Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Публікації
Черняк О.І.
УКРАЇНСЬКА ШКОЛА ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ (укр. мова) (2006-04-22)

Одина з кращих доповідей про стан в Україні наукових досліджень щодо економічного прогнозування

Бондаренко В.М.
Философия формирования глобального общества: новый методологический подход (рус. яз.) (2006-03-09)

Текст доклада, прозвучавшего 2-м Всемирном Конгрессе по глобальной цивилизации (Нью-Йорк, 14-16 ноября 2005 г.)

Кулінкович А.Є.
Гармония Вселенной (2006-03-08)

Предлагаемая вниманию статья - качественно новый фундамент для глубокого
пересмотра представлений об окружающем нас мире. Это - одно из ярких произведений современности, открываюее важную страницу в познании природы цикличности и законов гармонии.

Кузьменко В.П.
Системний аналіз прогнозу катастрофічного світового розвитку (2006-03-01)

Останнім часом у світі участилися стихійні лиха з трагічними наслідками, що обчислюються десятками і навіть сотнями тисяч людських жертв, а також десятками і сотнями млрд. дол. збитків. Найбільша по кількості жертв катастрофа відбулася ...

Бондаренко В.М.
Новий методологічний підхід до обгрунтування концепції і стратегії побудови інформаційного суспільства (рос. мовою) (2006-02-09)

Сьогодні багато країн приступили до створення власних національних інноваційних систем...

Крючкова І.В.
Макроструктурні фактори розвитку економіки України та Закон золотого перерізу (2005-11-23)

Унікальна і змістовна стаття, в якій вперше в історії науки доказано що закон Золотого перетину справедливий і для економіки. Відомі прояви Золотого перетину в механіці, архітектурі, мистецтві, в природі. До цього часу вважалося, що до економіки він має дуже мале відношення. Відкриття, зроблене Іриною Крюковою, дає можливість говорити про закон Золотого перетину, як універсальний закон, що охоплює і сферу економічних відносин такою ж мірою. Значення відкриття опублікованого в цій статті таке велике, що воно обов’язково окаже свій вплив на розвиток інструментів економічного аналізу, економічної політики в найближчому майбутньому.

Борис Санто
На пути к глобальному интеллектуализму (2005-11-22)

Краткая аннотация доклада, который будет прочитан известным европейским ученым на международной конференции в Киеве 24 октября 2005 года

Соловьев В.П.
ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ (2005-11-18)

Об эффективности функционирования украинской экономики и об инвестиционном климате

Макаренко І.П.
Проблемы формирования системного инновационного процесса в Украине (рус. яз.) (2005-10-29)

В контексте обоснования необходимости построения национальных инновационных систем рассматривается механизм преодоления сил сопротивления системному инновационному процессу.

Стус В.
Посткомуністична Україна - це постреформаторська Швейцарія (2005-09-24)

Економічна, політична та соціальна самоідентифікація України відбувається дуже повільно та з великими шараханнями з однієї сторони в іншу. Це є наслідком того, що Україна багато в чому була не готова до швидкого розвалу СРСР ані в економічному, ані в соціально-культурному сенсі.

Макаренко І.П.
Проблеми інноваційної політики України в умовах реформування економіки (2005-08-18)

Стаття була опублікована в журналі «Економіст» №4 2005 р., с. 40-42. Її текст був озвучений автором із трибуни Верховної Ради України на парламентських слуханнях «Законодавче забезпечення сучасної економічної політики України в умовах конституційної реформи»  18 травня 2005 р.

 

Кузьменко В.П.
Теорії соціально-економічних криз і соціальних основ кооперації М.І. Туган-Барановського (тільки на рос. мові) (2005-08-17)

7-8 червня 2005 року член ІЕЕ Кузьменко В.П. прийняв участь у роботі ХІІІ Кондратьєвських читань, присвячених аналізу наукової спадщини М.Кондратьєва та А.Чаянова. Читання відбулися в м. Москві в ІЕ РАН, де автор виступив із доповіддю

 

Кузьменко В.П.
СОЦІОГЕНЕТИЧНІ РИЗИКИ: МОЖЛИВОСТІ ПЕРЕДБАЧЕННЯ (2005-08-17)

