Инновация - это исторически бесповоротное изменение способа производства вещей.
Й. Шумпетер


М.И. Туган-Барановский

Й.А. Шумпетер

Н.Д. Кондратьев

Галерея выдающихся ученых

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Информация для прогнозов

Україна. Державнi банки: бути чи не бути?


  Можливо, рiшення попереднього уряду про рекапiталiзацiю не було економiчно доцiльним. Бюджетнi кошти можна було направити в Ощадбанк i Укрексiмбанк, якi викупили б усi "живi" активи проблемних установ.

   Дискусiя про доцiльнiсть iснування державних банкiв триває не перший рiк.

До початку кризи традицiйними супротивниками присутностi державного капiталу у банкiвському секторi виступали мiжнароднi фiнансовi органiзацiї.

Їхнi аргументи вiдомi: держава, на їхню думку, не може бути ефективним власником, система корпоративного управлiння держбанками мiстить суттєвi ризики полiтичного втручання в ухвалення комерцiйних рiшень, що загрожує стабiльностi банку i банкiвської системи в цiлому.

Безумовно, така позицiя МВФ i Свiтового банку небезпiдставна. Показовим прикладом є ситуацiя з Ощадбанком, яка склалася у 2003-2005 роках.

У 2003 роцi Свiтовий банк був змушений вимагати вiд НБУ ввести операцiйнi обмеження на дiяльнiсть Ощадбанку, в тому числi на активнi операцiї.

Парадоксально - одна з найбiльших установ країни, яка володiє величезним потенцiалом i має найбiльшу фiлiальну мережу, раптом опинилася ледь чи не на межi банкрутства. I причиною цього були аж нiяк не економiчнi фактори.

Не дивно, що тодi Свiтовий банк бачив лише один шлях для Ощадбанку - негайний i повний продаж.

Обмеження, накладенi на установу, вдалося зняти тiльки в кiнцi 2005 року. Це стало можливим завдяки тому, що банк розробив i вперше у галузi презентував свою стратегiю на 2006-2010 роки. Уже за 2006 рiк банк заробив бiльше, нiж за усi попереднi десять рокiв.

На жаль, за першим кроком так i не з`явилися наступнi. Загальна стратегiя розвитку банкiвської галузi в цiлому i держбанкiв зокрема широко обговорювалася, але не була прийнята державою.

Стратегiчна програма розвитку Ощадбанку, затверджена спостережною радою банку - головним органом, покликаним контролювати дотримання iнтересiв власника, у результатi виконувалася лише частково.

Правлiння у своєму звiтi вживало слова "перенесено", "недоцiльно виконувати", не маючи повноважень коригувати стратегiчний документ.

З iншого боку, наглядова рада, сформована парламентом, президентом i Кабмiном за полiтичним принципом, не могла адекватно реагувати на питання, пов`язанi з оперативною дiяльнiстю банку. По сутi, його робота була заблокована.

У кращому разi, рiшення приймалися шляхом заочних засiдань, коли будь-якi професiйнi дискусiї були виключенi - члени ради просто голосували вiдповiдно до вказiвок полiтичних сил, якi вони представляли.

Потiм усе спростилося ще бiльше - Кабмiн почав давати доручення правлiнню безпосередньо, iгноруючи дiючий регламент прийняття рiшень. Як наслiдок, Ощадбанк у професiйних колах стали називати "нафтогазбанком".

Невдачi такої моделi корпоративного управлiння державними банками пояснювалися, у першу чергу, вiдсутнiстю чiткої стратегiї у їх власника.

Зв`язка "власник - спостережна рада - правлiння" належним чином не працювала. Завдання членам наглядової ради не формулювалися, банк використовувався державою вiд випадку до випадку.

У пiдсумку, установа повернулася до того, чого так боялися МВФ i Свiтовий Банк - до ручного управлiння з боку власника в особi Кабiнету мiнiстрiв.

Сьогоднi Ощадбанк вiдчуває себе бiльш-менш стабiльно не завдяки, а всупереч дiям свого топ-менеджера. Точнiше - завдяки сильнiй i стабiльнiй командi заступникiв голови, директорiв департаментiв та голiв обласних управлiнь, якi за багато рокiв змогли виробити iмунiтет до нелогiчних крокiв вищого керiвництва.

У 2009 роцi, в результатi здiйснення програми рекапiталiзацiї проблемних банкiв, держава стала власником ще трьох установ. Здавалося, цей факт повинен був, нарештi, сприяти виробленню хоч якоїсь єдиної концепцiї. Очевидно, що п`ять державних банкiв не можуть ефективно працювати, не синхронiзуючи свої кроки.

Зрозумiло, що рекапiталiзованi банки не зможуть повернути вкладенi державою кошти, якщо новим власником не буде чiтко визначена їхня цiльова нiша.

На жаль, цього поки не вiдбулося. Всi проекти iз створення координацiйної ради держбанкiв залишилися без уваги. Рекапiталiзованi банки iснували самi по собi, вирiшуючи спущенi "зверху" вiдверто небанкiвськi завдання або конкуруючи на єдиному полi обслуговування державних монополiй.

"Родовiд" був перетворений на "касу" видачi депозитiв вкладникiв Укрпромбанку, а Укргазбанк i Ощадбанк змагалися за право зберегти статус "нафтогазбанку".

Це свiдчить лише про одне: правлiння держбанкiв не повиннi самостiйно визначати стратегiї керованих ними установ. Завдання правлiння - вибудовувати роботу банку вiдповiдно до загального стратегiчного бачення власника.

Примiром, Укргазбанк нещодавно розробив свою стратегiю розвитку i передав її спостережнiй радi на затвердження. Цей серйозний i об`ємний документ розробляли, керуючись простою логiкою: держава є тимчасовим акцiонером i її завдання - повернути iнвестованi грошi у середньостроковiй перспективi.

Але навiть ця стратегiя розроблялася, виходячи лише з управлiнського розумiння керiвництва банку. Держава ж як основний акцiонер поки не представила свого бачення розвитку рекапiталiзованих установ.

