Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Інформація для прогнозів

Україна. Державнi банки: бути чи не бути?


  Можливо, рiшення попереднього уряду про рекапiталiзацiю не було економiчно доцiльним. Бюджетнi кошти можна було направити в Ощадбанк i Укрексiмбанк, якi викупили б усi "живi" активи проблемних установ.

   Дискусiя про доцiльнiсть iснування державних банкiв триває не перший рiк.

До початку кризи традицiйними супротивниками присутностi державного капiталу у банкiвському секторi виступали мiжнароднi фiнансовi органiзацiї.

Їхнi аргументи вiдомi: держава, на їхню думку, не може бути ефективним власником, система корпоративного управлiння держбанками мiстить суттєвi ризики полiтичного втручання в ухвалення комерцiйних рiшень, що загрожує стабiльностi банку i банкiвської системи в цiлому.

Безумовно, така позицiя МВФ i Свiтового банку небезпiдставна. Показовим прикладом є ситуацiя з Ощадбанком, яка склалася у 2003-2005 роках.

У 2003 роцi Свiтовий банк був змушений вимагати вiд НБУ ввести операцiйнi обмеження на дiяльнiсть Ощадбанку, в тому числi на активнi операцiї.

Парадоксально - одна з найбiльших установ країни, яка володiє величезним потенцiалом i має найбiльшу фiлiальну мережу, раптом опинилася ледь чи не на межi банкрутства. I причиною цього були аж нiяк не економiчнi фактори.

Не дивно, що тодi Свiтовий банк бачив лише один шлях для Ощадбанку - негайний i повний продаж.

Обмеження, накладенi на установу, вдалося зняти тiльки в кiнцi 2005 року. Це стало можливим завдяки тому, що банк розробив i вперше у галузi презентував свою стратегiю на 2006-2010 роки. Уже за 2006 рiк банк заробив бiльше, нiж за усi попереднi десять рокiв.

На жаль, за першим кроком так i не з`явилися наступнi. Загальна стратегiя розвитку банкiвської галузi в цiлому i держбанкiв зокрема широко обговорювалася, але не була прийнята державою.

Стратегiчна програма розвитку Ощадбанку, затверджена спостережною радою банку - головним органом, покликаним контролювати дотримання iнтересiв власника, у результатi виконувалася лише частково.

Правлiння у своєму звiтi вживало слова "перенесено", "недоцiльно виконувати", не маючи повноважень коригувати стратегiчний документ.

З iншого боку, наглядова рада, сформована парламентом, президентом i Кабмiном за полiтичним принципом, не могла адекватно реагувати на питання, пов`язанi з оперативною дiяльнiстю банку. По сутi, його робота була заблокована.

У кращому разi, рiшення приймалися шляхом заочних засiдань, коли будь-якi професiйнi дискусiї були виключенi - члени ради просто голосували вiдповiдно до вказiвок полiтичних сил, якi вони представляли.

Потiм усе спростилося ще бiльше - Кабмiн почав давати доручення правлiнню безпосередньо, iгноруючи дiючий регламент прийняття рiшень. Як наслiдок, Ощадбанк у професiйних колах стали називати "нафтогазбанком".

Невдачi такої моделi корпоративного управлiння державними банками пояснювалися, у першу чергу, вiдсутнiстю чiткої стратегiї у їх власника.

Зв`язка "власник - спостережна рада - правлiння" належним чином не працювала. Завдання членам наглядової ради не формулювалися, банк використовувався державою вiд випадку до випадку.

У пiдсумку, установа повернулася до того, чого так боялися МВФ i Свiтовий Банк - до ручного управлiння з боку власника в особi Кабiнету мiнiстрiв.

Сьогоднi Ощадбанк вiдчуває себе бiльш-менш стабiльно не завдяки, а всупереч дiям свого топ-менеджера. Точнiше - завдяки сильнiй i стабiльнiй командi заступникiв голови, директорiв департаментiв та голiв обласних управлiнь, якi за багато рокiв змогли виробити iмунiтет до нелогiчних крокiв вищого керiвництва.

У 2009 роцi, в результатi здiйснення програми рекапiталiзацiї проблемних банкiв, держава стала власником ще трьох установ. Здавалося, цей факт повинен був, нарештi, сприяти виробленню хоч якоїсь єдиної концепцiї. Очевидно, що п`ять державних банкiв не можуть ефективно працювати, не синхронiзуючи свої кроки.

Зрозумiло, що рекапiталiзованi банки не зможуть повернути вкладенi державою кошти, якщо новим власником не буде чiтко визначена їхня цiльова нiша.

На жаль, цього поки не вiдбулося. Всi проекти iз створення координацiйної ради держбанкiв залишилися без уваги. Рекапiталiзованi банки iснували самi по собi, вирiшуючи спущенi "зверху" вiдверто небанкiвськi завдання або конкуруючи на єдиному полi обслуговування державних монополiй.

"Родовiд" був перетворений на "касу" видачi депозитiв вкладникiв Укрпромбанку, а Укргазбанк i Ощадбанк змагалися за право зберегти статус "нафтогазбанку".

Це свiдчить лише про одне: правлiння держбанкiв не повиннi самостiйно визначати стратегiї керованих ними установ. Завдання правлiння - вибудовувати роботу банку вiдповiдно до загального стратегiчного бачення власника.

Примiром, Укргазбанк нещодавно розробив свою стратегiю розвитку i передав її спостережнiй радi на затвердження. Цей серйозний i об`ємний документ розробляли, керуючись простою логiкою: держава є тимчасовим акцiонером i її завдання - повернути iнвестованi грошi у середньостроковiй перспективi.

Але навiть ця стратегiя розроблялася, виходячи лише з управлiнського розумiння керiвництва банку. Держава ж як основний акцiонер поки не представила свого бачення розвитку рекапiталiзованих установ.

У таких умовах дуже складно щось планувати, адже усяка стратегiя повинна мати конкретнi цiлi i конкретнi часовi рамки. В умовах, коли вiдсутнє кiнцеве бачення з боку власника, будь-яка стратегiя матиме скорiше номiнальний характер.

Державнi банки, особливо пiд час кризи, яка поки не поспiшає слабшати, можуть стати одним з найбiльш ефективних iнструментiв впливу на економiку країни. Примiром, цiльовi кредити у прiоритетнi галузi економiки, навiть виданi на пiльгових умовах, у 99% випадкiв є ефективнiшими, нiж прямi бюджетнi дотацiї.

Щодо кожного з банкiв можуть бути рiзнi стратегiї - вiд унiверсалiзацiї або навiть створення народного банку до галузевої установи. Можливо, власник вважатиме за доцiльне об`єднати деякi з п`яти банкiв у групу або консорцiум. Не виключено, що пiсля вивчення ситуацiї буде прийнято рiшення i про злиття певних банкiв.

