Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Автори публікацій

Гусєв В’ячеслав

1. П.І.Б.   Гусєв В’ячеслав Олександрович

2. Дата народження : 16 листопада 1945 р., м. Львів, Україна.

3. Адреса :

Національна академія державного управління при Президентові України 

Україна, 04050, м. Київ, вул. Пугачова, 12/2

Телефон : +38 (044) 386-08-52

E-mail: gusiev.va@gmail.com               vgusev@kv.ukrtel.net

4. Освіта:Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, радіофізичний факультет (1970 р.), спеціальність "Радіофізика і електроніка" (квантова електроніка); Республіканський інститут підготовки менеджерів при Раді Міністрів УРСР (1991 р.), спеціальність "Організація управління виробництвом"; Український інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти (1995 р.), спеціальність "Адміністративний менеджмент".

5. Професійне зростання:

1972-1981 рр. – науковець, викладач радіофізичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка; 1981-1993 рр. – науковець в Інституті напівпровідників АН України, заступник директора НВП “КВАЗАР-ІПАН” при ВО “Квазар” і Інституті напівпровідників АН України. У 1986-1987 рр. брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, де був заступником штабу Академії наук Української РСР в м. Чорнобиль. У 1993-2000 рр. - заступника Голови Державного інноваційного фонду України; 2000-2003 рр. - докторант, а в 2003-2007 рр. – вчений  секретар Національної академії державного управління при Президентові України;
2007 - 2008 рр. - віце-президент Академії фінансового управління при Міністерстві фінансів України. У 2008 – 2011 рр. доцент кафедри економічної теорії і історії економіки Національної академії державного управління при Президентові України.
З 2011 р. по ц.ч. – провідний науковий співробітник Інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

6.  Наукова і науково-педагогічна діяльність. Наукові інтереси у галузі науки «Державне управління», а також в області інноваційної економики, управління проектами.

Викладає навчальні дисципліни «Управління структурними змінами та інноваційно-інвестиційними процесами в економіці України», «Економіка і фінанси». Автор більш ніж 120 наукових робіт (загальним підсумком) в галузі квантової електроніки
(1970-1991 рр.), інноваційної економіки і управління проектами (1992-2000 рр.), державної інноваційної і промислової політики (2000 – 2012 рр.), серед яких 2 авторських свідоцтва на винаходи (СРСР), 3 монографії (2 колективних монографії). Під науковим керівництвом В.А. Гусєва підготовлене шість  кандидатів наук з державного управління.

7. Практичний досвід :

1992 – 2000 р. участь в розробці, експертизі та управлінні інноваційними проектами. 

З 2004 р. неодноразово призначався науковим керівником, відповідальним виконавцем НДР, які виконувалися і виконуються в рамках комплексного наукового проекту Національної академії державного управління при Президентові України «Проблеми державного управління і місцевого самоврядування».

8. Вибіркові наукові публікації :

1. Гусєв В.О. Державна інноваційна політика: методологія формування і впровадження. Монографія / В.О. Гусєв. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 624 с.

2. Шляхи інноваційного розвитку України: наукове видання / Д.В. Табачник (керівник авторського колективу), В.Г. Кремень, А.М.Гуржій, М.Ф. Гончаренко, В.О. Гусєв,
О.А. Мазур. – К.: «Людопринт», 2004. – 544 с.

3. Гусєв В.О. Парадигма інноваційного розвитку як стратегічний пріоритет соціально-економічної політики держави. У кн. Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми: монографія / Кол. авт.; За ред. В.М. Князєва. – К.: Вид-во НАДУ. Міленіум, 2003. – 320 с., розділ 2.4. – С. 218 – 250.

4. V.A. Gusev, A.I.Yakovlev   Effect of Risk Level on the Efficiency of Innovations/  MANAGEMENT, - Beogrrad 1999. – Broj 13–14, Godina IY. – Р. 45–50.

5. Гусєв В.О. Концептуальні засади формування державної інноваційної політики / Вісник Української Академії державного управління при Президентові України.. – 2002. – №4. – С. 84–92.

6. Гусєв В.О. Формування державної інноваційної політики у секторі малого підприємництва // Статистика України. – 2002. – №4. – С. 33–38.

