Инновация - это исторически бесповоротное изменение способа производства вещей.
Й. Шумпетер


М.И. Туган-Барановский

Й.А. Шумпетер

Н.Д. Кондратьев

Галерея выдающихся ученых

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференции и семинары

2016 год. Украина. Конференции и семинары в Вузовской системе


1.

Міжнародний конгрес

Харківський регіональний інститут державного

21 квітня

300

Міністерство освіти і науки України, Національна академія

«Реформування публічного

управління Національної академії державного

державного управління при Президентові України, Харківський

управління в умовах

управління при Президентові України

університетський консорціум, Інститут модернізації змісту освіти.

децентралізації владних

61001, м. Харків, Московський проспект, 75,

Учасники - США, Німеччина, Іспанія, Польща, Франція

відносин»

т.: (057) 732-32-55 (дод. 142), e-mail: ond41@ukr.net

2.

Міжнародний конгрес

Національний університет «Львівська

21-22

100

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації

«Захист навколишнього

політехніка»,

квітня

змісту освіти.

середовища. Збалансоване

79000,  м. Львів, вул. С. Бандери, 12,

Учасники - Польща

природокористування»

т.: (032) 258-24-53, e-mail: mmal@lp.edu.ua

3.

Міжнародний конгрес

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

13-15 травня

140

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, НУ

«Модернізація правового

88000, м. Ужгород, вул. Капітульна, 26,

«Одеська юридична академія».

регулювання публічного

т.: 050-6001631, е-mail: sbuleca@gmail.com

Учасники - Угорщина, Словаччина

управління України:

євроінтеграційний вимір»


Міжнародні та всеукраїнські форуми

1

2

3

4

5

6

1.

Міжнародний форум

Уманський державний педагогічний

19-20

100

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту

«Мова, освіта, культура:

університет імені Павла Тичини

травня

освіти,  Відділ міждисциплінарних гуманітарних студій

античні цінності – сучасне

20301, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова,

Познанського університету ім. Адама Міцкевича,  Британська Рада,

застосування»

28,  т.: (04744) 4-04-93, 096-3970558,

Інститут педагогіки НАПН України, Сумський державний

е-mail: janatcompany@mail.ru

педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Ніжинський

державний університет імені Миколи Гоголя

Учасники - Туркменістан, Киргизстан, Грузія, Польща, Німеччина,

Китай

2.

Міжнародний форум

ДВНЗ «Київський національний економічний

21 жовтня

100

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту

«Наука. Освіта. Економіка.

університет імені Вадима Гетьмана»

освіти, Бременський університет (Німеччина), Тбіліський державний

Інтеграція для сталого

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1,

університет ім. І. Джавахішвілі (Грузія), Консалтингова компанія

розвитку»

т.: (044) 456-36-35, e-mail: kfin@kneu.edu.ua

BFSELLC, Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки

України, Київський національний торговельно-економічний

університет,  Київський національний університет  імені Тараса

Шевченка

3.

Міжнародний

Національний університет «Львівська

24-26

600

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Рада

науковий форум

політехніка»

листопада

молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, Рада молодих вчених

«Litteris et Artibus»

79000,  м. Львів, вул. С. Бандери, 12,

Варшавської політехніки (Польща), Фундація молодих вчених (Польща).

Учасники - Австрія,Німеччина,Нідерланди,Румунія,Естонія

т.: (067) 369-80-34, e-mail: berezko@gmail.com

4.

Всеукраїнський форум

ДВНЗ «Ужгородський національний

10-11

100

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту

«Конституційне право.

університет»

листопада

освіти, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної

Захист прав людини»

88000 м. Ужгород, вул. Загорська, 89,

академії наук України

т.: 050-7181245


Міжнародні конференції

1

2

3

4

5

6

1.

Наукові читання присвячені

Київський  університет права Національної

25

100

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту

пам’яті В.М.Корецького

академії наук України

лютого

освіти,  Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН

03142,  м. Київ, вул. Доброхотова, 7-а,

України, Дебреценський університет (Угорська Республіка),

т.: (044) 424-91-37,

Академічне товариство ім. М. Балудянського (Словацька Республіка),

e-mail: lena_chernetska@ukr.net

Варненський вільний університет (Республіка Болгарія), Тбіліський

університет  Давида Агмашенебелі

2.

Формування громадянської

ВДНЗУ «Буковинський державний медичний

3- 4 березня

200

Міністерство освіти і науки України,  Міністерство охорони здоровُ

позиції в системі органів

університет»

я України, Інститут модернізації змісту освіти.

