Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Публікації

Макаренко І.П.

Макаренко І.П., Трофимчук О.М., Кузьменко В.П., Рогожин О.Г., Соловйов В.П., Ворончук М.М. ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ (За науковою редакцією І.П. Макаренка)

УДК 338.2:001.895](100:477)
ББК 65.23-1
П 78
Рецензенти:
Кваснюк Борис Євгенович, д.е.н., професор
Саєнко Юрій Іванович, д.е.н., професор

Рекомендовано до друку Вченою радою Українського інституту досліджень навколишнього середовища і ресурсів при Раді національної безпеки і оборони України; Вченою радою ЦДПІН НАН України.

П 78 Проблеми становлення інноваційної політики в Україні / Макаренко І.П., Трофимчук О.М., Кузьменко В.П. та ін. // За ред. І. П. Макаренко. - К.: УІНСіР: Ін-т еволюц. економіки, 2004. – 124 с., іл., табл.
ISBN 966-8440-20-Х
У монографії розглянуто наукові засади державної інноваційної політики. Проаналізовано досвід розвинених країн світу в організації інноваційної діяльності. Висвітлено інноваційні критерії входження до європейського інноваційного простору. Показана ключова роль національних інноваційних систем в інноваційному процесі. Проаналізовано державні системи формування інноваційних пріоритетів та організації технологічного форсайту. Розглянута архітектура національних інноваційних систем. Висвітлено умови й особливості інноваційної діяльності в Україні. Сформульовано пропозиції щодо організації національної інноваційної системи.

The scientific bases of a state innovational policy are considered in the monograph. Experience of the developed countries in the field of organization of innovational activity is analyzed. Innovational criteria of entry to the European innovational space are covered. The key role of national innovational systems in modern conditions is shown. State systems of formation of innovational priorities and organizations of technological foresight are analyzed. The architecture of national innovational systems is considered. Conditions and features of innovational activity in Ukraine are covered. The suggestions concerning organization of national innovational system are formulated.

© Інститут еволюційної економіки. м. Київ, 2004
© Український інститут досліджень навколишнього середовища та ресурсів. м. Київ, 2004
ISBN 966-8440-20-Х

Зміст

Вступ
Розділ 1. Фундаментальні чинники інноваційного процесу
1.1. Ринкова природа інновації
1.2. Державне сприяння НТП
1.3. Інститути та інституціоналізм
Розділ 2. Державна інноваційна політика
2.1. Державна інноваційна політика: основні види
2.2. Принципи державної політики в інноваційній сфері
2.3. Основні засади інноваційної політики
2.4. Ринкові та неринкові моделі реалізації інноваційної політики
Розділ 3. Державна інноваційна політика промислово розвинутих країн світу
3.1. США, Японія, країни Європи
3.2. Нові механізми інноваційної діяльності: Японія
3.3. Досвід розвинутих країн щодо визначення пріоритетів інноваційного розвитку
3.4. Системи критеріїв вибору національних пріоритетів
3.5. Передбачення технологічного розвитку в європейських країнах:
технологічний форсайт
3.6. Організація наукового обґрунтування інноваційних пріоритетів в
розвинених країнах
3.7. Регіональний розвиток і інноваційна політика: досвід США
Розділ 4. Національні інноваційні системи
4.1. Ідейні основи Національних інноваційних систем
4.2. Структурна організація НІС
4.3. Методи оцінки економічної ефективності НІС
4.4. Основні типи сучасних національних інноваційних систем
Розділ 5. Зарубіжний досвід формування національних інноваційних систем
5.1. Глобалізація: нові світові інститути інноваційного розвитку
5.2. Інноваційний розвиток як "локомотив" чергового етапу інтеграції ЄС
5.3. Ідеологія інноваційного процесу в об'єднаній Європі
5.4. Європейський інноваційний простір
5.5. Тенденції інноваційного розвитку країн ЄС
Розділ 6. Особливості інноваційної діяльності в Україні
6.1. Ризики інноваційного розвитку в Україні
6.2. Інноваційна ситуація в Україні
6.3. Інноваційна діяльність у країнах СНД
Розділ 7. Можлива структура Національної інноваційної системи України
7.1. Характеристика основних компонентів НІС України
7.2. Адаптація іноземного досвіду
7.3. Історичні передумови розбудови Національної інноваційної системи України
7.4. Потенціал попереднього технологічного укладу, який може бути
використаний для формування нового укладу
Висновки


Вступ

Люди завжди прагнули реалізації своїх економічних, політичних та інших інтересів, лідерства через накопичення матеріального, культурного і духовного потенціалу. Одним із найважливіших інструментів його досягнення є інновація. Адже опанування інновації завжди давало перевагу як підприємцю-новатору, так і країні в цілому, давало відчуття могутності та впевненості в майбутньому.

Актуальність опанування інновації гіпотетично існувала завжди, але лише досвід ХХ ст. переконливо довів її стратегічно важливу цінність для цивілізації. Сьогодні немає країни, де б економічне змагання за лідерство на світових ринках не пов’язувалося з нею. Відбулося зміщення фокуса політики в бік інновації, що зумовило повсюдну активізацію інноваційних досліджень. Економісти та політики всього світу стали пов'язувати економічний розвиток із його інноваційною складовою.