7.  Гусєв В.О.Методологія проведення комплексної інноваційної експертизи проектів // 

Актуальні проблеми державного управління. Зб. наук. пр. Харківський регіональний інститут державного управління. УАДУ Х.: Магістр. – 2002. – №3(14). – С. 161–168.

8. Гусєв В.О. Мета, принципи та стратегії   державної інноваційної    політики // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. праць. Вип.12. – Одеса: ОРІДУ УАДУ. – 2002. – С. 16–27.

9. Гусєв В.О., Александров В.Т. Державна підтримка сфери інноваційної діяльності в Україні: структура інститутів та послуг // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 2003. – № 1. – С. 116–127.

10. Гусєв В.О. Система пріоритетів державної інноваційної політики // Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. К. – 2002. – вип. 2. – С. 100–107.

11. Гусєв В.О. Формування інноваційної культури як пріоритет державної інноваційної політики // Освіта і управління – 2003. – №2. – С. 85–92.

12. Гусєв В.О., Литвинов Г.С. Інформаційні ресурси  як інтегративний фактор розвитку інноваційних процесів // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. праць. Харк. рег. ін-т. УАДУ. Х.: Магістр. – 2003. – №1 (15). – С. 40–48.

13. Гусєв В.О. Державна інноваційна політика у форматі національної інноваційної системи // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 2003.- № 2. – С.102–108.

14. Гусєв В.О. Державна інноваційна політика: аспект інтернаціоналізації // Економіка України. – 2003. – № 6. – С. 77–84.

15. Гусєв В.О. Державна інноваційна політика: регіональний аспект // Управління сучасним містом. – К.– 2003. – № 3/7-9 (11). – С. 100–114.

16. Гусєв В.О., Довгаль Г.М. Державне регулювання діяльністю технологічних парків в Україні // Актуальні проблеми державного управління. Зб. наук. пр. – Д.: ДРІДУ НАДУ. – 2003. – Вип. 4(14). – С.108 – 124.

17. Гусєв В.О. Система державного управління у сфері інноваційної діяльності // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. К.: Вид-во НАДУ. – 2004. – № 1. – С. 181–191.

18. Гусєв В.О., Довгаль Г.М. Методологічні підходи до формування інноваційного законодавства України // Менеджер 2004. – № 4 (30). – С. 11–17.

19. Гусєв В.О. Імперативи інноваційного розвитку та державної інноваційної політики // Державне управління в Україні : реалії та перспективи: Зб. наук. пр. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – С. 301 – 316.

20. Гусєв В.О., Темиргалієв Р.І. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2005. - № 1. – С.170 – 180.

21. Гусєв В.О. Державна інноваційна політика у сфері вищої освіти // Менеджер. – 2006. - № 1. – С.28 – 36.

22. Гусєв В.О., Горник В.Г. Кластерна модель інноваційної реструктуризації регіональної економічної системи // Управління містом. К.: – 2004. – № 10 – 12 (16). – С. 140–146.

23. Гусєв В.О. Підтримка інноваційного розвитку національної економіки сферою вищої освіти // [Електронний ресурс] // Державне управління: теорія та практика. – 2006. - № 1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2006-%20/txts/GALUZEVE/06gvosvo.pdf

24. Гусєв В.О. Імперативи і основні  напрями інноваційної реструктуризації промислового комплексу України // [Електронний ресурс] // Державне управління: теорія та практика. – 2008. - № 1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2008-1/txts/GALUZEVE/06gvosvo.pdf - Заголовок  з екрану.

25. Гусєв В.О. Інноваційна реструктуризація промислового комплексу України у форматі промислової інноваційної системи // Вісник НАДУ. – 2008. - № 3. – С.81-93.

26. Гусєв В.О., Онисько Є.А. Державне регулювання у сфері промислової власності в Україні // Вісник НАДУ. – 2010. - № 1. – С. 78 – 88.

27. Гусєв В.О., Мужилко О.О. Парадигма сталого інноваційного розвитку // Економіка та держава. – 2011. - № 9. – С. 115 – 118.

28. Ніколаєв В.П. Гусєв В.О., Брунько В.М. Держава: фіскал чи інвестор? (Роздуми з позицій методології проектного менеджменту) // Вісник Національного банку України. – К.: – 1997. – №6. – С. 31–35.

