Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Інформація для прогнозів

Україна. Державнi банки: бути чи не бути?


  Можливо, рiшення попереднього уряду про рекапiталiзацiю не було економiчно доцiльним. Бюджетнi кошти можна було направити в Ощадбанк i Укрексiмбанк, якi викупили б усi "живi" активи проблемних установ.

   Дискусiя про доцiльнiсть iснування державних банкiв триває не перший рiк.

До початку кризи традицiйними супротивниками присутностi державного капiталу у банкiвському секторi виступали мiжнароднi фiнансовi органiзацiї.

Їхнi аргументи вiдомi: держава, на їхню думку, не може бути ефективним власником, система корпоративного управлiння держбанками мiстить суттєвi ризики полiтичного втручання в ухвалення комерцiйних рiшень, що загрожує стабiльностi банку i банкiвської системи в цiлому.

Безумовно, така позицiя МВФ i Свiтового банку небезпiдставна. Показовим прикладом є ситуацiя з Ощадбанком, яка склалася у 2003-2005 роках.

У 2003 роцi Свiтовий банк був змушений вимагати вiд НБУ ввести операцiйнi обмеження на дiяльнiсть Ощадбанку, в тому числi на активнi операцiї.

Парадоксально - одна з найбiльших установ країни, яка володiє величезним потенцiалом i має найбiльшу фiлiальну мережу, раптом опинилася ледь чи не на межi банкрутства. I причиною цього були аж нiяк не економiчнi фактори.

Не дивно, що тодi Свiтовий банк бачив лише один шлях для Ощадбанку - негайний i повний продаж.

Обмеження, накладенi на установу, вдалося зняти тiльки в кiнцi 2005 року. Це стало можливим завдяки тому, що банк розробив i вперше у галузi презентував свою стратегiю на 2006-2010 роки. Уже за 2006 рiк банк заробив бiльше, нiж за усi попереднi десять рокiв.

На жаль, за першим кроком так i не з`явилися наступнi. Загальна стратегiя розвитку банкiвської галузi в цiлому i держбанкiв зокрема широко обговорювалася, але не була прийнята державою.

Стратегiчна програма розвитку Ощадбанку, затверджена спостережною радою банку - головним органом, покликаним контролювати дотримання iнтересiв власника, у результатi виконувалася лише частково.

Правлiння у своєму звiтi вживало слова "перенесено", "недоцiльно виконувати", не маючи повноважень коригувати стратегiчний документ.

З iншого боку, наглядова рада, сформована парламентом, президентом i Кабмiном за полiтичним принципом, не могла адекватно реагувати на питання, пов`язанi з оперативною дiяльнiстю банку. По сутi, його робота була заблокована.

У кращому разi, рiшення приймалися шляхом заочних засiдань, коли будь-якi професiйнi дискусiї були виключенi - члени ради просто голосували вiдповiдно до вказiвок полiтичних сил, якi вони представляли.

Потiм усе спростилося ще бiльше - Кабмiн почав давати доручення правлiнню безпосередньо, iгноруючи дiючий регламент прийняття рiшень. Як наслiдок, Ощадбанк у професiйних колах стали називати "нафтогазбанком".

Невдачi такої моделi корпоративного управлiння державними банками пояснювалися, у першу чергу, вiдсутнiстю чiткої стратегiї у їх власника.

Зв`язка "власник - спостережна рада - правлiння" належним чином не працювала. Завдання членам наглядової ради не формулювалися, банк використовувався державою вiд випадку до випадку.

У пiдсумку, установа повернулася до того, чого так боялися МВФ i Свiтовий Банк - до ручного управлiння з боку власника в особi Кабiнету мiнiстрiв.

Сьогоднi Ощадбанк вiдчуває себе бiльш-менш стабiльно не завдяки, а всупереч дiям свого топ-менеджера. Точнiше - завдяки сильнiй i стабiльнiй командi заступникiв голови, директорiв департаментiв та голiв обласних управлiнь, якi за багато рокiв змогли виробити iмунiтет до нелогiчних крокiв вищого керiвництва.

У 2009 роцi, в результатi здiйснення програми рекапiталiзацiї проблемних банкiв, держава стала власником ще трьох установ. Здавалося, цей факт повинен був, нарештi, сприяти виробленню хоч якоїсь єдиної концепцiї. Очевидно, що п`ять державних банкiв не можуть ефективно працювати, не синхронiзуючи свої кроки.

Зрозумiло, що рекапiталiзованi банки не зможуть повернути вкладенi державою кошти, якщо новим власником не буде чiтко визначена їхня цiльова нiша.

На жаль, цього поки не вiдбулося. Всi проекти iз створення координацiйної ради держбанкiв залишилися без уваги. Рекапiталiзованi банки iснували самi по собi, вирiшуючи спущенi "зверху" вiдверто небанкiвськi завдання або конкуруючи на єдиному полi обслуговування державних монополiй.

"Родовiд" був перетворений на "касу" видачi депозитiв вкладникiв Укрпромбанку, а Укргазбанк i Ощадбанк змагалися за право зберегти статус "нафтогазбанку".

Це свiдчить лише про одне: правлiння держбанкiв не повиннi самостiйно визначати стратегiї керованих ними установ. Завдання правлiння - вибудовувати роботу банку вiдповiдно до загального стратегiчного бачення власника.

Примiром, Укргазбанк нещодавно розробив свою стратегiю розвитку i передав її спостережнiй радi на затвердження. Цей серйозний i об`ємний документ розробляли, керуючись простою логiкою: держава є тимчасовим акцiонером i її завдання - повернути iнвестованi грошi у середньостроковiй перспективi.

Але навiть ця стратегiя розроблялася, виходячи лише з управлiнського розумiння керiвництва банку. Держава ж як основний акцiонер поки не представила свого бачення розвитку рекапiталiзованих установ.

