Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Гранти і конкурси

Інноваційна палата України розраховує на отримання пропозицій щодо формування національної програми


Інноваційна палата України розраховує на отримання пропозицій щодо формування національної програми розвитку економіки України з урахуванням приоритетних напрямків розвитку інноваційного підприємництва в регіонах.
Реалізація інноваційної політики в державі і регіонах досі здійснюється фрагментарно, хаотично, залежно від дій місцевих органів влади, розвитку місцевого бізнесу і характеризується низьким рівнем залучення інтелектуального потенціалу регіону, слабкими міжрегіональними зв'язками і тому вимагає нового погляду і форм взаємодії органів державної влади і інноваторів по підтримці вітчизняних науково-технічних розробок і використанню їх результатів.
Відновлення і модернізація промисловості неможлива без створення центрів випереджаючого розвитку регіонів на ключових напрямах економіки України.
Рух до інновацій має бути спільним рухом суспільства і держави, громадських організацій і державних органів управління.

Посилення ролі громадських організацій у формуванні засад розвитку інноваційного підприємництва робить прозорішим і ефективнішим використання бюджетних коштів, зменшує корупцію і бюрократичну тиранію.

При цьому пріоритетні державні інноваційні програми можна розділити на чотири групи:

Ø програми, спрямовані на створення надійного випереджаючого стратегічного заділу прикладних досліджень, дослідно-конструкторських розробок, експериментальних моделей, а також резервного масиву новітніх технологій і пілотних зразків інноваційної продукції вищої міри готовності;

Ø програми, пов'язані із забезпеченням впровадження наукових розробок нового покоління з переходом до інноваційного типу відтворення, подоланням негативних тенденцій в розвитку інноваційної діяльності, оновленням виробничого потенціалу і досягненням на цій основі вищих темпів економічного зростання, необхідних для вирішення актуальних економічних завдань;

Ø програми, що використовують традиційні технології, що високо зарекомендували себе з точки зору надійності і виробництва, що забезпечують ефективність.

Ø програми спрямовані на використання науково - технічного і технологічного потенціалу накопиченого малими інноваційними і науково - впроваджувальними підприємствами, що функціонують в Україні.

Базою для цих програм мають стати пріоритети державної інноваційної політики, що формуються з обліком:

- пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки і переліку критичних технологій національного рівня;

- розроблених стратегій і концепцій розвитку галузей реального сектора економіки;

- найважливіших проблем розвитку високотехнологічних галузей реального сектора економіки;

- найбільш ефективних результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, виконаних у рамках національних і галузевих програм;

- результатів виконання програм у рамках прикладних досліджень державних наукових центрів.

На найближчу перспективу в Україні як пріоритетні повинні стати наступні інноваційні програми:

"Ресурсозбереження" - спрямована на забезпечення скорочення втрат і підвищення ефективності використання матеріально-сировинних і паливно-енергетичних ресурсів, а також на реалізацію найважливіших напрямів державних науково-технічної і інноваційної політики в області ресурсозберігання;

"Інтегрована технологічна база", спрямована на забезпечення технологічного прориву в різних галузях промисловості;

"Нові матеріали" спрямована на створення і впровадження у виробництво конкурентоздатних на світовому ринку нового покоління матеріалів, устаткування і технологій, що забезпечують економію енергетичних і матеріальних ресурсів, охорону здоров'я, поліпшення екології виробництва, а також створення виробів з високими споживчими характеристиками на найближчий період і на перспективу до 2020 року;

З урахуванням того, що в науково-технічній і інноваційній сферах існує достатня кількість розробок, готових до впровадження у виробництво, програмний метод виведення економіки на інноваційний шлях розвитку повинен поєднуватися з реалізацією окремих інноваційних проектів високого ступеня комерціалізації.

Найбільший ефект такі інноваційні проекти можуть дати в некапіталомістких галузях економіки з швидким обігом капіталу, високою бюджетною ефективністю і швидкою змінюваністю продукції. Родовідом іноваційного пожвавлення економіки України можуть стати, в першу чергу, виробництва споживчого сектора економіки: харчова, легка і медична промисловість, приватні підприємства, комунальні господарства.

З питань розробки і впровадження інновацій Інноваційна палата України вважає, що вже сьогодні дуже важливо налагодити постійний діалог між виконавчими органами влади, науково-дослідними установами та організаціями, науково – впроваджувальними підприємствами, Асоціаціями виробників, професійними союзами і великими приватними корпораціями, оскільки вони зацікавлені один в одному.

