Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Гранти і конкурси

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ №22, 2004.


Видавник:  Центр інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України
вул. Володимирська, 54, м. Київ, 01601
сайт: www.nas.gov.ua/ciptt/EU
тел: 239-6759; 239-6502; e-mail: interpro@nas.gov.ua; сiptt@nas.gov.ua

Новини щодо конкурсів Євросоюзу, адреси тематичних та регіональних консультаційних пунктів, інформаційні бюлетені №1-21, пошук партнерів - на сайті www.nas.gov.ua/ciptt/EU

Тематичний напрям: 1.1.2 Інформаційні технології в суспільстві: Майбутні та нові технології - попереджувальні дії (Information society technologies - IST: Future and Emerging Technologies-Proactive initiatives)

Європейською Комісією оголошено новий конкурс проектів FP6-2004-IST-4 з другого пріоритетного напряму РП6 "Технології інформаційного суспільства" та подовжено конкурс проектів FP6-2004-IST-С:

Тематика і терміни  конкурсу FP6-2004-IST-4:
Публікація запиту
Шифр конкурсу
Тематичні  напрями
Кінцевий термін подання заявок
Типи інстру-ментів
Обсяг фінансу-вання
25.11.04
FP6-2004-IST-4
Технології інформаційного суспільства (IST Call 4)
25.03.05
див. нижче
? 1.120 млн.

http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=174#


Код конкурсу
Тематичні напрями
Інструменти
IST
Технології інформаційного суспільства (ТІС) -
Information Society Technologies

IST-1
Прикладні ТІС-дослідження, які стосуються  значних соціальних та економічних проблем - Applied IST research addressing major societal and economic challenges

IST-1.1
Технології конфіденційності та безпеки (Technologies for trust and security)

IST-1.1.1
Технології ключових проблем безпеки (Technologies for key security challenges)

IST-2004-2.4.3
Забезпечення глобальної надійності та безпеки (Towards a global dependability and security framework)
IP, NoE,
STREP, CA
SSA
IST-1.2
Дослідження, які стосуються соціальних проблем (Research addressing societal challenges)

IST-1.2.1
Більш ефективні системи транспорту (More effective mobility systems)

IST-2004-2.4.12
е-безпека - Об'єднані системи для дорожнього транспорту (eSafety - Co-operative Systems for Road Transport)
IP, NoE,
STREP, SSA
IST-1.2.2
Більш ефективні системи охорони здоров'я (More effective health systems)

IST-2004-2.4.11
Інтегрована біомедична інформація для покращення стану здоров'я (Integrated biomedical information for better health)
IP, STREP,
CA, SSA
IST-1.2.3
Системи заходів для збереження культурного спадку (Systems for preservation of cultural heritage)

IST-2004-2.4.10
ІТ-підтримка навчання  (Technology-enhanced Learning)
IP, NoE,
STREP, CA
IST-1.3
Дослідження, що стосуються проблем праці та бізнесу (Research addressing work and business challenges)

IST-1.3.1
е-бізнес та е-управління (e-business and e-government)

IST-2004-2.4.9
Інформаційні дослідження для інноваційного управління (ICT Research for Innovative Government)
IP, NoE,
STREP, SSA
IST-2004-2.4.13
Посилення інтеграції дослідницьких зусиль у галузі інформатики в розширеній Європі (Strengthening the Integration of the ICT research effort in an Enlarged Europe)
STREP

IST-2
Комунікація, обчислювальні технології та програмування - Communication, computing and software technologies

IST-2.1
Комунікаційні і мережеві технології (Communication and network technologies)

IST-2.1.1
Мобільні та бездротові системи, мережі поза 3G (Mobile and wireless systems and networks beyond 3G)

IST-2004-2.4.4
Широкополосні мережі усім  (Broadband for All)
IP, NoE,
STREP, SSA
IST-2004-2.4.5
Мобільні та бездротові системи, платформи поза 3G (Mobile and Wireless Systems and Platforms Beyond 3G)
IP, NoE,
STREP, SSA
IST-2.1.2
Паноптичні та програмовані мережі, взаємодія мереж  (All-optical networks, interoperable network solutions, programmable networks)