Головне - щоб це бачення було нарештi сформовано. Поки правлiння банкiв не будуть чiтко розумiти позицiю держави, вони не зможуть ефективно працювати.

Першi сигнали про позитивнi змiни вже з`явилися. Уряд задекларував бажання сформувати стратегiю розвитку державних банкiв i запровадити механiзм управлiння проектами. Модель управлiння проектами - "ноу-хау" в українських реалiях, але вона вже давно успiшно працює у розвинених країнах.

Позитивним сигналом для економiки в цiлому i для фiнансової галузi зокрема є намiр Кабмiну пiдготувати Бюджетну концепцiю до 2012 року. Чiткi довгостроковi перспективи головного фiнансового плану країни стануть точкою вiдлiку для стратегiчного планування всiма суб`єктами фiнансової дiяльностi.

Оприлюднити своє перспективне бачення розвитку банкiвської галузi мав би i НБУ. Як вiдомо, фiнансова криза - це, в першу чергу, криза довiри. Щоб її здолати, потрiбна максимальна вiдкритiсть, чiткий план дiй i бачення перспектив регулятором, який визначає параметри роботи банкiв i їхнiх клiєнтiв.

Сьогоднi банкiвський сектор потребує вiдповiдей на цiлу низку ключових питань.

1. Чи вважає НБУ за доцiльне iснування в Українi майже двох сотень банкiв i чи буде взято курс на скорочення та укрупнення фiнансових установ?

2. Яку полiтику Нацбанк вестиме стосовно курсу долара?

3. Якi заходи планує регулятор щодо пасивної бази - грошей громадян у банках та їхнiх збережень "пiд подушкою"? Близько 60% цих коштiв, за оцiнками фахiвцiв, мiститься не у нацiональнiй валютi, а в доларах i євро.

4. Як регулятор ставиться до iноземного банкiвського капiталу?

5. Якi кроки НБУ планує зробити для посилення вiдкритостi банкiвської системи?

6. Як вiн розумiє роль держбанкiв, включно з рекапiталiзованими? Чи будуть виконанi узгодженi Нацбанком у 2009 роцi графiки рефiнансування?

Вiдповiдi на цi та iншi питання хотiв би побачити у єдиному програмному документi Нацiонального банку не тiльки кожен банкiр, але й кожен клiєнт будь-якого банку.

Стратегiя НБУ щодо рекапiталiзованих установ заслуговує на окрему увагу, адже регулятор також вiдповiдає за проблеми, якi виникли у цих банках.

Нацбанк не має права займати щодо них стандартну "вiдсторонену" позицiю - процес оздоровлення рекапiталiзованих банкiв може бути успiшним лише за умови синхронних дiй уряду, менеджменту банку i банкiвського регулятора.

Так, можливо, рiшення попереднього уряду про рекапiталiзацiю не було повнiстю економiчно доцiльним. Коли ще йшло обговорення, автор цiєї статтi пропонував використовувати для порятунку внескiв населення два iснуючi держбанки.

Замiсть того, щоб спрямовувати грошi на придбання акцiй нових банкiв, їх можна було б направити в Ощадбанк i Укрексiмбанк, якi викупили б за рахунок цих коштiв усi "живi" активи проблемних установ.

У проблемних банкiв з`явилася б лiквiднiсть, необхiдна для виплати депозитiв, пiсля чого пiд контролем тимчасових адмiнiстраторiв їх можна було б лiквiдувати.

Ця пропозицiя, логiчна з економiчної точки зору, виявилася нереалiзованою з полiтичних причин - держбанки з їх наглядовими радами, сформованими трьома протиборчими на той час гiлками влади, були фактично неконтрольованi.

У пiдсумку, було прийнято рiшення про рекапiталiзацiю. Можна довго сперечатися про його доцiльнiсть, а можна дiяти, виходячи з iснуючих обставин. Спроби "вiдiграти" ситуацiю шляхом зворотного продажу частки держави є нелогiчними.

По-перше, стан ринку не дозволить повернути i п`яту частину вкладених у рекапiталiзацiю державних коштiв.

По-друге, саме завдяки отриманню статусу державних вдалося зупинити кризу у банках, якi ще на початку лiта 2009 року перебували "на межi".

Представники влади повиннi бути обережними у своїх заявах - кожна публiчно озвучена iнформацiя про можливий продаж рекапiталiзованих банкiв викликає хвилю вiдтоку клiєнтiв i дестабiлiзує установи, знижуючи їх вартiсть.

Зараз держава має чудову нагоду наблизити полiтичну i економiчну логiку в питаннi управлiння п`ятьма банками.

В Українi уперше за останнi п`ять рокiв склалася ситуацiя, коли президент, Кабмiн, парламент i Нацбанк дiють синхронно, а не грають один проти одного. Це час для привнесення конструктивних iдей у систему управлiння державними банками.

Перетворити державнi банки в iнструмент ефективної економiчної та фiнансової полiтики можуть наступнi кроки.

1. Змiна принципiв корпоративного управлiння банками. У першу чергу, це стосується Укрексiмбанку та Ощадбанку з їх "квотними" наглядовими радами.

2. Прийняття єдиної стратегiї державних банкiв з розмежуванням стратегiчних напрямкiв для кожного з них.

3. Створення єдиного координуючого органа управлiння для усiх установ.

4. Розробка та затвердження на наглядовiй радi кожного з банкiв програмних п`ятирiчних документiв, що вiдповiдають загальнiй стратегiї власника.

5. Введення чiтких критерiїв оцiнки дiй правлiнь банкiв залежно вiд виконання ними своїх стратегiй.

Вiдповiдь на винесене у заголовок статтi запитання багато в чому залежить вiд крокiв, якi будуть зробленi найближчим часом.

Олександр Морозов, голова правлiння Укргазбанку, екс-голова правлiння Ощадбанку, екс-член Наглядової ради Ощадбанку.