студентського

58000,  м. Чернівці, пл. Театральна, 2,

Учасники - Молдова, Румунія, Узбекистан, Польша, Німеччина

самоврядування

т.: (0372) 55-09-52

3.

Формування сучасного

Полтавський національний педагогічний

10-11

150

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту

освітнього середовища:

університет імені В.Г.Короленка

березня

освіти,  Католицький Люблінський університет Іоанна Павла ІІ

теорія і практика

36003,  м. Полтава, вул. Остроградського, 2,

(Польща), Бєлгородский державний університет  (Росія), Коледж

т.: (0532) 56-36-91, 56-43-06

Наталі Зейл університету м. Копенгаген (Данія), ЛІ Коледж штат

Теннессі (США), Рівненський інститут слов’янознавства Київського

славістичного університету, Університет Матея Бела (Словенія),

Вільний університет Больцало (Італія)

4.

Стратегія економічного

Дніпропетровський національний

11 березня

100

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту

розвитку країн в умовах

університет імені Олеся Гончара

освіти,  Вища школа Мітвайда, Університет прикладних наук

глобалізації

49010, м. Дніпропетровськ,  пр. Гагаріна, 72,

(Німеччина), Університет Дю-Мен (Франція), Економічний університет

т. : (056) 373-12-16

(Словаччина), Гданський політехнічний університет (Польща)

5.

Інтернет-конференція:

Маріупольський державний університет

11 березня

100

Міністерство освіти і науки  України, Інститут модернізації змісту

«Сучасний розвиток держа-

87500, м. Маріуполь, пр. Будівельників, 129а,

освіти, Європейська організація публічного права представництво

вотворення та правотворен-

т.: (0629)53-22-72, 52-82-43

в Україні, Міжнародна асоціація господарського права.

ня в Україні: проблеми

Учасники - Казахстан, Кіпр, Великобританія, Польша, Білорусь

теорії та практики»

6.

Розвиток фінансів, обліку та

Дніпропетровський університет імені Альфреда

15

250

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту

контролю в умовах сучасноїї

Нобеля

березня

освіти, University of Lodz (Польща), Вільнюський університет

економіки

49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна

(Литва), Харківський національний економічний університет імені

В. І. Леніна, 18,

Семена Кузнеця, Одеський національний економічний університет.

т.: (056) 31-20-45,  е-mail: fbs@duep.edu

Учасники - Білорусь,  Литва, Естонія, Польща, Латвія, Франція

7.

Інтернет - конференція

Вінницький державний педагогічний

17-18

120

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту

«Мова. Освіта. Культура:

університет імені Михайла Коцюбинського

березня

освіти, Південно-Східний Міссурійський університет (США),

інтеграційні тенденції в

21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32,

Гомельський державний університет імені Ф. Скорини (Білорусь),

сучасному світі»

т.: (0432) 27-63-75,

Варшавський університет Лазарського (Польща )

e-mail: elena-ivan1@yandex.ru

8.

Інтернет-конференція

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

21-25

100

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту

«Економіка в умовах гло-

49005, м. Дніпропетровськ, просп. Маркса, 19,

березня

освіти, Інститут міжнародної академічної та наукової співпраці,

балізації: проблеми,

т.: (0562) 47-24-49

Міжнародна науково-освітня асоціація L'Association 1901 «SEPIKE».

тенденції, перспективи»

Учасники - Польща, Німеччина, Чехія, Білорусь


Опубликовано на сайте: 2016-03-03

1

2

3

4

5

6

9.

Інтернет-конференція

Харківський торговельно - економічний

22-23

100

Міністерство освіти і науки  України, Інститут модернізації змісту

«Ефективне управління і

інститут КНТЕУ

березня

освіти, Київський національний торговельно-економічний

розвиток невиробничої

61045,  м. Харків, пр. О. Яроша, 8,

університет, Білоруський торговельно-економічний університет

сфери в умовах кризи:

т.: (057) 340-45-87, e-mail: htei.knteu@gmail.com

споживчої кооперації, Економічний університет Братислави

погляд молодих науковців»

(Словаччина), Вища школа Хуманітас (Польща).

Учасники - Росія,  Білорусь, Польща, Словакія

10.

Philosophy: The New

Національний університет

24-25

100

Міністерство освіти і науки України,  Інститут модернізації змісту

Generation. Between Science

«Києво-Могилянська Академія»

березня

освіти.

and Humanities

04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2,

Учасники - Голландія, Італія, Німеччина, США, Франція, Росія,

т.: (044) 425-60-11,