Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Інформація для прогнозів

Україна. Державнi банки: бути чи не бути?


  Можливо, рiшення попереднього уряду про рекапiталiзацiю не було економiчно доцiльним. Бюджетнi кошти можна було направити в Ощадбанк i Укрексiмбанк, якi викупили б усi "живi" активи проблемних установ.

   Дискусiя про доцiльнiсть iснування державних банкiв триває не перший рiк.

До початку кризи традицiйними супротивниками присутностi державного капiталу у банкiвському секторi виступали мiжнароднi фiнансовi органiзацiї.

Їхнi аргументи вiдомi: держава, на їхню думку, не може бути ефективним власником, система корпоративного управлiння держбанками мiстить суттєвi ризики полiтичного втручання в ухвалення комерцiйних рiшень, що загрожує стабiльностi банку i банкiвської системи в цiлому.

Безумовно, така позицiя МВФ i Свiтового банку небезпiдставна. Показовим прикладом є ситуацiя з Ощадбанком, яка склалася у 2003-2005 роках.

У 2003 роцi Свiтовий банк був змушений вимагати вiд НБУ ввести операцiйнi обмеження на дiяльнiсть Ощадбанку, в тому числi на активнi операцiї.

Парадоксально - одна з найбiльших установ країни, яка володiє величезним потенцiалом i має найбiльшу фiлiальну мережу, раптом опинилася ледь чи не на межi банкрутства. I причиною цього були аж нiяк не економiчнi фактори.

Не дивно, що тодi Свiтовий банк бачив лише один шлях для Ощадбанку - негайний i повний продаж.

Обмеження, накладенi на установу, вдалося зняти тiльки в кiнцi 2005 року. Це стало можливим завдяки тому, що банк розробив i вперше у галузi презентував свою стратегiю на 2006-2010 роки. Уже за 2006 рiк банк заробив бiльше, нiж за усi попереднi десять рокiв.

На жаль, за першим кроком так i не з`явилися наступнi. Загальна стратегiя розвитку банкiвської галузi в цiлому i держбанкiв зокрема широко обговорювалася, але не була прийнята державою.

Стратегiчна програма розвитку Ощадбанку, затверджена спостережною радою банку - головним органом, покликаним контролювати дотримання iнтересiв власника, у результатi виконувалася лише частково.

Правлiння у своєму звiтi вживало слова "перенесено", "недоцiльно виконувати", не маючи повноважень коригувати стратегiчний документ.

З iншого боку, наглядова рада, сформована парламентом, президентом i Кабмiном за полiтичним принципом, не могла адекватно реагувати на питання, пов`язанi з оперативною дiяльнiстю банку. По сутi, його робота була заблокована.

У кращому разi, рiшення приймалися шляхом заочних засiдань, коли будь-якi професiйнi дискусiї були виключенi - члени ради просто голосували вiдповiдно до вказiвок полiтичних сил, якi вони представляли.

Потiм усе спростилося ще бiльше - Кабмiн почав давати доручення правлiнню безпосередньо, iгноруючи дiючий регламент прийняття рiшень. Як наслiдок, Ощадбанк у професiйних колах стали називати "нафтогазбанком".

Невдачi такої моделi корпоративного управлiння державними банками пояснювалися, у першу чергу, вiдсутнiстю чiткої стратегiї у їх власника.

Зв`язка "власник - спостережна рада - правлiння" належним чином не працювала. Завдання членам наглядової ради не формулювалися, банк використовувався державою вiд випадку до випадку.

У пiдсумку, установа повернулася до того, чого так боялися МВФ i Свiтовий Банк - до ручного управлiння з боку власника в особi Кабiнету мiнiстрiв.

Сьогоднi Ощадбанк вiдчуває себе бiльш-менш стабiльно не завдяки, а всупереч дiям свого топ-менеджера. Точнiше - завдяки сильнiй i стабiльнiй командi заступникiв голови, директорiв департаментiв та голiв обласних управлiнь, якi за багато рокiв змогли виробити iмунiтет до нелогiчних крокiв вищого керiвництва.

У 2009 роцi, в результатi здiйснення програми рекапiталiзацiї проблемних банкiв, держава стала власником ще трьох установ. Здавалося, цей факт повинен був, нарештi, сприяти виробленню хоч якоїсь єдиної концепцiї. Очевидно, що п`ять державних банкiв не можуть ефективно працювати, не синхронiзуючи свої кроки.

Зрозумiло, що рекапiталiзованi банки не зможуть повернути вкладенi державою кошти, якщо новим власником не буде чiтко визначена їхня цiльова нiша.

На жаль, цього поки не вiдбулося. Всi проекти iз створення координацiйної ради держбанкiв залишилися без уваги. Рекапiталiзованi банки iснували самi по собi, вирiшуючи спущенi "зверху" вiдверто небанкiвськi завдання або конкуруючи на єдиному полi обслуговування державних монополiй.

"Родовiд" був перетворений на "касу" видачi депозитiв вкладникiв Укрпромбанку, а Укргазбанк i Ощадбанк змагалися за право зберегти статус "нафтогазбанку".

Це свiдчить лише про одне: правлiння держбанкiв не повиннi самостiйно визначати стратегiї керованих ними установ. Завдання правлiння - вибудовувати роботу банку вiдповiдно до загального стратегiчного бачення власника.

Примiром, Укргазбанк нещодавно розробив свою стратегiю розвитку i передав її спостережнiй радi на затвердження. Цей серйозний i об`ємний документ розробляли, керуючись простою логiкою: держава є тимчасовим акцiонером i її завдання - повернути iнвестованi грошi у середньостроковiй перспективi.

Але навiть ця стратегiя розроблялася, виходячи лише з управлiнського розумiння керiвництва банку. Держава ж як основний акцiонер поки не представила свого бачення розвитку рекапiталiзованих установ.

У таких умовах дуже складно щось планувати, адже усяка стратегiя повинна мати конкретнi цiлi i конкретнi часовi рамки. В умовах, коли вiдсутнє кiнцеве бачення з боку власника, будь-яка стратегiя матиме скорiше номiнальний характер.