Наприкінці 2004 р. Центр соціальних експертиз Інститу соціології НАНУ випустив у світ 2-й том колективної монографії “Cоціальні ризики”, що є продовженням роботи “Соціальні ризики та соціальна безпека в умовах природних і техногенних надзвичайних ситуацій та катастроф”, яку було видано у 2001 р. На сторінках 398-434 даного тому надруковано роботу “Cоціогенетичні ризики: можливості передбачення” члена ІЕЕ Кузьменко В.П. Враховуючи велику актуальність даної роботи пропонуємо її читачам нашого сайту

Ворончук М.М.
Матрично-структурний підхід, як інструмент аналізу, моделювання і прогнозу розвитку економічних систем (2005-07-31)

У статті йдеться про математичні інструменти економічного прогнозування


Нанотехнології – ключевий пріоритет доступного до огляду майбутнього (тільки на рос. мові) (2005-07-31)

Вичерпного визначення поняття “нанотехнологія” поки не існує. За аналогією з мікротехнологіями можна сказати, що нанотехнології оперують величинами порядку нанометра, тобто однієї мільярдної частки метра. Це незначна величина, у сотні разів менша довжини хвилі видимого світла й порівнянна з розмірами атомів. Тому перехід від “мікро” до “нано” - не кількісний, а якісний, що означає стрибок від маніпуляції з речовиною до маніпуляції окремими атомами

Кузьменко В.П.
СОЦІАЛЬНІ ТА КУЛЬТУРНІ ЦИКЛИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА ПИТИРИМА СОРОКІНА. ЇХНЯ РОЛЬ У СТВОРЕННІ НОВОГО ПОРЯДКУ ЦИВІЛІЗАЦІЙ НА РУБЕЖІ ТИСЯЧОРІЧ (2005-07-27)

Доповідь опубліковано російською мовою у матеріалах міжнародного наукового симпозіуму “Питирим Сорокін і социокультурні тенденції нашого часу”, присвяченого 110-річчю з дня народження Питирима Сорокіна, що відбувся в Москві та Санкт-Петербурзі 4-6 лютого 1999 року. Москва – Санкт-Петербург: Видавництво СПбГУП, 1999. – С. 300-310. На цьому представницькому форумі було створено Міжнародний інститут Питирима Сорокіна – Миколи Кондратьєва, президентом якого обрано широко відомого в світі російського вченого цикліста – Юрія Володимировича Яковця, до речі, українського походження, родом з Вінничини. Директором української філії цього інституту 11 липня цього року обрано автора даної доповіді.  

Плотніков В.А.
Європейська інтеграція України через інтеграцію України (тільки на рос. мові) (2005-07-05)

Автор пропонує увазі ідею про євроінтеграцію України шляхом регіональної інтеграції

Філатов А.С.
Історія людини – еколгія свободи: етапи еволюції людської діяльності в екологічному середовищі (тільки на рос. мові) (2005-07-01)

Людині від початку притаманне відчуття свободи як первинної екзістенції, без якої нормальна людина існувати не може. Надбання людиною свободи в жорстких умовах необхідності, обумовленої оточуючим середовищем, а також у взаємодії з нею, прямо пов’язано з реалізацією нею діяльності. Суспільство або соціум, що функціонують як система, дещо більше в діяльностному вираженні, ніж сукупність особистостей, які його складають. Тобто тут присутній ефект емерджентності соціальної системи. Антропогенез на планеті Земля включає відповідні етапи еволюції людської діяльності в екологічному середовищі. Саме їхньому розкриттю присвячено дану статтю

Стус В.
«Помаранчева революцiя» или… (тільки на рос. мові) (2005-06-30)

По суті, „оранжево-помаранчеві” події – один з перших кроків інституційного оформлення переходу від авторитарно-олігархічного до більш демократичного шляху розвитку

Крючкова І.В.
Структурні чинники розвитку економіки України (2005-06-21)

У видавництві „Наукова думка” вийшла в світ монографія „Структурні чинники розвитку економіки України”. Її автором є знаний в Україні фахівець з макроекономіки Ірина Крючкова, чия думка з проблемних питань розвитку економіки України регулярно висвітлюється на шпальних українських економічних та суспільно-політичних періодичних видань.

