Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Публікації

Крючкова І.В.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ (монгр. укр.)


ІНСТИТУТ
ЕКОНОМІКИ ТА  ПРОГНОЗУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ

За редакцією доктора економічних наук І. В. Крючкової

Київ

"ОСНОВА" 2007

 

УДК 339.137.2:338.2](477) ББК 65.2/4(4УКР) К65

Автори:

Бородіна О. М. (п. 2.4), Бурлай Т. В. (п. 4.1), Горшкова 11.1. (п. 2.5, р. 5), Гончар Н. Ю. (р. 5), Дубровський І?. І. (п. 1.3), Крючкова І. В. (п. 2.1, п. 4.2, р. 5), КузнєцоваЛ. І. (п. 2.3), Ліанова Е. М. (п. 3.3), Лір В. Е. (п. 2.3), Лісогор Л. С. (п. 3.1), Луніна І. О. (п. 3.4), Макара О. В. (п. 4.2), Мунтіян 11. І. (п. 3.5); Пасічник О. В. (р. 5); Покришка Д. С. (п. 1.1, п. 1.2, п. 3.2), Сіденко В. Р. (п. 1.4), Со-коленко С. І. (п. 3.2), Щербак А. В. (п. 4.3), Шинкоренко Т. П. (п. 2.2, р. 5).

Координатор:

канд. екон. наук Гончар Н. Ю. (ДУ «Інститут економіки та про­гнозування НАН України», Київ).

Рецензенти:

д-р екон. наук, проф., чл.-кор. УААН Б. Й. Пасхавер (ДУ «Інсти­тут економіки та прогнозування НАН України», Київ); д-р екон. наук, чл.-кор. НАН України Б. М. Данилишин (Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, Київ).

Затверджено до друку Постановою Вченої ради ДУ

«Інститут економіки та прогнозування НАЙ України»

від 5 жовтня 2006 р. № 95

     -

К65   Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення / За ред. д-ра екон. наук І. В. Крючкової. –

         К: Основа, 2007. - 488 с.

                     ІSВМ 978-966-699-228-7

У монографії комплексно досліджено конкурентоспроможність української економіки як фактор забезпечення її стабільного та динамічного розвитку, а також активізації міжнародних інтеграційних процесів. Вперше зроблено порівняльний аналіз основних складових конкурентоспроможності економіки України (у тому числі із урахуванням міжнародних рейтингових оцінок), включаючи структурні процеси, ринок праці, підприємницьке середовище, екологізацію виробництва та дієвість державного впливу, насамперед через оподаткування. У практичній пло­щині надано конкретні рекомендації та запропоновано концепцію програми підви­щення конкурентоспроможності економіки України.

Для фахівців із питань макроекономіки, вчених-економістів, викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

УДК 339.137.2:338.2](477) ББК 65.2/4(4УКР)

© ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2007 ІSВМ 978-966-699-228-7  © Оформлення, оригінал-макст видавництва «Основа», 2007

 

ЗМІСТ

Вступ ....................................................................................... 5

Розділ 1. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ - ВИКЛИК

ЧАСУ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ   ....................... 8

1.1.           Підвищення конкурентоспроможності як фактор
динамічного розвитку та участі в інтеграційних
процесах  ................................................................................ 8

1.2.    Світовий досвід реалізації політики підвищення
конкурентоспроможності національної економіки.................. 10

1.3.           Україна у міжнародних рейтингах конкурентоспро­-
можності: тенденції, слабкі та сильні сторони економіки
України  ................................................................................. 28

1.4.           Міжнародні інтеграційні процеси та конкуренто­-
спроможність економіки.................................................... 54

Розділ 2. СТРУКТУРНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ

УКРАЇНИ............................................................................... 71

2.1.   Структурна гармонізація на макрорівні...................... 71

2.2.   Структурна складова підвищення конкурентоспро-­
можності економіки............................................................ 96

2.3.   Промисловий розвиток: створення сильної високо-
технологічної бази ............................................................ 133

2.4.   Аграрна політика та конкурентоспроможність
аграрного виробництва..................................................... 167

2.5.         Зовнішня торгівля як чинник економічного розвитку . .184

Розділ 3. РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА НАРОЩЕННЯ

КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ............................................ 205

3.1.   Інновації та креативність  .......................................... 205

3.2.   Кластеризація економіки ........................................... 240

3.3.   Конкурентоспроможність українського ринку праці ... .276

3.4.   Оподаткування як чинник впливу на конкуренто­-
спроможність ..................................................................... 337

