників конференції

(Фойє корпусу економічного факультету, вул. Васильківська, 90-а)

10.00 – Відкриття конференції (ауд.203).

10.00 – 12.30 – Пленарне засідання

12.30 – 13.30 – Перерва

13.30 – 18.00 – Продовження конференції, засідання секцій

18.00 -   Закриття конференції (ауд.203).

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

10.00 - Офіційне відкриття конференції.

1. Базилевич В.Д., д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України, декан економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

     Вступне слово.

2. Геєць В.М., академік НАН України, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України, лауреат Премії Національної Академії наук України  ім. О.Г. Шліхтера, директор Державної установи “ Інститут економіки та прогнозування НАН України”.

     Економіка і прогнозування в сучасному вимірі видів людської діяльності.

3. Черняк О.І., д.е.н., професор, Чорноус Г.О., к.е.н., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

     Вклад Є.Є.Слуцького у створення української школи економічного прогнозування.

 4. Порохня В.М., д.е.н., професор, Деревянко К.І., ст.викладач, Кухарева Л.В., здобувач, Гуманітарний університет „ЗІДМУ”.

     Стратегічне прогнозування інноваційної політики розвитку промисловості.

5. Даніч В.М., д.е.н., професор, Рамазанов С.К., д.т.н., професор, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

    Нелінійні ефекти в динаміці соціально-економічних процесів.

6. Макаренко І.П. , к.е.н., професор, Інституту еволюційної економіки.

    Прогнозування ефектів витіснення країн з основних макрорегіонів.

7. Мілов О.В., к.т.н., доцент, Харківський національний економічний університет.

     Прогнозування управлінських рішень з використанням мультиагентного моделювання.

8. Мельник М.І., к.е.н., науковий співробітник, Інститут регіональних досліджень НАН  України.

     Актуальні проблеми соціально-економічного прогнозування.

9. Вовк В.М., д.е.н., професор, Негрей М.В., аспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка.

     Загальна постановка задачі побудови ефективної системи стратегічного управління підприємством.

10. Удовенко В.О., к.т.н., доцент, докторант, Київський національний економічний університет імені В.Гетьмана.

     Адаптивний метод прогнозування тенденцій.

11. Максишко Н.К., к.ф.-м.н., доцент, Запорізький національний університет.

      Про використання класифікуючих відображень при побудові прогнозної моделі на базі клітинного автомата.

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ

Секція 1.

Мікроекономічне та макроекономічне прогнозування

(ауд.203)

 Голова секції – д.е.н., професор Черняк О.І.

Секретар секції – к.е.н., асистент Баженова О.В.

1. Порохня В.М., д.е.н., професор, Ільченко С.В., аспірант, Крайник О.М., аспірант, Гуманітарний університет „ЗІДМУ”, Запорізький національний університет.

      Прогнозування інноваційної діяльності на підприємстві.

 2. Порохня В.М., д.е.н., професор, Гуманітарний університет „ЗІДМУ”, Лось В.О., асистент,  Запорізька державна інженерна академія.

     Метод оцінки інтелектуального капіталу.

3. Вдовин М. Л., к.е.н., асистент, Говор М.І., асистент, Львівський національний університет імені Івана Франка.

     Многокутник успішності діяльності підприємства.

4. Даніч В.М., д.е.н., професор, Єфремов К.О., магістр, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

     Часова та просторова динаміка ринкових панік.

5. Даніч В.М., д.е.н., професор, Замєсова О.П., магістр, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

     Динаміка масового попиту, пропозиції і цін, які формуються наперед визначеними і прогнозованими подіями.

6. Афанасьєв Є.В., к.т.н., доцент, Криворізький економічний інститут ДВНЗ „КНЕУ ім. Вадима Гетьмана”.

     Методологічний підхід до прогнозування поквазників виробничо-економічних процесів гірничорудних підприємств.