У таких умовах дуже складно щось планувати, адже усяка стратегiя повинна мати конкретнi цiлi i конкретнi часовi рамки. В умовах, коли вiдсутнє кiнцеве бачення з боку власника, будь-яка стратегiя матиме скорiше номiнальний характер.

Державнi банки, особливо пiд час кризи, яка поки не поспiшає слабшати, можуть стати одним з найбiльш ефективних iнструментiв впливу на економiку країни. Примiром, цiльовi кредити у прiоритетнi галузi економiки, навiть виданi на пiльгових умовах, у 99% випадкiв є ефективнiшими, нiж прямi бюджетнi дотацiї.

Щодо кожного з банкiв можуть бути рiзнi стратегiї - вiд унiверсалiзацiї або навiть створення народного банку до галузевої установи. Можливо, власник вважатиме за доцiльне об`єднати деякi з п`яти банкiв у групу або консорцiум. Не виключено, що пiсля вивчення ситуацiї буде прийнято рiшення i про злиття певних банкiв.

Головне - щоб це бачення було нарештi сформовано. Поки правлiння банкiв не будуть чiтко розумiти позицiю держави, вони не зможуть ефективно працювати.

Першi сигнали про позитивнi змiни вже з`явилися. Уряд задекларував бажання сформувати стратегiю розвитку державних банкiв i запровадити механiзм управлiння проектами. Модель управлiння проектами - "ноу-хау" в українських реалiях, але вона вже давно успiшно працює у розвинених країнах.

Позитивним сигналом для економiки в цiлому i для фiнансової галузi зокрема є намiр Кабмiну пiдготувати Бюджетну концепцiю до 2012 року. Чiткi довгостроковi перспективи головного фiнансового плану країни стануть точкою вiдлiку для стратегiчного планування всiма суб`єктами фiнансової дiяльностi.

Оприлюднити своє перспективне бачення розвитку банкiвської галузi мав би i НБУ. Як вiдомо, фiнансова криза - це, в першу чергу, криза довiри. Щоб її здолати, потрiбна максимальна вiдкритiсть, чiткий план дiй i бачення перспектив регулятором, який визначає параметри роботи банкiв i їхнiх клiєнтiв.

Сьогоднi банкiвський сектор потребує вiдповiдей на цiлу низку ключових питань.

1. Чи вважає НБУ за доцiльне iснування в Українi майже двох сотень банкiв i чи буде взято курс на скорочення та укрупнення фiнансових установ?

2. Яку полiтику Нацбанк вестиме стосовно курсу долара?

3. Якi заходи планує регулятор щодо пасивної бази - грошей громадян у банках та їхнiх збережень "пiд подушкою"? Близько 60% цих коштiв, за оцiнками фахiвцiв, мiститься не у нацiональнiй валютi, а в доларах i євро.

4. Як регулятор ставиться до iноземного банкiвського капiталу?

5. Якi кроки НБУ планує зробити для посилення вiдкритостi банкiвської системи?

6. Як вiн розумiє роль держбанкiв, включно з рекапiталiзованими? Чи будуть виконанi узгодженi Нацбанком у 2009 роцi графiки рефiнансування?

Вiдповiдi на цi та iншi питання хотiв би побачити у єдиному програмному документi Нацiонального банку не тiльки кожен банкiр, але й кожен клiєнт будь-якого банку.

Стратегiя НБУ щодо рекапiталiзованих установ заслуговує на окрему увагу, адже регулятор також вiдповiдає за проблеми, якi виникли у цих банках.

Нацбанк не має права займати щодо них стандартну "вiдсторонену" позицiю - процес оздоровлення рекапiталiзованих банкiв може бути успiшним лише за умови синхронних дiй уряду, менеджменту банку i банкiвського регулятора.

Так, можливо, рiшення попереднього уряду про рекапiталiзацiю не було повнiстю економiчно доцiльним. Коли ще йшло обговорення, автор цiєї статтi пропонував використовувати для порятунку внескiв населення два iснуючi держбанки.

Замiсть того, щоб спрямовувати грошi на придбання акцiй нових банкiв, їх можна було б направити в Ощадбанк i Укрексiмбанк, якi викупили б за рахунок цих коштiв усi "живi" активи проблемних установ.

У проблемних банкiв з`явилася б лiквiднiсть, необхiдна для виплати депозитiв, пiсля чого пiд контролем тимчасових адмiнiстраторiв їх можна було б лiквiдувати.

Ця пропозицiя, логiчна з економiчної точки зору, виявилася нереалiзованою з полiтичних причин - держбанки з їх наглядовими радами, сформованими трьома протиборчими на той час гiлками влади, були фактично неконтрольованi.

У пiдсумку, було прийнято рiшення про рекапiталiзацiю. Можна довго сперечатися про його доцiльнiсть, а можна дiяти, виходячи з iснуючих обставин. Спроби "вiдiграти" ситуацiю шляхом зворотного продажу частки держави є нелогiчними.

По-перше, стан ринку не дозволить повернути i п`яту частину вкладених у рекапiталiзацiю державних коштiв.

По-друге, саме завдяки отриманню статусу державних вдалося зупинити кризу у банках, якi ще на початку лiта 2009 року перебували "на межi".

Представники влади повиннi бути обережними у своїх заявах - кожна публiчно озвучена iнформацiя про можливий продаж рекапiталiзованих банкiв викликає хвилю вiдтоку клiєнтiв i дестабiлiзує установи, знижуючи їх вартiсть.

Зараз держава має чудову нагоду наблизити полiтичну i економiчну логiку в питаннi управлiння п`ятьма банками.

В Українi уперше за останнi п`ять рокiв склалася ситуацiя, коли президент, Кабмiн, парламент i Нацбанк дiють синхронно, а не грають один проти одного. Це час для привнесення конструктивних iдей у систему управлiння державними банками.