 

Источник :   http://www.epravda.com.ua/ 

realt.ua

Опубліковано на сайті: 2010-04-29

Коментарі до цієї статті:

2020-05-31:
Рождение близнецов – эволюционное преимущество для матерей
пишут авторы нового исследования в The Conversation
2020-05-31:
Что науке известно о психопатах?
Исследование, опубликованное в журнале Personality and single Differences
2020-05-31:
Американский корабль уничтожил летательный аппарат при помощи мощного лазера
Деталями испытательной миссии поделилось издание New Atlas
2020-05-31:
Что такое Южно-Атлантическая магнитная аномалия и почему это опасно для всех
Аномалии встречаются во многих местах, но именно Южно-Атлантическая магнитная аномалия самая серьезная
2020-05-31:
Создан искусственный глаз, который видит в темноте
пишут авторы научной работы, опубликованной в журнале Nature
2020-05-31:
Создано устройство, позволяющее ощутить вкус даже самого дорогого блюда
Они могут получить круглый дисплей с тахометром вокруг лицевой панели
2020-05-31:
Технология NFC позволит заряжать небольшие гаджеты
принята спецификация Wireless Charging Specification, которая описывает беспроводную передачу энергии между различными устройствами
2020-05-31:
Компания Apple запатентовала гибридный ноутбук с гнущимся корпусом в Патентном бюро США
Патент называется «Планарная петля в сборе», описывает гибкое устройство, весьма похожее на MacBook Pro
2020-05-30:
Где в Киеве самые дешевые квартиры
сообщение 100realty
2020-05-30:
Россия. ВВП снизился на 12% в апреле 2020
обзор Минэкономразвития
2020-05-30:
ВВП стран ОЭСР сократился максимальными темпами с 2009 года в I квартале 2020
Аналитика Организации экономического сотрудничества и развития
2020-05-30:
Мексика зафиксировала рекордный дефицит торгового баланса
данные Национального института статистики, географии и информатики INEGI
2020-05-30:
Запрещенные заработки: Украина выдвинула ультиматум европейским работодателям
в КМУ готовят единый алгоритм, как собирать пассажиров спецрейсов
2020-05-29:
Несмотря на пандемию, Samsung потратила более $4 млрд на инновации
пресс-служба компании Samsung Electronics Co.
2020-05-29:
В Украине автопроизводство сократилось на 24% – до 1424 единиц в январе – апреле 2020
coобщение Ассоциации автопроизводителей Украины (Укравтопром)
2020-05-29:
В мире в условиях пандемии утроился интернет-трафик
Об этом свидетельствуют данные ООН
2020-05-29:
США. Чистая прибыль PayPal уменьшилась в 7,6 раза в 1-м кв 2020
Выручка за первых три месяца года увеличилась с $  4,1 млрд до $  4,6 млрд
2020-05-29:
В мире рекордно вырос сегмент умных часов на 20% до 14 млн экземпляров в 1-м кв 2020
оценка исследовательской компании Strategy Analytics 
2020-05-29:
Власти Германии бросили Lufthansa спасательный круг
Телекомпания CNN оценила потери Lufthansa в 1 миллион евро в час
2020-05-29:
Что дала зона свободной торговли (ЗСТ) с ЕС Украине за четыре года
соглашение о ЗСТ между Украиной и Евросоюзом действует с 1 января 2016-го
2020-05-28:
США усиливают контроль за размещением акций на американских биржах
 Сенат США единогласно принял закон "О подотчетности иностранных компаний". PCAOB
2020-05-28:
Украина. Уровень токсичных кредитов вырос из-за коронакризиса в марте-апреле 2020
Больше всего доля NPL, по данным НБУ, выросла в государственных банках
2020-05-28:
Украинская энергетика на грани банкротства из-за низких цен и ручного управления
оценка Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Эдварда Чоу
2020-05-28:
Доступ к интернету есть только у половины жителей планеты
сообщение менеджера по развитию бизнеса Google Ukraine
2020-05-27:
Экономический спад в развитых странах достиг максимума с 2009
 сообщение Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
2020-05-27:
Франции антикризисные меры обошлись в 450 млрд евро ($490 млрд), что эквивалентно 20% ВВП
заявление министра финансов страны Бруно ле Мэр передает Reuters
2020-05-27:
Сделка ОПЕК+: накануне пересмотра
по всему миру предпринимаются меры помощи национальным экономикам и только ОПЕК заботится о росте их издержек
2020-05-27:
17 млн транзакций и рост оборота в 9 раз: итоги года международной платежной системы LEO
внутригосударственная платежная система «ЛЕО» получила новый статус 26 апреля 2019
2020-05-27:
9 отраслей, которые ждут финансовой помощи от американского правительства
консалтинговая компания Brunswick провела опрос
2020-05-26:
Объем ВВП Германии в квартальном выражении сократился на 2,2% в 1-м кв 2020
сообщение федерального статистического ведомства передает “Немецкая волна”
2020-05-26:
Аргентина объявила дефолт в девятый раз, не выплатив кредиторам проценты по гособлигациям на $500 млн
Минэкономики Аргентины продлило срок действия реструктуризации внешнего долга страны на сумму $  66 млрд с 21 мая по 2 июня 2020
2020-05-26:
Одна из крупнейших в мире круизных компаний предположила свое банкротство
Компания Norwegian Cruise Line Holdings Ltd в числе наиболее пострадавших от коронавируса, сообщает Reuters
2020-05-26:
Мировая экономика. Tesla намерена стать поставщиком электроэнергии в Великобритании
в будущем технология аккумуляторного хранения энергии Powerpack может стать доступна в Великобритании, как это сделано в Австралии
2020-05-26:
Украина. Минфин назвал объем бюджетных расходов на борьбу с COVID-19 в 1,8 млрд грн с 1 марта по 29 апреля 2020
По данным Госказначейства, это 455 млн грн средств госбюджета и 1 349 млн грн – местных бюджетов
2020-05-25:
Введенный из-за распространения коронавируса карантин стоил Украине $53,5 млрд
если бы Украина не вводила карантин, то потери экономики составили бы $  54 млрд, говорится в результатах исследования КШЭ
2020-05-25:
ЕС. Без трудоустроенных украинцев экономический рост Польши был бы ниже
заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого
2020-05-25:
В Украине количество безработных выросло на 48% за год, с мая 2019 по май 2020
сообщение пресс-службы Государственного центра занятости
2020-05-25:
В Китае набирает обороты 5G-связь: уже 50 миллионов пользователей
данные, опубликованные Министерством промышленности и информационных технологий КНР
2020-05-25:
Номинальные и реальные доходы украинцев снизились из-за коронавируса во 2-м кв 2020
сообщение в “Инфляционном отчете” экспертов НБУ
2020-05-25:
Еврокомиссия (ЕК) компенсирует агропроизводителям от 5 до 50 тысяч евро
Соответствующее сообщение обнародовано на сайте ЕК
2020-05-25:
В Украине оптовые цены на дизтопливо снизились на более чем 20% в апреле 2020
сообщение Enkorr со ссылкой на данные “Консалтинговой группы А-95”
2020-05-25:
В НБУ отмечают изменение факторов влияния на валютный рынок в апреле 2020
На валютном рынке Украины психологические настроения сменились экономическими расчетами
2020-05-24:
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль
сообщение Китайского пилотируемого космического агентства (CMSA)
2020-05-24:
Компания Boeing представил прототип дрона с искусственным интеллектом
портал Australian Aviation сообщает, что это 11,5-метровый боевой беспилотник
2020-05-24:
Что такое Солнечный минимум и почему не надо его бояться?
По мнению исследователей из NASA, мы с вами сейчас живем во время «большого солнечного минимума»
2020-05-24:
Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина D
результаты исследования в журнале Research Square
2020-05-24:
Безопасно ли купаться во время пандемии коронавируса?
рассказал корреспонденту Clickorlando.com врач скорой помощи Доктор Раджив Бахл
2020-05-24:
«После 3-x лет уже слишком поздно». Масару Ибуки
советы по воспитанию от японского педагога
2020-05-23:
США. ФРС отмечает неопределенность и риски для экономики из-за пандемии
протокол FOMC по итогам заседания 28-29 апреля
2020-05-23:
Франция провела тестирование криптоевро на основе блокчейна
В ближайшие несколько недель французский центральный банк будет продолжать проводить дополнительные эксперименты
2020-05-23:
Vodafone существенно повысил на 20% тарифы с 15 мая 2020
сообщение пресс-службы компании Vodafone
2020-05-23:
Норвегия на 30% увеличила добычу нефти в апреле 2020
Норвежский нефтяной директорат (Norwegian Petroleum Directorate, NPD)
2020-05-23:
В Украине из-за карантина без работы остались 277 тысяч ФЛП
результаты исследования сообщает Опендатабот
2020-05-22:
Британская экономика продолжила сокращаться в мае 2020
Reuters. Опрос CBI показал, что 59% производителей прибегли к временным увольнениям
2020-05-22:
Украинцы купили легковых авто на $800 млн за 1-й кв 2020
данные Государственной таможенной службы Украины
2020-05-22:
США. Ford получил $2 млрд убытков из-за пандемии коронавируса в 1-м кв 2020
Ford Motor сообщил о снижении продаж автомобилей в США на 12,5% по сравнению с 2019 в марте 2020
2020-05-22:
Скандинавская SAS сократит около 5000 сотрудников из-за падения спроса на перелеты
Увольнения пройдут в трех странах: 1900 сотрудников сократят в Швеции, 1700 – в Дании, 1300 – в Норвегии
2020-05-22:
В Польше острая нехватка рабочих рук - готовят чартеры для украинцев
сообщение в эфире польского телеканала TVP президента службы персонала промышленников Кшиштофа Инглота