7. Порохня В.М., д.е.н., професор, Фоменко М.О., аспірант, Порохня Е.В,, здобувач, Гуманітарний університет „ЗІДМУ”. 

      Методи та проблеми оцінки брендів підприємств.

8.  Ставицький  А.В., к.е.н., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

      Податково-бюджетне регулювання економічної безпеки регіонів.

9. Затонацька Т.Г., к.ф.-м.н., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

     Економічні дослідження впливу бюджетних інвестицій на показники соціально-еконеомічного розвитку країни.

10. Баженова О.В., к.е.н., асистент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

      Моделі реального бізнес-циклу: можливості практичної реалізації в Україні.

11. Фатенок-Ткачук А.О., асистент, Луцький державний технічний університет.

      Прогнозування в зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

12. Харламова Г.О., асистент, Удовенко Я.С., студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

     Рейтингування банків України із залученим іноземним капіталом.

13. Порохня В.М., д.е.н., професор, Матказіна А.Д., здобувач, Порохня Е.В,, здобувач, Гуманітарний університет „ЗІДМУ”. 

     Моделювання рівня людського капіталу на підприємстві.

14. Касяненко Л.В., ст.викладач, Європейський університет, Донецька філія.

     Рівень податкового тягара на стадії споживання.

15. Тарасова О.О., ст.викладач, Донецький державний інститут штучного інтелекту.

     Інвестиційні пропозиції різного рівня в економіці регіону.

16. Романич І.Б., аспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка.

     Оптимізаційна модель задачі забезпечення невзаємозамінних багатопродуктових потреб споживачів за допомогою спеціалізованих транспортних засобів.

17. Жерліцин Д.М., к.е.н., асистент, Лисенко М.О., асистент, Донецький національний університет.

     Моделювання діяльності корпорацій на основі принципів фінансової самоорганізації.

18. Ковальчук Г.К.,магістр, Національна металургійна академія України  (м.Дніпропетровськ).

     Прогнозування фінансового стану підприємств методом дискримінантних функцій.

19. Ґава Ю.В., аспірант, Київський національний університет імені Тараса  Шевченка.

     Методи оцінки інтелектуального капіталу.

20. Махно А.А., студент, Донецький національний університет.

     Моделювання та прогнозування ризиків споживчого кредитування в умовах нестабільної економіки.

21. Єдинак О.М., аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

     Оптимізація галузевої структури економіки України з врахуванням екологічних вимог.

22. Хрущ Л.З., аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

     Еколого-економічні виробничі функції (побудова та застосування у прогнозуванні).

23. Захарова О.В., аспірант, Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна.

     Методи прогнозування динаміки експортних процесів.

24. Усанова Г.В., магістр, Одеський національний політехнічний університет.

     Прогнозування зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві:  активізація та підвищення ефективності.

25. Антонів В.Б., асистент, Львівський національний університет імені Івана  Франка.

    Інноваційна ідея та її результат як основа формування інноваційного процесу.

26. Богдан А.О., здобувач, Львівський національний університет імені Івана Франка.

    Управління ефективністю інноваційних процесів в Україні.

27. Петренко О.Л., аспірант, Донецький національний університет.

    Прогнозування завантаження виробничих потужностей в структурі  системи управління економічним об’єктом.

28. Біленко Д.В., аспірант, Донецький національний університет.

    Прогнозування динаміки попиту природного газу для населення за допомогою методів імітаційного моделювання.

29. Писанець К.К., студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

     Авторегресія в моделі підрахунку імовірності банкрутства страхових компаній.

30. Марченко С.В., студент, Одеський національний політехнічний університет.

     Перспективи використання логістики в Україні.

31. Ящук Д.В., аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Використання дерев –рішень для прогнозування стану платоспроможності  підприємств України.

32. Панчишин А.І., аспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка.

     Фактори, що впливають на конкуретноспроможність підприємств.