3.5.   Екологізація виробництва  ......................................... 358

З


Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення

Розділ 4. КАРДИНАЛЬНЕ ПОКРАЩЕННЯ ПІДПРИЄМ­НИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА - КЛЮЧ ДО УСПІХУ . .386

4.1.  Системна підтримка і адаптація європейського
досвіду із врахуванням специфіки України   ................ 386

4.2.  Підприємництво: структура та розвиток, дієвість
регуляторної політики   .................................................... 420

4.3.  Підвищення ефективності конкурентної політики .. .439

Розділ 5. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОГРАМИ

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ................................................. 455

Перелік таблиць.................................................................. 475

Перелік рисунків................................................................. 479


ВСТУП

Стале зростання економіки будь-якої держави потребує сприятливих рамкових умов для бізнесу та активного підключення факторів іннова-тивності в економічне життя, що передбачає системне посилення конку­рентних переваг порівняно із іншими країнами світу і сприяє збільшенню надходження прямих іноземних інвестицій, а також підвищенню адаптив-ності економічної системи до зовнішніх збурень. Конкурентоспро­можність економіки, методи її визначення та зв'язок із динамікою зрос­тання на різних етапах економічного циклу вже не перше десятиліття пе­ребувають у центрі уваги економістів та урядовців, оскільки якість тих чи інших оцінок і ступінь їх відповідності сучасним економічним реаліям суттєво позначаються на ґрунтовності стратегічних рішень держави на всіх рівнях економіки.

Цільовою установкою авторів даної монографії було системне визна­чення сильних та слабких сторін економіки України порівняно із іншими країнами світу, аналіз найвагоміших зовнішніх та внутрішніх чинників впливу на структурні процеси, а також розроблення пропозицій стосовно підвищення міжнародної конкурентоспроможності країни за умов ак­тивізації інтеграційних процесів і посилення тиску глобальної конку­ренції.

Для досягнення цієї мети авторами використано також і результати рейтингових досліджень Світового економічного форуму та інших міжна­родних організацій. Методологія обрахунку інтегрованих показників кон­курентоспроможності, як правило, базується на спробі синтезувати в од­ному показникові широкий спектр характеристик економіки різних країн і вибудувати їх ієрархічне співставлення.

За результатами дослідження визначено, що Україну роблять слаб­кою не тільки макроекономічна нестабільність (інфляція, високі кредитні ставки, що стримують розвиток нового бізнесу, неефективне витрачання бюджетних ресурсів), слабка здатність до адаптації нових технологій че­рез залучення прямих іноземних інвестицій, епідемія корупції тощо, а, на­самперед, низька якість суспільних інституцій та несприятливе підприємницьке середовище. Звідси саме реформування інституційного середовища закладає базу до майбутнього розвитку та членства в ЄС і є об'єктивною вимогою підвищення конкурентоспроможності України. Для цього  необхідно  докласти  зусиль,  спрямованих  на усунення

Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищеннянайбільш слабких складових конкурентоспроможності. Адже на сучасно­му етапі, як ніколи раніше, під впливом глобалізації зростає значення ло­калізації бізнесу та виробництва, а головне - капіталу.

Досвід країн, які за конкурентоспроможністю зростання в різні часи вийшли на перші позиції в світі (США та Фінляндія), вказує на те, що са­ме активізація державної політики в напрямі підвищення конкуренто­спроможності економіки стала рушійною силою даного процесу. Таким чином, досвід великої та маленької країни свідчить про те, що Україна, яка по багатьох показниках рейтингів займає середні позиції, має всі мож­ливості для того, щоб знайти свій шлях у підвищенні конкурентоспро­можності національної економіки.

В Україні усунення слабких сторін і нарощення конкурентних пере­ваг вимагають розробки та реалізації системних заходів не тільки з боку уряду країни, але й всіх гілок влади і суб'єктів господарювання. Загалом підвищення конкурентоспроможності економіки та перехід на інно­ваційний шлях розвитку є ключовим завданням державної економічної політики, головною метою якої є створення передумов до вступу України в ЄС зі зменшенням розриву у рівні життя та досягненням економічних та інституційних критеріїв конвергенції.