Перетворити державнi банки в iнструмент ефективної економiчної та фiнансової полiтики можуть наступнi кроки.

1. Змiна принципiв корпоративного управлiння банками. У першу чергу, це стосується Укрексiмбанку та Ощадбанку з їх "квотними" наглядовими радами.

2. Прийняття єдиної стратегiї державних банкiв з розмежуванням стратегiчних напрямкiв для кожного з них.

3. Створення єдиного координуючого органа управлiння для усiх установ.

4. Розробка та затвердження на наглядовiй радi кожного з банкiв програмних п`ятирiчних документiв, що вiдповiдають загальнiй стратегiї власника.

5. Введення чiтких критерiїв оцiнки дiй правлiнь банкiв залежно вiд виконання ними своїх стратегiй.

Вiдповiдь на винесене у заголовок статтi запитання багато в чому залежить вiд крокiв, якi будуть зробленi найближчим часом.

Олександр Морозов, голова правлiння Укргазбанку, екс-голова правлiння Ощадбанку, екс-член Наглядової ради Ощадбанку.

 

Источник :   http://www.epravda.com.ua/ 

realt.ua

Опубліковано на сайті: 2010-04-29

Коментарі до цієї статті:

2022-12-04:
Ученые коллективно отменили высокосную секунду
Голосование прошло во французском Версале. The New York Times
2022-12-04:
NASA отправило на Луну фигурки LEGO и другие игрушки
О необычной полезной нагрузке космического корабля NASA рассказало научное издание Space.com
2022-12-04:
Названы вредные сочетания продуктов, которые опасны для здоровья
Врачи рассказали, каких сочетаний продуктов стоит избегать
2022-12-04:
Назван первый признак развития диабета
Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications
2022-12-04:
Нейтрино впервые проследили до конкретной галактики
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science
2022-12-04:
Удаленные работники реже впадают в депрессию
Исследование министерства труда Японии, сообщает The Asahi Shimbun
2022-12-04:
Названы самые большие загрязнители планеты пластиком
Отчет организации «Освободись от пластика» (Break Free From Plastic)
2022-12-03:
Китай готов реализовать проект высадки на Луну
Канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая /CMSА/
2022-12-03:
4-й Всемирный форум по развитию науки и технологий открылся на юго-западе Китая
Научно-техническое общество Китая, АНК, Инженерная академия Китая и правительство провинции Сычуань
2022-12-03:
На китайскую космическую станцию будут отправлены международные научные грузы в 2023 году
Канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая /CMSA/
2022-12-03:
Морская экономика Китая выросла на 8,3% в 2021
Государственный центр океанологической информации
2022-12-02:
40% украинского сливочного масла покупает Польша
Данные Государственной таможенной службы Украины
2022-12-02:
Эпидемия птичьего гриппа в США достигла исторического рекорда
Reuters со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства США
2022-12-02:
Украина. Вследствие путинской войны сокращение поголовья скота составляет более 20%
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
2022-12-02:
Китай завершил 99% посева озимых зерновых, ожидая хорошего урожая в 2023 году
Данные Министерства сельского хозяйства и сельских дел (MOA). Globaltimes
2022-12-02:
Украина. Экспорт муки превысил прошлогодние объемы в 2022
Данные Государственной таможенной службы. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
2022-12-01:
Китай. Доходы сектора программного обеспечения выросли на 10% за 10 мес. 2022
Министерство промышленности и информатизации КНР
2022-12-01:
В Нью-Йорке ввели двухлетний мораторий на майнинг
Губернаторка штата Нью-Йорк Кэти Хокул
2022-12-01:
В Сальвадоре открыли государственный Bitcoin-офис
Власти Сальвадора сообщили о создании Государственного офиса Bitcoin (ONBTC)
2022-11-30:
Украина. Война переходного типа. Восемь выводов из восьми месяцев
Артем Филипенко председатель ОО "Черноморский центр исследований среды безопасности"
2022-11-30:
Преодолеть массовую безработицу. Как стабилизировать экономику во время войны
2022-11-30:
Украина. Кабмин еще на год продлил обязанности поставщика электроэнергии "последней надежды"
Представитель правительства Украины в Верховной Раде Украины
2022-11-28:
Контейнерооборот в портах Китая вырос на 4% за 10 мес. 2022 года
Данные Министерства транспорта КНР
2022-11-28:
Япония. Инфляция ударила по бюджетам 80% домохозяйств
Газета The Mainichi Shimbun. Онлайн-опрос компании Sumitomo Life Insurance Co.
2022-11-27:
Психология музыки: факторы, влияющие на популярность песен
Результаты исследования австралийского Университета Кертина публикует портал Sage Journals
2022-11-27:
Ученые выяснили, как можно похудеть с помощью сна
Научные сотрудники Чикагского университета, сообщает EurekAlert
2022-11-27:
Ученые заявили, что целеустремленность может продлить жизнь
Результаты исследования опубликовало издание Medicalxpress
2022-11-27:
Американские эксперты назвали лучшие диеты: быстро похудеть и укрепить здоровье
Рейтинг лучших диет был составлен на основании мнения экспертов в области здравоохранения США. U.S. News & World Report
2022-11-27:
Отказ от сладкого при похудении вреден — диетолог
Американский диетолог, основатель Нью-Йоркского центра питания Бриджит Цейтлин
2022-11-27:
Ученые заявили, что употребление меда полезно для сердца
Канадские ученые из Университета Торонто провели исследование. Результаты опубликованы в журнале Nutrition Reviews
2022-11-27:
Какие пищевые привычки приводят к депрессии — исследование
Группа диетологов и биологов из нескольких университетов США представила исследование. Fainaidea
2022-11-27:
Ученые назвали ежедневную норму потребления овощей и фруктов
Результаты исследования обнародовали в журнале Американской кардиологической ассоциации Circulation
2022-11-26:
Успех Индонезии или классический План Маршалла? Что Украине нужно знать о мировом опыте восстановления после войн и катастроф
Эти рассуждения полезны, но почему их нельзя с успехом применить сейчас? Они были в прошлом: в прошлой раскладке проблем развития мировой цивилизации.
2022-11-26:
Какая страна считается наиболее экологически безопасным местом отдыха
Всемирный туристический рынок (WTM) - опрос. Инфографика
2022-11-26:
Как виртуальная стрельба помогает готовить бойцов к реальной войне
Война дала толчок развитию виртуальных тренажеров для военных. Можно ли построить на этом бизнес
2022-11-25:
Производство иранских дронов на территории рф: названы сроки запуска
Спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины
2022-11-24:
Стоимость жизни во Франции: аренда жилья, питание и транспорт
Самый дорогой город — Париж. Париж дороже Амстердама, Мюнхена и Брюсселя
2022-11-23:
В Киеве зафиксировали антирекорд по отключениям электроэнергии
Систему ограничили на более чем 500 МВт
2022-11-23:
Всемирный банк готов предоставить Украине $2 млрд
IFC готова покрыть половину поддержки.  Sky News
2022-11-23:
Украина. Тарифы облэнерго вырастут на 30-60%
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных слуг (НКРЭКУ)
2022-11-22:
Япония. FTX Japan представила план защиты активов клиентов
Передает японский телеканал NHK
2022-11-22:
Как российские обстрелы энергетической инфраструктуры повлияли на потребительские настроения украинцев
Исследование Info Sapiens «Потребительские настроения в Украине», в октябре 2022 года
2022-11-21:
Мировая экономика. Инвесторы вывели с бирж более 220 000 BTC за десять дней
По данным CoinGlass, только за 24 часа трейдеры вывели с бирж около 26 000 BTC
2022-11-21:
Япония рассматривает ослабление контроля за экспортом оружия
Jiji Press. Подлая российская война в Украине меняет взгляды во всем мире
2022-11-21:
Nikkei падает на слабых технологических акциях
Биржевые данные 17 ноября 2022 г.
2022-11-21:
Генсек ООН и В. Зеленский обсудили влияние зерновой сделки на наименее развитые страны
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским
2022-11-20:
Ученые выяснили, что Марс и Земля, похоже, имеют схожие структуры облаков
Исследование команды было опубликовано в журнале Icarus
2022-11-20:
5 фактов о мумии Тутанхамона, которые известны не всем
В 1922 году было совершено одно из самых важных открытий в истории археологии
2022-11-20:
В Улан-Баторе состоялся семинар, посвященный древнему чайному пути
Мероприятие было организовано Китайским культурным центром в Улан-Баторе, Кафедрой исследования Азии Монгольского государственного университета...
2022-11-20:
Ученые нашли древнюю систему водоснабжения. Она не хуже чем в вашем доме!
Древняя труба для подачи воды была найдена на территории древнего города Стабии
2022-11-19:
В Китае будет усилена инфраструктура профессионально-технических училищ
План действий по ускоренному строительству инфраструктуры профессионально-технических училищ
2022-11-19:
Китай. Члены экипажа "Шэньчжоу-14" совершили 5,5-часовой выход в открытый космос
Канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая /CMSA/
2022-11-19:
Украина. За время "упрощенки с 2%" игорный бизнес заплатил в бюджет всего 30 миллионов
первый зам. пред. парламентского комитета Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
2022-11-19:
Китай намерен довести годовой объем продаж цветочной продукции до 300 млрд юаней к 2025 году
Государственное управление лесного и степного хозяйства КНР, Министерство сельского хозяйства и сельских дел КНР
2022-11-17:
В Канаде уже заморозили российских активов на 330 миллионов долларов
Заявление Королевской канадской конной полиции
2022-11-17:
Объем потребления электроэнергии в Китае вырос на 3,8% за 10 мес. 2022 года
Государственное управление по делам энергетики КНР
2022-11-17:
Товарооборот в Украине составил $ 81 млрд с начала 2022 года
Прессслужба Гостаможслужбы. Инфографика
2022-11-17:
Британия выделяет первые 5,8 миллиона долларов для Фонда энергетической поддержки Украины
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли
2022-11-16:
Как изменилось наличное обращение в Украине с начала войны
Директор Департамента денежного обращения НБУ на конференции Ukrainian Cash Forum — 2022
2022-11-16:
Румыния накопила рекордные 3 млрд газа в своих газохранилищах в 2022
Страны ЕС продолжают работать над замещением российского газа
2022-11-16:
В Шанхае открыта первая партия скоростных автомагистралей для автономного вождения
Также обнародованы правила по эксплуатации интеллектуальных подключенных транспортных средств
2022-11-16:
Может ли Украина остаться без интернета и связи
Forbes заявил, что публичные точки Wi-Fi будут работать на аккумуляторах Tesla Powerwall и терминалах Starlink
2022-11-16:
Украина. «Качели» на рынке недвижимости: цены на квартиры продолжают расти в 2022
В настоящее время стоимость жилья выросла на 40-50%
2022-11-16:
10 самых перспективных городов Европы для инвестиций в недвижимость
Результаты исследования Института городских земель и глобальной консалтинговой компании PwC
2022-11-16:
В Грузии резко растут цены на жилье: с чем это связано в 2022
По статистике, в этом году в Грузию въехало на 511% больше россиян, чем в прошлом
2022-11-16:
В Испании продают заброшенный городок в горах по цене квартиры в Мадриде
Поселок купили в начале 2000-х годов. Владельцы видели в местности туристический потенциал
2022-11-15:
В Украине возобновили работу 88% торговых центров
Украинский Совет торговых центров
2022-11-15:
Саммит в рамках Всемирной конференции по вопросам интернета (World Internet Conference, WIC) 2022 года
В Китае открылся Учжэньский саммит в рамках Всемирной конференции по вопросам интернета
2022-11-15:
Украинцы положили на депозиты более 200 миллионов долларов и миллиард гривен в октябре 2022
Глава налогового комитета Верховной Рады Украины со ссылкой на данные НБУ
2022-11-15:
США и Украина планируют начать производство малых модульных реакторов
пресс-служба Государственного департамента США
2022-11-14:
Инфляция в США замедлилась до 7,7% в октябре 2022
The Guardian со ссылкой на Бюро трудовой статистики США
2022-11-14:
Японский министр выразил надежду вывести экономику страны на путь роста
Реализации инициативы «новый капитализм», ранее заявленная премьер-министром Японии
2022-11-14:
В Израиле выросли цены на продукты
Стоимость некоторых товаров увеличилась вдвое. Walla
2022-11-13:
Ученые выяснили: кошки узнают голоса своих хозяев
Новое исследование Токийского университета подтвердило это
2022-11-13:
Как море может спасти от энергетического кризиса
10 лет назад возобновляемая энергия была крайне дорогой, однако сейчас ее стоимость снизилась более чем на 80%
2022-11-13:
В университете Тель-Авива разработана уникальная технология регенерации костей
В Тель-Авивском университете разработали и протестировали синтетический гель
2022-11-13:
Восемь правил Элвина Тоффлера для начала XXI века
Элвин Тоффлер (Alvin Toffler) — американский философ, социолог и футуролог, один из авторов концепции постиндустриального общества
2022-11-13:
«Почему я отказался от Нобелевской премии». Жан-Поль Сартр
Как писатель объяснил журналистам свое решение
2022-11-13:
Изобретатель, который предсказал будущее
Хьюго Гернсбек (1884—1967) — основатель первого в мире массового журнала научной фантастики
2022-11-13:
В США осуществили успешный запуск ракеты-носителя с украинскими комплектующими
Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности
2022-11-12:
В Японии в пустующих зданиях строят аквариумы для рыб
По сообщению портала seafoodsource.com
2022-11-12:
В городах Украины развернут сеть Starlink на случай блэкаута
Министерство цифровой трансформации
2022-11-12:
Украина. Вторичный рынок авто сократился на 15% в октябре 2022
Цены на самые популярные модели
2022-11-11:
Украинцы покупают больше новых электромобилей: рейтинг самых популярных
эксперты Института исследований авторынка
2022-11-11:
Криптовалюты и мир вокруг: пилотный запуск цифровой рупии, история Маска и Dogecoin продолжается
Подборка самого интересного за период с 31 октября по 6 ноября 2022 года
2022-11-11:
Украина. Топ-20 подержанных авто из-за рубежа в октябре 2022
Институт исследований авторынка
2022-11-10:
Китай остается мировым лидером в области судостроения
Министерство промышленности и информатизации КНР
2022-11-09:
Россия. Продажи легковых авто упали на 60% в октябре 2022
Ассоциация европейского бизнеса
2022-11-08:
Украина. Ситуация на валютном рынке улучшилась: предложение долларов растет
глава Совета Национального банка Украины (НБУ)
2022-11-08:
Украинцы увеличили покупку валюты в банках на 50% за октябрь 2022
данные Национального банка Украины
2022-11-06:
Астероид Фаэтон начал вращаться быстрее. Ждем катастрофу?
Группа исследователей под руководством планетолога Шона Маршалла (Sean Marshall)
2022-11-06:
ТОП самых высоких башен в мире: они поражают красотой и смертельно опасны
В августе 2022 года состоялся релиз фильма «Вышка»
2022-11-05:
Логистический сектор Китая ослаб в октябре 2022 года
Индекс деловой активности на китайском логистическом рынке, в октябре составил 48,8 п.п.
2022-11-05:
В Китае опубликована Белая книга о спутниковой навигационной системе "Бэйдоу" в новую эпоху
Пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликовала Белую книгу о "Бэйдоу" /BDS/
2022-11-05:
Экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья упал на 43%
Об этом говорится в сообщении компании
2022-11-05:
Украина вошла в рейтинг привлекательности стран для талантов
Бизнес школа INSEAD и американский исследовательский институт Portulans Institute
2022-11-05:
Apple стоит дороже, чем Alphabet, Amazon и Meta вместе взятые