У таких умовах дуже складно щось планувати, адже усяка стратегiя повинна мати конкретнi цiлi i конкретнi часовi рамки. В умовах, коли вiдсутнє кiнцеве бачення з боку власника, будь-яка стратегiя матиме скорiше номiнальний характер.

Державнi банки, особливо пiд час кризи, яка поки не поспiшає слабшати, можуть стати одним з найбiльш ефективних iнструментiв впливу на економiку країни. Примiром, цiльовi кредити у прiоритетнi галузi економiки, навiть виданi на пiльгових умовах, у 99% випадкiв є ефективнiшими, нiж прямi бюджетнi дотацiї.

Щодо кожного з банкiв можуть бути рiзнi стратегiї - вiд унiверсалiзацiї або навiть створення народного банку до галузевої установи. Можливо, власник вважатиме за доцiльне об`єднати деякi з п`яти банкiв у групу або консорцiум. Не виключено, що пiсля вивчення ситуацiї буде прийнято рiшення i про злиття певних банкiв.

Головне - щоб це бачення було нарештi сформовано. Поки правлiння банкiв не будуть чiтко розумiти позицiю держави, вони не зможуть ефективно працювати.

Першi сигнали про позитивнi змiни вже з`явилися. Уряд задекларував бажання сформувати стратегiю розвитку державних банкiв i запровадити механiзм управлiння проектами. Модель управлiння проектами - "ноу-хау" в українських реалiях, але вона вже давно успiшно працює у розвинених країнах.

Позитивним сигналом для економiки в цiлому i для фiнансової галузi зокрема є намiр Кабмiну пiдготувати Бюджетну концепцiю до 2012 року. Чiткi довгостроковi перспективи головного фiнансового плану країни стануть точкою вiдлiку для стратегiчного планування всiма суб`єктами фiнансової дiяльностi.

Оприлюднити своє перспективне бачення розвитку банкiвської галузi мав би i НБУ. Як вiдомо, фiнансова криза - це, в першу чергу, криза довiри. Щоб її здолати, потрiбна максимальна вiдкритiсть, чiткий план дiй i бачення перспектив регулятором, який визначає параметри роботи банкiв i їхнiх клiєнтiв.

Сьогоднi банкiвський сектор потребує вiдповiдей на цiлу низку ключових питань.

1. Чи вважає НБУ за доцiльне iснування в Українi майже двох сотень банкiв i чи буде взято курс на скорочення та укрупнення фiнансових установ?

2. Яку полiтику Нацбанк вестиме стосовно курсу долара?

3. Якi заходи планує регулятор щодо пасивної бази - грошей громадян у банках та їхнiх збережень "пiд подушкою"? Близько 60% цих коштiв, за оцiнками фахiвцiв, мiститься не у нацiональнiй валютi, а в доларах i євро.

4. Як регулятор ставиться до iноземного банкiвського капiталу?

5. Якi кроки НБУ планує зробити для посилення вiдкритостi банкiвської системи?

6. Як вiн розумiє роль держбанкiв, включно з рекапiталiзованими? Чи будуть виконанi узгодженi Нацбанком у 2009 роцi графiки рефiнансування?

Вiдповiдi на цi та iншi питання хотiв би побачити у єдиному програмному документi Нацiонального банку не тiльки кожен банкiр, але й кожен клiєнт будь-якого банку.

Стратегiя НБУ щодо рекапiталiзованих установ заслуговує на окрему увагу, адже регулятор також вiдповiдає за проблеми, якi виникли у цих банках.

Нацбанк не має права займати щодо них стандартну "вiдсторонену" позицiю - процес оздоровлення рекапiталiзованих банкiв може бути успiшним лише за умови синхронних дiй уряду, менеджменту банку i банкiвського регулятора.

Так, можливо, рiшення попереднього уряду про рекапiталiзацiю не було повнiстю економiчно доцiльним. Коли ще йшло обговорення, автор цiєї статтi пропонував використовувати для порятунку внескiв населення два iснуючi держбанки.

Замiсть того, щоб спрямовувати грошi на придбання акцiй нових банкiв, їх можна було б направити в Ощадбанк i Укрексiмбанк, якi викупили б за рахунок цих коштiв усi "живi" активи проблемних установ.

У проблемних банкiв з`явилася б лiквiднiсть, необхiдна для виплати депозитiв, пiсля чого пiд контролем тимчасових адмiнiстраторiв їх можна було б лiквiдувати.

Ця пропозицiя, логiчна з економiчної точки зору, виявилася нереалiзованою з полiтичних причин - держбанки з їх наглядовими радами, сформованими трьома протиборчими на той час гiлками влади, були фактично неконтрольованi.

У пiдсумку, було прийнято рiшення про рекапiталiзацiю. Можна довго сперечатися про його доцiльнiсть, а можна дiяти, виходячи з iснуючих обставин. Спроби "вiдiграти" ситуацiю шляхом зворотного продажу частки держави є нелогiчними.

По-перше, стан ринку не дозволить повернути i п`яту частину вкладених у рекапiталiзацiю державних коштiв.

По-друге, саме завдяки отриманню статусу державних вдалося зупинити кризу у банках, якi ще на початку лiта 2009 року перебували "на межi".

Представники влади повиннi бути обережними у своїх заявах - кожна публiчно озвучена iнформацiя про можливий продаж рекапiталiзованих банкiв викликає хвилю вiдтоку клiєнтiв i дестабiлiзує установи, знижуючи їх вартiсть.

Зараз держава має чудову нагоду наблизити полiтичну i економiчну логiку в питаннi управлiння п`ятьма банками.

В Українi уперше за останнi п`ять рокiв склалася ситуацiя, коли президент, Кабмiн, парламент i Нацбанк дiють синхронно, а не грають один проти одного. Це час для привнесення конструктивних iдей у систему управлiння державними банками.

Перетворити державнi банки в iнструмент ефективної економiчної та фiнансової полiтики можуть наступнi кроки.

1. Змiна принципiв корпоративного управлiння банками. У першу чергу, це стосується Укрексiмбанку та Ощадбанку з їх "квотними" наглядовими радами.