Державнi банки, особливо пiд час кризи, яка поки не поспiшає слабшати, можуть стати одним з найбiльш ефективних iнструментiв впливу на економiку країни. Примiром, цiльовi кредити у прiоритетнi галузi економiки, навiть виданi на пiльгових умовах, у 99% випадкiв є ефективнiшими, нiж прямi бюджетнi дотацiї.

Щодо кожного з банкiв можуть бути рiзнi стратегiї - вiд унiверсалiзацiї або навiть створення народного банку до галузевої установи. Можливо, власник вважатиме за доцiльне об`єднати деякi з п`яти банкiв у групу або консорцiум. Не виключено, що пiсля вивчення ситуацiї буде прийнято рiшення i про злиття певних банкiв.

Головне - щоб це бачення було нарештi сформовано. Поки правлiння банкiв не будуть чiтко розумiти позицiю держави, вони не зможуть ефективно працювати.

Першi сигнали про позитивнi змiни вже з`явилися. Уряд задекларував бажання сформувати стратегiю розвитку державних банкiв i запровадити механiзм управлiння проектами. Модель управлiння проектами - "ноу-хау" в українських реалiях, але вона вже давно успiшно працює у розвинених країнах.

Позитивним сигналом для економiки в цiлому i для фiнансової галузi зокрема є намiр Кабмiну пiдготувати Бюджетну концепцiю до 2012 року. Чiткi довгостроковi перспективи головного фiнансового плану країни стануть точкою вiдлiку для стратегiчного планування всiма суб`єктами фiнансової дiяльностi.

Оприлюднити своє перспективне бачення розвитку банкiвської галузi мав би i НБУ. Як вiдомо, фiнансова криза - це, в першу чергу, криза довiри. Щоб її здолати, потрiбна максимальна вiдкритiсть, чiткий план дiй i бачення перспектив регулятором, який визначає параметри роботи банкiв i їхнiх клiєнтiв.

Сьогоднi банкiвський сектор потребує вiдповiдей на цiлу низку ключових питань.

1. Чи вважає НБУ за доцiльне iснування в Українi майже двох сотень банкiв i чи буде взято курс на скорочення та укрупнення фiнансових установ?

2. Яку полiтику Нацбанк вестиме стосовно курсу долара?

3. Якi заходи планує регулятор щодо пасивної бази - грошей громадян у банках та їхнiх збережень "пiд подушкою"? Близько 60% цих коштiв, за оцiнками фахiвцiв, мiститься не у нацiональнiй валютi, а в доларах i євро.

4. Як регулятор ставиться до iноземного банкiвського капiталу?

5. Якi кроки НБУ планує зробити для посилення вiдкритостi банкiвської системи?

6. Як вiн розумiє роль держбанкiв, включно з рекапiталiзованими? Чи будуть виконанi узгодженi Нацбанком у 2009 роцi графiки рефiнансування?

Вiдповiдi на цi та iншi питання хотiв би побачити у єдиному програмному документi Нацiонального банку не тiльки кожен банкiр, але й кожен клiєнт будь-якого банку.

Стратегiя НБУ щодо рекапiталiзованих установ заслуговує на окрему увагу, адже регулятор також вiдповiдає за проблеми, якi виникли у цих банках.

Нацбанк не має права займати щодо них стандартну "вiдсторонену" позицiю - процес оздоровлення рекапiталiзованих банкiв може бути успiшним лише за умови синхронних дiй уряду, менеджменту банку i банкiвського регулятора.

Так, можливо, рiшення попереднього уряду про рекапiталiзацiю не було повнiстю економiчно доцiльним. Коли ще йшло обговорення, автор цiєї статтi пропонував використовувати для порятунку внескiв населення два iснуючi держбанки.

Замiсть того, щоб спрямовувати грошi на придбання акцiй нових банкiв, їх можна було б направити в Ощадбанк i Укрексiмбанк, якi викупили б за рахунок цих коштiв усi "живi" активи проблемних установ.

У проблемних банкiв з`явилася б лiквiднiсть, необхiдна для виплати депозитiв, пiсля чого пiд контролем тимчасових адмiнiстраторiв їх можна було б лiквiдувати.

Ця пропозицiя, логiчна з економiчної точки зору, виявилася нереалiзованою з полiтичних причин - держбанки з їх наглядовими радами, сформованими трьома протиборчими на той час гiлками влади, були фактично неконтрольованi.

У пiдсумку, було прийнято рiшення про рекапiталiзацiю. Можна довго сперечатися про його доцiльнiсть, а можна дiяти, виходячи з iснуючих обставин. Спроби "вiдiграти" ситуацiю шляхом зворотного продажу частки держави є нелогiчними.

По-перше, стан ринку не дозволить повернути i п`яту частину вкладених у рекапiталiзацiю державних коштiв.

По-друге, саме завдяки отриманню статусу державних вдалося зупинити кризу у банках, якi ще на початку лiта 2009 року перебували "на межi".

Представники влади повиннi бути обережними у своїх заявах - кожна публiчно озвучена iнформацiя про можливий продаж рекапiталiзованих банкiв викликає хвилю вiдтоку клiєнтiв i дестабiлiзує установи, знижуючи їх вартiсть.

Зараз держава має чудову нагоду наблизити полiтичну i економiчну логiку в питаннi управлiння п`ятьма банками.

В Українi уперше за останнi п`ять рокiв склалася ситуацiя, коли президент, Кабмiн, парламент i Нацбанк дiють синхронно, а не грають один проти одного. Це час для привнесення конструктивних iдей у систему управлiння державними банками.

Перетворити державнi банки в iнструмент ефективної економiчної та фiнансової полiтики можуть наступнi кроки.

1. Змiна принципiв корпоративного управлiння банками. У першу чергу, це стосується Укрексiмбанку та Ощадбанку з їх "квотними" наглядовими радами.

