Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Публікації
Яременко С.О.
Холостий постріл (2008-06-09)

Екс-заступник голови Національного банку України Сергій Яременко вважає, що ревальвація для України гірша від девальвації

Кузьменко В.П.
Від соціально-економічної політики Михайла Туган-Барановського до сучасної антикризової політики в Швеції й Австрії (на укр. мові) (2008-06-09)

5 червня 2008 р. керівництво Інституту еволюційної економіки прийняло участь в перезентації монографії “Національна інноваційна система України: проблеми і принципи побудови” на Всеукраїнському Соціальному форумі “Україна третього тисячоліття: розквіт через консолідацію” в рамках пленарного засідання науково-практичної конференції “Погляд на соціально-економічну модель розвитку України в умовах глобалізації”. На ній було зроблені доповідь заступника директора ІЕЕ з наукової роботи Кузьменка В.П.  Далі -  повний варіант доповіді останнього... 

Макаренко І.П.
I. Мakarenko, P. Kopka, O. Rogozin, V. Kuzmenko NATIONAL INNOVATION SYSTEM OF UKRAINE: PROBLEMS AND KEYSTONES OF ITS CONSTRUCTION (2008-02-09)

У монографії розглянуто проблеми формування і побудови національних інноваційних систем. Висвітлено теоретичні основи інновації та системних інноваційних процесів. Узагальнено зарубіжний досвід створення ефективних механізмів управління науково-технічним прогресом. Особливу увагу приділено європейській політиці конкурентоспроможності в рамках Лісабонської стратегії, а також особливостям інноваційної політики скандинавського макрорегіону. В контексті дослідження проблем управління та сприяння інноваціям викладено історію формування НІС США. Висвітлена роль інститутів та елементів інноваційної інфраструктури. Інноваційні процеси досліджені в контексті теорій ринку, а також макроекономічних пропорцій соціально орієнтованої скандинавської моделі розвитку. Показано першорядну інформаційну функцію ринкових цін у визначенні корисних інноваційних пріоритетів. Наголошено на конструктивній ролі динамічного детермінованого хаосу і самоорганізації економічних систем.

Борис Санто
Технология самопревосхождения (2008-02-07)

Стратегия инновационного развития означает периодическое превышение собственных краевых условий с целью приобретения и сохранения технологического преимущества. Однако по отдельности ни высококачественное обучение и отличная стажировка, ни научные исследования высшего уровня, ни приобретенный глубокий профессиональный опыт автоматически к такой стратегии не приведет. Соединенные же спонтанно и/или стратегически преднамеренно воедино в «треугольник знаний» (Triangle of Knowledge) эти факторы могут дать в руки технологию самопревосхождения и тем самым метод экспоненциального развития на определенном интервале времени.

Бондаренко В.М.
Взгляд из будущего на формирование стратегии развития России или есть ли у России несырьевое будущее? (на рус. языке) (2008-01-10)

Доклад на Пленарном заседании VI Международной Кондратьевской конференции Есть ли у России несырьевое будущее? (Москва, 13-14 ноября, 2007 г.)

Дацюк С.А.
Що таке інтелект? Хто такі інтелектуали та чого вони прагнуть? (на укр. мові) (2007-10-29)

Сьогодні вже очевидно, що деінтелектуалізація суспільства досягла небезпечної межі. Разом із тим у повсякденному житті ми рідко замислюємося, що таке інтелект, хто такі інтелектуали, чого вони прагнуть, навіщо вони потрібні і чи завжди в них є потреба.

Лукінов І.І.
Еволюція економічних систем (рос. мовою) (2007-10-05)

Книга видатного українського вченого Івана Іларіоновича Лукінова цінна тим, що в ній досліджується анатомія економічних трансформацій на пострадянському просторі — в руслі та на тлі радикальних перетворень у світовій економіці.

Публікація на сайті присвячена ювілею автора і здійснена напередодні VI Сорокинських читань «Наукова спадщина акад. І.І. Лукінова та перспективи розвитку і трансформації економічних систем» (17 жовтня 2007 р.).

 

Макаренко І.П.
Инерция институтов и ее влияние на экономику Украины (2007-08-09)

Сокращенный текст выступления на Круглом столе Українська економіка сьгодні - досягнення проблеми, перспективи 16 марта 2007 года в НИСИ

Крючкова І.В.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ (монгр. укр.) (2007-06-12)

У монографії комплексно досліджено конкурентоспроможність української економіки як фактор забезпечення її стабільного та динамічного розвитку, а також активізації міжнародних інтеграційних процесів. Вперше зроблено порівняльний аналіз основних складових конкурентоспроможності економіки України (у тому числі із урахуванням міжнародних рейтингових оцінок), включаючи структурні процеси, ринок праці, підприємницьке середовище, екологізацію виробництва та дієвість державного впливу, насамперед через оподаткування. У практичній пло­щині надано конкретні рекомендації та запропоновано концепцію програми підви­щення конкурентоспроможності економіки України.