29. Гусєв В.О., Гончаренко М.Ф. Комплексна інноваційна експертиза у програмно-цільових методах реалізації пріоритетних інноваційних процесів // Науково-технічна інформація. – 2004. – № 1. – С. 30–38.

30. Гусєв В.О. Інноваційна орієнтація  системи підготовки і підвищення кваліфікації державних службовців  //Проблеми й тенденції розвитку галузі науки "Державне управління" в Україні:  від теорії до практики: Зб. Матеріалів симп. за міжнар.  участю. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 28 – 33 с.

31. Гусєв В.О., Машкова Ю.Ф. Формирование национальной инновационной системы // Материалы Пятого Международного Форума «От науки к Бизнесу: Современные подходы взаимодействия ВУЗов с наукоемким бизнесом», 11-13 мая 2011 г., Санкт-Петербург, Изд-во ISBN, 2011. – С.149 – 152.

32. Gusev V.A.  Deutsch-Ukrainischer Kooperationstag fur innovative Unternehmen und technische Dienstleister Innovations kolloquium. – 1999. – 7–8 Oktober 1999. Kiew. – Р. 117 – 121.

33. Gusev V.A.,  Yakovlev A.І.  Solution Optimization in Management of Complex Technical System Projects // Proceedings 15th World Congress on Project Management. – 22–25 May 2000. – London, England.

34. Гусєв В.О. Моніторинг стратегії інноваційного розвитку національної економіки у збалансованій системі показників // Новітні тенденції розвитку демократичного врядування: світовий та український досвід: матеріали наук.-практ. конф. за міжн. участю. Київ, 30 трав. 2008 р.: у 3 т. / за заг. ред. О.Ю. Оболенського, С.В. Сьоміна. – К.:НАДУ. – 2008.– Т.1.–С. 44- 47.

35. Знання як інноваційний продукт та інтегративний фактор в системі: наука, освіта, практика // Демократичне врядування: наука, освіта, практика: матеріали наук.-практ. конф. за міжн. участю,  м. Київ,  29 трав. 2009 р.: у 4 т. / за заг  ред.. В.П. Приходька, С.В.Загороднюка. – К.: НАДУ, 2009. – Т.3. – С.128 – 132.  

36. Гусєв В.О. Методологія технологічного передбачення (форсайт) розвитку соціально-економічних систем // Науково-інформаційний вісник з державного управління – 2009.- №  3. -  С. 24 – 30.

37. Гусєв В.О. Методологія формування державної інноваційної політики // Актуальные проблемы научно-технологической и инновационной политики в контексте формирования общеевропейского научного пространства: опыт и перспективы// Материалы ХХІІІ Киевского международного симпозиума по науковедению и научно-техническому прогнозированию, Киев, НАН Украины, 16-17 июня 2010 р. – С. 59-62.

37. Гусєв В.О., Мужилко О.О. Модернізація національної економіки на засадах парадигми сталого інноваційного розвитку // Проблемы и перспективы инновационного развития экономики: материалы XVI Международной научно-практической конференции, 12 – 16 сент.  2011 г., Алушта / НАН Украины, ТСНИО Крыма. – Симферополь: «ИТ – Ареал», 2011.  С.26-33.

38. Статті : Інноваційна інфраструктура, Інноваційна політика, Інноваційна політика державна,  Інноваційна реструктуризація, Інноваційний менеджмент, Інноваційний проект, Інноваційний процес, Інновація, Рейдерство, Інноватика, Розвиток економічний, Сталий розвиток, Тіньова економіка, Стратегія інноваційного розвитку, Інноваційна діяльність // в  кн. Енциклопедія державного управління у 8 т. /  Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія : Ю.В.Ковбасюк (голова) та ін. – К.: НАДУ, 2011.

Громадська діяльність: член Міжнародної асоціації працівників небанківських фінансових установ, член Асоціації управління проектами “СОВНЕТ”, академік Української академії наук з державного управління, науковий консультант Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України, радник Міністра промислової політики України (2008 – 2010 рр.).

Нагороди, відзнаки: Медаль «В память 1500-летия Киева», 1983;  Почесна грамота Головного управління державної служби України, 2004 р.; Подяка Київського міського голови, 2005 р.; Почесна грамота Кабінету Міністрів України, 2005 р.; Почесна грамота Верховної Ради України, 2006 р.