У монографії з професійною глибиною розглянуто структурні зрушення, які є притаманними трансформаційним економікам. Розкрито прояв загального закону структурування – Закону золотого перетину в економічних процесах на макро- та мікрорівні, а також у світовій економіці.

Борис Санто
Нетрадиційний виклик інформаційних технологій (тільки на рос. мові) (2005-05-26)

У цей час, крім уже відомих або звичайних проблем, суспільство зіштовхується з нетрадиційними проблемами, що зявляються в результаті динаміки процесів. Рано чи пізно інформаційна технологія - InfoTech - повинна буде зайнятися системним характером процесу, щоб упоратися з зростанням детермінованого хаосу, і, отже, із внутрішнім польовим характером дії, так само як з його чутливістю, що збільшується, стосовно своїх початкових крайових умов і сигналів ззовні. Недостатньо розуміти процес як послідовність дискретних кроків. Ми повинні навчитися мати справу із процесом у його нелінійній повноті, з його динамічним польовим, дисипативним або розмазаним характером.

Кузьменко В.П.
СИНХРОННЕ ВІДКРИТТЯ ФІЗИЧНОЇ СУТНОСТІ УДАВАНОСТІ ВЕЛІМИРОМ ХЛЄБНИКОВИМ, АНДРІЄМ БЄЛИМ І ПАВЛОМ ФЛОРЕНСЬКИМ (2005-03-17)

Дана стаття присвячена опису феномена практично одночасного відкриття фізичної сутності удаваних (комплексних) чисел трьома геніальними представниками російської культури першої третини ХХ століття - Велімиром Хлєбниковим, Андрієм Бєлим і Павлом Флоренським. Дуже важливо, що вони в своїх творах представили геометрію потойбічного світу, з яким пов’язаний “наш” світ через удавані числа, що для нас теж є удаваним. Але його все ж зміг побачити і зримо представити ще безсмертний Данте Алігьєрі в своїй “Божественій комедії”, що блискуче підтвердив у своїх “Удаваностях у геометрії” Павло Флоренський. Вражаюче результати його досліджень перетинаються з прозріннями Велімира Хлєбникова і Андрія Бєлого. Саме їх геніальність разом з фундаментальною системною освітою і дозволила їм синхронно зробити це відкриття. Стаття в трохи скороченому вигляді та без списку літератури опублікована в матеріалах VIII міжнародних Хлєбниковських читань “Творчество Велимира Хлебникова в контексте мировой культуры ХХ века” в 2-х частинах. – Астрахань: Вид-во Астраханського держуніверситету, 2003, 18-20 вересня, Ч. 1. – С. 180-188.

Бахтіяров О. Г.
Фрагменти першого розділу книги “Екстремологія” (тільки на рос. мові) (2005-03-16)

Пропонований увазі матеріал друкується вперше (книга готується до друку)

Кулінкович А.Є.
Системогенетика та фундаментальна революція у філософії (2005-02-07)

До рішення проблеми прогнозування у наддовгому періоді людство йде вже давно. Як нам здавалося, лише недавно результати його зусиль були нагороджені працями сучасних учених, однак, виявляється, це далеко не так.

Системогенетика висвітлила нову грань бачення цієї проблеми. Багато чого в даній статті перегукується з матеріалами, зібраними відомим українським математиком, професором, д.т.н., Стаховим О.П., однак думка автора статті веде увагу читачів далі...

Увазі громадськості пропонується викладені автором деякі основи системогенетики.

Системогенетика виникла на перетині двох великих потоків світової філософської думки ХХ століття – концепції усежиттєвості Світобудови (М.Бердяєв, Альберт Швейцер, В.Казначеєв, О.Субетто й ін.) і концепції складних систем (Людвіг фон Берталанфі, Е. Ласло, П. Макферсон, В.Н.Садовський, А.И.Уємов і ін.).