2. Прийняття єдиної стратегiї державних банкiв з розмежуванням стратегiчних напрямкiв для кожного з них.

3. Створення єдиного координуючого органа управлiння для усiх установ.

4. Розробка та затвердження на наглядовiй радi кожного з банкiв програмних п`ятирiчних документiв, що вiдповiдають загальнiй стратегiї власника.

5. Введення чiтких критерiїв оцiнки дiй правлiнь банкiв залежно вiд виконання ними своїх стратегiй.

Вiдповiдь на винесене у заголовок статтi запитання багато в чому залежить вiд крокiв, якi будуть зробленi найближчим часом.

Олександр Морозов, голова правлiння Укргазбанку, екс-голова правлiння Ощадбанку, екс-член Наглядової ради Ощадбанку.

 

Источник :   http://www.epravda.com.ua/ 

realt.ua

Опубліковано на сайті: 2010-04-29

Коментарі до цієї статті:

2021-02-28:
Новое устройство позволит заряжать электронику от тепла человеческого тела
результаты исследований группы ученых из Университета Колорадо 
2021-02-28:
Сколько весят города и как они влияют на Землю?
По данным научного издания Our World in Data, города занимают всего лишь 1% из всей площади нашей планеты
2021-02-28:
Что интересного показал марсоход Perseverance в первые дни на Марсе?
Марсоход Perseverance сделал несколько интересных фотографий
2021-02-28:
Как закончились самые известные эпидемии болезней?
Какой бы страшной не была эпидемия, рано или поздно она закончится
2021-02-28:
Почему появление еще одного коронавируса – вопрос времени?
В ходе исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, биолог Майя Варде и вирусолог Маркус Благроув из Ливерпульского университета
2021-02-28:
Что такое «прокрастинация в кровати» и почему она так актуальна?
Доктор Раджкумар Дасгупта (Rajkumar Dasgupta) ...
2021-02-28:
Компания Apple работает над разработкой 6G сети
пресс-служба компании Apple
2021-02-27:
Украинцы получат доступ к спутниковому интернету Starlink от Илона Маска
На сайте указано, что охват региона Украины запланирован в 2022
2021-02-27:
В Польше бесплатно будут вакцинировать незастрахованных граждан Украины
ответе Минздрава Польши на информационный запрос Укринформа
2021-02-27:
В Украине выплаты субсидий сократят из-за снижения тарифа на газ
премьер-министр Украины в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде
2021-02-27:
Украина должна отказаться от перекрестного субсидирования в энергетике
директор Секретариата европейского Энергетического Сообщества Янез Копач
2021-02-27:
69% украинцев считают экономическую ситуацию в Украине плохой
результаты опросу Центра Разумкова относительно экономической сферы
2021-02-26:
Украина договаривается со SpaceX о запуске спутника в 2021
вице-премьер — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины
2021-02-25:
В Минцифре рассказали, сколько украинцев впервые получили 4G-интернет в 2021
пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины
2021-02-25:
Украина в сравнении с январем 2020 сократила экспорт сахара почти в 10 раз в январе 2021
пресс-служба Научно-практического центра свеклосахарного производства Украины
2021-02-25:
Рейтинг языков программирования 2021
результаты ежегодного опроса по языкам программирования dou.ua
2021-02-25:
Иностранцы скупают гособлигации Украины, увеличив долю до 10%
пресс-служба Министерства финансов Украины 
2021-02-25:
Украина подписала договор на строительство нового моста через Днепр в Кременчуге за 11,249 млрд грн
Укравтодор подписал договор с турецкой компанией Dogus Insaat Ve Ticaret
2021-02-24:
В G7 прояснили условия для получения Украиной следующего транша от МВФ
Twitter послов стран “Группы семи” в Украине по итогам встречи с ее министром финансов 
2021-02-24:
Электромобиль Hong Guang Mini EV обошел Tesla Model 3 по продажам в Китае за второе полугодие 2020
В целом за 2020 год в Китае больше всего было продано электромобилей Tesla Model 3
2021-02-23:
Российский «Газпром» резко сократил транзит газа через Украину с 17 февраля 2021
оперативные данные ООО «Оператор ГТС Украины»
2021-02-23:
В Украине страховщики заключили более 8 млн договоров ОСАГО в 2020
Моторное (транспортное) страховое бюро Украины
2021-02-22:
Билл Гейтс планирует инвестировать $2 млрд в борьбу с изменениями климата
интервью Билла Гейтса германской газете Handelsblatt
2021-02-22:
В Украине банки выдали ипотечных кредитов на сумму 3,8 млрд грн в 2020, что на 36% больше по сравнению с 2019
результаты опросов НБУ банков об объемах выданных ипотечных кредитов населению
2021-02-22:
Несмотря на пандемию COVID-19, Польша стала крупнейшим поставщиком электробусов в Евросоюзе
Позиции Польши в экспорте электробусов в ЕС укрепились — с 10% в 2017 до 46% за 10 месяцев 2020
2021-02-22:
Вырос в цене на 9%: в Украине подорожал самый главный продукт, озвучены цифры
В Госстате рассказали, на сколько выросла стоимость хлеба в Украине
2021-02-22:
Zoom и Datadog попали в список "компаний-пузырей" от Goldman Saсhs
Forbes со ссылкой на список из 39 “компаний-пузырей” 
2021-02-21:
Марсоход NASA Perseverance сел на Марсе 20 февраля 2021
U.S. Geological Survey составили интерактивную карту места посадки Perseverance
2021-02-21:
Почему большинству людей не нравится собственный голос в записи?
Эта неприязнь настолько распространена, что для нее даже придумали термин: голосовая конфронтация
2021-02-21:
Что такое белый шум и помогает ли он заснуть?
в ходе небольшого исследования, опубликованного в журнале Caring Sciences, было обнаружено, что белый шум улучшает продолжительность сна пациентов
2021-02-21:
Почему большие группы людей часто приходят к одним и тем же выводам?
Авторы работы, опубликованной в журнале Nature Communications считают, что подобная категоризация больше связана с динамикой больших групп или сетей
2021-02-21:
Что такое акрофобия и как от нее избавиться?
Акрофобия — довольно распространенное явление, которое заключается в паническом страхе высоты
2021-02-21:
Почему факты больше не убедительны?
все труднее использовать факты, чтобы одержать победу на дебатах или завоевать уважение окружающих, пишут авторы работы, опубликованной в журнале PNAS
2021-02-21:
У Вселенной может быть пятое измерение
Ученые почти уверены, что нашли портал в пятое измерение
2021-02-21:
5 мифов о древних людях, которые оказались неправдой
самые популярные мифы о древних людях, как они выглядели и жили на самом деле?
2021-02-20:
Китай усиливает электроэнергетическую взаимосвязанность с соседними странами
Государственное управление по делам энергетики КНР
2021-02-20:
Игровая индустрия Китая сохранила динамику в 2020
отчет "О развитии игровой индустрии в Китае"
2021-02-20:
Каждый третий украинец не хочет отказываться от путешествий из-за коронавируса
глобальное исследование Международной ассоциации Гэллапа об отношении к коронакризису в конце 2020
2021-02-20:
Потери от оккупации территорий Донбасса составляют 375 млрд грн, а расходы на восстановление превышают $21 млрд
вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
2021-02-20:
Американская девелоперская компания K&D Group за $17 млн купила небоскреб Коломойского
По информации западных СМИ, многоэтажное офисное здание планируют частично переоборудовать
2021-02-20:
ТОП-8 мифов о рынке земли
старший советник по вопросам земельных отношений Проект USAIDАГРО Павел Кулинич в Facebook
2021-02-19:
В Венесуэле инфляция составила почти 3000% в 2020
Barron`s ссылкой на данные Центробанка 
2021-02-19:
Производство промышленных роботов в Китае выросло на 19,1% в 2020 году
Министерство промышленности и информатизации КНР /МПИ/
2021-02-18:
Международная платежная система Mastercard вводит платежи в криптовалютах в 2021
заявление исполнительного вице-президента Mastercard
2021-02-18:
Европарламент призвал Украину открыть свой авиационный рынок для лоукостов
резолюция Европарламента о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации
2021-02-18:
Мировая экономика. Почти 130 стран остаются без COVID-вакцин
