Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Публікації

Черняк О.І.

УКРАЇНСЬКА ШКОЛА ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ (укр. мова)

Текст озвученний на Всеукраїнській науково – практичній конференції „Сучасні моделі і методи прогнозування соціально-економічних процесів” (ПСЕП-2006) 13–14 квітня 2006 року

 

Черняк О.І., Чорноус Г.О.

Сучасний період соціально-економічного розвитку України та інших постсоціалістичних країн, реформування економічних відносин, посилення глобальної конкуренції, розвитку інтеграційних процесів, деформацій світових товарних та фондових ринків, перспектив та переваг процесу інтеграції України у світове господарство потребує передбачення майбутнього, прогнозування перспектив розвитку. Один з родоначальників сучасного менеджменту – Анрі Файоль відзначав: “Керування – це передбачення, а передбачати – це вже майже діяти”.

Треба відзначити, що одним з перших звернув увагу на необхідність прогнозування часових рядів Євген Євгенович Слуцький (1880-1948). На основі теорії зв’язних рядів він побудував методику прогнозу випадкових процесів. Причому ця методика розрахована на довгострокові прогнози із заданими межами похибки [1]. Цю роботу вважають однією з перших з прогнозування випадкових процесів.

На сучасному етапі розвитку методів та моделей прогнозування соціально-економічних процесів суттєву роль відіграють роботи українських вчених. Особливо виділимо роботи академіків НАН України В.С.Михалевича, І.В.Сергієнка та вчених Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України. Ними створена багатофункціональна моделююча система "Бюджет України", яка призначена для розв'язання широкого кола задач бюджетного та фінансового прогнозування та макроекономічного аналізу в умовах перехідної економіки з метою підтримки рішень щодо розробки економічної політики держави. Система середньострокового прогнозування основних макроекономічних показників "Прогноз ВВП" застосовується при стратегічному плануванні і управлінні виробничою та комерційною діяльністю, розподілі обмежених ресурсів і капіталів, проектуванні і виготовленні можливих сценаріїв дій при розв'язанні господарських та соціально-політичних проблем.

Під керівництвом академіка НАН України О.О.Бакаєва в Міжнародному науково-навчальному центрі інформаційних технологій та систем ЮНЕСКО/МПІ НАН України та Міносвіти і науки України розроблена методологія побудови комплексу моделей прогнозування соціально – економічного розвитку України (серія моделей УКРМАКРО), яка враховує вплив головних макроекономічних чинників на розвиток економіки України та дає можливість отримувати прогнози, що відображають варіанти розвитку. Побудована також модель економічного кругообігу національної економіки для дослідження відтворювальних процесів зовнішньоекономічної рівноваги, що розширює аналітичні можливості моніторингу та аналізу рівноваги бюджету України. Розроблено методику оцінки рівня тіньової економічної діяльності, яка базується на порівнянні темпів росту ВВП і споживання електроенергії і може бути застосована при прогнозуванні ВВП і частки до нього тіньової економічної діяльності. На основі динамічних макроекономічних моделей прогнозування економічного розвитку України розроблена оригінальна інформаційна технологія моделювання взаємопов`язаних макроекономічних процесів, сценарій можливого розвитку України та здійснені прогнозні розрахунки макроекономічних показників і прогнозні розрахунки соціально-економічного розвитку України до 2010 р.

Вагомий внесок з прогнозування  та моделювання економіки України зроблений академіком НАН України В.М.Гейцем та колективом Державної установи “Інституту економіки та економічного прогнозування НАН України”. Інститут в даний час здійснює дослідження за такими основними напрямами: моделювання економічного розвитку; економічне зростання та структурні зміни в економіці; економічна теорія; інституційні зміни та розвиток форм господарювання; технологічне прогнозування та інноваційна політика; середньострокове та короткострокове макроекономічне прогнозування; фінансове і бюджетне прогнозування; розвиток та регулювання фінансових ринків; секторальні прогнози та аналіз кон’юнктури ринків; аграрна економіка та політика. Результатами діяльності вчених інституту стали „Макроекономічна модель прогнозування економіки України”, „Стратегія розвитку економіки України на середньостроковий період”, „Сценарії розвитку макроекономічної ситуації в Україні до 2011 року”, „Прогнозування розвитку економіки, обсягів виробництва валового внутрішнього продукту” та багато інших. Досліджуються проблеми методології короткострокового макроекономічного прогнозування з урахуванням особливостей трансформаційних процесів в Україні; розробки комплексу моделей та методики короткострокового прогнозування основних макроекономічних показників; розробки системи випереджаючих індикаторів з боку попиту та пропозиції; розробки комплексу макроеконометричних моделей прогнозування соціально-економічного розвитку України; методології оцінки та прогнозування конкурентоспроможності економіки України та інші. Роботу в цих перспективних напрямах досліджень координують доктори економічних наук Б.Є.Кваснюк, І.В.Крючкова, В.О.Точилін, М.І.Скрипниченко та кандидати економічних наук  С.С.ШумськаМ.П.Соколик та інші.