Реалізація цієї стратегічної мети має відбуватися через формування інноваційної і водночас соціально орієнтованої моделі економічного роз­витку, створення ефективної ринкової системи, адаптованої до викликів світових ринків через подальше якісне трансформування економічних відносин. Враховуючи, що стратегічним курсом України є європейська інтеграція, для забезпечення конкурентоспроможності національної еко­номіки необхідно зосередитися не тільки на власних, але й програмних орієнтирах ЄС. Отже, однією із передумов виходу України на конкурен­тоспроможний шлях розвитку є вивчення та сприйняття досвіду країн ЄС, а також інших розвинених країн у реалізації політики підвищення конкурентоспроможності економіки.

На думку авторів, монографія сприятиме збільшенню уваги широких кіл наукової спільноти до національної ідеї підвищення конкурентоспро­можності України та підпорядкуванню економічних наукових досліджень необхідності формування відповідної стратегії із визначенням конкрет­них заходів державного впливу.

У роботі висвітлюються результати комплексного дослідження кон­курентоспроможності економіки України та узагальнення світового досвіду реалізації політики конкурентоспроможності як на рівні окремих країн, так і ЄС загалом. Матеріал монографії структуровано таким чином, щоб навести розгорнуті складові конкурентоспроможності економіки України за даними Світового Економічного Форуму із експертною оцінкою самої методології таких ієрархічних порівнянь і виявленням слабких сторін конкурентоспроможності вітчизняної економіки. Серед найваж­ливіших проблем у монографії виділено: структурну гармонізацію еко­номіки на макро-, мезо- та мікрорівні (включаючи енергетичну складову конкурентоспроможності економіки України), конкурентоспроможність сільськогосподарського виробництва; кластеризацію підприємств (ство­рення мережевої економіки); кардинальне поліпшення підприємницького середовища, посилення інноваційної та креативної складових, розвиток ринку праці, вдосконалення податкової системи та участь у міжнародних інтеграційних процесах, а також екологізацію виробництва. Зазначені складові конкурентоспроможності економіки України є визначальними, хоча і не вичерпують усього кола проблем національної економіки.


довідки за тел.: (044) 254-23-56 Купріянова Наталія Петрівна

Опубліковано на сайті: 2007-06-12

Коментарі до цієї статті:

Дата: 2013-04-03     Коментарий добавил(а): Админ ИЭЭ

По поводу вопроса: "Где взять монографию".
См. здесь же внизу комментарий от 2008-05-22

Дата: 2013-04-02     Коментарий добавил(а): Юлія Шкідіна

Де можна взяти повну версію монографії? Завчасно дякую.

Дата: 2011-01-21     Коментарий добавил(а): ИЭЭ_ админ

Елена, информация о возможности получения книги уже есть в комментариях. Познакомьтесь с ними, пожалуйста.

Дата: 2011-01-21     Коментарий добавил(а): Елена

скажите, пожалуйста, где можно достать электронный вариант этой книги? мне очень нужна информация по конкурентоспособности аграрного сектора!!! или, может, эта книга есть в каких-нибудь библиотеках? помогите, пожалуйста, бедному студенту!!!!!!

Дата: 2008-11-18     Коментарий добавил(а): ИЭЭ_ админ

Мы передадим Вашу просьбу Крючковой Ирине Владимировне. Однако, подозреваем, что нынешний тираж уже разошелся. т.к. выходила небольшим тиражом. А Вы пробовали звонить по указанным телефонам? В любом случае, если книга еще есть или ее тираж уже разошелся, учебное заведение может сделать заказ.

Дата: 2008-11-18     Коментарий добавил(а): Анна

Можливо ви дозволите бідним студентам економічних факультетів скачати даний підручник БЕЗКОШТОВНО?

Дата: 2008-05-29     Коментарий добавил(а): ОЛЕГ

чому так мало надруковано про це ??????????????

Дата: 2008-05-22     Коментарий добавил(а): ИЭЭ_админ

Можете также обратиться в Институт экономики и прогнозирования НАНУ по тел.: 8(044) 254-20-36
к Скрипке Людмиле Григорьевне

Дата: 2008-05-22     Коментарий добавил(а): Сергей

Где можно достать книжку?Можете ви скинуть мне её в електронном формате ?

Дата: 2007-11-16     Коментарий добавил(а): ВЛ

Світовий досвід реалізації політики підвищення
конкурентоспроможності національної економіки

Дата: 2007-11-16     Коментарий добавил(а): Володимир

1.2. Світовий досвід реалізації політики підвищення
конкурентоспроможності національної економіки..................