Инновация - это исторически бесповоротное изменение способа производства вещей.
Й. Шумпетер


М.И. Туган-Барановский

Й.А. Шумпетер

Н.Д. Кондратьев

Галерея выдающихся ученых

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференции и семинары

22–23 вересня 2017 року, м. Хмельницький. ІIІ Міжнародна науково-практична конференція "Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації"


Присвячується 25 –річчю Хмельницького університету управління та права

Україна

Шановні колеги !

Кафедра менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького університету управління та права одночасно з проведенням III Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації» запрошує науковців до написання колективної монографії:

«Фінансово-управлінські аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва в національній економіці»

(в рамках кафедральної тематики досліджень:

«Механізми управління підприємствами та установами в системі державного регулювання національною економікою»;

«Фінансові механізми регулювання діяльності юридичних і фізичних осіб в економічному та соціальному середовищі» - державний реєстраційний номер 0110U007929;

«Проблеми переходу до інноваційно-інвестиційної моделі економічного зростання в умовах ринкової економіки»).

Мова статей монографії:українська.

У монографії плануються наступні розділи:

1.              Теоретико-методологічні засади інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва.

2.              Сучасний стан і особливості інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва у різних сферах національної економіки.

3.              Управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємництва в національній економіці.

4.              Фінансові механізми державного регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва.

5.              Обґрунтування стратегічних векторів інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва в умовах інтеграційних перетворень вітчизняної економіки.

Головний редактор монографії: доктор економічних наук, професор,завідувач кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування Синчак Віктор Петрович.

Контрольні дати

∙            подання заявки на участь у публікації, формування авторського колективу та назв підрозділів - до 01.06.2017 р.

∙            надання авторами матеріалів для розгляду організаційним комітетом - до 25.08.2017 р.

∙            вручення та розсилка монографії авторам - 22.09.2017 р.

До публікації приймаються роботи, які відображають результати досліджень за запропонованою тематикою розділів.

Вимоги до рукописів монографії

➢    Рукописи (підрозділи) до монографії повинні бути структуровані за змістом і охоплювати тематику досліджень за назвою розділів. Рукопис повинен містити елементи наукової новизни, мати теоретичну цінність, методичне спрямування або практичне значення. Наведені у рукописі наукові положення повинні належним чином обґрунтовуватись. Економіко-статистичний аналіз має бути актуальним і стосуватись теми дослідження. Кожний рукопис (підрозділ) повинен розпочинатись із постановки проблеми та закінчуватись висновком, що відображає результати дослідження.

➢    Авторам рукописів необхідно дотримуватись порядку посилання на літературні джерела. Посилання в тексті на літературу робити в квадратних дужках [10, с. 6]. Літературні джерела повинні вказуватись обов’язково! Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Зноски не допускаються!

➢    Для науковців без наукового ступеня – обов’язкова рецензія доктора економічних наук (якщо в співавторах немає доктора економічних наук).

➢    Обсяг 12-24 повних сторінок формату А4.

➢    Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм.

➢    Гарнитура: Times New Roman, кегль — 14, міжрядковий інтервал — 1,5, абзац – 1,25 см.

➢    З правої сторони напівжирним шрифтом - прізвище та ініціали автора (авторів), нижче - курсивом науковий ступінь, наукове звання, назва установи.

➢    Нижче - через один інтервал - назва рукопису (великими літерами напівжирним шрифтом по центрі).

➢    Нижче – через один інтервал – текст матеріалу.

➢    Формули, символи, змінні, які зустрічаються в тексті повинні бути набрані як об'єкти Microsoft Equation.

➢    Рисунки, діаграми, таблиці, блок-схеми оформлюються з використанням інструментів Microsoft Word, розміщуються посередині, друкуються шрифтом Times New Roman, кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1. Усі рисунки і таблиці повинні мати назву. Назва та номери рисунків вказуються жирним шрифтом під рисунками (Рис. 1. Назва), назви і номери таблиць – над таблицями (Таблиця 1. Назва). Таблиці, схеми, рисунки, формули, графіки не повинні виходити за межі вказаних полів. Рисунки, діаграми, таблиці створюються з використанням чорно-білої гами. Не допускаються скановані рисунки і таблиці, використання кольору і фону!

➢    В кінці тексту через один інтервал наводиться Список використаних джерел: (напівжирним шрифтом по центру), не менше 5 джерел.

➢    Не пізніше встановлених термінів необхідно подати на електронну адресу оргкомітету kmf@univer.km.ua заявку на участь у публікації колективної монографії і текст статті. У темі листа необхідно вказати «Заявка на участь у публікації монографії та прізвище першого автора» та «Стаття до монографії та прізвище першого автора».     При отриманні матеріалів оргкомітет протягом двох днів надсилає на електронну адресу автора повідомлення «Матеріали отримані». Авторам, які не отримали підтвердження про отримання матеріалів, необхідно продублювати заявку. Подані тексти розглядаються організаційним комітетом. Видавництво та Оргкомітет залишають за собою право умотивованого відхилення матеріалу.

Після винесення рішення про опублікування статті, автору надсилається повідомлення, а також реквізити та сума до сплати. Сканована копія квитанції про оплату надсилається після прийняття рішення оргкомітетом про включення статті до публікації в колективній монографії.

Після друку монографії, видавництво надсилає авторам відповідне повідомлення та робить розсилку на вказані ними адреси, а також обов’язкову розсилку у бібліотеки України.

 

Економічні умови

Вартість однієї сторінки публікації в монографії:

-     з отриманням автором (одним із авторів) електронного примірника монографії (без пересилки автору паперового примірника) у PDF-форматі, надісланого електронною поштою – 22 грн за одну сторінку *

-     з отриманням автором (одним із авторів) електронного та паперового примірника монографії (з пересилкою автору паперового примірника) – 37 грн за одну сторінку *

* витрати: організаційні, на редагування, формування монографії, друк, розсилку по бібліотеках.

Вартість додаткового друкованого паперового примірника – 126 грн (з урахуванням пересилки).

Реквізити для оплати публікації статті в монографії надсилаються після прийняття рішення оргкомітетом  про її друк.

Монографії присвоюється Міжнародний стандартний номер (ISBN) та індекс ББК.

Відповідальний за матеріали монографії – Корюгін Андрій Валерійович, тел. +38 (067) 955-01-97.

E-mail:  kmf@univer.km.ua

Заявка

на участь у публікації статті в колективній монографії

«Фінансово-управлінські аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку

підприємництва в національній економіці»

Прізвище, ім'я, по батькові

Науковий ступінь, вчене звання посада,  установа (організація, навчальний заклад)

Назва авторського матеріалу(підрозділу)

Назва розділу із запланованих у монографії

Поштова адреса автора (для надсилання матеріалів)

Потреба у додаткових примірниках монографії (вказати кількість)

Поштова адреса для надсилання додаткових примірників монографії 

Е-mail:

Контактний телефон

 

Дата заповнення

Опубликовано на сайте: 2017-09-08