Это изменение связано с падением акций Meta и Amazon в последнее время
2022-11-05:
Инвестиции во время кризиса: что делать, когда рынки падают
«Крипто-фондовая синхронизация: какой прогноз?»
2022-10-16:
Вспомнить все: управлять воспоминаниями можно на нейронном уровне?
О недавнем исследовании, которое было опубликовано в журнале Nature Communications
2022-10-16:
Ученые предупреждают об опасности таяния горных вершин
Наиболее активно этот процесс происходит на вершинах гор, так как температура здесь повышается на 50% быстрее, чем в среднем по планете
2022-10-10:
Как украинцам платить налоги в Европе
Обзор налоговых правил
2022-09-19:
Интенсивность расходов на НИОКР в Китае возросла до 2,44% от ВВП в 2021 г
Ежегоднный статистический бюллетень
2022-09-15:
Цены на б/у автомобили в Великобритании растут 29-й месяц подряд
Данные индекса розничных цен Auto Trader Великобритании
2022-09-13:
Индекс продовольственных цен в мире снижается пятый месяц подряд
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)
2022-08-27:
Украина. Если нынешний курс не изменить, он приведет к большому экономическому кризису. Как Украине выйти на путь устойчивого развития во время войны? Рекомендации экономистов.
Концепция. В украинском процессе возрождения выделились три группы, формирующие свои предложения развития экономики. Здесь - видение одной из них (укр.)
2022-08-26:
Украина. Дефицит внешней торговли товарами вырос вдвое в I пол. 2022
данные Государственной службы статистики Украины
2022-08-26:
Украина. Рынок земли: сколько стоит сейчас участок, кто продает и где хотят покупать
Аналитический материал. Как работает рынок земли Украины на шестом месяце войны
2022-08-23:
Украина. Дефицит внешней торговли товарами вырос вдвое в I пол. 2022
Данные Государственной службы статистики Украины
2022-08-07:
Температура тела людей сильно снизилась в ХХ ст. С чем это связано?
температура была измерена 18 тысяч раз у 5500 взрослых людей, о чем авторы работы сообщают в издании Scince
2022-08-01:
Инфляция в Канаде: рост цен бьет 40-летний рекорд
Статистическое бюро Канады
2022-07-28:
Инфляция в Британии обновила максимум за 40 лет
отчет Национальной статистической службы (ONS)
2022-07-25:
Китай. Объем промышленного производства вырос на 3,4% в І пол. 2022
Государственное статистическое управление КНР
2022-07-25:
ВВП Китая вырос на 2,5 % в І пол. 2022 года
Государственное статистическое управление /ГСУ/ КНР
2022-07-15:
Китай. Экспорт автомобилей вырос на 57,4% в июне 2022 года
данные Китайской ассоциации автомобилестроительной промышленности
2022-07-14:
Meta сокращает планы по найму инженеров на 30% и намекает на возможные увольнения
Марк Цукерберг заявил сотрудникам, что он ожидает «одного из худших спадов, которые мы видели в новейшей истории»
2022-07-06:
В Лугано приняли итоговую декларацию по восстановлению Украины после войны
Семь принципов процесса обновления Украины
2022-07-01:
Площадь жилья на душу населения Китая составила 36,52 кв.м. в 2020 году
Национальное бюро статистики КНР. "Ежегодник переписи населения Китая-2020"
2022-06-24:
В Китае начнется строительство ряда крупных объектов во второй половине 2022 года
Государственный комитет по развитию и реформам Китая
2022-06-04:
Что ждет газотранспортную систему Украины
Аналитический материал.  Как работает ГТС в условиях войны
2022-04-10:
Главные черты личности, которые есть у всех миллионеров
В 2020 году швейцарский банк Credit Suisse поделился, что в мире существует около 56 миллионов долларовых миллионеров. Большая часть из них живет в США, Китае и Японии
2022-02-14:
ВВП России вырос на 4,6% в 2021
Минэкономразвития РФ
2022-01-23:
Скачок для человечества: cамые значимые невероятные научные открытия ученых в 2021
Ежегодно в середине декабря журнал Science публикует рейтинг ключевых научных открытий уходящего года
2022-01-22:
Компания Chrysler будет выпускать только электромобили к 2028
генеральный директор Chrysler Крис Феуэлл
2021-12-25:
Арбитраж в $5 млрд: детали иска китайцев по делу украинской «Мотор Сичи»
ответ Министерства юстиции Украины на запрос Экономической правды
2021-12-07:
Белый дом подтвердил: 7 декабря 2021 Байден будет обсуждать Украину
заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки
2021-05-07:
В Украине повысят экологические налоги в 2021-2022
Министерство финансов Украины
2021-05-05:
Греция собирается закрыть последнюю ТЭС на буром угле в 2025
Госсекретарь Греции по вопросам энергетики Александра Сдуку
2021-05-04:
BMW переведет на электричество четверть продаваемых в Китае автомобилей к 2025
глава местного представительства BMW в Шанхае Йохен Голлер
2021-01-30:
45% украинцев регулярно не хватает денег
аналитика Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) «Исследование рынка кредитования в Украине»
2021-01-29:
Украинская компания попала под санкции США из-за нефти из Венесуэлы
«Голос Америки» со ссылкой на Минфин США
2020-06-08:
США. Tesla выбрала два места для строительства своего нового крупнейшего завода
Рассматриваются Остин (штат Техас) и Талса (штат Оклахома)
2020-05-16:
Власти Индии анонсировали масштабный пакет финансовых стимулов
премьер-министр страны Нарендр Моди
2019-11-06:
В Украине Кабмин установил 2% пошлину на импорт электроэнергии из РФ
сообщение комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг
2019-08-31:
Кабмин установил лимиты абонплаты за жилищно-коммунальные услуги
Формула учитывает размер прожиточного минимума и средний количественный состав домохозяйства, коэффициент среднего по стране размера расходов на оплату ЖКУ (0,15)
2018-11-03:
В Украине хотят ввести медстрахование: с каждого по 400 грн
Застрахованными должны быть все, говорится в законопроекте №9163
2018-08-31:
Мировой рынок печатающей техники практически не растёт - только на 0,9 % больше в 2018
Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала статистику по мировому рынку печатающей техники (Hardcopy Peripherals, HCP)
2015-04-15:
Мировая экономика. Аномалии финансового мира
Многие экономисты уже окрестили текущую ситуацию "новой нормальностью". Отрицательные процентные ставки уже никого не удивляют
2014-05-31:
Проституция, наркотики и контрабанда в ВВП Италии
Доходы от проституции, продажи наркотиков и контрабанды будут включены в расчеты объемов ВВП Италии
2014-03-31:
СНГ. Российскому бизнесу пообещали "налоговые льготы" в обмен на $5 млрд инвестиций в Крым
Такое решение приняло правительство России на заседании 27 марта 2014
2014-02-14:
США. Деловая активность в секторе услуг продолжала расти в январе 2014
 Соответствующий индекс вырос до 54 пунктов, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM)
2014-01-29:
Украина. Национальный банк Украины потребовал от банков раскрыть сведения о всех своих собственниках
Ранее банки должны были отчитываться только о владельцах существенного участия, принадлежащим более 10% акций
2013-11-27:
Мировая экономика. ЕС готов предоставить Украине доступ к газовой системе через Словакию
Тем самым это в значительной степени сократит зависимость от импорта энергоносителя из России по высоким ценам
2013-06-29:
Глава госслужбы занятости Наталья Королевская обещает до конца года трудоустроить 26 тыс человек
Она напомнила о трех критериях, по которым будет оцениваться деятельность службы занятости
2013-05-08:
МВФ отключит газ. Насколько вырастут коммунальные тарифы
Аналитический материал. Почему повышение тарифов на коммунальные услуги неизбежно
2013-04-18:
ЕС. Кипру не хватает 75 млн евро для избежания дефолта в апреле 2013
Дефицит наличных средств в казне составляет 160 млн евро, а в резерве правительства имеется 85 млн евро
2013-03-09:
Украина. Сколько украинцы готовы отдавать на милостыню?