Слабо розвинених країн інноваційний виклик стосується ще більшою мірою. Створити й утримати національні конкурентні переваги, реалізувати їх в економіці глобального ринку можливо для урядів будь-яких країн, але лише через інновацію. Глобалізм інноваційного розвитку виявляється в його універсальності.

Разом із цим, як свідчить практика, феномен інновації продовжує залишатися складним для розуміння. Тому існує реальна небезпека використання його для створення інформаційного “шуму” у вигляді модних гасел. Це може непоправно зашкодити реальним інноваційним процесам, особливо в частині створення сприятливих умов для їхнього розвитку.

Сьогодні нас уже не задовольняють такі визначення інновації, як “розробка та впровадження нового товару”, “...нової технології”, “...нових методів управління або освоєння нових ринків”. Сучасне уявлення про інновацію трактує її як нелінійний системний процес, що подібно до атрактору “втягує” в себе нові й традиційні виробництва, утворює соціальні, політичні та інституційні формування, еволюціонуючи разом із ними.

Причому, як показала практика, існує кілька негативних сценаріїв розвитку, коли інноваційний процес опановується ортодоксальним, традиційним капіталом. Відбувається ніби “щеплення” вакциною інновації ортодоксальних відносин, через що вони набувають нової сили та імунітету до поширення інновації. В такому випадку відбувається посилення опору реальному інноваційному процесу, його гальмування. Тому все більше економістів схиляється до думки, що інновація природно виникає не в “старій” економіці, а “поруч” із нею.

Інноваційний процес потребує підтримки задля досягнення сприятливих для нього умов у формі створення національних інноваційних систем (НІС) [29]. Національні інноваційні системи формують комплекс інституціональних умов, в яких успішно функціонують та розвиваються інновації [16, 20].

Сучасні НІС виникли в 90-х рр. ХХ ст. на підґрунті науково-технічного змагання двох економічних суперсистем, в результаті якого одна з них не витримала навантаження. Але й система-переможниця зазнала значних трансформацій на користь посилення ролі держави в управлінні науково-технічним прогресом.

Враховуючи актуальність розбудови сучасної НІС для України та новизну цієї проблематики для українського читача, основну задачу книги автори вбачають у висвітленні характерних рис національної інноваційної політики, від якої залежить архітектура НІС. Кожна національна інноваційна система є неповторною, унікальною конструкцією, вона формується поступово і розвивається разом із соціальними, культурними та політичними інститутами відповідної країни. Тож поданий матеріал залишається відкритим для дискусії і розглядається нами як інформація для роздумів, особливо в частині формування національної ідентичності та НІС.


Подяка

Авторський колектив висловлює щиру подяку за висловлені думки щодо природи інновації
д.е.н.,
професору Борису Санто (Угорщина)
д.е.н., професору Сахаєву Вадиму Григоровичу
Бахтіярову Олегу Георгійовичу, ректору Університету ефективного розвитку (м. Київ)
д.е.н., професору Гальчинському Анатолію Степановичу, директору Інституту стратегічних досліджень
д.е.н., професору Геєцю Валерію Михайловичу, академіку НАНУ директору Інституту економіченого прогнозування НАНУ
д.т.н., професору Корінному Олексію Олексійовичу
д.е.н., професору Найдьонову Віктору Сергійовичу
д.е.н., професору Ковальчуку Трохиму Тихоновичу
д.е.н., професору Бажалу Юрію Миколайовичу

Опубліковано на сайті: 2004-11-17

Коментарі до цієї статті:

Дата: 2010-05-14     Коментарий добавил(а): ИЭЭ

см. тел. выше

Дата: 2010-05-14     Коментарий добавил(а): Дмитрий

Возможно ли еще приобрести эту книгу? Очень надо, очень срочно.

Дата: 2009-04-09     Коментарий добавил(а): Игорь

меня очень заинтересовала Ваша книга, хотелось бы узучить ее подробней.

Дата: 2009-04-09     Коментарий добавил(а): ИЭЭ

звоните. тел. см. выше в комментариях

Дата: 2008-12-09     Коментарий добавил(а): ИЭЭ

1) По поводу книги можете обратиться по тел.: 8066-2948780
2) Реферат вы должны написать сами

Дата: 2008-12-09     Коментарий добавил(а): Бодя

Мені потрібний реферат з економіки України на тему "інновація як складова економічного розвитку України"

Дата: 2008-05-06     Коментарий добавил(а): Юлія

как можно приобрести вашу книгу? и где?

Дата: 2008-05-06     Коментарий добавил(а): Юлія

как можно приобрести вашу книгу? и где?

Дата: 2008-05-06     Коментарий добавил(а): Юлія

как можно приобрести вашу книгу? и где?

Дата: 2008-05-06     Коментарий добавил(а): Юлія

как можно приобрести вашу книгу? и где?

Дата: 2008-04-02     Коментарий добавил(а): Андрій

Розвиток іновацій в Україні

Дата: 2006-10-19     Коментарий добавил(а): оля

США, Японія, країни Європи
3.2. Нові механізми інноваційної діяльності: Японія
3.3. Досвід розвинутих країн щодо визначення пріоритетів інноваційного розвитку
3.4. Системи критеріїв вибору національних пріоритетів
3.5. Передбачення технологічного розвитку в європейських країнах:
технологічний форсайт
3.6. Організація наукового обґрунтування інноваційних пріоритетів в
розвинених країнах
3.7. Регіональний розвиток і інноваційна політика: досвід США