Бондаренко В.М.
Инновации: их много или одна? (2007-04-24)

Доклад на Международной научной конференции «Инновационное развитие экономики России: национальные задачи и мировые тенденции», секция «Инновации как феномен реальности и мировые тенденции»

Кузьменко В.П.
Економічні інтереси та циклічність розвитку світової економіки і фінансові кризи (на укр. мові) (2007-03-26)

Стаття присвячена аналізу чинників кризи світового господарства – Великої рецесії рубежу тисячоліть та фінансових криз 1997-98 рр. і 2007 р. Поряд з кризовою фазою “Bеликих циклів кон’юнктури”, відкритих на початку 20-х років ХХ століття видатним російським економістом Миколою Кондратьєвим, оцінююється ефект її синхронізації зі структурною кризою, викликаною швидким припливом перенакопичених фінансово-грошевих ресурсів у надприбутковий сектор нерухомості, та трансформаційною кризою країн СНД. 

Крючкова І.В.
Концепція Державної програми підвищення конкурентоспроможності національної економіки на 2007-2015 роки (на укр. мові) (2007-03-22)

Концепція підготовленна науковим колективом ДУ „ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ” НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ. Науковий керівник теми: д.е.н. І.В. Крючкова. Любе використання матеріалів Концепції можливе лише з посиланням на ДУ „ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ” НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ та авторів тексту даної Концепції - на д.е.н. І.В. Крючкову

Бахтіяров О. Г.
Интеллектуальный спецназ (2007-02-27)

От войн в космосе до успешного ведения бизнеса и искусства принятия правильных решений. Таков диапазон применения психонетики – науки о технологиях работы с сознанием человека. Нынешняя бурная, невероятно сложная и изменчивая эпоха подвергает личность таким испытаниям, что ее психика работает на пределе. Одной «железной» техники уже не хватает...

Гаврилишин Б.Д.
Стан світу (2007-02-14)

Резюме доповіді Професора Богдана Гаврилишинадля співробітників Міністерства освіти та науки України

Кузьменко В.П.
Соціальна політика держави у циклах коливань суспільного розвитку від лібералізму до тоталітаризму (2007-02-12)

“Якщо припустити, що історичний процес у нашій країні  йде циклічно, то період історії, що завершився на наших очах, можна назвати “післясталінським”.

Макаренко І.П.
Букет ризиків (2007-01-30)

Україна входить у кризову фазу розвитку. Врятувати економіку можуть тільки інновації

Макаренко І.П.
Инновация и земельный вопрос (2007-01-10)

Статья впервые была опубликована 10 октября 1997 года, в газете «Деловая Украина». Проблемы, решаемые в Украине в тот период имели иную актуальность, тем не менее, главная проблема статьи, как нам кажется, не изменила актуальности и по сегодняшний день. Представленная вниманию читателей, она подана без изменений, практически в том виде, как и 9 лет назад.

Борис Санто
Интеллектуализация общества (2006-12-14)

Стремительный рост доли и важности инновации в современном обществе сопровождается интеллектуализмом повышенного уровня, причем в глобальных размерах. Глобализм — это характерная черта в первую очередь индивидуального интеллекта, наивысшей формой деятельности которого является научное познание. Для сформулирования вызовов, ожидающих нас в глобальном гносеологическом обществе, необходимо возвратиться к изначальному вопросу философии об отношении разума к реальности, а также к дилемме несоизмеримости научных концепций. При неоднозначной зависимости от внешних условий процесс интелектуального развития чреват антропогенными кризисами, предупредить которые можно путем наращивания высокоинтеллектуальной деятельности.

Пугачова О.Г.
Теорія катастроф і біфуркацій: синергетика в економіці (2006-12-13)

Чому економісти звертаються до синергетики? Синергетика, перш за все, має величезне значення як точку зору на події, які відбуваються в світі, що відрізняється від традиційного детермінованого погляду, який домінував в науці з часів Ньютона. Іншими словами, синергетика корисна як засіб інтерпретації наукових даних в новому ракурсі. Вона дозволяє відмітити і оцінити те, що, можливо, залишається поза увагою при традиційному розгляді.