2. Прийняття єдиної стратегiї державних банкiв з розмежуванням стратегiчних напрямкiв для кожного з них.

3. Створення єдиного координуючого органа управлiння для усiх установ.

4. Розробка та затвердження на наглядовiй радi кожного з банкiв програмних п`ятирiчних документiв, що вiдповiдають загальнiй стратегiї власника.

5. Введення чiтких критерiїв оцiнки дiй правлiнь банкiв залежно вiд виконання ними своїх стратегiй.

Вiдповiдь на винесене у заголовок статтi запитання багато в чому залежить вiд крокiв, якi будуть зробленi найближчим часом.

Олександр Морозов, голова правлiння Укргазбанку, екс-голова правлiння Ощадбанку, екс-член Наглядової ради Ощадбанку.

 

Источник :   http://www.epravda.com.ua/ 

realt.ua

Опубликовано на сайте: 2010-04-29

Комментарии к этой статье:

2022-05-22:
Причины возникновения весенней аллергии и способы ее лечения
В науке это сезонное заболевание называется поллинозом и впервые о его существовании ученые догадались в 1819 году
2022-05-22:
Сила слова: нейросеть научили диагностировать депрессию
Исследование, опубликованное в журнале Clinical Psychological Science
2022-05-22:
Через сколько лет человечество свяжется с инопланетянами?
По словам авторов научной работы, результаты которой были опубликованы в научном журнале Astrophysical Journal
2022-05-22:
Технологии из “Звездных войн”, над которыми ученые работают прямо сейчас
Ряд технологий из фильма, которые некогда захватывали дух у зрителей, успешно испытаны в реальном мире
2022-05-22:
С точки зрения науки: самая скучная работа на свете
Исследование опубликовано в научном журнале Personality and Social Psychology Bulletin
2022-05-22:
5 неочевидных привычек, которые разрушают организм человека
В мире вряд ли существует идеальный человек, который не имеет ни одной вредной привычки
2022-05-22:
Ученые объяснили почему подростки не слушают родителей
В работе, результаты которой были опубликованы в Journal of Neuroscience, ученые использовали магнитно-резонансную томографию
2022-05-22:
Что чувствует человек при пулевом ранении?
Удивительно, но сначала пулевое ранение не отдает болью
2022-05-22:
Спортивные нагрузки не помогут похудеть. Но почему?
авторы исследования, опубликованного в журнале Genomics and Genetics in the Biology of Adaptation to Exercise
2022-05-22:
Что будет, если навсегда перестать мыться?
профессор профилактической медицины Джеймс Хэмблин (James Hamblin) опубликовал статью «Я перестал мыться, а жизнь продолжилась»
2022-05-21:
Бедные страны получат доступ к американским технологиям COVID-19 бесплатно
президент США Джо Байден на Глобальном саммите по COVID-19, Science
2022-05-21:
Tesla потеснили со второго места по количеству Bitcoin: кто обошел Маска
Некоммерческая организация Luna Foundation Guard (LFG)
2022-05-20:
В Беларуси подсчитали годовые потери от санкций в $16-18 млрд
премьер-министр Беларуси, Белта
2022-05-20:
Украина подписала с Японским агентством международного сотрудничества соглашение о получении кредита в $100 млн
президент Японского агентства международного сотрудничества «Джайка» Др. Танака и министр финансов Украины 
2022-05-20:
Дефицит платежного баланса Украины составил $58 млн в марте 2022
данные Национального банка Украины 
2022-05-20:
Индия хочет покупать российскую нефть менее чем за $70 за баррель
данные межконтинентальной биржи ICE, Bloomberg со ссылкой на источники
2022-05-19:
Криптобиржа Binance запретила россиянам выводить деньги в любые банки
министр цифровой трансформации Украины
2022-05-19:
Россия ввела санкции против бывшей «дочки» Газпрома — Gazprom Germania
«дочка» была передана в Германии под управление Федерального агентства по сетям в начале апреля 2022 
2022-05-19:
Нефтегигант Shell продает свой российский бизнес «Лукойлу»
"Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу «Лукойл»
2022-05-18:
Автогаз дорожает на украинских АЗС 17-18 мая 2022
данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95»
2022-05-18:
Россию исключили из Международного газового союза
представители оргкомитета Международного газового конгресса (МГК)
2022-05-18:
90% центробанков мира изучают возможность выпуска собственных цифровых валют
результаты исследования Банка международных расчетов (BIS), ForkLog
2022-05-18:
Крупнейшие южнокорейские криптобиржи блокируют российские IP-адреса
крупнейшее южнокорейское информационное агентство Yonhap
2022-05-17:
Мировые цены на продовольствие в апреле немного снизились после исторического максимума в марте 2022
ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН)
2022-05-17:
Инфляция в Украине составила 16%. НБУ назвал причины роста цен
макроэкономический и монетарный обзор НБУ (апрель 2022)
2022-05-17:
Украина способна обеспечить только 35% необходимого экспорта-импорта
замминистра инфраструктуры Украины, "Радио Свобода"
2022-05-17:
Украина уже засеяла половину запланированных площадей
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
2022-05-17:
Криптовалюты не помогут России обойти западные санкции
отчет рейтингового агентства Moody's, РБК
2022-05-17:
Военные облигации приобрели уже около 10 тысяч украинцев
пресс-служба Национального банка Украины
2022-05-16:
Донорская конференция для Украины собрала $6,5 млрд
премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
2022-05-16:
За все время полномасштабной войны Украина получила 12 млрд долларов помощи
Премьер-министр Украины, Центр стратегических коммуникаций и безопасности
2022-05-16:
Резервов для обеспечения продовольствием достаточно – Минагро
первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины
2022-05-16:
МВФ поддерживает стратегию Украины по скорейшему экономическому восстановлению
директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер, "Голос Америки"
2022-05-15:
Ученые сфотографировали тень космического монстра в сердце Млечного Пути
Результаты опубликованы в специальном выпуске научного журнала Astrophysical Journal Letters
2022-05-15:
Космическая музыка: как звучат черные дыры
По мнению создателей Celestial Incantations искусство играет важную роль в развитии науки и делает космос для обитателей Земли ближе
2022-05-15:
Мировой океан теряет воспоминания. Чем это грозит?
Текущее состояние Мирового океана можно сравнить с амнезией, – полагают авторы исследования, опубликованного в научном журнале Science Advances.
2022-05-15:
5 технологий будущего, которые уже есть в большинстве домов
На картинах XIX века и старых научно-фантастических романах есть много описаний мира будущего
2022-05-15:
Распространенные болезни, которые есть у каждого современного человека
В международной классификации болезней насчитывается 20 тысяч заболеваний. Каждые десять лет список пересматривается
2022-05-15:
Водоросли питали компьютер электричеством более 6 месяцев. Как такое возможно?
Ученые постоянно находятся в поиске альтернативных источников электричества
2022-05-15:
Подо льдами Антарктиды найдено незамерзшее озеро размером с город
Найденному озеру было дано название Снежный орел (Snow Eagle)
2022-05-15:
Искусственный интеллект сам построит плотину в Китае. Это вообще возможно?
Будущее сооружение получит название Дамба Янцюй и расположится на Тибетском нагорье
2022-05-15:
Боевые беспилотники: грозное и перспективное оружие будущего
Беспилотник Bayraktar и доблесть украинских защитников раздавили путинизим и российскую оккупационную мерзость
2022-05-14:
ООН закупила у России товаров и услуг на $2,5 млрд с 2014
Президент Украины в обращении в парламент Албании
2022-05-14:
Италия выделила 14 млрд евро на борьбу с ростом цен
премьер-министр Италии Марио Драги
2022-05-12:
США временно приостановят действие 232 ввозных пошлин на украинскую сталь сроком на один год
министр торговли США Джина Раймондо на сайте ведомства
2022-05-12:
Россия из-за нефтяного эмбарго потеряет до 24% поступлений в госбюджет
директор Центра исследований энергетики
2022-05-12:
Правительство не стало менять предельную цену на газ для населения
Кабмин Украины, Экономическая правда
2022-05-12:
Украина. На восстановление Ирпеня требуется около $1 млрд
глава Инвестиционного совета Ирпеня и экс-мер города 
2022-05-11:
Война в Украине и растущая инфляция — самые большие угрозы мировой финансовой системе
полугодовой отчет ФРС США о финансовой устойчивости, ABC News
2022-05-11:
Цены на горючее вырастут: АЗС позволили увеличить наценку
представитель Кабинета Министров в Верховной Раде