IST-2.1.3
Технології персонального доступу (Enabling technologies for personalised access)

IST-2004-2.4.6
Мережі аудіо-, відеосистем і платформ (Networked Audio Visual Systems and Home Platforms)
IP, NoE, STREP, CA
SSA
IST-3
Компоненти та мікросистеми - Components and microsystems

IST-3.1
Мікро-, нано- та оптоелектроніка (Micro, Nano and Opto-electronics)

IST-3.1.2
Електронні нанопристрої та молекулярні електронні пристрої і технології  (Electronic nano-devices and molecular electronics devices and technologies)

IST-2004-2.4.1
Наноелектроніка (Nanoelectronics)
IP, STREP,
CA, SSA
IST-3.2
Мікро- і нанотехнології, мікросистеми, дисплеї (Micro and Nano Technologies, Microsystems, Displays)

IST-3.2.1
Іноваційні, економні та надійні мікросистеми, наносистеми та нанопристрої (Innovative, cost-effective and reliable micro-systems, nano-systems and nano-devices)

IST-2004-2.4.2
Технології та пристрої для мікро-, наноінтеграції (Technologies and devices for micro/nano-scale integration)

IP, STREP,
CA, SSA
IST-4
Технології пізнання та взаємодії - Knowledge and interface technologies

IST-4.1
Технології пізнання та цифровий зміст (Knowledge technologies and digital content)

IST-4.1.1
Нові семантично та контекстно залежні системи (New semantic-based and context-aware systems)

IST-2004-2.4.7
Знання, зумовлені семантикою, та системи смислу (Semantic-based Knowledge and Content Systems)

IST-4.1.2
Когнітивні та залежні від виконавця інструменти (Cognitive and agent-based tools)

IST-4.2
Розумні інтерфейси (Intelligent interfaces and surfaces)

IST-5
Нові ТІС і такі, що розвиваються (IST Future and emerging technologies)

IST-2004-2.3.4 (viii)
Розвинені обчислювальні структури (Advanced Computing Architectures)
IP, NoE
IST-2004-2.3.4 (ix)
Присутність та взаємодія в середовищі мішаної реальності (Presence and Interaction in Mixed Reality Environments)
IP
IST-2004-2.3.4 (x)
Ситуативні та автономні зв'язки (Situated and Autonomic Communications)
IP, NoE


Детальніша інформація про окремі проекти
IST-2004-2.4.3     Забезпечення глобальної надійності та безпеки
 Ціль: Метою тематичного напряму є створення європейського потенціалу в галузі технічних засобів захисту інформації, забезпечення надійності та гнучкості інформаційних систем, що гарантують збереження особистої таємниці та підвищать рівень довіри до інформаційних систем у суспільстві. Дослідження цього напряму будуть також спрямовані на залучення нових інформаційних технологій до політичних потреб і на створення стандартів мережевої та інформаційної безпеки. Особливу увагу буде приділено залученню всіх членів об'єднаної Європи до створення цілісної стратегії інформаційної безпеки.

IST-2004-2.4.12   е-Безпека - об'єднані системи для дорожнього транспорту
Ціль: розвиток та демонстрація об'єднаних інформаційних систем для забезпечення безпеки, ефективності транспорту і зниження впливу на довколишнє середовище.
В об'єднаних системах (на відміну до автономних, або stand-alone, систем) транспортні одиниці обмінюються інформацією між собою та з інфраструктурою. Це дає можливість істотно підвищувати якість та ступінь використання інформації про транспортні одиниці, зокрема про їхнє місце знаходження та оточення, і розробляти нові послуги для користувачів транспорту.