совместное заявление главы ВОЗ Тедроса Гебреесуса и исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Фор
2021-02-18:
В ЕС назвали условия предоставления Украине нового транша макрофинансовой помощи
вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровкис 
2021-02-18:
В Украине создадут карту спроса на COVID-вакцину
министр цифровой трансформации в ходе форума «Украина 30», посвященного коронавирусу
2021-02-17:
В Украине подали на регистрацию вакцину AstraZeneca 15 февраля 2021
пресс-служба Центра общественного здоровья Украины
2021-02-17:
Майнинг (добыча) криптовалюты Bitcoin требует больше электроэнергии, чем вся Аргентина
результаты исследования Кембриджского университета, портал Coindesk
2021-02-17:
Украина начала 2021 год с падения экспорта и роста импорта товаров
данные таможенной статистики Украины
2021-02-17:
Несмотря на пандемию, продажи полупроводников в мире выросли на 6,5% в 2020
американская Ассоциация полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA)
2021-02-17:
Чем Узбекистан торговал на зарубежных рынках в 2020
Ассоциация экспортеров Узбекистана
2021-02-16:
В мире выросли цены на продукты на 4% за январь 2021, это максимум с июля 2014
данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН обнародовал tsn.ua
2021-02-16:
Мировая торговля сократилась на треть с начала коронавируса
главный советник генерального директора ВТО Тим Иенд на форуме "Коронавирус"
2021-02-16:
Глобальные тарифы на страхование в мире выросли на 22% в четвертом квартале 2020
Рост был самым большим с тех пор, как Marsh впервые опубликовал свой индекс в 2012
2021-02-16:
Американская компания Tesla отзывает с рынка Китая более 36 тысяч электромобилей
Синьхуа со ссылкой на государственное управление по регулированию рынка КНР
2021-02-16:
В Украине крупный бизнес обеспечил четверть налоговых платежей в январе 2021
Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками
2021-02-16:
Вакцинация на кредитные деньги: ЕИБ выделит Украине 50 млн евро
Министерство здравоохранения Украины 
2021-02-15:
Фактор роста мировой экономики на $4,3 трлн в год
Для этого необходим 20-процентный рост глобального цифрового сектора
2021-02-15:
Украина. Туризм принес 130 млн грн ($4,6 млн) в 2020 г.
пресс-центр Государственного агентства развития туризма Украины
2021-02-15:
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
ЦБ отметил, что в декабре и январе был отмечен повышенный рост цен
2021-02-14:
NASA запустило сборку межпланетной станции Psyche. Куда она будет отправлена?
О начале сборки новой межпланетной станции было объявлено на официальном сайте NASA
2021-02-14:
Почему в мире стало меньше серийных убийц?
Об исследовании, опубликованном в журнале Center for Crime and Justice Studies
2021-02-14:
В Китае компанией SpinQ Technology из Шэньчжэня создала настольный квантовый компьютер стоимостью $5000
Первые двухкубитовые квантовые системы SpinQ Gemini компания начала поставлять в 2020 для учебных заведений Канады, Китая и Тайваня
2021-02-14:
BMW начнет использовать алюминий, произведенный с помощью солнечной энергии
Emirates Global Aluminium из ОАЭ заключила сделку с немецким автопроизводителем BMW
2021-02-14:
В США был сфотографирован новый прототип беспилотного электрогрузовика Tesla Semi
На недавней конференции Маск отметил, что теперь задержка связана с дефицитом тяговых АКБ
2021-02-14:
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде
Как сообщили в мэрии Абердина, парк автобусов имеет нулевой углеродный след, поскольку водород для них получают с помощью ВЭС
2021-02-14:
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) дало зеленый свет на полет Starship SN9 на высоту 10 км
Starship SN9 повторил судьбу своего предшественника SN8, успешно взлетев на 10 км, при приземлении взорвался после удара об землю 
2021-02-14:
Новые смарт-часы Apple и Samsung могут получить функцию измерения уровня сахара в крови
Apple планирует реализовать подобную возможность в Apple Watch Series 7 
2021-02-14:
Apple запатентовала «инновационную» камеру для iPhone
ведомство USPTO описывает модуль камеры с фокусным расстоянием, изменяемым в диапазоне от 85 до 165 мл
2021-02-13:
Украина в шаге от старта COVID-вакцинации: что нужно знать
Минздрав ожидает вакцинацию 15 февраля 2021
2021-02-13:
Назван самый популярный в мире модный бренд итальянской компании Gucci по версии The Lyst Index
Также популярность компании принесло сотрудничество с The North Face, а также Гарри Стайлзом в образе от Gucci на обложке American Vogue
2021-02-12:
Deutsche Bank AG, крупнейший коммерческий банк Германии, получил прибыль впервые с 2014-го по итогам 2020-го
Чистая прибыль банка в 2020-м составила 113 млн евро, а в 2019-м он получил 5,7 млрд евро убытков
2021-02-12:
Турция инвестировала в Украину более $500 млн в 2020
Общий объем турецких инвестиций в Украину достигает $  3 млрд, пресс-служба МФУ 
2021-02-12:
Apple готовит абсолютно новые продукты для отслеживания состояния здоровья
Apple Health Hardware, которая является частью подразделения Apple Health Technologies
2021-02-12:
Товарооборот Украины составил $8,14 млрд за январь 2021
Государственная таможенная служба Украины
2021-02-11:
Компания Payoneer ($3,3 млрд) выходит на биржу через слияние с SPAC
Слияние также содержит $ 300 млн частных инвестиций в публичный капитал
2021-02-11:
В Украине запустят ипотечное кредитование под 7% с 1 марта 2021
встреча с бизнесом «EBA Global Outlook 2021: the Year of Big Questions»
2021-02-11:
В Украине доходы в накопительных пенсионных фондах не будут облагаться налогами
глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины
2021-02-10:
В Украине ускорилась инфляция и выросли цены на 1,3% в январе 2021
За последний год цены выросли на 6,1%, Госстат Украины
2021-02-10:
США выступают за пересмотр газового контракта Украины и России
немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источник, близкий к переговорам
2021-02-10:
В Британии построят первый в мире аэропорт Air-One для аэротакси и дронов-доставщиков
«Укринформ» со ссылкой на пресс-релиз компании Urban Air Port
2021-02-10:
Компания Sony передумала выпускать электромобили в 2021
Она не планирует серийно выпускать электрический седан Vision-S, хотя ранее предполагалось обратное
2021-02-10:
В Евросоюзе предостерегают от импорта электроэнергии, выработанной на опасных АЭС
член Европарламента от Франции, представитель политической группы «Зеленых» Мишель Ривази
2021-02-10:
Украина продала продуктов питания на $20 млрд за 11 месяцев 2020
пресс-служба Минэкономразвития Украины 
2021-02-09:
Bitcoin обновил исторический максимум в $43 986 после покупки Tesla криптовалюты на $1,5 млрд
Об инвестициях в биткоины Tesla сообщила в раскрытии информации для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC)
2021-02-09:
Показатели производства в Японии достигли семилетнего минимума в 2020
По данным министерства экономики, торговли и промышленности, производство сократилось на 10,1%. Синьхуа
2021-02-09:
Настроения украинского бизнеса существенно ухудшились в начале 2021
данные ежемесячного опроса предприятий Украины, которое проводит НБУ
2021-02-09:
РФ. Приобретено рекордное за шесть лет количество ноутбуков в 2020
исследование группы "М.Видео – Эльдорадо"
2021-02-08:
Монголия активизирует цифровизацию госуслуг
портал E-Mongolia является системой "единое окно" для получения более 180 видов госуслуг через мобильное приложение
2021-02-08:
Мировые цены на продовольствие выросли до максимума с 2014, на 4,3% выше уровня декабря 2020 в январе 2021
ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН)
2021-02-08:
Министерство финансов Украины разместило ОВГЗ на 28,6 млрд с начала 2021
Глава Совета Национального банка Украины
2021-02-08:
Китай лидирует в мире по объему привлеченных прямых иностранных инвестиций
отчет Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)
2021-02-08:
ВРП Пекина превысил 3,6 трлн юаней ($558,5 млрд ) 1,2% в 2020
