Инновация - это исторически бесповоротное изменение способа производства вещей.
Й. Шумпетер


М.И. Туган-Барановский

Й.А. Шумпетер

Н.Д. Кондратьев

Галерея выдающихся ученых

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференции и семинары

2 – 3 листопада 2017 року. м. Київ. III Міжнародної науково-практична конференція «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.»


III Міжнародна  науково-практична  конференція 

«ПАРАДИГМАЛЬНІ  ЗРУШЕННЯ  В  ЕКОНОМІЧНІЙ  ТЕОРІЇ  ХХІ  СТ.» 

 

 

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

III Міжнародної  науково-практичної  конференції 

«Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.»

 

Основні тематичні напрями панельних дискусій:

·      Методологія сучасних економіко-теоретичних досліджень: 

1.    Економіко-філософські проблеми сучасності та методологія економічної теорії.

2.    Інституційна економіка та інституційні зміни.

3.    Сучасні дослідження інформаційної, мережевої та сервісної економіки.

·       Порівняльний аналіз економічних систем:

4.    Соціально-економічний розвиток та добробут.

5.    Економіка суспільного сектору та суспільний вибір.

6.    Розвиток економічної освіти та фінансової грамотності населення.

·       Макроекономічнатеорія та макроекономічна політика:

7.    Економічні цикли у макроекономічній динаміці.

8.    Макроекономічна політика та регулювання в умовах глобалізаційних викликів.

·       Економіка інтелектуальної власності:

9.    Концептуальні засади теорії інтелектуальної власності.

10.     Оцінка та комерціалізація інтелектуальної власності.

·       Фірми та ринки:

11.     Економіка фірми: національний та глобальний аспекти.

12.     Галузеві ринки та їх регулювання.

·       Поведінкова та експериментальна економіка:

13.     Моделювання поведінки економічних суб’єктів.

14.     Поведінка споживачів та добробут.

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, представники органів законодавчої та виконавчої влади, підприємств і організацій та всі зацікавлені особи. 

Дедлайн подачі заявок і тез на конференцію продовжено до 29 вересня 2017 р. 

 

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська. 

Передбачається видання матеріалів конференціїу виглядіелектронного збірника тез доповідей,що відповідає вимогам щодо апробації результатів наукової роботи (п. 14 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 423 від 07.03.2007 р.).

Учасники  конференції мають можливість опублікувати статтю у рецензованому збірнику наукових праць «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  Економіка», який включено до переліку фахових видань України та індексується в 40 міжнародних наукометричних базах і  депозитаріях (Index Copernicus International, РІНЦ та ін.). Інформація про умови публікації на сайті: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/.

Статтю надсилати з електронної сторінки видання за адресою:

http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/submit-an-article . 

Оргкомітет не бере зобов’язань щодо оплати вартості проживання та проїзду учасників конференції.

Для участі в конференції необхідно до 29 вересня 2017 р.:

1)пройти реєстраціюна веб-сайті конференції, заповнивши електронну заявку учасника за адресою:

  http://econom.univ.kiev.ua/science/conferences/paradigm_et/registration/

2) на сторінці реєстрації прикріпити файли з тезами доповіді та відсканованою копією квитанції або платіжного доручення про оплату оргвнеску в сумі 140 грн. 

 

Вимоги до матеріалів учасників конференції:

1.         Назви файлів з тезами доповіді та документом про оплату оргвнеску повинні містити прізвище та ініціали автора (наприклад, Василенко І.І._тези; Василенко І.І._оргвнесок).

2.         Тези доповіді мають включати анотацію (3-4 речення) та ключові слова (до 5 слів). Обсяг тез доповіді – до 5 сторінок формату А4 (шрифт – ТimesNewRoman, кегль – 14, через один інтервал).

У тезах доповіді повинна бути чітко сформульована проблема дослідження, залучена методологія (аналітика, модель), основна новизна дослідного підходу та представлених результатів у порівнянні з раніше відомими та опублікованими, викладення основних отриманих результатів.

3.         Відсканована копія квитанції або платіжного доручення про оплату оргвнеску в сумі 140 грнз обов’язковим зазначенням у платіжному документі П.І.Б. відправника та повної назви конференції«Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.».

Включення оргкомітетом учасників у програму конференції відбудеться після розгляду надісланих матеріалів та отримання підтвердження оплати оргвнеску.

Матеріали, які не відповідають тематиці конференції, вимогам до їх оформлення або надійшли із запізненням, не будуть опубліковані. 

Адреса оргкомітету конференції:

кафедра економічної теорії, макро- і мікроекономіки, кім. 609, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Васильківська, 90-а, м. Київ, 03022, Україна.

Контактна особа: відповідальний секретар конференції к.е.н., доц. Кирильчук Ольга Валеріївна

Початок роботи конференції: 2 листопада 2017 р. о 10.00, ауд. 101, реєстрація учасників з 09.00.

Тел./факс: +38 044 521 35 80.

E-mail: conf_econom_teoriya@ukr.net

Організаційний внесок покриває витрати на проведення конференції та видання електронного збірника тез доповідей. Оплата організаційного внеску 140 грн має бути здійснена до 29 вересня 2017 р. за такими реквізитами:

ОПЛАТА ОРГВНЕСКУ

Отримувач: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60.

Р/р   31256356214095 ДКСУ м. Києва

Код банку   820172

Код ЄДРПОУ  02070944

Індивідуальний податковий номер 020709426654.

Призначення платежу: оргвнесок П.І.Б., конференція «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.», економічний факультет.

Вимоги до оформлення тез доповідей: рекомендований обсяг тез доповіді – до 5сторінок друкованого тексту.

1. Поля: 20 мм – праве та ліве, 20 мм– нижнє та верхнє. Абзац – 10 мм.

2. Шрифт: Times New Roman – 14, міжрядковий інтервал 1.

3. У верхньому кутку праворуч вказати жирним шрифтом ініціали та прізвище автора, далі нежирним шрифтом – науковий ступінь, вчене звання, заклад.

4. Через 1 інтервал по центру вказати назву доповіді – великими літерами, шрифт – жирний.

5. Через 1 інтервал  – анотація тез доповіді (3-4 речення). Далі – ключові слова (до 5 слів).

6. Через 1 інтервал  – тези доповіді.

7. Посилання даються по тексту у квадратних дужках – [4, с. 5].

8. У тексті допускаються рисунки, таблиці – не більше 1. Рисунки слід виконувати розміром не менше 60´60 мм і не більше 110´170 мм у форматі *jpg, *bmp.

9. Список використаної літератури – в кінці тексту, через 1 інтервал після закінчення. Бібліографічний опис джерел подається в кінці тексту та оформлюється згідно з ДСТУ.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

 

І.І. Василенко, д-р екон. наук, проф.,

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

 

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ 

 

Анотація 

Ключові слова: трансформація, економічні системи …

 

Сучасний стан розвитку економічної науки є закономірним відображенням глибинних трансформаційних процесів, які відбуваються під впливом … .

Перспективи подальших досліджень полягають у поглибленій розробці … .

 

Список використаної літератури

 

1.    БазилевичВ.Д., Ильин В.В.Экономико-философская мысль современного мира: монография. К.: Знання, 2015. 824 с. 

2.    Гражевська Н.І. Економічні системи епохи глобальних змін: монографія. К.: Знання, 2008. 431 с. 

 

 

Сподіваємося на Вашу участь у роботі  конференції

та бажаємо успіхів!

 

З повагою, оргкомітет

Опубликовано на сайте: 2017-10-01