2022-05-10:
Минфин РФ оценил дефицит бюджета на этот год в 1,6 трлн рублей
Интерфакс со ссылкой на министра финансов России 
2022-05-10:
Экономика США неожиданно сократилась на 1,4% в первом квартале 2022
Reuters  со ссылкой на предварительную оценку Минторговли США
2022-05-10:
С начала войны мир купил у России энергоносителей на 63 млрд евро
Центр исследований энергетики и чистого воздуха, Центр экологических инициатив "Экодия"
2022-05-09:
Украина не планирует прекращать обслуживание госдолга
глава Национального банка Украины в интервью Euromoney
2022-05-09:
Реальные доходы россиян перешли к падению на фоне войны
оценки Росстата за март 2022, The Bell
2022-05-09:
Немецкая компания DWS Group приостанавливает инвестиции в российские ценные бумаги
отчет компании DWS Group о финансовых результатах за 1 квартал 2022 
2022-05-08:
Apple выпустила умную бутылку для воды Hidrate Spark за $80
пресс-служба компании Apple 
2022-05-08:
В Китае заявили о разработке технологии для защиты Земли от астероидов
Замглавы Китайского национального космического управления У Яньхуа 
2022-05-08:
Perseverance снял на видео солнечное затмение на Марсе
Опубликованное видео интересно не только с точки зрения эстетической красоты
2022-05-08:
Можно ли предотвратить старение клеток?
Научные открытия, совершенные за последние сто лет, позволили нам жить дольше
2022-05-08:
Леса страдают от глобального потепления климата, но есть ли у них будущее?
Ученых интересует вопрос — есть ли у лесов вообще будущее?
2022-05-08:
Некоторые люди устойчивы к COVID-19 — ключ к лекарству содержится в ДНК?
Ответить на вопросы должен международный консорциум COVID Human Genetic Effort
2022-05-08:
Что такое минералы и чем они отличаются от витаминов?
Для здоровья человека важны не только витамины, но и минералы
2022-05-08:
Почему телескоп Джеймса Уэбба до сих пор не начал работать?
В ближайшее время NASA намерено сделать тестовые фотографии уже известных науке звезд
2022-05-08:
На открытии нового завода Tesla в Техасе Илон Маск пообещал создать футуристическое беспилотное такси
Он запустит бета-версию Full Self-Driving (FSD) для водителей в Северной Америке в 2022
2022-05-07:
Украинская пшеница урожая-2022 продолжает дешеветь
данные мониторинга ИА «АПК-Информ», agroreview
2022-05-07:
Volvo и Jaguar Land Rover сокращают основную часть сотрудников в РФ
«Коммерсант» со ссылкой на источники
2022-05-07:
Российский производитель мотоциклов «Урал» переезжает в Казахстан
генеральный директор компании Ural Motorcycles
2022-05-07:
РФ останавливает поставки газа и в Болгарию с 27 апреля 2022
министерство энергетики Болгарии
2022-05-07:
Британия отменила все пошлины на экспорт из Украины
пресс-служба британского правительства
2022-05-06:
Индия неожиданно повысила с 4% до 4,4% ключевую ставку 5 мая 2022
ЦБ повысил и норму обязательного резервирования для коммерческих банков до 4,5%
2022-05-06:
Банк Англии для борьбы с инфляцией поднял ключевую ставку до максимума за 13 лет 5 мая 2022
по данным Банка Англии, ключевая ставка на уровне 1% впервые с марта 2009 
2022-05-06:
Bitcoin обновил недельный максимум 4 мая 2022: почему взлетел курс крипты
данные криптовалютных бирж WhiteBIT, CoinMarketCap
2022-05-06:
Латвия поможет Украине с экспортом зерновых через свои порты
пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины
2022-05-06:
Мировые расходы на оборону впервые превысили рекордные $2 трлн
Bloomberg о ссылкой на отчет Стокгольмского международного института по исследованию проблем мира (SIPRI)
2022-05-05:
ЕС планирует ослабить зависимость Индии от России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, AFP, Bloomberg
2022-05-05:
Украинцы могут помочь Европе преодолеть дефицит рабочей силы
директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Кеммер, "Голосу Америки"
2022-05-05:
Потери компании Dragon Capital в недвижимости из-за войны достигли $70 млн
основатель компании Томаш Фиал в интервью Forbes
2022-05-04:
В Греции начали строительство терминала для сжиженного газа
пресс-секретарь Евросовета Баренд Лейтс
2022-05-04:
По Германии "бродит призрак гиперинфляции" в 2022
пресс-релиз Федерального статистического бюро Германии, отдел аналитики финансовых рынков RoboForex
2022-05-04:
Украина получит $500 млн безвозвратной помощи от США
президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден
2022-05-04:
ЕС заблокировал российских активов на 35 млрд евро
Bloomberg  со ссылкой на оценку Еврокомиссии 
2022-05-04:
Война в Украине уже повлияла на 25% мировой торговли зерновыми
первый заместитель Министра аграрной политики Украины
2022-05-03:
Крупнейшая криптобиржа мира Binance ограничит доступ пользователям из РФ
министр цифровой трансформации Украины
2022-05-02:
Что изменится для украинцев с 1 мая 2022
Кабинет Министров Украины
2022-05-02:
Первый пошел: российский банк в Нидерландах объявлен банкротом в результате введенных санкций
Речь идет об Амстердамском торговом банке, агентство AFP в Twitter 
2022-05-02:
Цены производителей промышленных товаров в Германии выросли на рекордные 30,9% в марте 2022
Федеральное статистическое ведомство ФРГ, Financial Times
2022-05-01:
Жизнь на Земле могла появиться раньше, чем принято считать
Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Science Advances
2022-05-01:
Изучение иностранных языков не дает мозгу стареть
Пишут исследователи в статье Frontiers in Psychology
2022-05-01:
Мутации ДНК влияют на старение организма
Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature
2022-05-01:
Что такое голопортация и где она используется?
Голопортация — это создание 3D-модели человека и передачи ее на другое устройство в виде движущейся голограммы
2022-05-01:
Как умирают цивилизации?
Ученые выделяют пять основных причин падения цивилизаций
2022-05-01:
Ледники Восточной Антарктиды пропадают с лица Земли. Чем это грозит?
Изменения озер вокруг Восточно-Антарктического ледяного покрова - признак разрушения шельфовых ледников
2022-05-01:
Ученые выяснили в чем особенность организма долгожителей
Результаты своих исследований ученые Университета Кэйо опубликовали в журнале Nature
2022-05-01:
Ученые выяснили как мозг взаимодействует с микрофлорой кишечника
В своей работе ученые Пастерского института сконцентрировались на рецепторе NOD2
2022-04-30:
Россия похитила на оккупированных территориях Украины сотни тысяч тонн зерна
Заявление замминистра агарной политики Украины 
2022-04-30:
Великобритания впервые за 30 лет готова открыть угольную шахту на фоне энергетической блокады РФ
министр жилищного строительства Великобритании Майкл Гоув, источники в британском парламенте
2022-04-30:
Криптобиржа Currency.com начала расторгать договоры с россиянами
Министр цифровой трансформации Украины
2022-04-29:
ООН приобщается к решению проблем с украинским зерном
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы при ООН Дэвид Малдоу Бизли
2022-04-29:
Украина. Депозиты населения в банках выросли на 9,2% в марте 2022
данные Национального банка Украины
2022-04-28:
Украина запросила у G7 $50 млрд для покрытия дефицита бюджета
советник президента Украины по экономическим вопросам
2022-04-28:
Санкции ЕС усложнили поставки оборудования для хлебопекарен в РФ
исполнительный директор Национального союза хлебопечения
2022-04-28:
Советник президента рассказал, есть ли основания для значительных курсовых колебаний
советник президента Украины по экономическим вопросам
2022-04-28:
В Dragon Capital озвучили первоочередной пакет реформ для поддержки украинской экономики
генеральный директор украинской инвестиционной компании Dragon Capital, Forbes
2022-04-28:
Новый пакет санкций ЕС против России будет нацелен на «Сбербанк» и поставки нефти
глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, Reuters, DW 
2022-04-27:
Германия не будет ограничивать прием беженцев из Украины
министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Фолькер Виссинг в интервью для RND
2022-04-26:
Россияне вывели из банков почти $10 млрд в марте 2022
РБК со ссылкой на данные российского Центробанка
2022-04-26:
Из App Store удалили приложение российского «Альфа-Банка»
сообщение министра цифровой трансформации Украины
2022-04-26:
Доллар продолжает дорожать по отношению к основным мировым валютам: евро, иене и фунту стерлингов
Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер, Bloomberg со ссылкой на свои источники