IST-2004-2.4.11 Інтегроване інформування в галузі біомедицини для покращення стану здоров'я людей
Ціль: Дослідження та розвиток інноваційних технологій інформаційного суспільства, систем та послуг, що накопичують, інтегрують та використовують усю інформацію в галузі біомедицини з метою поглиблення знань щодо стану здоров'я людей та таких заходів з охорони здоров'я, як профілактика, діагностика, лікування, індивідуальний підхід до пацієнта.
 Дослідження та розвиток повинні бути сфокусовані на таких аспектах:
* Біомедичні та клінічні дані не тільки про тканини, органи пацієнта, але й інформація на рівні молекул та клітин, дані з геноміки чи протеоміки.
* Інноваційні системи та послуги в галузі профілактики захворювань, діагностики чи лікування з інформацією на різних рівнях: молекулярному, клітинному, тканевому, на рівні органів чи індивідуумів, з особливою увагою до фармацевтичних досліджень та дій ліків на пацієнтів (індивідуальний підхід, резистентність і т.ін.).
Типи проектів - інтеграційні проекти (IP) чи дослідницькі проекти (STREP). Можливі також спеціальні заходи підтримки (SSA) чи координаційні заходи (CA).  Для  проектів SSA, CA потрібно планувати координуючі, організаційні заходи з впровадження інформаційних технологій у клінічну практику та шляхи використання біомедичних баз даних для  вдосконалення послуг у галузі охорони здоров'я.

IST-2004-2.4.10 - ІТ-підтримка навчання 
Цілі:
* Дослідження взаємодій між індивідуальним і дистанційним навчанням, спрямоване на вдосконалювання процесів як індивідуального, так і організованого за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ, ICT - Information and Communications Technologies) навчання.
* Внесок у розуміння процесу навчання за допомогою виявлення зв'язків між процесами і технологіями навчання та пізнання.
Перша мета є проміжною, вона пов'язана з необмеженим доступом і одержанням інформації в різних видах навчання. Друга - більш довгострокова, спрямована на побудову і поліпшення взаємодії між пізнанням і процесами навчання, а також на встановлення зв'язків з іншими науками.

           IST-2004-2.4.9 - Інформаційні дослідження для інноваційного управління
         Цілі: модернізація і відновлення державного управління на всіх рівнях, спрямоване на вдосконалення якості управління, пропозицію нових послуг громадянам і промисловості, і, таким чином, створення нових суспільних цінностей. Збільшення  мобільності громадян Європи в рамках внутрішнього ринку і реалізація ідеї євро-громадянства, підтримка за допомогою передових можливостей управління, а також участі в процесах прийняття рішень.

 IST-2004-2.4.13 - Посилення інтеграції дослідницьких зусиль у галузі інформатики в розширеній Європі
Цілі: Розвиток і обґрунтування використання передових ефективних систем і послуг, що базуються на ІКТ, у ключових сферах для соціально-економічного розвитку розширеної Європи для посилення інтеграції технологій інформаційного суспільства в рамках Європейського дослідницького простору.

IST-2004-2.4.4  Широкополосні мережі для всіх
Ціль: Метою проекту є розвиток мережових технологій та структурархітектур, що зроблять можливим доступ до широкополосних мереж для всіх європейських  користувачів, включаючи користувачів з менш розвинутих регіонах, з періферії та з сільських місцевостей.

IST-2004-2.4.5   Мобільні та бездротові системи, платформи поза 3G.
Ціль:  реалізація можливості зв'язку всюди та в будь-який час, що підтримується всіми елементами системи зв'язку від методів доступу та мережевого зв'язку до програмних платформ та сервісів.
Попереднім визначенням систем зв'язку поза 3G є горизонтальна комунікаційна модель, в якій різні рівні доступу та технологій наземного зв'язку об'єднані з метою оптимального взаємодоповнення можливостей для забезпечення різноманітних сервісних вимог.

IST-2004-2.4.6    Мережі аудіо-, відеосистем і платформ
Ціль: вдосконалення аудіо- та відеосистем та пристроїв шляхом створення об'єднаного середовища, що використовує всі можливості мережевого, радіо- та мобільного зв'язку.