2020-05-22:
"Укравтодор" привлек почти 6 млрд грн под госгарантии на обновление дорог
сообщение пресс-службы Офиса президента Украины
2020-05-21:
Пользуясь моментом, Китай скупает дешевую нефть рекордными объемами
Bloomberg со ссылкой на данные компании, отслеживающей движение танкеров
2020-05-21:
Продажи автомобилей в Италии снизились в 50 раз в апреле 2020
Ни в одной стране мира на фоне пандемии коронавируса авторынок не совершал настолько крутое пике
2020-05-20:
США. Boeing официально объявил о сокращении 10% сотрудников
сообщение в официальном пресс-релизе компании
2020-05-20:
Норвегия собирается значительно сократить добычу нефти с июня по декабрь 2020
заявление министра нефти и энергетики Норвегии Тины Бру
2020-05-20:
ЕС. Продажи новых автомобилей снизились в 4,2 раза в апреле 2020
Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA)
2020-05-19:
Коронавирус лишит Германию €82 миллиардов налоговых поступлений
министр финансов Германии Олаф Шольц
2020-05-19:
Пост-вирусная экономика: что ждет Украину?
Аналитический материал. Виталий Шапран
2020-05-19:
Киев поднялся в рейтинге самых дорогих городов мира на 86 место из 133 городов
cообщение в отчете Worldwide Cost of Living 2020 издания The Economist
2020-05-19:
За что готовы доплачивать покупатели в мире
результаты исследования трендов поведения потребителей компании IBM
2020-05-18:
США. Промышленное производство упало на рекордные 11,2% в апреле 2020
Федеральная резервная система (ФРС) США
2020-05-18:
В Украине расширят программу дешевых кредитов для бизнеса
сообщение Офиса развития малого и среднего бизнеса при Минэкономразвития
2020-05-18:
США. Федрезерв уже купил ETF на $305 миллионов
Агентство Bloomberg назвало это событие историческим
2020-05-17:
Маск запустил в космос еще 60 интернет-спутников Starlink с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX
Это уже седьмой вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекту Starlink
2020-05-17:
Синдром Аспергера: признаки, причины возникновения и лечение
Еще 35 лет назад аутизм не был достаточно хорошо изучен учеными
2020-05-17:
Технологии слежки за пользователями: как и зачем компании собирают персональные данные
Дэвид Чоффнес считает, что причиной сбора данных почти всегда является монетизация
2020-05-17:
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников
основная цель заключается в создании параллельной виртуальной версии социальной платформы
2020-05-17:
Skype получил функцию смены фона в видеозвонках для Windows
Windows 10 распространяется через магазин приложений Microsoft Store — эта версия пока поддерживает только размытие фона
2020-05-17:
300 лет в искаженной реальности. Назрел крупнейший прорыв в понимании случайности
Нельзя согласиться с автором статьи относительно экономики, но о существовании таких точек зрения относительно случайности нужно знать
2020-05-16:
Власти Индии анонсировали масштабный пакет финансовых стимулов
премьер-министр страны Нарендр Моди
2020-05-16:
МВФ анонсировал ухудшение глобального экономического прогноза
Кристалина Георгиева в ходе онлайн-конференции FT Global Boardroom
2020-05-15:
Украина. Иностранцы и компании сократили портфель ОВГЗ более чем на 3 млрд грн за неделю
по данным НБУ, портфель держателей украинских ОВГЗ составил 852,22 млрд грн на 13 мая 2020
2020-05-15:
Промпроизводство в еврозоне снизилось рекордными темпами в марте 2020
данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat)
2020-05-15:
ВВП Великобритании сократился на рекордные 5,8% в марте 2020
данные Национального статистического управления (ONS)
2020-05-14:
Евросоюз столкнулся с экзистенциальной угрозой
Паоло Джентилони, бывший премьер-министр Италии, а ныне комиссар ЕС по экономике
2020-05-14:
Розничные продажи в Великобритании снизились рекордными темпами в апреле 2020
Национальное статистическое управление (ONS)
2020-05-14:
Мобильные игры стали драйвером роста доходов IT-гиганта Tencent
выручка китайского высокотехнологического гиганта Tencent составила 108 миллиардов китайских юаней ($  15,2 миллиарда)
2020-05-14:
ФРС предупреждает: экономику может накрыть волна банкротств
если предприятия останутся закрытыми слишком долго
2020-05-13:
В США безработица взлетела до рекордных 14,7% в апреле 2020
сообщение РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства труда США
2020-05-13:
Беларусь нашла поставщика нефти в обход России путем реверсных поставок из Польши
Уже есть предварительная договоренность о поставках как минимум 100 тыс т в месяц, сообщает “Коммерсант”
2020-05-13:
Украина. "Новая почта" запустила грузовые рейсы из Китая
сообщение пресс-службы компании
2020-05-13:
В Украине цена на электроэнергию вдвое выше, чем в Европе
сообщение компании “Интерпайп”
2020-05-13:
Какие автомобили обесцениваются быстрее всего через 3 года после покупки
За 3 года больше всего потеряли в цене Mercedes-Benz S-класса и GL-класса - около 41%
2020-05-12:
Правительство Южной Кореи выделило Украине $700 тыс для борьбы с коронавирусом
сообщение Министерства иностранных дел Украины
2020-05-12:
Штаты США стремительно расходуют средства на выплату пособий по безработице
анализ данных министерства финансов США, проведенный The Wall Street Journal
2020-05-12:
Мировая экономика. Apple, Microsoft и Google переносят производство из Китая во Вьетнам
сообщение на сайте американской медиакомпании CNBC
2020-05-12:
"Укрнафта" и компании из орбиты "Привата" подписали мировое соглашение
сообщение Enkorr со ссылкой на решения судов, обнародованные в Едином госреестре судебных решений
2020-05-11:
Мировая экономика. Жители Земли потеряли из-за коронавируса $3,4 трлн
заявление председателя 74-й сессии Генассамблеи ООН, представителя Нигерии Тиджани Мухаммада-Банде
2020-05-11:
Мировая экономика. ВОЗ увеличила бюджет на борьбу с COVID-19 до $1,7 млрд
заявление генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса
2020-05-11:
Apple раскрыла данные о передвижениях украинцев во время пандемии на основе анонимных данных об использовании сервиса Apple Maps
На спецстранице Mobility Trends Reports собрана статистика по 63 странам мира, включая Украину
2020-05-11:
ЕС. Польша продлила легальное пребывание украинцам до 30 дней после окончания эпидемии
сообщение в пресс-релизе компании по международному трудоустройству Gremi Personal
2020-05-11:
Мировая экономика. Поддержка бизнеса в Украине и мире в период карантина
с 1 марта по 30 апреля 2020 действует запрет на выселение арендаторов жилья за неуплату коммунальных услуг 
2020-05-11:
Около 30% украинских трудовых мигрантов в Польше потеряли работу из-за коронавируса
сообщение президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника
2020-05-11:
ЕС. IT-отрасль замедляет свой рост в ряде европейских стран в 2020
результаты исследования международного инвестиционного фонда AVentures Capital
2020-05-11:
Украина экспортировала более 48 млн тонн зерновых с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 – июнь 2020)
данные аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины
2020-05-11:
Укрпочта возьмет заем на 100 млн евро в течение ближайших двух месяцев 2020
заявление генерального директора “Укрпочты” Игоря Смелянского
2020-05-10:
Корпорация Apple представила новый бюджетный iPhone SE второго поколения
Корпус сделан из алюминия и защищен от влаги и пыли
2020-05-10:
Американская компания Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя
это была первая полетная версия LauncherOne, заполненная топливом RP-1 и жидким азотом
2020-05-10:
Компания Nokia хочет выпустить смартфон со сверхширокоугольной камерой на 108 Мп
для грядущего Nokia 9.3 PureView планируется пересмотреть систему пентакамер
2020-05-10:
Компания Lenovo анонсировала смартфон со съёмным аккумулятором
Lenovo A7 примечателен большим экраном, восьмиядерным процессором и двойной основной камерой
2020-05-10:
Глава компании Илон Маск: Автопилот Tesla будет обладать сверхчеловеческими возможностями
О революционных особенностях автопилота Tesla Маск рассказал в своем твиттере
2020-05-10:
Как работа в ненадежном месте влияет на характер человека?
о статье, опубликованной в научном издании Journal of Applied Psychology
2020-05-09:
Украина. "Богдан Моторс" выиграл тендер на поставку 100 автобусов Львову
сообщение пресс-секретаря корпорации “Богдан” Сергея Красули
2020-05-09:
Какие ставки НДФЛ действуют в Украине в зависимости от вида доходов в 2020
сообщение в Главном управлении ГНС в Луганской области
2020-05-09:
Как в Украине изменился рынок труда весной
аналитика OLX Работа за март 2020
2020-05-09:
Потребительские настроения украинцев ухудшились в марте 2020
данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens
2020-05-09:
Компания Skype запустила новую функцию видеосвязи Meet Now без регистрации в приложении
чтобы общаться в онлайн-конференциях, не нужно создавать учетную запись или скачивать приложение Skype
2020-05-09:
Среднемесячные расходы украинцев и немцев на еду
данные портала agr.gc.ca и Госстата Украины
2020-05-09:
Золотой джокер: российские эксклюзивные ювелиры создали Samsung Galaxy S21 за $40 тыс
Российский бренд представил южнокорейский смартфон в драгоценном исполнении, превратив телефон в игральные карты
2020-05-08:
Мировая экономика. Стоимость Bitcoin впервые с февраля превысила $10 тысяч 8 мая 2020
Об этом свидетельствуют данные биржи криптовалют Binance
2020-05-08:
Нефть дорожает на мировых биржах на фоне поднятия экспортных цен продажи Саудовской Аравией 8 мая 2020
Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com
2020-05-08:
Мировая экономика. Коронавирус ударил по ноутбукам: продажи падают, а цены растут
Результаты исследования рынка ноутбуков аналитической фирмы Canalys 
2020-05-08:
В мире коронавирус повысил продажи кофе
глава бразильского кофейного кооператива «Минасул» Хосе Маркос Магальес прогнозирует, что международные продажи превысят 800 тыс мешков в 2020
2020-05-08:
В Еврозоне пандемия вызвала беспрецедентный экономический спад
заявление главы ЕЦБ Кристин Лагард к весенним встречам МВФ и ВБ
2020-05-08:
Укравтодору разрешили взять кредиты под госгарантии для большого строительства
пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины
2020-05-07:
В Украине цены на дизель пошли вверх впервые с начала карантина
сообщение в “Консалтинговой группе А-95” передает enkorr
2020-05-07:
Всемирный банк выделит Украине $150 млн для поддержки населения
сообщение пресс-службы Министерства социальной политики Украины
2020-05-07:
Украина снижает производство электроэнергии в 2020
По данным Укрэнерго, общее уменьшение производства электроэнергии составляет 5,9% (до 143 млрд кВт·ч)
2020-05-07:
Нафтогаз Украины. Детали новых требований к Газпрому на $17,3 млрд, утвержденных НС
сообщение исполнительного директора Нафтогаза
2020-05-07:
Топ-10 ведущих мировых брендов смартфонов
Компания IDG опубликовала рейтинг Global Top Brands
2020-05-07:
ТОП-5 cамых экономных бензиновых автомобилей мира
Это Suzuki Ignis, Suzuki Celerio, Volkswagen Up, Skoda Cinigo, Suzuki Baleno  
2020-05-06:
МВФ увеличит втрое объемы льготного кредитования из-за пандемии
заявление управляющего директора МВФ Кристалины Георгиевой передает Reuters
2020-05-06:
Швейцария входит в ТОП-5 инвесторов Украины, вложив в ее экономику более $1,7 млрд
заявление Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Швейцарской Конфедерации
2020-05-06:
Экспорт яблок из Украины из-за пандемии рухнул на 38% в первой половине сезона 2019-2020
 Украинская ассоциация аграрного экспорта (УААЭ)
2020-05-06:
Франция увеличит поддержку экономики до 110 млрд евро
министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр в Twitter
2020-05-06:
Украина. Правительство ввело заградительную пошлину на импорт российского угля на уровне 65% с 1 мая 2020
Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)
2020-05-05:
Иран провел деноминацию и сменил название валюты 5 мая 2020
со ссылкой на агентство Mehr, сообщает сайт Сегодня
2020-05-05:
Против немецкого концерна Volkswagen подали иск сразу 250 000 человек
Немецкий концерн добивается мирового соглашения
2020-05-04:
Американская экономика после самого длительного периода роста с 1-го кв 2014 упала на 4,8% в 1-м кв 2020
При этом падение стало максимальным с 4-го кв 2008 (минус 8,4%), говорится в предварительном отчете министерства торговли США
2020-05-04:
Всемирный банк (ВБ) выделит Украине $135 млн на модернизацию сектора здравоохранения и противодействие эпидемии COVID-19
результаты переговоров официальных делегаций Украины и ВБ сообщает Национальная служба здоровья
2020-05-04:
В Украине НБУ возобновил поставки наличного доллара
заявление замглавы НБУ Олега Чурия
2020-05-03:
Компания Google встроила клавиатуру Брайля прямо в операционную систему (ОС) Android
Новая функция сделает ее ОС более доступной для людей с нарушениями зрения
2020-05-03:
Компания Apple научит свои гаджеты заряжать друг друга благодаря доступности функции реверсивной зарядки
Патент Apple предполагает размещение множества индукционных катушек внутри корпуса MacBook
2020-05-03:
Huawei представила сверхбыструю беспроводную зарядку док-станции с выходной мощностью 40 Вт для смартфонов
Кроме оригинального дизайна, ее особенностью стала продвинутая система охлаждения
2020-05-03:
Новый электрический кроссовер Renault Morphoz появится в 2021
сообщение L’argus со ссылкой на инсайдерскую информацию
2020-05-03:
В компании Skoda на 3D-принтерах начали печатать защитные респираторы CIIRC RP95-3D
Модель была разработана Чешским институтом информатики, робототехники и кибернетики, а также Техническим университетом Чехии
2020-05-03:
Porsche и Audi совместно создадут новую платформу PPE41 для электрического кроссовера Porsche Macan
Macan будет не единственной моделью, созданной на ее основе
2020-05-02:
Украина. Пенсии на 11% повысят не всем в мае 2020
Минимальная надбавка составит 100 грн, которую получат не все пенсионеры
2020-05-02:
Как трудовые мигранты будут возвращаться на работу
Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству
2020-05-02:
Что ищут украинцы на карантине — аналитика OLX
аналитика платформы OLX по уникальным пользователям
2020-05-02:
Упрощение социальной помощи во время карантина: что предусмотрено
Министерство цифровой трансформации в Telegram-канале 
2020-05-02:
Пострадавшим от карантина предпринимателям Кабмин выплатит помощь на детей
заявление министра социальной политики Украины Марины Лазебной
2020-05-02:
Пятизвездочные отели разрабатывают проекты запуска казино на своих территориях
Об этом топ-менеджеры компаний рассказали в ходе онлайн-конференции “Отельный рынок в условиях кризиса”
2020-05-02:
"Укрпочта" закупила 500 новых авто для передвижных отделений
Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий написал на своей странице в FACEBOOK
2020-05-01:
ВВП Еврозоны (экономика 19 стран) упал на 3,8% в I кв 2020
предварительные данные Статуправления ЕС
2020-05-01:
США. ФРС сохранила базовую ставку в целевом диапазоне 0-0,25% после двух подряд снижений в марте 2020
в пресс-релизе на сайте ФРС ее глава Джером Пауэлл заявил, что во 2-м кв 2020 экономика США будет падать “беспрецедентными темпами”
2020-05-01:
Польша начала выдавать украинцам рабочие визы
сообщение информагентства РАР
2020-05-01:
В Украине цены на аренду недвижимости упали примерно в три раза в марте-апреле 2020
по данным сервиса посуточной аренды жилья Dobovo, передает пресс-служба Опендатбот
2020-03-18:
О рисках для финансового сектора Украины
Программа действий Национального банка на 2020 
2020-02-03:
Мировая экономика. Страны, котрые будут в центре финансового внимания МВФ в 2020
В 2020 году МВФ планирует оценить стабильность двенадцати финансовых систем
2020-02-03:
США. Теория разбитых окон
Теория разбитых окон довольно многогранна. Можно применить ее к разным областям жизни: общению, воспитанию детей, работе…
2020-02-03:
Какова реальная ценность мировой экосистемы?
Аналитический материал в контексте новой категории "природный капитал"
2020-01-20:
Топ-10 лучших стран мира с точки зрения политики, экономики, социальной сферы в 2020
Рейтинг построен журналом U.S. News & World Report,  экспертами Университета Пенсильвании и компанией BAV Group
2020-01-20:
Топ-10 стран-лидеров мировой информационной экономики данных
Для определения лидера эксперты ввели такое понятие, как gross data product ("валовой информационный продукт")
2020-01-20:
Суммы и график выплат Украины по внешнему долгу в 2020
НБУ. Пиковые выплаты приходятся на первый и третий кварталы года
2020-01-11:
Топ-5 лучших городов мира для работы специалистов в сфере IT
По версии Tsinghua SEM и Center for Internet Development and Governance
2020-01-11:
10 самых значимых технологических продуктов мира и ушедшего десятилетия
Wired выбрал 10 примеров революционных технологий за период с 2010 по 2019 гг.
2019-11-06:
В Украине Кабмин установил 2% пошлину на импорт электроэнергии из РФ
сообщение комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг
2019-10-06:
Украино-британский стартап Spacebit объявил о подготовке полета на Луну в июле 2021
Основанный украинцем Павлом Танасюком стартап Spacebit опубликовал совместное заявление с американской компанией Astrobotic
2019-08-31:
Кабмин установил лимиты абонплаты за жилищно-коммунальные услуги
Формула учитывает размер прожиточного минимума и средний количественный состав домохозяйства, коэффициент среднего по стране размера расходов на оплату ЖКУ (0,15)
2018-11-03:
В Украине хотят ввести медстрахование: с каждого по 400 грн
Застрахованными должны быть все, говорится в законопроекте №9163
2018-08-31:
Мировой рынок печатающей техники практически не растёт - только на 0,9 % больше в 2018
Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала статистику по мировому рынку печатающей техники (Hardcopy Peripherals, HCP)
2015-12-13:
Samsung и KDDI объединят усилия для развития 5G-технологий
Первые такие сервисы  заработают на коммерческой основе в 2020
2015-04-21:
Мировая экономика. Как Всемирный банк (ВБ) будет реформировать украинскую медицину за $2 млрд