2022-04-26:
Польша ввела эмбарго на закупки российского угля
руководитель Офиса президента Украины 
2022-04-25:
Bank of America закрыл счета консульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке
заявление посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова 
2022-04-25:
Армения перешла на оплату российского газа рублями
министр экономики Армении Ваган Керобян, РБК
2022-04-25:
В Германии арестовали российскую суперяхту Dilbar за $600 млн
Федеральное ведомство уголовной полиции Германии в Twitter
2022-04-25:
Компания Google отключила платежи из России для любых карт
министр цифровой трансформации Украины в Telegram 
2022-04-25:
Международный валютный фонд готовится к масштабному восстановлению Украины
директор-распорядительница МВФ Кристалина Георгиева
2022-04-25:
Forbes оценил стоимость подбитого российского крейсера «Москва» в $750 млн
по оценке Forbes, крейсер «Москва» стал самой дорогой потерей РФ в войне с Украиной 
2022-04-25:
Россия просит Бразилию помочь избежать санкций
Министр финансов РФ в письме министру экономики Бразилии Паулу Гедесу, Reuters
2022-04-25:
Беларусь повышает отпускную цену на сахар, чтобы предотвратить его массовый вывоз в РФ
сообщение белорусского концерна «Белгоспищепром»
2022-04-24:
В автомобилях BMW появится «искусственный мозг» с внедрением нейроморфных чипов
Партнёром BMW в этой области станет китайская SynSense, пресс-служба компании BMW
2022-04-24:
Как был устроен календарь майя и откуда ученые знают о его существовании?
Существовали шумерский, ацтекский, древнеиндийский и многие другие виды календарей. Одним из самых загадочных и известных древних систем счисления времени является календарь майя
2022-04-24:
Ученые омолодили клетки человека на 30 лет. Как такое возможно?
Разработчиками индуцированных плюрипотентных стволовых клеток являются ученые Синъя Яманака (Shinya Yamanaka) и Джон Гердон (John Gurdon), лауреаты Нобелевской премии
2022-04-24:
Ученые раскрыли секрет космического объекта, который упал в Тихий океан в 2014 году
диаметр огненного шара составлял всего лишь 45 сантиметров, и он упал в океанические воды на скорости 210 000 километров в час
2022-04-24:
Собаки научились строить «щенячьи глазки» под влиянием людей
Одна из версий гласит, что первый предок современных собак пришел к человеческому жилищу около 33 тысяч лет назад
2022-04-24:
Как работает технология запуска спутников в космос без использования ракет?
В 2014 году в Калифорнии компания SpinLaunc решила построить огромную центрифугу для раскрутки небольших ракет-носителей и «выкидывания» их в небо
2022-04-24:
Марсоход Curiosity столкнулся с трудностями на пути к горе Шарпа
В 2012 году на поверхность Марса совершил посадку исследовательский аппарат Curiosity
2022-04-24:
Из-за чего китайская деревня Хутуван потеряла своих жителей?
Деревня Хутуван на островах архипелага Шенгси была основана в 1980-е годы
2022-04-23:
Китайский телекоммуникационный гигант Huawei отключил поддержку карт российской платежной системы «Мир»
При расчете в фирменном магазине приложений AppGallery банковскими картами «Мир» платежи отклоняются
2022-04-23:
Отток капитала из России вырос до $64,2 млрд в первом квартале 2022
данные центробанка РФ, «Коммерсантъ»
2022-04-23:
В РФ намерены ввести внешнее управление в иностранных компаниях, ушедших с рынка
проект закона о введении внешнего управления в иностранных компаниях, которые свернули свой бизнес в России
2022-04-23:
В Польше приняли новые правила для украинских беженцев
Все, кто переехал из Украины в Польшу с 24.02.2022, имеют право находиться на польской территории 18 месяцев
2022-04-23:
Автопроизводитель Honda Motor инвестирует $40 млрд в производство электромобилей
Bloomberg со ссылкой на заявление компании Honda Motor
2022-04-23:
Украина получила от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) очередной транш на €44,5 млн
Соглашение «Дополнительный заем для Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления»
2022-04-10:
Главные черты личности, которые есть у всех миллионеров
В 2020 году швейцарский банк Credit Suisse поделился, что в мире существует около 56 миллионов долларовых миллионеров. Большая часть из них живет в США, Китае и Японии
2022-02-14:
ВВП России вырос на 4,6% в 2021
Минэкономразвития РФ
2022-01-23:
Скачок для человечества: cамые значимые невероятные научные открытия ученых в 2021
Ежегодно в середине декабря журнал Science публикует рейтинг ключевых научных открытий уходящего года
2022-01-22:
Компания Chrysler будет выпускать только электромобили к 2028
генеральный директор Chrysler Крис Феуэлл
2021-12-25:
Арбитраж в $5 млрд: детали иска китайцев по делу украинской «Мотор Сичи»
ответ Министерства юстиции Украины на запрос Экономической правды
2021-12-07:
Белый дом подтвердил: 7 декабря 2021 Байден будет обсуждать Украину
заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки
2021-05-07:
В Украине повысят экологические налоги в 2021-2022
Министерство финансов Украины
2021-05-05:
Греция собирается закрыть последнюю ТЭС на буром угле в 2025
Госсекретарь Греции по вопросам энергетики Александра Сдуку
2021-05-04:
BMW переведет на электричество четверть продаваемых в Китае автомобилей к 2025
глава местного представительства BMW в Шанхае Йохен Голлер
2021-01-30:
45% украинцев регулярно не хватает денег
аналитика Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) «Исследование рынка кредитования в Украине»
2021-01-29:
Украинская компания попала под санкции США из-за нефти из Венесуэлы
«Голос Америки» со ссылкой на Минфин США
2020-06-08:
США. Tesla выбрала два места для строительства своего нового крупнейшего завода
Рассматриваются Остин (штат Техас) и Талса (штат Оклахома)
2020-05-16:
Власти Индии анонсировали масштабный пакет финансовых стимулов
премьер-министр страны Нарендр Моди
2019-11-06:
В Украине Кабмин установил 2% пошлину на импорт электроэнергии из РФ
сообщение комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг
2019-08-31:
Кабмин установил лимиты абонплаты за жилищно-коммунальные услуги
Формула учитывает размер прожиточного минимума и средний количественный состав домохозяйства, коэффициент среднего по стране размера расходов на оплату ЖКУ (0,15)
2018-11-03:
В Украине хотят ввести медстрахование: с каждого по 400 грн
Застрахованными должны быть все, говорится в законопроекте №9163
2018-08-31:
Мировой рынок печатающей техники практически не растёт - только на 0,9 % больше в 2018
Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала статистику по мировому рынку печатающей техники (Hardcopy Peripherals, HCP)
2015-04-15:
Мировая экономика. Аномалии финансового мира
Многие экономисты уже окрестили текущую ситуацию "новой нормальностью". Отрицательные процентные ставки уже никого не удивляют
2014-05-31:
Проституция, наркотики и контрабанда в ВВП Италии
Доходы от проституции, продажи наркотиков и контрабанды будут включены в расчеты объемов ВВП Италии
2014-03-31:
СНГ. Российскому бизнесу пообещали "налоговые льготы" в обмен на $5 млрд инвестиций в Крым
Такое решение приняло правительство России на заседании 27 марта 2014
2014-02-14:
США. Деловая активность в секторе услуг продолжала расти в январе 2014
 Соответствующий индекс вырос до 54 пунктов, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM)
2014-01-29:
Украина. Национальный банк Украины потребовал от банков раскрыть сведения о всех своих собственниках
Ранее банки должны были отчитываться только о владельцах существенного участия, принадлежащим более 10% акций
2013-11-27:
Мировая экономика. ЕС готов предоставить Украине доступ к газовой системе через Словакию
Тем самым это в значительной степени сократит зависимость от импорта энергоносителя из России по высоким ценам
2013-06-29:
Глава госслужбы занятости Наталья Королевская обещает до конца года трудоустроить 26 тыс человек
Она напомнила о трех критериях, по которым будет оцениваться деятельность службы занятости
2013-05-08:
МВФ отключит газ. Насколько вырастут коммунальные тарифы
Аналитический материал. Почему повышение тарифов на коммунальные услуги неизбежно
2013-04-18:
ЕС. Кипру не хватает 75 млн евро для избежания дефолта в апреле 2013
Дефицит наличных средств в казне составляет 160 млн евро, а в резерве правительства имеется 85 млн евро
2013-03-09:
Украина. Сколько украинцы готовы отдавать на милостыню?

