Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференції та семінари

19– 21червня 2019 р. Одеса. XXIV Міжнародна науково-практична конференція «ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИв контексті інтеграції Українив Європейський науково-інноваційний простір»


Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України» та

Одеський національний політехнічний університет


ЗАПРОШУЮТЬ

науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, представників державних установ, зацікавлених організацій та бізнесу

взяти участь у роботі

XXIV Міжнародної науково-практичної конференції

«Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України

в Європейський науково-інноваційний простір»,

яка відбудеться 19-21 червня 2019 р.


РЕЄСТРАЦІЯ


У роботі конференції беруть участь керівники та спеціалісти міністерств і відомств, національних академій наук, місцевих державних адміністрацій, наукових установ, закладів вищої освіти, інноваційних підприємств України та зарубіжних країн.

Мета конференції: обговорення проблем і перспектив інноваційного розвитку економіки України та її регіонів як стратегічних пріоритетів держави, забезпечення технологічного розвитку на основі випереджаючого зростання високотехнологічних галузей промисловості, дослідження аспектів взаємодії влади, науки та бізнесу як факторів стійкого економічного зростання в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір.


НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Маліцький Б.А. – співголова комітету, д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, директор ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».

Оборський Г.О. – співголова комітету, д.т.н., проф., заслужений працівник освіти України, ректор Одеського національного політехнічного університету.

Соловйов В.П. – співголова комітету, д.е.н., проф., заступник директора ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».

Філиппова С.В. – співголова комітету, д.е.н., проф., директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.

Продіус О.І. – відповідальний секретар комітету від Одеського національного політехнічного університету, к.е.н., доц., завідувач кафедри менеджменту Одеського національного політехнічного університету.

Сенченко В.В. – відповідальний секретар комітету від ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», к.т.н., с.н.с., старший науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».

Ковтуненко К.В., д.е.н., доц., завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Одеського національного політехнічного університету.

Балан О.С., д.е.н., проф., професор кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку Одеського національного політехнічного університету.

Бельтюков Є.А., д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економіки підприємств Одеського національного політехнічного університету.

Головатюк В.М., д.е.н., с.н.с., провідний науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».

Грачев О.О., к.т.н., завідувач відділу ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».

Дікусар О.І., д.хім.н., проф., член-кореспондент Академії наук Молдови, завідувач лабораторією Інституту прикладної фізики АН Молдови.

Дроговоз Ю.С., віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців.

Кожушко Л.Ф., д.т.н., проф., завідувач кафедри менеджменту Національного університету водного господарства та природокористування (м.Рівне).

Колесник М.М., керівник ГО «Академія сучасного політика».

Кульчицький І.І., президент ГО «Агенція європейських інновацій».

Литвинко А.С., д.і.н., с.н.с., провідний науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».

Макаренко І.П., к.е.н., директор Інституту еволюційної економіки, проф. кафедри економічної кібернетики Українського гуманітарного інституту,  с.н.с. ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».

Окландер М.А., д.е.н., проф., завідувач кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету.

Попович О.С., д.е.н., с.н.с., головний науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».

Радосавлевич М., д.е.н., проф., декан факультету бізнесу та права Університету «УНІОН – Нікола Тесла» (м.Белград).

Рубель О.Є., д.е.н., с.н.с., старший науковий співробітник Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

Сергієнко В.І., д.е.н., головний науковий консультант Інституту законодавства Верховної Ради України.

Чайка Д.Ю., к.г.н., генеральний директор Директорату інноваційної діяльності та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України.

Шовкалюк В.С., радник Міністра освіти і науки України.

Щербін В.К., к.філ.н., завідувач сектору інноваційного розвитку галузей Центру системного аналізу та стратегічних досліджень НАН Білорусі.

 

Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику матеріалів XXIV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір» перед початком конференції.

Матеріали конференції будуть розміщені на економічному науковому порталі ОНПУ www.economics.opu.ua, офіційному веб-сайті МОН України, сайті ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України» та на порталі інновацій www.inno.lviv.ua.

Робота конференції планується у форматі пленарного засідання та за секціями. Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

 

Тематика доповідей і повідомлень на конференції:

 • інноваційний розвиток, технологічна модернізація економіки, впровадження новітніх технологічних рішень та випуск високотехнологічної продукції – єдиний шлях для виходу України з економічної кризи;
 • регіональний аспект інноваційної діяльності, конкурентоспроможність економіки, економічна безпека, взаємодія влади, науки та бізнесу;
 • національні та регіональні інноваційні системи та програми, проблеми та перспективи створення інноваційної інфраструктури;
 • проблеми розвитку сучасного інноваційного підприємництва та підготовки кадрів в умовах структурних змін в економіці;
 • поєднання можливостей і потреб науки, освіти та виробництва в Україні, представлення науково-технічних розробок закладів вищої освіти, національних академій наук; налагодження контактів з потенційними інвесторами та міжнародне співробітництво в інноваційній сфері;
 • розвиток механізмів державного управління та нормативно-правової бази інноваційної діяльності в Україні, створення правових засад підтримки інноваційних підприємств та “стартапів”;
 • цифрова економіка: поточний стан та перспективи розвитку; відкрита наука та відкриті інновації, питання комерціалізації результатів науково-технічної діяльності та підготовки фахівців з управління інтелектуальною власністю;
 • цивілізаційний поступ наукоємного суспільства: загальнодержавні та регіональні механізми стратегії «Індустрія 4.0»;
 • історія науки і техніки через призму інновацій;
 • трансформація наукових знань у виробничу функцію та інформаційно-технологічна підтримка цього процесу;
 • сучасні механізми запиту на результати науки щодо розвитку технологічної сфери виробництва, державна та підприємницька мотивація стимулювання технологічного оновлення сфери виробництва;
 • чутливість сфери прикладної науки до появи нових запитів від практики, засоби створення інтерфейсів передачі запитів практики до наукової сфери.