Пекинское статистическое управление
2021-02-08:
Дефицит бюджета России вырос в январе-ноябре 2020
Федеральное казначейство РФ
2021-02-07:
Илон Маск объявил об успешном «чипировании» обезьяны. Что она теперь умеет?
издание Bloomberg, со ссылкой на слова Илона Маска
2021-02-07:
Как антибиотики влияют на развитие детей?
Результаты проведенного учеными исследования были опубликованы в научном журнале Nature Communications
2021-02-07:
Деньги влияют на счастье больше, чем считалось раньше
В исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, приняли участие 33 391 работающих взрослых
2021-02-07:
Инженеры южнокорейского гиганта LG разработали автомобильные ключи нового поколения
Для повышения точности LG использовала технологии UWB и NFC, а также собственную разработку, предотвращающую взлом модуля
2021-02-07:
Япония представила космическую ракету нового поколения
Японское агентство по освоению аэрокосмического пространства (JAXA), NHK
2021-02-07:
Virgin Orbit запустила ракету в космос с самолета. Но зачем?
После нескольких неудачных попыток запустить ракету в космос с самолета компания Virgin Orbit не сдалась и 17 января 2021 осуществила запуск
2021-02-06:
В Шэньчжэне появились таблички с QR-кодом на домах
Управление общественной безопасности по очереди установит такие таблички на домах города
2021-02-06:
Таджикистан объявил о полной победе над коронавирусом
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, «Радио Свобода»
2021-02-06:
В США сорвали джек-пот в $1,05 млрд 22 января 2021
официальный пресс-релиз Mega Millions
2021-02-06:
В Украине выросла скорость мобильного интернета, у какого оператора она самая большая
Результаты независимого исследования Ookla за второе полугодие 2020 года
2021-02-05:
Бюджетные поступления Китая упали на 3,9 % в 2020
Министерство финансов КНР
2021-02-05:
Как изменились цены на жилье в Украине за 2020
данные Госстата Украины 
2021-02-04:
В Украине доходы госбюджета-2020 составили более 1 трлн грн
данные Госказначейства Украины
2021-02-04:
В ООН подсчитали потери рабочего времени из-за пандемии
доклад Международной организации труда (МОТ)
2021-02-03:
Мировая экономика. Застрахованные убытки от катастроф выросли с $71 млрд в 2019 до $97 млрд в 2020
отчет страхового брокера AON «Weather, Climate & Catastrophe Insight`2020»
2021-02-03:
Госдолг Украины вырос на 553,64 млрд грн за 2020
сайт Министерства финансов Украины
2021-02-03:
Министром финансов США впервые стала женщина - Джанет Йеллен
Кандидатуру Йеллен поддержали 84 сенатора
2021-02-03:
ВРП Тибета вырос на 7,8 % в 2020
Доклад правительства автономного района Тибета
2021-02-03:
Китай. ВРП Чунцина вырос на 3,9% в 2020
Городское Собрание народных представителей г. Чунцина /Юго-Западный Китай/
2021-02-03:
РФ. Аэропорт Красноярска станет особой экономической зоной
Создание ОЭЗ входит в комплексный инвестпроект "Енисейская Сибирь"
2021-02-02:
Немецкий Commerzbank планирует сократить около 10 тысяч рабочих мест до 2024
Из 790 филиалов Commerzbank в Германии останутся только 450, глава Commerzbank Манфред Кноф
2021-02-02:
Украина отделится от энергосистем России и Беларуси
министр иностранных дел Украины 
2021-02-01:
Экономика Франции из-за пандемии пережила наибольшее падение после Второй мировой войны в 2020
Национальный институт статистики и экономических исследований Франции
2021-02-01:
Україна. Спад промислового виробництва Донецької області склав 3,8% у 2020 р.
Головне управління статистики у Донецькій області
2021-02-01:
Украина установила исторический рекорд импорта вина на $180 млн в 2020
данные Государственной таможенной службы Украины 
2021-02-01:
Компания IBM отчиталась о падении доходов в годовом исчислении на 6 % в 4-ом квартале 2020
выручка компании падает уже четвёртый квартал подряд, на фоне отчёта стоимость акций IBM снизилась на 7 %
2021-02-01:
Китай ужесточит управление зарубежными активами центральных госпредприятий
Комитет по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР
2021-02-01:
Самые дорогие стартапы Европы
Аналитический сервис CB Insights 
2021-01-30:
Около 65% украинских АЗС продают бензин в убыток
Консалтинговая группа «А-95» на основе данных специально проведенного исследования
2021-01-30:
45% украинцев регулярно не хватает денег
аналитика Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) «Исследование рынка кредитования в Украине»
2021-01-29:
Энергопотребление в Китае выросло на 3,1% в 2020 году
ВВП Китая в 2020 году впервые превысил отметку в 100 трлн юаней (около 15,42 трлн долларов США)
2021-01-29:
Украинская компания попала под санкции США из-за нефти из Венесуэлы
«Голос Америки» со ссылкой на Минфин США
2020-12-27:
Астронавты NASA полетят на Луну в 2024
О научных целях миссии «Артемида» на официальном сайте NASA
2020-09-21:
В Швейцарии может образоваться один из крупнейших банков Европы к концу 2021
сообщение издания Inside Paradeplatz, передает The Bell
2020-06-08:
США. Tesla выбрала два места для строительства своего нового крупнейшего завода
Рассматриваются Остин (штат Техас) и Талса (штат Оклахома)
2020-05-16:
Власти Индии анонсировали масштабный пакет финансовых стимулов
премьер-министр страны Нарендр Моди
2019-11-06:
В Украине Кабмин установил 2% пошлину на импорт электроэнергии из РФ
сообщение комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг
2019-10-06:
Украино-британский стартап Spacebit объявил о подготовке полета на Луну в июле 2021
Основанный украинцем Павлом Танасюком стартап Spacebit опубликовал совместное заявление с американской компанией Astrobotic
2019-08-31:
Кабмин установил лимиты абонплаты за жилищно-коммунальные услуги
Формула учитывает размер прожиточного минимума и средний количественный состав домохозяйства, коэффициент среднего по стране размера расходов на оплату ЖКУ (0,15)
2018-11-03:
В Украине хотят ввести медстрахование: с каждого по 400 грн
Застрахованными должны быть все, говорится в законопроекте №9163
2018-08-31:
Мировой рынок печатающей техники практически не растёт - только на 0,9 % больше в 2018
Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала статистику по мировому рынку печатающей техники (Hardcopy Peripherals, HCP)
2015-04-15:
Мировая экономика. Аномалии финансового мира
Многие экономисты уже окрестили текущую ситуацию "новой нормальностью". Отрицательные процентные ставки уже никого не удивляют
2014-05-31:
Проституция, наркотики и контрабанда в ВВП Италии
Доходы от проституции, продажи наркотиков и контрабанды будут включены в расчеты объемов ВВП Италии
2014-03-31:
СНГ. Российскому бизнесу пообещали "налоговые льготы" в обмен на $5 млрд инвестиций в Крым
Такое решение приняло правительство России на заседании 27 марта 2014
2014-02-14:
США. Деловая активность в секторе услуг продолжала расти в январе 2014
 Соответствующий индекс вырос до 54 пунктов, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM)
2014-01-29:
Украина. Национальный банк Украины потребовал от банков раскрыть сведения о всех своих собственниках
Ранее банки должны были отчитываться только о владельцах существенного участия, принадлежащим более 10% акций
2013-11-27:
Мировая экономика. ЕС готов предоставить Украине доступ к газовой системе через Словакию
Тем самым это в значительной степени сократит зависимость от импорта энергоносителя из России по высоким ценам
2013-06-29:
Глава госслужбы занятости Наталья Королевская обещает до конца года трудоустроить 26 тыс человек
Она напомнила о трех критериях, по которым будет оцениваться деятельность службы занятости
2013-05-08:
МВФ отключит газ. Насколько вырастут коммунальные тарифы
Аналитический материал. Почему повышение тарифов на коммунальные услуги неизбежно
2013-04-18:
ЕС. Кипру не хватает 75 млн евро для избежания дефолта в апреле 2013
Дефицит наличных средств в казне составляет 160 млн евро, а в резерве правительства имеется 85 млн евро
2013-03-09:
Украина. Сколько украинцы готовы отдавать на милостыню?