Большинство украинцев не готовы давать милостыню больше пяти гривен, при этом половина жителей страны определяется с тем, стоит ли подавать милостыню в зависимости от того, кто просит и на что

2013-01-31:
ЕС. Бельгийцев признали богатейшими в ЕС с рекордной суммой финактивов в 67 тыс евро
По данным Национального банка Бельгии, недвижимые активы бельгийцев выше, чем финансовые, а общая стоимость недвижимого имущества жителей страны – около триллиона евро
2013-01-31:
США. Прибыль Bank of America снизилась на 65% по итогам IV кв 2012
Чистая прибыль сократилась до $700 млн, или 3 цента на акцию, а за аналогичный период годом ранее BofA зафиксировал прибыль в $2 млрд, или 15 центов на акцию
2013-01-30:
Азия. КНР впервые за 12 лет рассекретила данные о социальном неравенстве
Коэффициент Джини в Китае составил 0,474 в 2012, что говорит об относительно высоком уровне социального неравенства  
2013-01-29:
ЕС. ЕК выделила 70 млн евро странам юго-восточного региона по программе "Эразмус Мундус"
Всего ЕК объявила конкурс заявок на сумму около 200 млн евро в рамках финансируемой ЕС программы “Эразмус Мундус II” на 2013
2013-01-28:
СНГ. Газпром удвоил чистую прибыль по сравнению с 3-м кв 2011 в 3-м кв 2012
Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя газа – Газпрома по стандартам МСФО выросла до 305 млрд руб со 152 млрд руб за аналогичный период 2011
2012-10-30:
Украина. Кабмин утвердил порядок компенсации 3,9 млрд грн для "Нафтогаза"
Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы является Минэнергоугля
2012-05-01:
Швейцарский национальный банк продолжил ужесточение правил в апреле 2012
Банк Швейцарии создал самостоятельную единицу, подчиняющуюся председателю правления и, при необходимости, Председателю Комитета по аудиту Совета Банка
2012-02-21:
ЕC. Греция одобрила кредитную программу ЕС
"Тройка" международных кредиторов (Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ) предлагает Греции 130-миллиардную кредитную программу и списание долга на 100 миллиардов евро
2012-01-30:
ЕC. Решения S&P о понижении рейтинга будет иметь далекие последствия за пределами Еврозоны
Германия, возможно, сохранит кредитный рейтинг, но решение о сокращении рейтинга Франции до АА+, означает, что Берлин  будет платить больше
2011-12-31:
Украина. Трудовые эмигранты стали присылать больше денег