Методичні положення щодо аналізу і прогнозування результатів виробничої і фінансової діяльності підприємств, об`єднань, регіону з метою виявлення та використання резервів їх виробничого потенціалу, а також щодо управління фінансовою діяльністю підприємств в умовах ринкових відносин з метою прогнозування та запобігання можливому банкрутству розроблені в Інституті економіки промисловості НАН України; відповідні напрями досліджень очолюють академіки НАН України М.Г.Чумаченко та О.І.Амоша.

В Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України надано оцінку макроекономічної динаміки і трансформації відкритої економіки України; розглянуто проблеми конкурентоспроможності стратегічної продукції промисловості, агропромислового комплексу і зовнішньої торгівлі. Під керівництвом академіка НАН України Б.В.Буркинського розроблено геоекономічний прогноз, котрий враховує особливості геополітичного становища України, висвітлено проблеми європейської інтеграції, місце України в Східній Європі і перспективи розвитку чорноморського економічного співробітництва.

Значний внесок у розвиток методів економічного прогнозування здійснюється дослідниками провідних класичних університетів, а саме, Київського, Донецького, Львівського, Харківського тощо.

Економічне прогнозування стало одним із провідних наукових напрямів кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Під керівництвом доктора економічних наук. О.І.Черняка отримані нові результати з розробки макроекономічних моделей економіки України, прогнозування ВВП України, прогнозування платіжного балансу України, прогнозування прибутків та збитків підприємств України; розроблені економетричні моделі зовнішньоекономічної діяльності економіки України, методи економіко-математичного моделювання економічної безпеки України, методи вибіркових досліджень при прогнозуванні соціально-економічних процесів тощо. Активну роботу в цих напрямах проводили і ведуть доктор технічних наук А.А.Алексєєв, доктор економічних наук Н.І. Костіна, кандидат фізико-математичних наук О.О.Карагодова, кандидат фізико-математичних наук  О.В.Комашко, кандидат економічних наук Г.О.Чорноус, кандидат економічних наук А.В.Ставицький та інші.

Серед інших кафедр Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що приділяють увагу проблемам економічного прогнозування необхідно також назвати кафедру теорії ймовірностей та математичної статистики ( чл.-кор. НАН  М.Й. Ядренко, доктор фіз.-мат. наук  Ю.В.Козаченко), прикладної статистики (доктор фіз.-мат. наук Є.О.Лебедєв), системного аналізу та прийняття рішень (доктор фіз.-мат. наук О.Г.Наконечний), а також кафедру математичних методів еколого-економічних досліджень (доктор фіз.-мат. наук І.М. Ляшенко ), що також займаються питаннями розробки методів прогнозування, розробки методів класифікації на основі сучасних теоретико-ймовірносних методів; розробки ймовірносних математичних моделей для економетричних досліджень, методів та моделей сталого розвитку.

Київська школа економічного прогнозування представлена також вченими Київського національного економічного університету імені В.Гетьмана, найвизначніші результати отримано на кафедрі економіко-математичних методів. Доктор економічних  наук  В.В.Вітлінський координує дослідження з моделювання структурних змін в економіці України, ефективності інвестиційних проектів; економіко-математичного моделювання та прогнозування процесів формування, структурних зрушень на споживчому ринку України тощо. Вченими кафедри розроблено метод прогнозування структурованих економічних процесів на основі простих однорідних ланцюгів Маркова, розроблено та побудовано макроекономічну модель України для перехідного періоду на основі системи одночасних структурних рівнянь тощо. Серед вчених, що займаються відповідними проблемами, необхідно виділити доктора економічних наук А.М.Єріну, кандидата економічних наук С.І.Наконечного та інших.

Відомим фахівцем з питань динамічних макроекономічних моделей та сучасних економетричних методів є доктор економічних наук  І.Г.Лук’яненко, що очолює відповідний напрям досліджень у Національному Університеті “Києво-Могилянська Академія”. Велика увага приділяється тут методологічним аспектам розробки та практичного застосування макроеконометричних моделей України, порівняльному аналізу різних підходів до прогнозування основних складових економіки України. Помітними в цьому сенсі є також роботи кандидата економічних наук  Л.І.Краснікової.