Большинство украинцев не готовы давать милостыню больше пяти гривен, при этом половина жителей страны определяется с тем, стоит ли подавать милостыню в зависимости от того, кто просит и на что

2013-01-31:
ЕС. Бельгийцев признали богатейшими в ЕС с рекордной суммой финактивов в 67 тыс евро
По данным Национального банка Бельгии, недвижимые активы бельгийцев выше, чем финансовые, а общая стоимость недвижимого имущества жителей страны – около триллиона евро
2013-01-31:
США. Прибыль Bank of America снизилась на 65% по итогам IV кв 2012
Чистая прибыль сократилась до $700 млн, или 3 цента на акцию, а за аналогичный период годом ранее BofA зафиксировал прибыль в $2 млрд, или 15 центов на акцию
2013-01-30:
Азия. КНР впервые за 12 лет рассекретила данные о социальном неравенстве
Коэффициент Джини в Китае составил 0,474 в 2012, что говорит об относительно высоком уровне социального неравенства  
2013-01-29:
ЕС. ЕК выделила 70 млн евро странам юго-восточного региона по программе "Эразмус Мундус"
Всего ЕК объявила конкурс заявок на сумму около 200 млн евро в рамках финансируемой ЕС программы “Эразмус Мундус II” на 2013
2013-01-28:
СНГ. Газпром удвоил чистую прибыль по сравнению с 3-м кв 2011 в 3-м кв 2012
Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя газа – Газпрома по стандартам МСФО выросла до 305 млрд руб со 152 млрд руб за аналогичный период 2011
2012-10-30:
Украина. Кабмин утвердил порядок компенсации 3,9 млрд грн для "Нафтогаза"
Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы является Минэнергоугля
2012-05-01:
Швейцарский национальный банк продолжил ужесточение правил в апреле 2012
Банк Швейцарии создал самостоятельную единицу, подчиняющуюся председателю правления и, при необходимости, Председателю Комитета по аудиту Совета Банка
2012-02-21:
ЕC. Греция одобрила кредитную программу ЕС
"Тройка" международных кредиторов (Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ) предлагает Греции 130-миллиардную кредитную программу и списание долга на 100 миллиардов евро
2012-01-30:
ЕC. Решения S&P о понижении рейтинга будет иметь далекие последствия за пределами Еврозоны
Германия, возможно, сохранит кредитный рейтинг, но решение о сокращении рейтинга Франции до АА+, означает, что Берлин  будет платить больше
2011-12-31:
Украина. Трудовые эмигранты стали присылать больше денег