Кузьменко В.П.
Соціальний капітал суспільства Френсіса Фукуями у створенні та розвитку НІС (укр. яз) (2006-12-12)

14 жовтня 2006 р. у місті Києві вперше з публічною лекцією виступив відомий американський соціолог і політолог, директор програми міжнародного розвитку в Університеті ім. Дж.Хопкінса доктор Френсіс Фукуяма. Політолог Ф.Фукуяма належить до числа найбільш неординарних аналітиків Сполучених Штатів.

Пугачова О.Г.
Самоорганизация социально-экономических систем (рус. яз) (pdf) (2006-11-13)

Самоорганизация социально-экономических систем происходит по определенным законам, аппарат для исследования которых приводится в предлагаемом вниманию учебном пособии. Инструментом для исследования в нем явилась синергетика.

Кулінкович А.Є.
Женщина-геолог как символ красоты Мироздания (2006-10-06)

Светлой памяти замечательной женщины, доктора геолого-минералогических наук Тамары Федоровны Негруца (Кондратьевой)

Бахтіяров О. Г.
Война как психотерапевт (2006-09-29)

Его нельзя читать только буквально. За внешней одеждой слов лежит глубокая информация.

Если попытаться провести некоторые параллели в таких, казалось бы неблизких друг другу явлениях как «война» и «инновация», именно Бахтияров дал нам возможность увидеть их большое сходство в эволюционных процессах, где: с одной стороны, должны формироваться устойчивые и правильные в гуманитарном контексте правила поведения в обществе (традиции, традиционная устойчивая экономика) и, с другой стороны, системные инновационные процессы, которым мешает развиваться именно традиционные отношения и традиционная экономика. Вопрос о преодолении сил сопротивления инновации, сломе их, очистки от них, оставаясь в рамках христианского гуманитарного поля, продолжает оставаться открытым. Читая Бахтиярова, создается впечатление, что он подсказывает, где находится ответ, но в какой-то иносказательной форме, как сказочник, рассказывающий сказ с глубоким смыслом. Боюсь, не каждый сможет понять его глубину.

Информация о будущем развитии (ex ante), Инновации, за пределами настоящего времени (ex post)  детерминированна тем же «будущим» и одновременно остается рассеянной в пространстве. В противном случае мы бы не имели проблем с построениями приоритетов. Доказательством тому – следование простым линейным моделям, которые казалось бы должны быть логическим продолжением развития, на самом деле приводят к экономическому поражению. С другой стороны, именно коллективное интеллектуальное поле академгородков и силиконовых долин с определенным успехом преодолевали эти проблемы. И Бахтияров тоже говорит о коллективном поле - фрактальные подобности. Из-за этих подобностей Бахтиярова будет читать еще не одно поколение ученых.

Кулінкович А.Є.
Новый взгляд на проблему "Разум и Вселенная", циклическое развитие матагалактики и "генеральный план" истории земли (2006-09-19)

Является ли Человек разумный фигурантом масштаба Земли или, в крайнем случае,– Солнечной системы, или же он – явление галактического или даже метагалактического, вселенского масштаба?

Макаренко І.П.
Институциональные корни коррупции в Украине (2006-09-17)

В гражданском обществе деньги идут сверху вниз, а информация снизу вверх (какие проблемы нужно решить правителям, чтобы общество стало более слаженным). В языческо-тоталитарном - наоборот - деньги снизу вверх (для укрепления позиций «князя»), а информация сверху вниз (что должна делать «дружина» для своего дальнейшего укрепления).

Кузьменко В.П.
«Доски судьбы» Велимира Хлебникова как инструментарий прогнозных оценок кризисов и катастроф в развитии общества (2006-09-12)

Cтатья была подготовлена как доклад на междисциплинарную конференцию «Доски судьбы» и вокруг: Эвристика и эстетика», которая прошла в Москве 17-18 августа 2006 г. Автор был ее участником и сделав там доклад, доработал статью с учетом дискуссии, возникшей на этом научном форуме, а также недавних событий украинской политики, протекающих в «эпоху перемен». 

Кулінкович А.Є.
Велимир Хлебников как основоположник новой, «не-Гегелевой» философии (2006-09-05)

Предсказание Велимиром Хлебниковым краха Российской империи в 1917 г. и «циклическая революция» в философии истории. Возникновение «биоконституционной социологии» как естественный ответ на «уравнение Рока» В. Хлебникова.

Макаренко І.П.
Інформація і час в еволюційних процесах економічних систем (2006-06-10)

Проблема сталого розвитку та випереджаючого економічного зростання органічно повязана з прогнозуванням  економічної динаміки, створенням ефективних антикризових інструментів управління економікою - національних інноваційних систем