Большинство украинцев не готовы давать милостыню больше пяти гривен, при этом половина жителей страны определяется с тем, стоит ли подавать милостыню в зависимости от того, кто просит и на что

2013-01-31:
ЕС. Бельгийцев признали богатейшими в ЕС с рекордной суммой финактивов в 67 тыс евро
По данным Национального банка Бельгии, недвижимые активы бельгийцев выше, чем финансовые, а общая стоимость недвижимого имущества жителей страны – около триллиона евро
2013-01-31:
США. Прибыль Bank of America снизилась на 65% по итогам IV кв 2012
Чистая прибыль сократилась до $700 млн, или 3 цента на акцию, а за аналогичный период годом ранее BofA зафиксировал прибыль в $2 млрд, или 15 центов на акцию
2013-01-30:
Азия. КНР впервые за 12 лет рассекретила данные о социальном неравенстве
Коэффициент Джини в Китае составил 0,474 в 2012, что говорит об относительно высоком уровне социального неравенства  
2013-01-29:
ЕС. ЕК выделила 70 млн евро странам юго-восточного региона по программе "Эразмус Мундус"
Всего ЕК объявила конкурс заявок на сумму около 200 млн евро в рамках финансируемой ЕС программы “Эразмус Мундус II” на 2013
2013-01-28:
СНГ. Газпром удвоил чистую прибыль по сравнению с 3-м кв 2011 в 3-м кв 2012
Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя газа – Газпрома по стандартам МСФО выросла до 305 млрд руб со 152 млрд руб за аналогичный период 2011
2012-10-30:
Украина. Кабмин утвердил порядок компенсации 3,9 млрд грн для "Нафтогаза"
Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы является Минэнергоугля
2012-05-01:
Швейцарский национальный банк продолжил ужесточение правил в апреле 2012
Банк Швейцарии создал самостоятельную единицу, подчиняющуюся председателю правления и, при необходимости, Председателю Комитета по аудиту Совета Банка
2012-02-21:
ЕC. Греция одобрила кредитную программу ЕС
"Тройка" международных кредиторов (Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ) предлагает Греции 130-миллиардную кредитную программу и списание долга на 100 миллиардов евро
2012-01-30:
ЕC. Решения S&P о понижении рейтинга будет иметь далекие последствия за пределами Еврозоны
Германия, возможно, сохранит кредитный рейтинг, но решение о сокращении рейтинга Франции до АА+, означает, что Берлин  будет платить больше
2011-12-31:
Украина. Трудовые эмигранты стали присылать больше денег