За три квартала 2011 объем частных денежных переводов из-за рубежа составил $5,126 млрд - на 21% больше, чем за три  квартала 2010

2011-09-03:
Women in Science
Philip Greenspun
2011-09-03:
Барак Обама выбрал нового экономического советника
Предполагается, что администрация президента использует опыт экономиста в решении проблемы безработицы
2011-09-01:
Азия. Китай: г. Пекин стремится к сокращению годового потребления угля до 20 млн тонн
Об этом сообщил представитель пекинской администрации
2011-09-01:
РФ. Число убыточных банков выросло на 40% в 2011
 числе проблемных на 1 августа оказались 127 кредитных организаций
2011-09-01:
Азия. Уровень безработицы в Японии за июль вырос до 4,7% в июле 2011
В июне доля безработных составляла 4,6% от трудоспособного населения страны
2011-08-02:
Банковский регулятор ЕС рассматривает механизмы помощи банкам на случай кризиса

Европейская банковская организация (ЕБО) рассматривает возможные опции для оказания финпомощи банкам региона, которые будут испытывать сложности с ликвидностью, сообщает газета The Financial Times.

2011-08-02:
МВФ согласился выделить Сербии миллиард евро

По условиям договоренности с МВФ, Сербия должна сократить государственные расходы

2011-06-28:
Европа. Экспорт Швейцарии +22,6% г/г в мае 2011
Таможенное управление
2011-03-15:
Где в Европе самый дорогой бензин