За три квартала 2011 объем частных денежных переводов из-за рубежа составил $5,126 млрд - на 21% больше, чем за три  квартала 2010

2011-09-03:
Women in Science
Philip Greenspun
2011-09-03:
Барак Обама выбрал нового экономического советника
Предполагается, что администрация президента использует опыт экономиста в решении проблемы безработицы
2011-09-01:
Азия. Китай: г. Пекин стремится к сокращению годового потребления угля до 20 млн тонн
Об этом сообщил представитель пекинской администрации
2011-09-01:
РФ. Число убыточных банков выросло на 40% в 2011
 числе проблемных на 1 августа оказались 127 кредитных организаций
2011-09-01:
Азия. Уровень безработицы в Японии за июль вырос до 4,7% в июле 2011
В июне доля безработных составляла 4,6% от трудоспособного населения страны
2011-08-02:
Банковский регулятор ЕС рассматривает механизмы помощи банкам на случай кризиса

Европейская банковская организация (ЕБО) рассматривает возможные опции для оказания финпомощи банкам региона, которые будут испытывать сложности с ликвидностью, сообщает газета The Financial Times.

2011-08-02:
МВФ согласился выделить Сербии миллиард евро

По условиям договоренности с МВФ, Сербия должна сократить государственные расходы

2011-06-28:
Европа. Экспорт Швейцарии +22,6% г/г в мае 2011
Таможенное управление
2011-03-15:
Где в Европе самый дорогой бензин