«… Наука слухняно пристосовується до механізму природи, але філософія повинна прозріти за ним організм »

Кузьменко В.П.
ІСТОРИЧНІ ЦИКЛИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ І РОСІЇ В ТЕОРІЇ ЇХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ГЕНЕЗИСУ (2005-02-05)

Видатний німецький культоролог і філософ історії Освальд Шпенглєр ще наприкінці Першої світової війни, у першому томі знаменитого двотомника “Занепад Європи”, що вийшов вперше у 1918 р., поставив три фундаментальних запитання:

• “Що означає 50-річний період у ритмі політичного, духовного та художнього становлення, що різко вирізняється в усіх культурах?

• Або 300-річні періоди бароко, іоніки, великих математик, аттичної пластики, мозаїчного живопису, контрапункту, галілеєвської механіки?

• Що означає ідеальна тривалість життя в одне тисячоліття для кожної культури в порівнянні з окремою людиною, чиє життя триває 70 років?”

Кузьменко В.П.
«ОСНОВНИЙ ЗАКОН ЧАСУ» ХЛЄБНИКОВА У СВІТЛІ СУЧАСНИХ ТЕОРІЙ КОЕВОЛЮЦІЇ ПРИРОДИ І СУСПІЛЬСТВА (2005-01-27)

Прогнози економічного і технологічного розвитку були освоєні вченими тільки в ХХ сторіччі. Що ж стосується математичного моделювання, пов’язаного з прогнозуванням соціально-історичних процесів, то до цього людство підійшло тільки наприкінці ХХ століття. Багато видних математиків – соціологи й економісти за свої моделі одержали Нобелівські премії. Дивлячись на цей важкий для сучасників труд, уражає, як не вчений, а поет Велімир Хлєбников на початку ХХ століття ввів у обіг математичний опис історії і вивів «основний закон часу», що дозволяє досить точно прогнозувати поворотні події майбутнього розвитку людства. Для сучасних політиків і керівників - стратегів «Основний закон часу» Хлєбникова - неоціненний інструмент у прогнозуванні і формуванні політичної стратегії. Про це свідчить усе більш зростаючий інтерес учених до його “основного закону часу”, що обговорюються на наукових форумах.

Вашій увазі пропонується резонансна стаття про В.Хлєбникова, написана провідним ученим Інституту Валерієм Кузьменко ще десять років тому й опублікована в 2000 році у фундаментальному збірнику статей і досліджень «Світ Велімира Хлєбникова», поміщена в ньому, як підсумкова.

Бахтіяров О. Г.
Повстанець та Смерть (2005-01-14)

Дану статтю можна було б назвати звітом психолога-практика про проведене наукове дослідження, якби тільки не одна незвичайна обставина: учений проводив своє дослідження на полі бою в «зоні смерті», щомиті піддаючи своє життя ризику.

Пропонована стаття послужила початком для розробки концепції екстремології – дисципліни, що вивчає екстремальні явища. До них можна віднести: стан і поведінка людей, що діють в умовах реального ризику для життя та особистісної ідентичності; екстремістські ідеології і політичні практики; соціокультурні організми, що знаходяться в умовах ризику повної катастрофи внаслідок війни чи внутрішніх потрясінь і т.д. Концепція викладена в книзі «Екстремологія», що готується до публікації. Змінені стани свідомості, що формуються в особах, що знаходяться в екстремальних умовах, ставлять нас перед рядом проблем, які складають інтерес і для «мирних» аспектів нашого життя. Одна з таких проблем - трансляція знань, отриманих в екстремальних умовах при звичайних умовах життя і, ширше, проблема використання незвичайного досвіду для рішення насущних життєвих і професійних проблем. Розуміння механізмів роботи свідомості в екстремальних умовах дозволяє використовувати їх для виходу за рамки стандартних підходів та рішень, що відкриває нову сторінку в дослідженні природи…інновацій.

У багатьох відношеннях це дослідження безцінне. А для нас, фахівців в області еволюційної економіки, що займаються проблемами впливу інститутів, інституціоналізму, презентизму, архетипів психології людини і т.д. на інноваційний процес, воно є вдвічі важливішим. Традиції і правила поведінки людей відіграють важливу роль у суспільному розвитку, багато з них стають перешкодою на шляху інновації і прогресу. Однак їхній злам – справа складна, частина з них переплелася з гуманітарними цінностями, руйнування яких може загальмувати розвиток і навіть відкинути суспільство назад.