Цены на бензин в Европе перевалили за 1,5 евро за литр

2011-01-23:
2010 год признали самым теплым за всю историю наблюдений
Среднегодовая температура в 2010 году составила 14,53 градуса Цельсия
2010-12-27:
РФ. Глава Банка России: задача на 2011 год — снизить инфляцию до 6-7%
В июле 2010 года годовая инфляция снизилась до 5,5%
2010-12-26:
Pixel Qi анонсировала три новых отражающих дисплея
Производством отражающих экранов займется тайваньская компания Chunghwa Picture Tubes
2010-12-25:
В Центральном Китае обнаружено крупное месторождение каменной соли
разведанные запасы которого оцениваются в 4,3 млрд тонн
2010-12-25:
США. Потребительская уверенность в США остается негативной
только 12% респондентов выразили доверие экономике
2010-12-25:
Forbes составил рейтинг крупнейших покупок миллиардеров
самую дорогую покупку в мире в 2010 году совершил россиянин, Роман Абрамович
2010-12-24:
ЕС. Минфин Кипра: Страна вышла из рецессии
Кипр перенес кризис достаточно легко по сравнению с другими государствами еврозоны
2010-12-23:
США. Рост ВВП США составил 2,6% в III кв. 2010
Аналитики прогнозировали, что рост показателя составит 2,8%
2010-12-23:
РФ. МЭР: Рубль окреп к доллару на 2,8% в январе-ноябре 2010
Ослабление российской валюты к швейцарскому франку составило 0,65%
2010-12-23:
Азия. Банк Японии оставил свою монетарную политику без изменений
В этом месяце ЦБ начал приобретать финансовые активы в рамках широкомасштабного пакета мер
2010-12-23:
Азия. ЕС поможет КНР с признанием его экономики рыночной
договорились о том, что ЕС рассмотрит вопрос об отмене ограничений на экспорт в Китай высокотехнологичных товаров
2010-12-22:
ЕС. Грецию, Ирландию и Португалию призывают покинуть еврозону
Идея выхода слабых экономик ЕС из еврозоны начала циркулировать в мировых финансовых кругах примерно год назад
2010-12-22:
ЕС. Греция отстает от программы сокращения дефицита бюджета
рецессия в Греции будет глубже, чем предполагалось ранее
2010-12-22:
Азия. Объем торговли КНР и Тайваня вырос на 39,7% в 2010
За 11 месяцев 2010 года товарооборот составил $131 млрд 760 млн
2010-05-30:
Создана реалистичная модель движения толпы
Исследователи из университета Тулузы и Швейцарского федерального института технологий в Цюрихе ...
2010-05-30:
Надежна ли виртуальная ИТ-инфраструктура?
Виртуализация – общепризнанный тренд во всем мире
2010-05-27:
Мировая экономика. В мире возник дефицит ликвидности доллара США
ФРС США в мае привела в действие временный механизм обмена валютой ...
2010-04-04:
Asustek выпустила нетбук с матовым экраном
Компьютер базируется на процессоре последнего поколения Intel Atom N450 с тактовой частотой 1,66 ГГц
2010-03-24:
ЕС. Испания приняла план сокращения бюджетного дефицита
Восстановление испанской экономики по-прежнему отстает по темпам от других европейских стран
2010-03-24:
Мировая экономика. Сильный доллар снизил цену на золото
Золото 21.03.2010 подешевело в цене до минимальной за три недели
2010-03-24:
Азия. Вэнь Цзябао признает наличие проблем в финансовой системе Китая
В китайской финансовой системе существуют нерешенные вопросы, требующие продолжения реформы в этой области
2010-03-24:
Украина. Ревальвационное давление на гривню продолжилось
На украинском валютном рынке 22 марта 2010 года, продолжилось ревальвационное давление на гривню
2010-03-24:
Украина. Бюджет не смог получить доход
План доходов общего фонда госбюджета в феврале не был выполнен на 20%
2010-01-24:
Sony Ericsson выпускает смартфон с сенсорным экраном и HD-съемкой
Внешне устройство похоже на Sony Ericsson Xperia X10, но имеет более обтекаемую форму и базируется на операционной системе Symbian
2010-01-24:
Samsung расширяет линейку ноутбуков шестью новыми моделями
Новые модели ноутбуков Samsung R780, R580 и R480 с процессором Intel Core i5-520M отличаются повышенной быстротой работы
2010-01-24:
Sony анонсировала ноутбуки с процессором Core i7
Они оснащены процессорами Core i7 и дисковым массивом из четырех SSD-накопителей
2010-01-23:
Украина. В рейтинге экономических свобод Украина оказалась на уровне Африки

В рейтинге 2010 Index of Economic Freedom Украина занимает 162-е место среди 183 стран мира

2010-01-22:
Азия. В Иране будет проведена деноминация валюты
Из нынешнего номинала иранского риала предполагается "выбросить" три нуля
2010-01-22:
ЕС. Отпускные цены производителей в Германии снизились на 4,2% в 2009

Снижение отпускных цен в ФРГ побило 60-летний рекорд

2009-12-27:
Создана банковская карточка, показывающая состояние счета без банкомата
"Умную" банковскую карточку изобрела Группа промышленных дизайнеров из Южной Кореи
2009-12-27:
В Интернете появится социальная сеть для пользователей кредиток
В 2010 году в Интернете появится новая социальная сеть под названием Blippy
2009-12-23:
РФ. S&P повысил прогнозы по рейтингам ряда российских компаний
...после изменения прогноза рейтинга РФ
2009-12-23:
США. Оценка роста ВВП пересмотрена до 2,2% с 2,8% в III кв. 2009
Аналитики не ожидали пересмотра показателя
2009-12-22:
США. Объем просроченных выплат по ипотеке достиг 42,06% в ноябре 2009
По словам аналитиков сложившая ситуация не изменится вплоть до 2011 года
2009-12-22:
США. Обанкротились семь банков за 19.12.2009
Таким образом с начала 2009 года в США закрылись уже 140 банков
2009-12-22:
Азия. ВВП Тибета составил $5,9 млрд
...увеличившись на 12,1%  по сравнению с прошлогодним показателем
2009-11-30:
Мировая экономика. Долговые проблемы Дубая вызвали синхронизированный спад на мировых финансовых рынках
Биржевые индексы по всему миру - от Шанхая до Бразилии - обвалились
2009-10-25:
Чип величиной с ноготь вместит 250 миллионов страниц текста
...что примерно в 50 раз больше, чем емкость современных чипов памяти
2009-09-15:
Мировая экономика.Кризис обошелся каждому налогоплательщику в 10 тыс. долл.
 ВВС: Всего мир потратил на борьбу с кризисом более $10 трлн.
2006-01-22:
Украина. Аудитория украинского интернета: рейтинги и оценки
В Украине, по данным SputnikMedia.net на декабрь, аудитория насчитывает 2417917  человек.