33. Акулов М.В., аспірант, Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна.

    Прогнозування попиту у логістичних технологіях.

 34. Приходченко О.Ю., асистент, Національна металургійна академія України.

Обгрунтування структури пенсійного забезпечення методами імітаційного моделювання.

35. Винницька М.Я., аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Детерміністичний та стохастичний підходи до аналізу природи флуктуацій.

36. Сальтевська Т.Г., аспірант, Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна.

    Якість життя українців при моделі виживання.

37. Гайдучок О.В., асистент, Національний університет „Львівська політехніка”.

     Системне прогнозування двосекторної економіки.

38. Турлакова С.С., аспірант, Донбаська державна машинобудівна академія .

Задачі прогнозування в системі ситуаційного механізму управління розвитком підприємств.

39. Сабліна О.І., магістр, Одеський національний політехнічний університет.

     Прогнозування мотиваційних процесів на підприємстві.

40. Слащева Л.В., магістр, Одеський національний політехнічний університет.

     Покращення процесу управління зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах хімічної промисловості України.

41. Хорошун В.В., асистент, Запорізька державна інженерна академія.

     Концептуальні підходи до моделювання місцевих бюджетів.

42. Коноцера А.В., аспірант, Київський економічний університет імені Вадима Гетьмана.

     Модель економічної надійності субєкта фондового ринку.

43. Добридень К.М., аспірант, Донбаська державна машинобудівна академія (м.Краматорськ).

     Стратегічне прогнозування розвитку економіки регіону з урахуванням вливу інвестицій.

44. Шевченко Н.Ю., аспірант, Донбаська державна машинобудівна академія (м.Краматорськ).

     Прогнозні оцінки ризику при формуванні інвестиційної стратегії промислового підприємства.

45. Лавренчук В.А., студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

    Вплив глобалізаційних процесів на економічну безпеку України.

46. Рибальченко С.А., студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

     Інтерактивна модель страхової компанії.

47. Шубалий О.М., к.е.н., доцент, Луцький державний технічний університет.

Перспективи використання регресійного аналізу для прогнозування економічних процесів.

48. Зомчак Л.М., аспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка.

     Моделювання курсів акцій українських компаній методами теорії динамічного хаосу.

49. Полякова П.О., аспірант, Донецький національний університет.

     Механізм планування процесу просування продукції на основі прогнозування конюнктури ринку.

50. Копитко С.Б., аспірант, Львівський інститут банківської справи  Університет банківської справи НБУ.

     Застосування самоорганізуючих карт кохонена для формування досьє типових загроз інформації.

51. Кучминда Ю.В., аспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка.

     Моделювання фінансово-економічного розвитку підприємства.

52. Мілінчук О.В., асистент, Житомірський державний технологічний університет.

      Математичне моделювання системи бюджетів підприємства.

53. Гайдук Л.А., ст.викладач, Слов’янський державний педагогічний університет.

      Сутнісні аспекти інноваційного потенціалу підприємства.

54. Голубник О.Р., асистент, Львівський національний університет імені Івана Франка.

     Прогнозування регіональної міграції населення України на основі потокових моделей.

55. Клименко О.О., аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

    Глобалізаційні процеси на   ринку  комерційної нерухомості.

56. Надточій С.І., аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

     Прогнозування та планування грошових потоків підприємства за допомогою теорії нечітких чисел.

    

Секція 2.

Інформаційні технології в прогнозуванні економічної інформації

(ауд.204)

Голова секції – д.е.н., професор Порохня В.М.

Секретар секції – к.е.н., доцент Ставицький А.В.

 

1. Дьомін М.К., аспірант, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

    Моделі та інструменти прогнозування стану інформаційно-управлінських архітектурза результатами  їх моніторингу.

2. Назаренко Д.В., асистент, Деркач В.В., асистент, Харківський національний економічний університет.

     Проблеми захисту авторських прав в Інтернеті.