За три квартала 2011 объем частных денежных переводов из-за рубежа составил $5,126 млрд - на 21% больше, чем за три  квартала 2010

2011-09-03:
Women in Science
Philip Greenspun
2011-09-03:
Барак Обама выбрал нового экономического советника
Предполагается, что администрация президента использует опыт экономиста в решении проблемы безработицы
2011-09-01:
Азия. Китай: г. Пекин стремится к сокращению годового потребления угля до 20 млн тонн
Об этом сообщил представитель пекинской администрации
2011-09-01:
РФ. Число убыточных банков выросло на 40% в 2011
 числе проблемных на 1 августа оказались 127 кредитных организаций
2011-09-01:
Азия. Уровень безработицы в Японии за июль вырос до 4,7% в июле 2011
В июне доля безработных составляла 4,6% от трудоспособного населения страны
2011-08-02:
Банковский регулятор ЕС рассматривает механизмы помощи банкам на случай кризиса

Европейская банковская организация (ЕБО) рассматривает возможные опции для оказания финпомощи банкам региона, которые будут испытывать сложности с ликвидностью, сообщает газета The Financial Times.

2011-08-02:
МВФ согласился выделить Сербии миллиард евро

По условиям договоренности с МВФ, Сербия должна сократить государственные расходы

2011-06-28:
Европа. Экспорт Швейцарии +22,6% г/г в мае 2011
Таможенное управление
2011-03-15:
Где в Европе самый дорогой бензин