ВБ совместно с Минздравом Украины в рамках медицинской реформы 1 июня 2015 запускают проект “Улучшение охраны здоровья людей на службе”, срок реализации которого составит 5 лет

2015-04-15:
Мировая экономика. Аномалии финансового мира
Многие экономисты уже окрестили текущую ситуацию "новой нормальностью". Отрицательные процентные ставки уже никого не удивляют
2014-05-31:
Проституция, наркотики и контрабанда в ВВП Италии
Доходы от проституции, продажи наркотиков и контрабанды будут включены в расчеты объемов ВВП Италии
2014-03-31:
СНГ. Российскому бизнесу пообещали "налоговые льготы" в обмен на $5 млрд инвестиций в Крым
Такое решение приняло правительство России на заседании 27 марта 2014
2014-02-14:
США. Деловая активность в секторе услуг продолжала расти в январе 2014
 Соответствующий индекс вырос до 54 пунктов, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM)
2014-01-29:
Украина. Национальный банк Украины потребовал от банков раскрыть сведения о всех своих собственниках
Ранее банки должны были отчитываться только о владельцах существенного участия, принадлежащим более 10% акций
2013-11-27:
Мировая экономика. ЕС готов предоставить Украине доступ к газовой системе через Словакию
Тем самым это в значительной степени сократит зависимость от импорта энергоносителя из России по высоким ценам
2013-06-29:
Глава госслужбы занятости Наталья Королевская обещает до конца года трудоустроить 26 тыс человек
Она напомнила о трех критериях, по которым будет оцениваться деятельность службы занятости
2013-05-08:
МВФ отключит газ. Насколько вырастут коммунальные тарифы
Аналитический материал. Почему повышение тарифов на коммунальные услуги неизбежно
2013-04-18:
ЕС. Кипру не хватает 75 млн евро для избежания дефолта в апреле 2013
Дефицит наличных средств в казне составляет 160 млн евро, а в резерве правительства имеется 85 млн евро
2013-03-09:
Украина. Сколько украинцы готовы отдавать на милостыню?