Законодавча робота повинна вестися по наступних напрямах.

v Створення правової основи інноваційної промислової політики, а також системи довгострокового прогнозування і стратегічного планування інноваційного розвитку держави в цілях розвитку інструментів і інститутів ринку інтелектуальної власності.

v Законодавчого закріплення принципів створення і роботи усіх ланок фінансових інститутів і інструментів розвитку інноваційної діяльності, забезпечення їх доступністі на усіх етапах: фінансування дослідження – виготовлення дослідного зразка – проведення іспитів - впровадження ноу – хау – залучення прямих інвестицій – патентування інновації - реалізація продукції.

v Усунення подвійного оподаткування при інвестуванні в інновації, спрощення митних процедур для експортно-імпортних операцій, страховою, маркетинговою і іншої підтримки експорту, застосування офсетних угод, технічного регулювання.

v Усунення зайвого адміністрування роботи інноваційних компаній і розширення можливостей використання прибутків для стимулювання учасників інноваційної діяльності.

v Визначення показників інноваційної активності бюджетних організацій при виділенні фінансування.

v Удосконалення законодавства держзакупівель, зокрема, високотехнологічної продукції, зниження податків на прибуток.

У формуванні національної інноваційної системи важливий і програмний інструментарій:

- це фінансова, майнова, організаційна і соціальна інфраструктура інновацій;

- це технологічна модернізація економіки;

- це розвиток проривних і критичних технологій - стратегічних проектів, заснованих на чітко позначених пріоритетах.

Інноваційна палата України як всеукраїнська громадська організація, взаємодіючи з малими інноваційними підприємствами, научно-впроваджувальними установами, центрами і окремими винахідниками може забезпечувати широкий моніторинг і менеджмент бізнес-процесу розвитку пріоритетних для України інноваційних ідей з поетапним проведенням незалежної експертизи від формалізації ідеї до виведення інноваційного продукту на ринок.

Алгоритм супроводу інтелектуального продукту повинен включати:

1. Формалізацію ідеї;

2. Збір вимог до технологічного і наукового потенціалу, необхідного для розвитку ідеї в реальному секторі виробництва (вимоги можуть формуватися аналітичним підрозділом). На цьому етапі ідея придбаває риси проекту;

3. Проведення технологічної і маркетингової експертизи проекту, організація досліджень ринку і складання прогнозу об'єму продажів;

4. Розробку бізнес-плану, вибір джерел фінансування, формування стратегічних альянсів (у разі впровадження міжнародного інвестиційного проекту);

5. Створення інфраструктури і команди під проект, організацію системи управління проектом;

6. Проведення фундаментальних і прикладних досліджень;

7. Здійснення прикладних дослідно-конструкторських розробок;

8. Патентування і юридичний супровід продукту;

9. Підготовка продукту до виводу на ринок (патентування, ліцензування і сертифікація, формування start - up компанії, формування служби сервісу);

10. Виведення інноваційного продукту на ринок - розробка і реалізація політики маркетингу і продажів, формування каналів дистрибуції;


З повагою

Президент Інноваційної палати України В. Шепель
http://technobiz.org/public/288-innovacijna-palata-ukrayini-rozraxovuye-na.html

Опубліковано на сайті: 2010-05-21

2017-11-01:
Обучение в Германии
в Германии можно получить бесплатно не только первое, но и второе высшее образование как на немецком, так и на английском языке
2017-11-01:
Программа ООН для волонтеров
Круглый год. Оплата расходов
2017-11-01:
Стажировка в Google
Каждое лето. Офисы Google по всему миру
2017-11-01:
Стажировки в компании Deloitte

Дедлайн: 31 декабря 2017

Deloitte Touche Tohmatsu Limited — международная сеть компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита. «Делойт» входит в «большую четвёрку» аудиторских компаний и является самой крупной профессиональной сетью по количеству сотрудников.

2016-07-21:
Где искать спонсоров и гранты?
подборка сайтов, которые следует мониторить постоянно
2016-07-05:
Програма малих грантів для ініціатив ВПО від Stabilization Support Services
Представництво канадської організації Stabilization Support Services в Україні розпочало виділення коштів для ініціатив ВПО