Активні дослідження з питань економічного прогнозування проводять вчені Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України, який діє в структурі Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Провідними напрямами досліджень з розглядуваної проблематики керують академiк НАН України М.З.Згуровський та доктори фізико-математичних наук В.С.Мельник та В.В.Остапенко. Серед найвагоміших оригінальних результатів – новий метод прогнозування одновимiрних та багатовимiрних динамiчних процесiв на основi математичних моделей часових рядiв з рiзнотемповою дискретизацiєю при великiй частотi дискретизацiї вхiдного вектора збурень i малiй частотi дискретизацiї вектора вихiдних вимірювань, метод доцільно застосовувати для короткострокового та середньострокового прогнозування; розробка математичних моделей середньострокового прогнозу демографiчної динамiки України та якiсної оцiнки економiчної динаміки; математичної моделі структурної соціально-економічної еволюції суспільства, яка описує макроекономічну динаміку труда та капіталу. Запропоновано нові підходи до задач прийняття рішень та стратегiчного планування на основi розвитку методологiї сценарного аналiзу та технологiчного прогнозування; розроблено iнструментарiй технологiчного прогнозування у виглядi iнформацiйної платформи сценарного аналiзу, що являє собою комплекс математичних, програмних, логiчних та органiзацiйно-технiчних засобiв та iнструментiв для здiйснення цiлiсного процесу передбачення на основi iнтерактивної взаємодiї людини i спецiально створеного для цього програмно-технiчного середовища.

Видатною є і харківська школа економічного прогнозування. Під керівництвом доктора економічних наук  Т.С.Клебанової отримані нові результати з дослідження стійкості та адаптивного управління економічними системами, моделювання та прогнозування регіональної економічної безпеки. Представниками школи є доктор економічних наук  В.Я.Заруба, доктор економічних наук  М.О.Кизим, кандидати економічних наук  О.В.Раєвнєва, Л.С.Гур’янова,  Н.А.Дубровіна, В.В.Іванов., О.В.Мілов та інші.

Вагомий внесок у розвиток економічної кібернетики, вивчення динаміки економічних процесів внесли вчені кафедри економічної кібернетики Донецького національного університету під керівництвом доктора економічних наук  Ю.Г.Лисенка, доктора економічних наук  В.Л.Петренка, доктора економічних наук М.Г.Гузя, доктора економічних наук  В.М.Андрієнка, а також Львівського національного університету імені Івана Франка під керівництвом доктора економічних наук  В.М.Вовка та Львівської комерційної академії під керівництвом доктора економічних наук  В.І.Єлейко.

Міцніє відносно молода школа економічного прогнозування в Запоріжжі (доктор економічних наук  В.М.Порохня, доктор фіз.-мат.наук В.О.Перепелиця, доктор економічних наук  Л.Н.Сергєєва, кандидата фіз.мат.наук Н.К.Максишко) і Дніпропетровську (доктор економічних наук  К.Ф.Ковальчук).

Наразі консолідація усіх вчених України в напрямку прогнозування економічного розвитку держави має першочергове значення. Прикладом цього може слугувати спільна робота київської та харківської шкіл економічного прогнозування з написання відповідного підручника для вищих навчальних закладів [2].

Література

1. Слуцкий Е.Е. К вопросу об экстраполяции случайных функций в связи с проблемой прогноза // Журнал геофизики. – 1935. –Т.V, вып. 3. – С.263-279.

2. Геєць В.М., Клебанова Т.С., Черняк О.І., Іванов В.В., Дубровіна Н.А., Ставицький А.В. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування. –Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2005

Опубліковано на сайті: 2006-04-22

Коментарі до цієї статті:

Дата: 2010-05-27     Коментарий добавил(а): Ольга

Скажите пожалуйста, где можно почитать о том, как построить макроэкономическую модель, при помощи которой можно прогнозировать цикличность в каком-либо регионе, например, странах ЦВЕ?

Дата: 2007-03-16     Коментарий добавил(а): олег

макроекономічна модель-інструмент. які його характеристики і приклади

Дата: 2007-03-16     Коментарий добавил(а): Макаренко И.

Опережая ответ автора на ваш вопрос, хочу сказать, что он (ответ), возможно, будет затруднен, так как методология макроэкономики подразумевает большое количество (четко определенных) моделей и поэтому вы должны указать какая из моделей вас интересует. Можно поступить и иным образом. Обозначте проблему или задачу, которую вам нужно решить, тогда можно будет попытаться предложить вам какие-то модели или источники.
На мой взгляд лучшим учебником по макроэкономике является Г.Маньків. Макроекономіка., -К, Основи, 2000

Дата: 2007-03-16     Коментарий добавил(а): Черняк О.І.

Повністю погоджуюсь з Макаренком І.П. Якщо Вас цікавлять макроекономічені моделі, то є багато книжок з цієї проблемати. Наприклад з останніх:
1. Михалевич М.В., Сергиенко И.В. Моделирование переходной экономики. - К.: Наукова думка, 2006.
2.Алєксєєв А.А.,Алєксєєв Д.А. Практичні моделі макроекономіки. _ К.: Наукова думка, 2006.

Якщо Вас цікавить побудова конкретеної макроекономічної моделі, то прошу звертатися на кафедру економічної кібернетики Київського національного університета імені Тараса Шевченка,вул.Васильківська 90-а, к.804.