Цены на бензин в Европе перевалили за 1,5 евро за литр

2011-01-23:
2010 год признали самым теплым за всю историю наблюдений
Среднегодовая температура в 2010 году составила 14,53 градуса Цельсия
2010-12-27:
РФ. Глава Банка России: задача на 2011 год — снизить инфляцию до 6-7%
В июле 2010 года годовая инфляция снизилась до 5,5%
2010-12-26:
Pixel Qi анонсировала три новых отражающих дисплея
Производством отражающих экранов займется тайваньская компания Chunghwa Picture Tubes
2010-12-25:
В Центральном Китае обнаружено крупное месторождение каменной соли
разведанные запасы которого оцениваются в 4,3 млрд тонн
2010-12-25:
США. Потребительская уверенность в США остается негативной
только 12% респондентов выразили доверие экономике
2010-12-25:
Forbes составил рейтинг крупнейших покупок миллиардеров
самую дорогую покупку в мире в 2010 году совершил россиянин, Роман Абрамович
2010-12-24:
ЕС. Минфин Кипра: Страна вышла из рецессии
Кипр перенес кризис достаточно легко по сравнению с другими государствами еврозоны
2010-12-23:
США. Рост ВВП США составил 2,6% в III кв. 2010
Аналитики прогнозировали, что рост показателя составит 2,8%
2010-12-23:
РФ. МЭР: Рубль окреп к доллару на 2,8% в январе-ноябре 2010
Ослабление российской валюты к швейцарскому франку составило 0,65%
2010-12-23:
Азия. Банк Японии оставил свою монетарную политику без изменений
В этом месяце ЦБ начал приобретать финансовые активы в рамках широкомасштабного пакета мер
2010-12-23:
Азия. ЕС поможет КНР с признанием его экономики рыночной
договорились о том, что ЕС рассмотрит вопрос об отмене ограничений на экспорт в Китай высокотехнологичных товаров
2010-12-22:
ЕС. Грецию, Ирландию и Португалию призывают покинуть еврозону
Идея выхода слабых экономик ЕС из еврозоны начала циркулировать в мировых финансовых кругах примерно год назад
2010-12-22:
ЕС. Греция отстает от программы сокращения дефицита бюджета
рецессия в Греции будет глубже, чем предполагалось ранее
2010-12-22:
Азия. Объем торговли КНР и Тайваня вырос на 39,7% в 2010
За 11 месяцев 2010 года товарооборот составил $131 млрд 760 млн
2010-05-30:
Создана реалистичная модель движения толпы
Исследователи из университета Тулузы и Швейцарского федерального института технологий в Цюрихе ...
2010-05-30:
Надежна ли виртуальная ИТ-инфраструктура?
Виртуализация – общепризнанный тренд во всем мире
2010-05-27:
Мировая экономика. В мире возник дефицит ликвидности доллара США
ФРС США в мае привела в действие временный механизм обмена валютой ...
2010-04-04:
Asustek выпустила нетбук с матовым экраном
Компьютер базируется на процессоре последнего поколения Intel Atom N450 с тактовой частотой 1,66 ГГц
2010-03-24:
ЕС. Испания приняла план сокращения бюджетного дефицита
Восстановление испанской экономики по-прежнему отстает по темпам от других европейских стран
2010-03-24:
Мировая экономика. Сильный доллар снизил цену на золото
Золото 21.03.2010 подешевело в цене до минимальной за три недели
2010-03-24:
Азия. Вэнь Цзябао признает наличие проблем в финансовой системе Китая
В китайской финансовой системе существуют нерешенные вопросы, требующие продолжения реформы в этой области
2010-03-24:
Украина. Ревальвационное давление на гривню продолжилось
На украинском валютном рынке 22 марта 2010 года, продолжилось ревальвационное давление на гривню
2010-03-24:
Украина. Бюджет не смог получить доход
План доходов общего фонда госбюджета в феврале не был выполнен на 20%
2010-01-24:
Sony Ericsson выпускает смартфон с сенсорным экраном и HD-съемкой
Внешне устройство похоже на Sony Ericsson Xperia X10, но имеет более обтекаемую форму и базируется на операционной системе Symbian
2010-01-24:
Samsung расширяет линейку ноутбуков шестью новыми моделями
Новые модели ноутбуков Samsung R780, R580 и R480 с процессором Intel Core i5-520M отличаются повышенной быстротой работы
2010-01-24:
Sony анонсировала ноутбуки с процессором Core i7
Они оснащены процессорами Core i7 и дисковым массивом из четырех SSD-накопителей
2010-01-23:
Украина. В рейтинге экономических свобод Украина оказалась на уровне Африки

В рейтинге 2010 Index of Economic Freedom Украина занимает 162-е место среди 183 стран мира

2010-01-22:
Азия. В Иране будет проведена деноминация валюты
Из нынешнего номинала иранского риала предполагается "выбросить" три нуля
2010-01-22:
ЕС. Отпускные цены производителей в Германии снизились на 4,2% в 2009

Снижение отпускных цен в ФРГ побило 60-летний рекорд

2009-12-27:
Создана банковская карточка, показывающая состояние счета без банкомата
"Умную" банковскую карточку изобрела Группа промышленных дизайнеров из Южной Кореи
2009-12-27:
В Интернете появится социальная сеть для пользователей кредиток
В 2010 году в Интернете появится новая социальная сеть под названием Blippy
2009-12-23:
РФ. S&P повысил прогнозы по рейтингам ряда российских компаний
...после изменения прогноза рейтинга РФ
2009-12-23:
США. Оценка роста ВВП пересмотрена до 2,2% с 2,8% в III кв. 2009
Аналитики не ожидали пересмотра показателя
2009-12-22:
США. Объем просроченных выплат по ипотеке достиг 42,06% в ноябре 2009
По словам аналитиков сложившая ситуация не изменится вплоть до 2011 года
2009-12-22:
США. Обанкротились семь банков за 19.12.2009
Таким образом с начала 2009 года в США закрылись уже 140 банков
2009-12-22:
Азия. ВВП Тибета составил $5,9 млрд
...увеличившись на 12,1%  по сравнению с прошлогодним показателем
2009-11-30:
Мировая экономика. Долговые проблемы Дубая вызвали синхронизированный спад на мировых финансовых рынках
Биржевые индексы по всему миру - от Шанхая до Бразилии - обвалились
2009-10-25:
Чип величиной с ноготь вместит 250 миллионов страниц текста
...что примерно в 50 раз больше, чем емкость современных чипов памяти
2009-09-15:
Мировая экономика.Кризис обошелся каждому налогоплательщику в 10 тыс. долл.
 ВВС: Всего мир потратил на борьбу с кризисом более $10 трлн.