3. Шаталова Т.С., к.т.н., доцент, Донецький національний університет.

     Інформаційний менеджмент в системі управлінського консультування.

4. Шпирко О.В., аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ЗАТ „Український мобільний зв’язок”.

     Прогнозування поведінки споживачів на основі статистичної інтеграції декількох масивів даних.

5. Гугля О.С., аспірант, Донецький національний університет.

     Прогнозування сталого розвитку підприємства в умовах нестабільності з використанням нейронних мереж.

6. Запорожан В.І., студентка,  ІМВ Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

     Використання сучасних інформаційних технологій у фінансовому менеджменті.

7. Мурсалімова Н.Р., аспірант, Донецький національний університет.

     Інформаційна система підтримки прийняття рішень в управлінні вищим навчальним закладом.

8. Іллічевський С.О., студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

    Моделювання методами штучних нейронних мереж процесу банкрутства страхових компаній.

9. Андросов В.І., асистент, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

     Роль моделі інформаційно-управлінської  архітектури підприємства в процесі захисту комерційної теємниці.

10. Черкес М.З., системний аналітик компанії Soft Serve.

    Моделювання управління якістю виробничих процесів інформаційно-технологічних підприємств ( на прикладі компанії Soft Serve).

11. Сучок С.В., аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

    Імовірнісно-автоматне моделювання – сучасна технологія економічного прогнозування.


Бажаючих взяти участь у роботі конференції просимо:

  1. Надати заявку.
  2. Надати тези виступу — 1–2 стор.  (Times New Roman , кегль 14, інтервал 1,5).

У заявці на участь у конференції повинні міститися наступні дані: прізвище, ім ‘я, по-батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада, робочий телефон, поштова адреса, контактний телефон, e — mail.

Заявка та тези приймаються до 19 березня 2007 року за адресою: кафедра економічної кібернетики, економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 03022, Київ-22, вул. Васильківська 90-а, к.801. Або за електронною адресою: chernyak@univ.kiev.ua або monichtan@ukr.net

 

За результатами доповідей будуть опубліковані статті учасників конференції у науковому збірнику, що входить до переліку фахових видань, затверджених ВАК України.

Статті українською мовою можна надати оргкомітету безпосередньо під час роботи конференції.

Статті повинні відповідати вимогам ВАК України до наукових публікацій (включаючи анотацію українською та англійською мовами, ключові слова, список літератури).

Молоді науковці додають до статті рецензію наукового керівника — кандидата або доктора наук.

Вимоги до оформлення статей:

Обсяг — до 0,5 др. арк.

Детальніше вимоги до оформлення статей див.: http://www.econom.univ.kiev.ua/vestnik1.htm

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 


Заявка на участь у роботі

 Всеукраїнської науково – практичної конференції

студентів, аспірантів та молодих вчених

„Сучасні моделі і методи прогнозування соціально-економічних процесів”

(ПСЕП-2007)

 19 квітня 2007 р.

 

Робоча мова конференції – українська.

 

Прізвище

 

Ім’я

 

По-батькові

 

Місце роботи

 

 

Наукова ступінь, вчене звання

 

Посада

 

 

Робочий телефон

(код         )

Поштова адреса

(Поштовий індекс, країна, місто,  адреса)

 

Контактний телефон

(код         )

E-mail

 

 

До оргкомітету надаються:

  1. Підписаний авторами текст статті.
  2. Дискета з текстом статті.
  3. Завірена рецензія (для молодих вчених).
  4. Дані про автора на окремому аркуші (включаючи контактний телефон).

Заявка та тези приймаються до 19 березня 2007 року за адресою: кафедра економічної кібернетики, економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 03022, Київ-22, вул. Васильківська 90-а, к.801. т.259-70-43. Або за електронною адресою: chernyak@univ.kiev.ua або monichtan@ukr.net

 

Опубліковано на сайті: 2007-01-18