Большинство украинцев не готовы давать милостыню больше пяти гривен, при этом половина жителей страны определяется с тем, стоит ли подавать милостыню в зависимости от того, кто просит и на что

2013-01-31:
ЕС. Бельгийцев признали богатейшими в ЕС с рекордной суммой финактивов в 67 тыс евро
По данным Национального банка Бельгии, недвижимые активы бельгийцев выше, чем финансовые, а общая стоимость недвижимого имущества жителей страны – около триллиона евро
2013-01-31:
США. Прибыль Bank of America снизилась на 65% по итогам IV кв 2012
Чистая прибыль сократилась до $700 млн, или 3 цента на акцию, а за аналогичный период годом ранее BofA зафиксировал прибыль в $2 млрд, или 15 центов на акцию
2013-01-30:
Азия. КНР впервые за 12 лет рассекретила данные о социальном неравенстве
Коэффициент Джини в Китае составил 0,474 в 2012, что говорит об относительно высоком уровне социального неравенства  
2013-01-29:
ЕС. ЕК выделила 70 млн евро странам юго-восточного региона по программе "Эразмус Мундус"
Всего ЕК объявила конкурс заявок на сумму около 200 млн евро в рамках финансируемой ЕС программы “Эразмус Мундус II” на 2013
2013-01-28:
СНГ. Газпром удвоил чистую прибыль по сравнению с 3-м кв 2011 в 3-м кв 2012
Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя газа – Газпрома по стандартам МСФО выросла до 305 млрд руб со 152 млрд руб за аналогичный период 2011
2012-10-30:
Украина. Кабмин утвердил порядок компенсации 3,9 млрд грн для "Нафтогаза"
Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы является Минэнергоугля
2012-10-01:
Мировая экономика. Доклад IOSCO (International Organization of Securities Commissions) в 2012
Финансовые компании участвуют в манипуляции процентными ставками по всему миру
2012-05-01:
Швейцарский национальный банк продолжил ужесточение правил в апреле 2012
Банк Швейцарии создал самостоятельную единицу, подчиняющуюся председателю правления и, при необходимости, Председателю Комитета по аудиту Совета Банка
2012-02-21:
ЕC. Греция одобрила кредитную программу ЕС
"Тройка" международных кредиторов (Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ) предлагает Греции 130-миллиардную кредитную программу и списание долга на 100 миллиардов евро
2012-01-30:
ЕC. Решения S&P о понижении рейтинга будет иметь далекие последствия за пределами Еврозоны
Германия, возможно, сохранит кредитный рейтинг, но решение о сокращении рейтинга Франции до АА+, означает, что Берлин  будет платить больше
2011-12-31:
Украина. Трудовые эмигранты стали присылать больше денег

За три квартала 2011 объем частных денежных переводов из-за рубежа составил $5,126 млрд - на 21% больше, чем за три  квартала 2010

2011-09-03:
Women in Science
Philip Greenspun
2011-09-03:
Барак Обама выбрал нового экономического советника
Предполагается, что администрация президента использует опыт экономиста в решении проблемы безработицы
2011-09-01:
Азия. Китай: г. Пекин стремится к сокращению годового потребления угля до 20 млн тонн
Об этом сообщил представитель пекинской администрации
2011-09-01:
РФ. Число убыточных банков выросло на 40% в 2011
 числе проблемных на 1 августа оказались 127 кредитных организаций
2011-09-01:
Азия. Уровень безработицы в Японии за июль вырос до 4,7% в июле 2011
В июне доля безработных составляла 4,6% от трудоспособного населения страны
2011-08-02:
Банковский регулятор ЕС рассматривает механизмы помощи банкам на случай кризиса

Европейская банковская организация (ЕБО) рассматривает возможные опции для оказания финпомощи банкам региона, которые будут испытывать сложности с ликвидностью, сообщает газета The Financial Times.