 

Місце проведення: м. Одеса, пр-т Шевченка, 1, Одеський національний політехнічний університет, Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 1. До друку приймаються оригінальні тези доповідей, що містять результати раніше не опублікованих досліджень (кількість авторів – не більше трьох), однією з робочих мов конференції. Обсяг тез має не перевищувати 5 сторінок, включаючи рисунки, таблиці й список використаних джерел.
 2. Тези готуються за допомогою редактора Microsoft Word, шрифт Times New Roman; кегль – 12; міжрядковий інтервал – 1,15; абзацний відступ – 0,75 см; колонтитули: верхній – 1,27 см, нижній – 1,5 см; поля: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє і нижнє – 2 см. Сторінки тез не нумеруються.
 3. Файл зберігати у форматах RТF та DOC. Ім’я файлу подавати транслітерацією, як прізвище автора (авторів), наприклад, Реtгеnко.doc.
 4. Елементи заголовка: у першому рядку ліворуч без абзацного відступу – прізвище та ініціали автора (авторів); другий рядок – вчене звання, науковий ступінь, посада, установа (заклад), email; через один рядок – назва тез великими літерами (по центру). Далі, через один рядок (абзацний відступ) – анотація. З нового рядка (абзацний відступ) – ключові слова мовою тез. З нового рядка (абзацний відступ) – основний текст. Через один рядок після тексту тез подається «Список використаних джерел», який оформляється згідно зі встановленими стандартами (у порядку появи посилань на джерело, без абзацного відступу). Наприкінці тез англійською мовою наводяться: прізвище та ініціали авторів (по центру), назва тез (по центру, великими літерами), переклад тексту анотації та ключових слів (з нового рядка, абзацний відступ).
 5. Посилання на використані джерела в тексті за зразком: [2, с. 3-7; 5, с. 127], де перше число – номер джерела за списком використаних джерел, число після коми – номер сторінки (діапазон задається через дефіс), декілька джерел відділяються крапкою з комою або дефісом. Зноски припустимі для коментарів у тексті та створюються через меню програми – Вставка-Зноска.

 

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Для включення в програму конференції до 10 травня 2019р. необхідно:

 1. Зареєструватися, заповнивши заявку учасника за наведеною формою http://stepscenter.org.ua/registr або надіславши її на еmail: odessa@stepscenter.org.ua (зразок заявки учасника можна скачати за посиланням http://stepscenter.org.ua/text).
 2. Надіслати на вказану електронну адресу тези доповіді та відскановану копію квитанції про сплату оргвнеску. Підтвердження отримання матеріалів має надійти впродовж 3-х днів, у іншому випадку – необхідно відправити запит на адресу оргкомітету.

Тези, надіслані на адресу оргкомітету пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться. Відповідальність за достовірність змісту несе автор. Публікація тез у збірнику здійснюється в авторській редакції. Тези, що не відповідають тематичним напрямам роботи конференції, вимогам щодо оформлення матеріалів або вимогам до рівня їх підготовки – відхиляються, про що на email авторів буде надіслане відповідне повідомлення.

Збірник матеріалів XXIV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір» можна буде отримати під час реєстрації на конференції або після її проведення – Укрпоштою за вказаними в заявці учасника реквізитами, та після конференції на сайті економічного наукового порталу ОНПУ www.economics.opu.ua.

Учасники конференції мають можливість безкоштовно опублікувати власні статті у фахових економічних журналах ОНПУ, що індексуються в міжнародних наукометричних базах.

 

 

Організаційний внесок за участь у роботі конференції
складає:

Очна форма:

300 грн. (участь у пленарних засіданнях та секціях, публікація тез, друкована програма конференції та друкований збірник матеріалів конференції, кава-брейк, відвідування інноваційно-активних підприємств);

250 грн. (участь у пленарних засіданнях та секціях, публікація тез, друкована програма конференції та електронна версія збірника матеріалів конференції, кава-брейк, відвідування інноваційно-активних підприємств).

Дистанційна форма:

200 грн. (публікація тез та пересилка Укрпоштою одного примірника друкованого збірника матеріалів конференції);

150 грн. (публікація тез та пересилка електронної копії збірника матеріалів конференції на email авторів).

 Оргвнесок перераховується за вказаними нижче реквізитами: розрахунковий рахунок 31255225117848 ДКСУ м. Києва МФО820172, Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», інд. код 13694464. Призначення платежу: «Орг. внесок за участь у конференції Проблеми і перспективи інноваційного розвитку Прізвище, Ім’я, По-батькові».

В окремих випадках, за погодженням з оргкомітетом конференції, можлива оплата організаційного внеску під час реєстрації.

 Витрати на проїзд, проживання та харчування покриваються учасниками самостійно.

 Контакти оргкомітету:

01032, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 60, Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», тел.: +38 (044) 486-95-91; +38 (044) 236-99-43; email: odessa@stepscenter.org.ua

Контактні особи:

 

Сенченко Василь Васильович, тел.: +38(044)2369943
  +38(066)5996198
Вовченко Олена Владиславівна, тел.: +38(044)2369943
  +38(097)4563310

65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1, Одеський національний політехнічний університет, тел.: +38(048)705-84-37; email: odessa@stepscenter.org.ua

Опубліковано на сайті: 2019-04-27

2005-01-29:
02 лютого 2005 р., 10-00, УГІ, Наукові читання "Життя і творчість М.І.Туган-Барановського"

Другий тур.  Читання присвячені 140-річчю від дня народження М.І.Туган-Барановського

(Перший тур Читань відбувся в рамках днів науки в Києво-Могилянській академії 27 січня 2005 року)