IST-2004-2.3.4 (viii)  Розвинені обчислювальні структури
Ціль: Для виконання обчислювальних задач найближчого (до 10 років) майбутнього необхідні нові розробки обчислювальних структур разом з новим поколінням компіляторів та операційних систем. Метою проекту є розвиток нових обчислювальних структур та засобів, які дозволять суттєво підвищити можливості обчислювальних ресурсів, розробити передові компіляторні та операційні системи, які підвищать рівень оптимізації, поширять можливості переносу програм між платформами, забезпечать можливість легкого та ефективного лінкування різних блоків програм, скомпільованих під різними платформами.

IST-2004-2.3.4 (ix)   Присутність та взаємодія в середовищі віртуальної реальності
Ціль: створення нових систем, які відповідають когнітивним та емоційним здібностям людини та відтворюють досвід реальності та взаємодії з нею у віртуальному просторі.

IST-2004-2.3.4 (x) Ситуативні та автономні зв'язки
 Ціль:  ініціювання досліджень у галузі нових парадигм комунікаційних та мережевих ситуативних систем, тобто тих, які реагують на локальні зміни в середовищі та контексті, автономно контролюються, самоорганізуються. Відповідно, зв'язок повинен стати залежним від завдання та супровідної інформації про середовище.  
         

Тематика і терміни  конкурсу FP6-2004-IST-С:
Публікація запиту
Шифр конкурсу
Тематичні  напрями
Кінцевий термін подання заявок
Типи інстру-ментів
Обсяг фінансу-вання
17.12.02
25.11.04
FP6-2002-IST-C
IST-2002-2.3.4.1


Нові  та майбутні технології - відкритий домен (постійна подача)

20.09.05
14.02.06

STREP
CA
SSA
? 60 млн. + ? 60 м лн.

http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=55#


IST-2002-2.3.4.1 Нові  та майбутні технології
     Цілі: Проект підтримує дослідження з новими і ризикованими ідеями, дослідження у стані розробки та високоякісні тривалі фундаментальні дослідження за допомогою інструменту STREP - спеціал   ьні дослідницькі та інноваційні проекти.
FET-Open також підтримує утворення і консолідацію наукових колективів, координацію національних дослідницьких програм чи діяльність, пов'язану із сферою ТІС. Така діяльність реалізується за допомогою заходів підтримки (SSA) чи координаційних заходів (CA).
Подання заявки на проект STREP проходить у два етапи. Спочатку подається коротка пропозиція з технічним описом не більше 5 стор.,  де наводяться ключові цілі та обґрунтовується мета. Якщо коротка пропозиція схвалена, слід подавати повний опис проекту до спеціально визначеного кінцевого терміну подання документів. Як правило, на підготовку до другого етапу конкурсу дається не менше двох місяців.
Для інструментів CA і SSA повний текст заявки подається в один етап.

     У четвертому конкурсі програми "Технології інформаційного суспільства " (ТІС) повинні взяти участь як мінімум три організації з країн-членів ЄС, або з країн - асоційованих членів. Додатково у проекті можуть брати участь та отримувати фінансування організації з будь-яких країн, які є у цілевому списку програми INCO, до яких входить Україна.

Опубліковано на сайті: 2004-12-18

2017-11-01:
Обучение в Германии
в Германии можно получить бесплатно не только первое, но и второе высшее образование как на немецком, так и на английском языке
2017-11-01:
Программа ООН для волонтеров
Круглый год. Оплата расходов
2017-11-01:
Стажировка в Google
Каждое лето. Офисы Google по всему миру
2017-11-01:
Стажировки в компании Deloitte

Дедлайн: 31 декабря 2017

Deloitte Touche Tohmatsu Limited — международная сеть компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита. «Делойт» входит в «большую четвёрку» аудиторских компаний и является самой крупной профессиональной сетью по количеству сотрудников.

2016-07-21:
Где искать спонсоров и гранты?
подборка сайтов, которые следует мониторить постоянно
2016-07-05:
Програма малих грантів для ініціатив ВПО від Stabilization Support Services
Представництво канадської організації Stabilization Support Services в Україні розпочало виділення коштів для ініціатив ВПО