2011-08-02:
МВФ согласился выделить Сербии миллиард евро

По условиям договоренности с МВФ, Сербия должна сократить государственные расходы

2011-06-28:
Европа. Экспорт Швейцарии +22,6% г/г в мае 2011
Таможенное управление
2011-03-15:
Где в Европе самый дорогой бензин

Цены на бензин в Европе перевалили за 1,5 евро за литр

2011-01-23:
2010 год признали самым теплым за всю историю наблюдений
Среднегодовая температура в 2010 году составила 14,53 градуса Цельсия
2010-12-27:
РФ. Глава Банка России: задача на 2011 год — снизить инфляцию до 6-7%
В июле 2010 года годовая инфляция снизилась до 5,5%
2010-12-26:
Pixel Qi анонсировала три новых отражающих дисплея
Производством отражающих экранов займется тайваньская компания Chunghwa Picture Tubes
2010-12-25:
В Центральном Китае обнаружено крупное месторождение каменной соли
разведанные запасы которого оцениваются в 4,3 млрд тонн
2010-12-25:
США. Потребительская уверенность в США остается негативной
только 12% респондентов выразили доверие экономике
2010-12-25:
Forbes составил рейтинг крупнейших покупок миллиардеров
самую дорогую покупку в мире в 2010 году совершил россиянин, Роман Абрамович
2010-12-24:
ЕС. Минфин Кипра: Страна вышла из рецессии
Кипр перенес кризис достаточно легко по сравнению с другими государствами еврозоны
2010-12-23:
США. Рост ВВП США составил 2,6% в III кв. 2010
Аналитики прогнозировали, что рост показателя составит 2,8%
2010-12-23:
РФ. МЭР: Рубль окреп к доллару на 2,8% в январе-ноябре 2010
Ослабление российской валюты к швейцарскому франку составило 0,65%
2010-12-23:
Азия. Банк Японии оставил свою монетарную политику без изменений
В этом месяце ЦБ начал приобретать финансовые активы в рамках широкомасштабного пакета мер
2010-12-23:
Азия. ЕС поможет КНР с признанием его экономики рыночной
договорились о том, что ЕС рассмотрит вопрос об отмене ограничений на экспорт в Китай высокотехнологичных товаров
2010-12-22:
ЕС. Грецию, Ирландию и Португалию призывают покинуть еврозону
Идея выхода слабых экономик ЕС из еврозоны начала циркулировать в мировых финансовых кругах примерно год назад
2010-12-22:
ЕС. Греция отстает от программы сокращения дефицита бюджета
рецессия в Греции будет глубже, чем предполагалось ранее
2010-12-22:
Азия. Объем торговли КНР и Тайваня вырос на 39,7% в 2010
За 11 месяцев 2010 года товарооборот составил $131 млрд 760 млн
2010-05-30:
Создана реалистичная модель движения толпы
Исследователи из университета Тулузы и Швейцарского федерального института технологий в Цюрихе ...
2010-05-30:
Надежна ли виртуальная ИТ-инфраструктура?
Виртуализация – общепризнанный тренд во всем мире
2010-05-27:
Мировая экономика. В мире возник дефицит ликвидности доллара США
ФРС США в мае привела в действие временный механизм обмена валютой ...
2010-04-04:
Asustek выпустила нетбук с матовым экраном
Компьютер базируется на процессоре последнего поколения Intel Atom N450 с тактовой частотой 1,66 ГГц
2010-03-24:
ЕС. Испания приняла план сокращения бюджетного дефицита
Восстановление испанской экономики по-прежнему отстает по темпам от других европейских стран
2010-03-24:
Мировая экономика. Сильный доллар снизил цену на золото
Золото 21.03.2010 подешевело в цене до минимальной за три недели
2010-03-24:
Азия. Вэнь Цзябао признает наличие проблем в финансовой системе Китая
В китайской финансовой системе существуют нерешенные вопросы, требующие продолжения реформы в этой области
2010-03-24:
Украина. Ревальвационное давление на гривню продолжилось
На украинском валютном рынке 22 марта 2010 года, продолжилось ревальвационное давление на гривню
2010-03-24:
Украина. Бюджет не смог получить доход
План доходов общего фонда госбюджета в феврале не был выполнен на 20%
2010-01-24:
Sony Ericsson выпускает смартфон с сенсорным экраном и HD-съемкой
Внешне устройство похоже на Sony Ericsson Xperia X10, но имеет более обтекаемую форму и базируется на операционной системе Symbian
2010-01-24:
Samsung расширяет линейку ноутбуков шестью новыми моделями
Новые модели ноутбуков Samsung R780, R580 и R480 с процессором Intel Core i5-520M отличаются повышенной быстротой работы
2010-01-24:
Sony анонсировала ноутбуки с процессором Core i7
Они оснащены процессорами Core i7 и дисковым массивом из четырех SSD-накопителей
2010-01-23:
Украина. В рейтинге экономических свобод Украина оказалась на уровне Африки

В рейтинге 2010 Index of Economic Freedom Украина занимает 162-е место среди 183 стран мира

2010-01-22:
Азия. В Иране будет проведена деноминация валюты
Из нынешнего номинала иранского риала предполагается "выбросить" три нуля
2010-01-22:
ЕС. Отпускные цены производителей в Германии снизились на 4,2% в 2009

Снижение отпускных цен в ФРГ побило 60-летний рекорд

2009-12-27:
Создана банковская карточка, показывающая состояние счета без банкомата
"Умную" банковскую карточку изобрела Группа промышленных дизайнеров из Южной Кореи
2009-12-27:
В Интернете появится социальная сеть для пользователей кредиток
В 2010 году в Интернете появится новая социальная сеть под названием Blippy
2009-12-23:
РФ. S&P повысил прогнозы по рейтингам ряда российских компаний
...после изменения прогноза рейтинга РФ
2009-12-23:
США. Оценка роста ВВП пересмотрена до 2,2% с 2,8% в III кв. 2009
Аналитики не ожидали пересмотра показателя
2009-12-22:
США. Объем просроченных выплат по ипотеке достиг 42,06% в ноябре 2009
По словам аналитиков сложившая ситуация не изменится вплоть до 2011 года
2009-12-22:
США. Обанкротились семь банков за 19.12.2009
Таким образом с начала 2009 года в США закрылись уже 140 банков
2009-12-22:
Азия. ВВП Тибета составил $5,9 млрд
...увеличившись на 12,1%  по сравнению с прошлогодним показателем
2009-11-30:
Мировая экономика. Долговые проблемы Дубая вызвали синхронизированный спад на мировых финансовых рынках
Биржевые индексы по всему миру - от Шанхая до Бразилии - обвалились
2009-10-25:
Чип величиной с ноготь вместит 250 миллионов страниц текста
...что примерно в 50 раз больше, чем емкость современных чипов памяти
2009-09-15:
Мировая экономика.Кризис обошелся каждому налогоплательщику в 10 тыс. долл.
 ВВС: Всего мир потратил на борьбу с кризисом более $10 трлн.
2006-01-22:
Украина. Аудитория украинского интернета: рейтинги и оценки
В Украине, по данным SputnikMedia.net на декабрь, аудитория насчитывает 2417917  человек.