Дана стаття не має аналогів у теорії і практиці, переломленої до еволюційної економіки. Може, найбільш важливим в ній є пошук алгоритмів побудови сучасних національних інноваційних систем (НІС): без спеціально підготовленого наукового контингенту «інтелектуального спецназу» не обійтися, однак і «новачка» - ентузіаста в науці замінити нічим не можна – важлива його інтуїція – розсіяна свідомість (майже по Хаєку), що нічим, як виявилося, теж не можна замінити. Ще один важливий висновок з роботи: не можна будувати НІС без врахування національних ідентичностей.

Особлива поведінка людини в «зоні смерті», з урахуванням її національності, культури, кидає світло на не менш складні проблеми керування інноваціями, а також звязаною з ними силою творчого руйнування. У якомусь смислі будь-яка інновація приходить до нас із «зони смерті» - смерті тривіальних підходів і заміни їх на принципово новий погляд, неможливий у зоні «нормального повсякденного життя». Таким чином, потреба в «екстремальному житті» викликають саме інновації.

Ми впевнені, до цієї роботи ще неодноразово будуть звертатися фахівці найрізноманітніших областей знань.

Кузьменко В.П.
Фінансова піраміда нового типу: ПДВ в Україні (2004-12-24)

Стаття вперше була опублікована в часопису «День» №147 22.08.2003 і викликала широкий резонанс. За минулий після того час актуальність тем, що пройшли крізь неї, лише посилилась. Саме тут прозвучала тема про вертикально інтегровані структури

Кузьменко В.П.
УКРАЇНСЬКІ ГЕНЕТИЧНІ КОРЕНІ КОСМІЗМУ ТА ЕСХАТОЛОГІЗМУ ІСТОРІОСОФІЇ ВОЛОДИМИРА СОЛОВЙОВА І МИКОЛИ БЕРДЯЄВА (2004-12-07)

В еволюційному розвитку суспільства, в тому числі в розвитку його економіки, як показав ще Макс Вебер в своїх працях «Господарча етика світових релігій» та «Протестантська етика і дух капітализму», вирішальне цивілізаційне значення грає релігія, котра органічно входить в філософію історії людства або так звану історіософію. Наприкінці життя, опонуючи своєму вчителю Володимиру Соловйову, Микола Бердяєв написав роботу, в якій підсумував висновки своєї концепції історіософії як філософії часу: “Тільки перехід до християнства есхатологічного, до світла, що йде від прийдешнього, може знову зробити християнство творчою силою. Але перехід до есхатологічного християнства не тільки не означає заперечення досвіду історії й культури, але саме буде означати визнання релігійного значення цього досвіду. Темою історії залишається тема месіанська. Тема ця звязана з проблемою часу. Філософія історії є, насамперед, філософія часу.

Ми сприймаємо історію як перебіг часу – епохи, десятиліття, сторіччя, тисячоліття. Але в чи тім самому часі відбуваються події історії, у якому відбуваються явища природи? <...> є різний час <...> час космічний, час історичний і час екзистенціальний”. Дана концепція порівняння історичного, космічного і екзистенціонального часу Миколи Бердяєва перегукується з “основним законом часу” геніального російського поета Велімира Хлєбнікова і має взаємозвязок з теорією активних властивостей часу видатного вченого – астронома та фізика Миколи Козирєва.

Макаренко І.П.
Макаренко І.П., Трофимчук О.М., Кузьменко В.П., Рогожин О.Г., Соловйов В.П., Ворончук М.М. ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ (За науковою редакцією І.П. Макаренка) (2004-11-17)

У монографії розглянуто наукові засади державної інноваційної політики. Проаналізовано досвід розвинених країн світу в організації інноваційної діяльності. Висвітлено інноваційні критерії входження до європейського інноваційного простору. Показана ключова роль національних інноваційних систем в інноваційному процесі. Проаналізовано державні системи формування інноваційних пріоритетів та організації технологічного форсайту. Розглянута архітектура національних інноваційних систем. Висвітлено умови й особливості інноваційної діяльності в Україні. Сформульовано пропозиції щодо організації національної інноваційної системи