Цены на бензин в Европе перевалили за 1,5 евро за литр

2011-01-23:
2010 год признали самым теплым за всю историю наблюдений
Среднегодовая температура в 2010 году составила 14,53 градуса Цельсия
2010-12-27:
РФ. Глава Банка России: задача на 2011 год — снизить инфляцию до 6-7%
В июле 2010 года годовая инфляция снизилась до 5,5%
2010-12-26:
Pixel Qi анонсировала три новых отражающих дисплея
Производством отражающих экранов займется тайваньская компания Chunghwa Picture Tubes
2010-12-25:
В Центральном Китае обнаружено крупное месторождение каменной соли
разведанные запасы которого оцениваются в 4,3 млрд тонн
2010-12-25:
США. Потребительская уверенность в США остается негативной
только 12% респондентов выразили доверие экономике
2010-12-25:
Forbes составил рейтинг крупнейших покупок миллиардеров
самую дорогую покупку в мире в 2010 году совершил россиянин, Роман Абрамович
2010-12-24:
ЕС. Минфин Кипра: Страна вышла из рецессии
Кипр перенес кризис достаточно легко по сравнению с другими государствами еврозоны
2010-12-23:
США. Рост ВВП США составил 2,6% в III кв. 2010
Аналитики прогнозировали, что рост показателя составит 2,8%
2010-12-23:
РФ. МЭР: Рубль окреп к доллару на 2,8% в январе-ноябре 2010
Ослабление российской валюты к швейцарскому франку составило 0,65%
2010-12-23:
Азия. Банк Японии оставил свою монетарную политику без изменений
В этом месяце ЦБ начал приобретать финансовые активы в рамках широкомасштабного пакета мер
2010-12-23:
Азия. ЕС поможет КНР с признанием его экономики рыночной
договорились о том, что ЕС рассмотрит вопрос об отмене ограничений на экспорт в Китай высокотехнологичных товаров
2010-12-22:
ЕС. Грецию, Ирландию и Португалию призывают покинуть еврозону
Идея выхода слабых экономик ЕС из еврозоны начала циркулировать в мировых финансовых кругах примерно год назад
2010-12-22:
ЕС. Греция отстает от программы сокращения дефицита бюджета
рецессия в Греции будет глубже, чем предполагалось ранее
2010-12-22:
Азия. Объем торговли КНР и Тайваня вырос на 39,7% в 2010
За 11 месяцев 2010 года товарооборот составил $131 млрд 760 млн
2010-05-30:
Создана реалистичная модель движения толпы
Исследователи из университета Тулузы и Швейцарского федерального института технологий в Цюрихе ...
2010-05-30:
Надежна ли виртуальная ИТ-инфраструктура?
Виртуализация – общепризнанный тренд во всем мире
2010-05-27:
Мировая экономика. В мире возник дефицит ликвидности доллара США
ФРС США в мае привела в действие временный механизм обмена валютой ...
2010-04-04:
Asustek выпустила нетбук с матовым экраном
Компьютер базируется на процессоре последнего поколения Intel Atom N450 с тактовой частотой 1,66 ГГц
2010-03-24:
ЕС. Испания приняла план сокращения бюджетного дефицита
Восстановление испанской экономики по-прежнему отстает по темпам от других европейских стран
2010-03-24:
Мировая экономика. Сильный доллар снизил цену на золото
Золото 21.03.2010 подешевело в цене до минимальной за три недели
2010-03-24:
Азия. Вэнь Цзябао признает наличие проблем в финансовой системе Китая
В китайской финансовой системе существуют нерешенные вопросы, требующие продолжения реформы в этой области
2010-03-24:
Украина. Ревальвационное давление на гривню продолжилось
На украинском валютном рынке 22 марта 2010 года, продолжилось ревальвационное давление на гривню
2010-03-24:
Украина. Бюджет не смог получить доход
План доходов общего фонда госбюджета в феврале не был выполнен на 20%
2010-01-24:
Sony Ericsson выпускает смартфон с сенсорным экраном и HD-съемкой
Внешне устройство похоже на Sony Ericsson Xperia X10, но имеет более обтекаемую форму и базируется на операционной системе Symbian
2010-01-24:
Samsung расширяет линейку ноутбуков шестью новыми моделями
Новые модели ноутбуков Samsung R780, R580 и R480 с процессором Intel Core i5-520M отличаются повышенной быстротой работы
2010-01-24:
Sony анонсировала ноутбуки с процессором Core i7
Они оснащены процессорами Core i7 и дисковым массивом из четырех SSD-накопителей
2010-01-23:
Украина. В рейтинге экономических свобод Украина оказалась на уровне Африки

В рейтинге 2010 Index of Economic Freedom Украина занимает 162-е место среди 183 стран мира

2010-01-22:
Азия. В Иране будет проведена деноминация валюты
Из нынешнего номинала иранского риала предполагается "выбросить" три нуля
2010-01-22:
ЕС. Отпускные цены производителей в Германии снизились на 4,2% в 2009

Снижение отпускных цен в ФРГ побило 60-летний рекорд

2009-12-27:
Создана банковская карточка, показывающая состояние счета без банкомата
"Умную" банковскую карточку изобрела Группа промышленных дизайнеров из Южной Кореи
2009-12-27:
В Интернете появится социальная сеть для пользователей кредиток
В 2010 году в Интернете появится новая социальная сеть под названием Blippy
2009-12-23:
РФ. S&P повысил прогнозы по рейтингам ряда российских компаний
...после изменения прогноза рейтинга РФ
2009-12-23:
США. Оценка роста ВВП пересмотрена до 2,2% с 2,8% в III кв. 2009
Аналитики не ожидали пересмотра показателя
2009-12-22:
США. Объем просроченных выплат по ипотеке достиг 42,06% в ноябре 2009
По словам аналитиков сложившая ситуация не изменится вплоть до 2011 года
2009-12-22:
США. Обанкротились семь банков за 19.12.2009
Таким образом с начала 2009 года в США закрылись уже 140 банков
2009-12-22:
Азия. ВВП Тибета составил $5,9 млрд
...увеличившись на 12,1%  по сравнению с прошлогодним показателем
2009-11-30:
Мировая экономика. Долговые проблемы Дубая вызвали синхронизированный спад на мировых финансовых рынках
Биржевые индексы по всему миру - от Шанхая до Бразилии - обвалились
2009-10-25:
Чип величиной с ноготь вместит 250 миллионов страниц текста
...что примерно в 50 раз больше, чем емкость современных чипов памяти
2009-09-15:
Мировая экономика.Кризис обошелся каждому налогоплательщику в 10 тыс. долл.
 ВВС: Всего мир потратил на борьбу с кризисом более $10 трлн.
2006-01-22:
Украина. Аудитория украинского интернета: рейтинги и оценки
В Украине, по данным SputnikMedia.net на декабрь, аудитория насчитывает 2417917  человек.